A B C D H J K L M N O P R S T V W d e v

Het Tweede Manifest van Oxford - Liberales - vrijdag 11 januari 2008

Zestig jaar geleden, op 14 april 1947 stichtten liberalen uit 19 landen in Oxford de Liberale Internationale. De vergadering stelde een Manifest op dat de ideologische grondslag zou vormen van het naoorlogs Europees liberalisme. Het bekende 'Manifest van Oxford' is nog altijd de basis van het hedendaags liberalisme en wordt als een fundament beschouwd voor de liberale ideologie. Het Manifest vertolkte een sociaal en progressief liberalisme, dat zich beriep op de ideeën van Lord Beveridge en wilde een ander geluid laten horen dan het verstaatste en dirigistische socialisme. De kernleden van Liberales kwamen op 7 juli 2007 bijeen in Oxford en stelden 'Het Tweede Manifest van Oxford' op.

Lees meer...

Afrika: Individuele ontplooiing als sleutel - Wim Aerts - vrijdag 23 december 2005

Hoe kunnen we Afrika helpen eindelijk deel uit te maken van onze global village? Het staat vast dat dit geen proces kan zijn van staten, instellingen en dergelijke meer. Oplossingen die in het verleden in het Westen soelaas brachten na grote rampen - denk aan het Marshallplan - kunnen wegens de totaal verschillende context niet zonder meer overgeplant worden teneinde het Afrikaanse continent te bevrijden van de problemen waarmee het kampt. Afrika en de Afrikanen zelf, moeten de sleutels in handen krijgen om vanuit de individuele kracht van elk individu zelf hun samenleving op te bouwen.

Lees meer...

Angst om in te grijpen - Wim Aerts - vrijdag 17 oktober 2003

Al te veel worden kleine ingrepen aangekondigd zonder te passen in een groter en coherent kader. Voorbeelden zijn er legio. Er is de loonlastenverlaging, weliswaar veel minder dan in verkiezingstijd aangekondigd of door de ondernemingen gevraagd. Er is het systeem van dienstencheques dat wordt uitgebreid en waarover men zich de vraag kan stellen of dit wel een kerntaak is van de overheid. Maar uiteindelijk zijn en blijven dit lapmiddelen. Nergens wordt een concreet antwoord gegeven op de talrijke rigiditeiten die onze arbeidsmarkt verstarren, ja zelfs ziek maken.

Lees meer...

Het conservatisme van links - Wim Aerts -

Ik heb alle respect voor mensen die in deze barre economische tijden het slachtoffer worden van bedrijfssluitingen en herstructureringen en alle respect voor de werknemer van een bedrijf die na 20 jaar simpelweg wordt bedankt voor bewezen diensten. Maar brugpensioenen op 50 zijn niet de juiste oplossing. Ik geloof sterk dat er andere maatregelen nodig zijn die meer in het belang zijn van de mensen zijn. Meer brugpensioenen zorgen voor steeds meer overheidsuitgaven, en dus voor meer overheidsbeslag, met als onvermijdelijk gevolg minder ruimte tot economisch initiatief en groei en finaal dus minder werk voor minder mensen.

Lees meer...

Israël versus Hamas - Wim Aerts - vrijdag 24 februari 2006

De internationale gemeenschap moet het risico te nemen. Zolang Hamas zich in de praktijk niet meer bedient van het terrorisme en op het terrein meewerkt met het herstel van de Palestijnse autoriteit zijn de mogelijkheden die het breed draagvlak bij de Palestijnse bevolking biedt te belangrijk om zomaar te negeren. In de huidige context zijn stappen vooruit in de symbolisch geladen dossiers zonder meer ondenkbaar, en door de instabiliteit is er een reële kans op een verdere escalatie en een nieuwe totale en langdurige impasse, met alle menselijk leed vandien.

Lees meer...

De filosofische grondslag van universele mensenrechten - Wim Aerts - vrijdag 15 april 2005

Weinig claims in het publieke debat zijn zo sterk als mensenrechten. Telkenmale levensbedreigende situaties onder de aandacht komen, worden oplossingen geëist op grond van onvervreemdbare en universele mensenrechten die onmiddellijke actie rechtvaardigen. Het beroep op de mensenrechten stopt niet bij levensbedreigende situaties, waar deze claims op weinig of geen weerstand stuiten. Ook in op het eerste zicht minder levensbedreigende omstandigheden worden vaak oplossingen geëist op grond van strijdigheid van de huidige situatie met de mensenrechten. Toch wordt het idee dat mensen rechten hebben niet overal even sterk gehuldigd, en vaak zelfs gecontesteerd.

Lees meer...

Een liberale oplossing voor de vergrijzing - Wim Aerts - vrijdag 30 mei 2003

De vergrijzing is één van de grootste maatschappelijke problemen. Het is een evolutie waar we niet onderuit kunnen en waar we in allerlei media bijna tot vervelens toe mee worden geconfronteerd. De babyboom is definitief voorbij en de babyboomers zijn bijna bejaard. Ten gevolge van de omkering van de bevolkingspiramide zal de komende decennia de last van het pensioen en de verzorging van zeer veel inactieven rusten op de schouders van zeer weinig actieven. In de ons omringde landen heeft men dit signaal terdege begrepen en denkt men volop na over een hervorming van het pensioenstelsel.

Lees meer...

Tijd voor een ander paradigma? - Wim Aerts - vrijdag 04 november 2005

Als oplossing voor belangrijke maatschappelijke problemen, zowel op milieugebied, sociaal-economisch en ontelbare andere beleidsdomeinen gaan liberalen veel te vaak mee in een roep om overheidstussenkomst. Zelden of nooit wordt, ook door liberalen, de vraag gesteld naar de wenselijkheid van overheidsoptreden. Integendeel, vaak blijken vele overheidsmaatregelen door de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van het individu op hun beurt een oorzaak te zijn van nieuwe maatschappelijke problemen, hetgeen natuurlijk opnieuw een vraag naar regelgevend optreden veroorzaakt.

Lees meer...

Winterbetoging vakbonden laat werklozen in de kou staan - Wim Aerts -

Steeds meer komt de Europese economie in concurrentie met nieuwe landen, landen met lagere kosten, jongere bevolking en meer werkwilligheid. Landen waar de sociale hangmatten die mensen het initiatief tot werken ontnemen vooralsnog ontbreken. Onze troeven, zoals bijvoorbeeld hoge scholing, beginnen te verbleken nu de kracht van de liberale globalisering voormalige ontwikkelingslanden langzamerhand in staat stelt zelf hoogstaand onderwijs en onderzoek te voorzien, getuige daarvan bijvoorbeeld de software-activiteiten in India.

Lees meer...

Politiek debat of verkiezingsshow? - Wim Aerts - vrijdag 02 mei 2003

De visuele media spelen een steeds grotere rol in verkiezingscampagnes. Politici bereiken daarmee een groot publiek en de media verwerken politieke debatten in ware shows. Maar in hun zucht naar steeds hogere kijkcijfers verworden de politieke programma’s steeds meer tot infotainment en ontspanning. Het gevolg is dat er nog maar weinig of geen grondige debatten gevoerd worden en dat belangrijke maar ‘saaie’ thema’s als economie en sociale zekerheid nauwelijks aan bod komen. Dergelijke thema’s scoren immers niet zo goed op de sofa van Goedele Liekens of Bracke en Crabbé.

Lees meer...

De VLD een volkspartij? - Wim Aerts - vrijdag 18 oktober 2002

Een echte volkspartij is een partij waarin alle maatschappelijke stromingen verenigd zijn met als doel een cocktail te creëren waarin elk lid van de samenleving zich kan herkennen om aldus een zo groot mogelijk electoraat aan te spreken. Zulke partijen zijn dus per definitie compromispartijen, partijen die geen uitgesproken standpunten kunnen en durven innemen, uit angst voor innerlijke verdeeldheid en waarin dus vele vernieuwende ideeën en uitgesproken meningen worden begraven onder druk van de allesoverheersende drang naar een eensgezind compromis, om te vervallen in een saaie grijsheid, waarin niemand nog ideeën heeft die ergens over gaan, met vervreemding en andere (extreemrechtse) gevolgen als resultaat.

Lees meer...

Naar een Europese ruimte van vrijheid en vooruitgang - Wim Aerts - vrijdag 13 mei 2005

Met het ingaan van de 21e eeuw staat Europa institutioneel voor een van de belangrijkste interne omwentelingen in zijn geschiedenis, met name de mogelijke aanvaarding van een grondwet voor Europa. Deze grondwet is niet de aanzet tot een Europese superstaat. Noch zal het de grondwet zijn die de gebreken van het West-Europese model naar nieuwe lidstaten exporteert. Wel wordt met dit grondwettelijke verdrag de volgende stap gezet naar de verwerkelijking van die Europese ruimte van vrijheid en democratie, door de opname van het charter van de grondrechten, de betere omschrijving van het subsidiariteitsbeginsel en het Europese burgerschap.

Lees meer...

Importbeperkingen als hefboom voor economische integratie? - Wim Aerts - vrijdag 09 mei 2008

De vrijmaking van de internationale handel en de steeds voortschrijdende globalisering zijn onderwerpen die voor enige controverse zorgen. Hoewel de lange termijn voordelen van het vrijmaken van markten vanuit economisch perspectief onmogelijk ontkend kunnen worden, roept het beeld van een weinig ontwikkelde Afrikaanse markt die wordt geconfronteerd met geheel onbeperkte (en soms zelfs gesubsidieerde) import vanuit ontwikkelde markten in het rijke Westen, bij velen, ook in ontwikkelingslanden, sterke weerstand op. Hoewel deze kritiek vaak kortzichtig is en voorbijgaat aan de ontwikkelings- en welvaartskansen, is zij vanuit korte termijn perspectief toch begrijpbaar.

Lees meer...

Een brug over de grens - Wim Aerts - vrijdag 04 maart 2011

Wat ons als liberalen bindt is dat wij aan beide kanten van de grens dezelfde strijd voeren. Niet een strijd voor het behoud van een scheefgetrokken solidariteit, noch de strijd voor de creatie van een et(h/n)ische gemeenschap. De bevrijding van de mens, elke mens de kans geven zijn of haar leven in eigen handen te nemen en zijn of haar eigen beslissingen te nemen is het doel. Onze keuze voor de mens op zich dwingt ons zonder taboes na te denken over hoe we het best en het meest efficiënt onze staat kunnen organiseren. Omdat het belang van de Vlaming, niet per definitie is tegengesteld aan dat van de Waal, Brusselaar of Duitstalige.

Lees meer...

Reset Belgium, reset the constitution - Wim Aerts - vrijdag 28 mei 2010

Wat we nodig hebben is een nieuw elan, een open debat omtrent de toekomst van ons land, een hervorming die onze instellingen doet werken, en die rust brengt in onze immer schuivende staatsstructuur. Persoonlijk geloof ik niet dat een splitsing van België een oplossing is. Onder meer de bedreiging voor de internationale rol van Brussel, de lange termijn voordelen van een sociale zekerheid die een zo groot mogelijk aantal personen dekt en het nutteloze karakter van nationalisme om het nationalisme, sterken mij in deze gedachte. Maar als we uitgaan van het voortbestaan van België, moeten we ook durven kiezen voor sterke regio’s.

Lees meer...

Het liberale verzet tegen gratis - Wim Aerts -

De roep om responsabilisering van het individu is geen conservatieve reflex. Integendeel, wat kan progressiever zijn dan het individu als volwaardig te beschouwen, het gelijke kansen te bieden en in staat te stellen eigen keuzes te maken en hem of haar hiervoor de volle verantwoordelijkheid te geven. Die verantwoordelijkheid is immers niet meer of minder dan een noodzakelijke aanvulling op de vrijheid waarover we beschikken. Het zal bijdragen tot ‘het geluk van de mensen’, het ‘bruto nationaal geluk’, de ‘strijd tegen de verzuring’, maar bovenal de verwezenlijking van het liberale project van vrije, rationele en verantwoordelijke individuen.

Lees meer...

Afschaffen van de adelstand - Bart Ameye - vrijdag 13 december 2002

Het VLD-congres besliste om de koning een protocolaire functie toe te kennen en het verlenen van adellijke titels door de koning af te schaffen. De hervorming van het Belgische koningshuis is nodig. De monarchie is een instelling waarin privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen. De koning bouwt zijn informele macht en invloed uit door ieder jaar een aantal personen in de adelstand te verheffen. Als liberalen moeten wij ons verzetten tegen ondemocratische instellingen en tegen het toekennen van privilegies en voorrechten aan bepaalde personen.

Lees meer...

Terug naar de Middeleeuwen - Bart Ameye - vrijdag 14 maart 2003

Dyab Abu Jahjah, de leider van de Arabisch Europese Liga, hield de voorbije dagen een tournee door Nederland met als doel een Nederlandse tak van zijn AEL op te richten. Op een bijeenkomst in Den Haag stelde hij letterlijk: "Wij wijzen de sharia niet af. Een moslim kan niet tegen de sharia zijn, want het is zijn plicht om hiernaar te streven." Hiermee maakte Dyab Abu Jahjah, de leider van de Arabisch Europese Liga, duidelijk dat voor hem de islamitische shariawetten in Nederland en in gans Europa moeten worden ingevoerd, zij het via democratische weg. Als hij zijn zin krijgt wordt de verkoop van alcohol in winkels verboden, wordt de hand van dieven afgehakt en moeten meisjes vanaf hun zestiende (en volgens de islamitische normen zelfs vanaf hun veertiende) uitgehuwelijkt kunnen worden. Zelfs over de steniging van vrouwen die ontrouw zijn geweest laat Abu Jajhah in zijn kaarten kijken. Hij stelt dat volgens het islamitisch recht een ontrouwe vrouw niet zomaar kan gestenigd worden. "Vier getuigen moeten de daad met eigen ogen hebben gezien. Dat soort waarborgen wordt vaak vergeten", aldus Abu Jahjah.

Lees meer...

Geen uitbreiding van het recht op wettige zelfverdediging - Bart Ameye - vrijdag 20 juni 2003

Sinds de overvallen op de juwelierszaken in het centrum van Kortrijk en Aalst is de discussie over het recht op wettige zelfverdediging weer losgebarsten. Stefaan De Clerck (CD&V), burgemeester van Kortrijk en oud-Minister van Justitie, pleit openlijk voor de uitbreiding van het recht op wettige zelfverdediging tot het recht om je goederen met geweld te verdedigen. Er is mijns inziens geen uitbreiding van het recht op wettige zelfverdediging nodig. De wettige zelfverdediging laat nu al toe om je goederen te verdedigen. Uitbreiding zal tot een spiraal van geweld leiden.

Lees meer...

De vergeten oorlog in Congo - Bart Ameye - vrijdag 17 december 2004

De internationale gemeenschap is in Congo tegelijkertijd brandstichter en brandweerman geweest. Hij moet nu wel eindelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ook de Belgische overheid zal meer inspanningen moeten doen om de huidige oorlog te stoppen en het proces van transitie naar echte democratie met verkiezingen te begeleiden. Er moet meer gedaan worden voor vrede door een belangrijke Belgische bijdrage te leveren aan de VN-Vredesmissie voor Congo, een Belgische vredesdiplomatie op te stellen, meer Belgische druk uit te oefenen op de Congolese machthebbers alsook op Rwanda, en meer financiële steun verlenen voor hulpverlening.

Lees meer...

Het Europees landbouwbeleid - Bart Ameye - vrijdag 08 november 2002

Na de Tweede Wereldoorlog kende de landbouw in Europa ernstige structurele problemen en de lag de productiviteit er laag. Europa was in ruime mate van andere landen afhankelijk voor zijn bevoorrading met de meeste basisvoedselproducten. Om een oplossing te bieden heeft Europa toen vijf grote doelstellingen voorop gezet om een gemeenschappelijk landbouwbeleid op te starten. Maar aan deze nobele doelstellingen hangt een belangrijk prijskaartje. En dat prijskaartje dreigt onbetaalbaar te worden met de uitbreiding van de EU.

Lees meer...

Mediatisering van de politiek vervangt de politisering van de media - Bart Ameye - vrijdag 16 januari 2004

Enkele weken terug kondigde VTM aan te willen starten met een Politiek Idool 2004. Zo wil de commerciële omroep kandidaten selecteren voor de komende verkiezingen. Tegen half januari wil VTM duidelijkheid van de partijvoorzitters. Via televoting valt iedere week een kandidaat per partij af. De zes winnaars krijgen een verkiesbare plaats. Hopelijk reageren de partijvoorzitters ééntonig negatief. Indien dit programma er komt, dan is het duidelijk dat de media niet meer de vierde macht zijn in dit land maar de eerste. De invloed van de media op de politiek wordt immens groot, zelfs ontoelaatbaar groot.

Lees meer...

Uitbreiding van de vrijheid als hefboom tot een rijker leven - Bart Ameye -

We leven heden ten dage in een wereld met een ongekende weelde en luxe. Een niveau van samenleving dat enkele eeuwen geleden onvoorstelbaar werd geacht. Democratie heeft in de meeste landen ingang gevonden als het model van politieke organisatie. Politieke vrijheden, economische vrijheden, mensenrechten en pluralisme zijn een vast onderdeel geworden van onze manier van samenleven. Maar er bestaat ook nog een wereld waar deze elementaire zaken afwezig zijn. In de eerste fase wordt vooropgesteld dat economische groei de prioritaire aandacht verdient. De andere democratische beginselen worden dan wel eens aan de kant geschoven. De voorbeelden zijn legio.

Lees meer...

Vrijzinnig-humanisme, lichtbaken voor het 'ondermaanse' leven - Bart Ameye -

Vrijzinnigheid is een term die een veelheid aan stellingen en overtuigingen bevat. Sommige hebben de gewoonte om vrijzinnigheid en humanisme als synoniemen te beschouwen. Dit is mijns inziens verkeerd want humanisme heeft betrekking op een bepaalde soort zingeving en ethiek terwijl vrijzinnigheid een rationele ingesteldheid aanduidt.

Lees meer...

Niet de multicultuur maar de Europese welvaartstaat is mislukt - Els Ampe - vrijdag 12 november 2010

Het probleem ligt eigenlijk niet in de migratie ‘an sich’, maar in de rol van de staat. De staat respecteert de basisregels niet: (1) een wederkerig sociaal systeem, (2) de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, (3) de scheiding tussen kerk en staat, en (4) afdwingbare wetten. Het doel van integratie is tweeërlei: de wetten van het land kennen en respecteren én zelfstandig in z’n levensonderhoud kunnen voorzien (behalve in gevallen van overmacht). Eigenlijk is dat niet meer en niet minder als wat men van een Belgisch staatsburger verwacht. De verantwoordelijkheid om zich te integreren ligt in de eerste plaats bij de migranten zelf.

Lees meer...

Nationalisme is slecht voor Vlaanderen - Els Ampe - vrijdag 28 januari 2011

Alles wat België doet is slecht, alles wat Vlaanderen doet is goed. Dit soort onzin wordt maar herhaald en herhaald en nooit meer in vraag gesteld. Dit is het nieuwe politiek correcte denken. Er zijn geen cijfers die de beweringen staven, niemand vraagt er zelfs naar, maar toch gelooft iedereen het want ‘iedereen weet toch dat het zo is’. De realiteit is nochtans anders en ontluisterend. Vlaanderen kreunt onder het slechte beleid dat deze Vlaamse regering voert. Regelgeving alom, wachtlijsten te over, maar oplossingen zoek je best met een vergrootglas.

Lees meer...

Honderd vragen over de Zenne - Els Ampe - vrijdag 18 december 2009

Twee jaar geleden werd het lintje aan het Brusselse waterzuiveringstation doorgeknipt in aanwezigheid van de Koning. 200 jaar lang was de Zenne de open riool van burgers en industrie geweest. Er werd 1 miljard euro (40 miljard oude Belgische franken) uitgetrokken om een streep te trekken onder het vervuilende verleden en om voor eens en altijd het afvalwater van de Brusselaars en een deel van Vlaams-Brabant te zuiveren. Groot was mijn ongeloof toen een klokkenluider me vorige woensdag 9 december liet weten dat Aquiris, de beheerder van het waterzuiveringstation, de installatie deels had stilgelegd.

Lees meer...

Baas in eigen bordeel - Els Ampe - vrijdag 13 mei 2011

Voor cdH is prostitutie geen job als een ander. Waarom niet eigenlijk? En wie zijn zij om daarover te oordelen? Misschien zegt dit oordeel meer over hoe de cdH-vrouwen seks ervaren dan over prostitutie. Er is geen enkele reden om ervan uit te gaan dat prostituees niet zelf kunnen oordelen over wat ze met hun lichaam doen. Ze zijn evenveel mens als om het even wie en dus evenveel in staat om te beschikken over hun eigen lichaam.

Lees meer...

Het fundamentalisme van de identiteitspolitiek - Christophe Andrades - vrijdag 26 februari 2010

De weg voorwaarts is een liberale, pluralistische benadering zoals we die terugvinden in de werken van contemporaine filosofen en intellectuelen zoals Amartya Sen, Martha Nussbaum, Zygmunt Bauman en Kwame Anthony Appiah. Vanuit verschillende benaderingen streven deze vooraanstaande denkers naar het creëren van een zo rechtvaardig mogelijke samenleving voor ieder individu, ongeacht religie, identiteit en sociaaleconomische achtergrond. Met name Amartya Sen heeft in zijn boek Identity and Violence uit 2006 aangetoond waarom het gevaarlijk is om individuen op te sluiten binnen één cultuur.

Lees meer...

De dance macabre tussen vrije markt en staat - Christophe Andrades - vrijdag 05 februari 2010

We raken ondergesneeuwd onder een lawine van Keynsiaanse en Hayekiaanse oplossingen voor de bestaande economische malaise. Polarisatie en conflict vieren hoogtij. Naarmate de klok verder tikt, lijken we echter geen stap dichter te komen bij concrete, toepasbare oplossingen. Wel integendeel. Enerzijds merken we dat de verdedigers van de vrije markt steeds feller op hun strepen gaan staan. Zij zien de staatsschuld en de bijhorende rentesneeuwbal steeds meer als een tikkende tijdsbom die wordt gelegd onder de toekomst van de volgende generaties. Anderzijds steken ook steeds meer stemmen de kop op die pleiten voor een terugkeer naar regelrecht collectivisme.

Lees meer...

Liberalisme en transcendentie in onzekere tijden - Christophe Andrades - vrijdag 22 oktober 2010

Kunst en liefde zijn het ultieme bewijs dat het liberale principe van individuele vrijheid niet per definitie een vijand is van transcendentie maar net een noodzakelijke aanvulling om te vermijden dat het menselijk streven naar transcendentie wordt gecorrumpeerd door malafide leiders en entiteiten. De utilitarist Jeremy Bentham sprak zijn walging uit voor de poëzie. Het was net deze afkeer die John Stuart aanzette om het utilitaire liberalisme dat gangbaar was aan het begin van de 19de eeuw bij te schaven door de toevoeging van een ontplooiingselement. Een belangrijke les die vandaag door de tegenstanders van het liberalisme al te gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.

Lees meer...

Het gaat om de vrijheid van anderen - Philipp Bekaert -

Wie het recht opeist om in een Westerse stad een symbolisch beladen accessoire als de hoofddoek te allen tijde en in alle omstandigheden te dragen, mag niet verwonderd zijn dat niet iedereen dat even leuk vindt. 'Het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen.' Dit is mijn reactie op het opiniestuk van Safâa Achnak: 'Aan al wie denkt mij te moeten bevrijden van mijn hoofddoek: mijn hijab belemmert mijn vrijheid niet, dat doen jullie.' Als u het recht opeist om in een Westerse stad zo'n kledijaccessoire te allen tijde en in alle omstandigheden te dragen, wees dan niet verwonderd dat niet iedereen dat even leuk vindt.

Lees meer...

Open brief aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent - Philipp Bekaert -

De “privatisering” van particuliere gemeenschappen is de enige manier om burgerrechten te individualiseren: alleen individuele burgers mogen de Staat vertegenwoordigen, geen “groepen van burgers” die over een vooraf vastgelegd aantal “gereserveerde posten” zouden beschikken. Dit is de enige manier om de in de Grondwet verankerde gelijkheid van alle (individuele) burgers voor de wet te garanderen.

Lees meer...

Over het gevaar voor etnische verzuiling - Wouter Blomme - vrijdag 11 maart 2005

Immanuel Kant gaf ons meer dan 200 jaar geleden een wijze raad: “baseer uw gedrag op principes waarvan u zou willen dat het algemeen geldende wetten zijn”. Dit ‘categorisch imperatief’ indachtig, moet minister Bert Anciaux zich de vraag stellen of hij een overheidsbeleid zou willen dat resulteert in een maatschappij waarin elke groep zich op basis van hun etniciteit organiseert. Van een kwalitatieve, laat staan stabiele, democratie zou niet veel over blijven. Een aparte zuil in de samenleving, op welke basis dan ook, is een instrument dat gebaseerd is op exclusiviteit, ageert vanuit een bepaald groepsbelang en per definitie segmentering in de samenleving creëert.

Lees meer...

En toch dient Amerika een goede zaak - Olivier Boehme - vrijdag 11 april 2003

Niemand blijft onbewogen bij de beelden van de bommenregen op Irak en zijn mensen. Dat neemt niet weg dat het doel van deze oorlog goed is. Het middel, de oorlog zelf, niet. Er waren immers andere mogelijkheden. Bovendien is een gevaarlijk precedent geschapen, want het eigengereide optreden van de Verenigde Staten bedreigt de uitbouw van een internationale rechtsorde. Maar wat er ook te zeggen valt over de houding van de Amerikanen, hun doel verdient onze sympathie. Naast minder nobele oogmerken - zoals oliebelangen - gaat het immers om het verjagen van een monsterlijk regime.

Lees meer...

Hoe rechts wil Ward Beysen zijn? - Olivier Boehme -

Op zaterdag 23 maart heeft Ward Beysen, toevallig of niet op hetzelfde moment dat de VLD en NCD in Brussel hun tweede studiedag hielden, in Antwerpen een bijeenkomst voor de ontevreden burger georganiseerd. In Beysens voorstelling is de huidige coalitie in Antwerpen één grote miskleun en zou samenwerking met het Vlaams Blok heel wat meer opleveren voor 'law and order'.

Lees meer...

Doodstraf is niet aanvaardbaar - Olivier Boehme - vrijdag 24 januari 2003

In Europa komt de doodstraf, in elk geval als effectief uitgevoerde straf, weliswaar niet meer voor. Maar zoals we ook meningen hebben over allerlei aspecten van politieke cultuur die onze relaties met andere landen en continenten beïnvloeden, zo ook zouden we er ons goed van bewust moeten zijn waarom we dat gebruik niet kunnen aanvaarden. Laat ons de geciviliseerde verworvenheid van ingetoomde wraak behouden. Een vooruitstrevende staat komt op voor de verzachting van de zeden, niet voor het aanwakkeren van bloeddorstigheid. We mogen dat idee nog uitdragen ook.

Lees meer...

Een antwoord op extreem-rechts, zonder alternatief - Olivier Boehme -

Een lijnrecht ingaan tegen de tendenzen van het Blok en zijn soort, met een sterk, consequent eigen verhaal, zonder taboes, zonder politiek correcte preutsheid, zonder bangelijke toegiften aan sociale hypochondrie of angst voor de 'brave new world', waarin openheid staat naast elementair respect, is het enige alternatief. Of het succes heeft, wie zal het zeggen? Ik denk dat een toekomstgericht liberalisme, dat échte vernieuwing wil brengen op alle fronten, een dergelijke complexloze, evenwichtige en eigentijdse voortrekkersrol uitstekend kan vervullen. Neen, dit is geen propagandaplaatje, dit is een uitnodiging tot hard werken en nog meer creativiteit.

Lees meer...

Les extrêmes se touchent - Olivier Boehme - vrijdag 04 oktober 2002

De eerste Zevende Dag van het nieuwe seizoen begon al goed. Er had een discussie plaats tussen twee extremen die verdacht veel op elkaar lijken: Aboe Jahjah van de Europees- Arabische Liga en Filip Dewinter van het Vlaams Blok. Het eindigde in een rel. Joël De Ceulaer van Knack werd gevraagd om een evaluatie van het debat, noemde Jahjah intellectueel de meerdere van Dewinter, die het moest stellen met een beledigende opmerking. Daarop verliet Dewinter onder protest de studio.

Lees meer...

Belastinggeld voor auto's die niemand wil - Olivier Boehme - vrijdag 10 oktober 2003

Ze sloven zich uit om te getuigen van hun afschuw over het Ford-beleid in Genk. Ook die politici die eertijds nog beweerden dat de overheid niet voor ondernemertje moet spelen. Diezelfde politici die zich, ook letterlijk, blauw ergerden aan de verspilling van miljarden aan steun voor ten dode opgeschreven sectoren als het Waalse staal, de Vlaamse textiel, de Kempische steenkoolmijnen. En daar staan ze dan klaar met hun 50 miljoen euro om auto's te helpen produceren die niemand wil, waarvan er wereldwijd net teveel van de band rollen. Om publieke gelden te besteden aan een keuze die niet van de markt komt.

Lees meer...

De grens van Europa - Olivier Boehme - vrijdag 22 november 2002

Het Europees liberalisme staat voor economische gelijkheid, toegankelijkheid van de wereldmarkten voor iedereen, een veiligheidspolitiek die internationale rechtsregels respecteert en aan diplomatie voorrang geeft boven geweld. Europa zou naast de welvaart dit soort van idealen nog meer moeten vertegenwoordigen dan het nu al doet. Verbaast het dat tal van staten deze aantrekkingspool willen komen vervoegen? Maar Europa is meer dan een grens, het is een idee. De uitlating van Giscard d'Estaing deze dagen dat Turkije principieel niet bij Europa kan, is een aanfluiting van het beginsel dat voorwaarden voor elke lidstaten gelijk zijn en van minstens vijf eeuwen geschiedenis.

Lees meer...

Vlaanderen moet herverkavelen - Olivier Boehme - vrijdag 23 mei 2003

Met hun conservatisme hebben de christen-democraten het ethisch debat verloren. Als ze dat willen inzien, zou samenwerking op andere terreinen met de liberalen mogelijk zijn. Diegenen die meer vanuit het collectief redeneren zouden gelukkig kunnen zijn bij het nieuwe socialisme. Die herverkaveling, die zou leiden tot twee grote partijen in Vlaanderen, een liberale en een socialistische, vormt volgens mij de uitdaging voor de komende periode. De mensen willen stabiliteit en een antwoord op hun echte noden. Duidelijke keuzemogelijkheden, twee of hoogstens drie, spelen daar op in.

Lees meer...

De Irak-crisis: een historische kans - Olivier Boehme - vrijdag 14 februari 2003

Met het conflict rond Irak staan niet alleen het lot van de inwoners van dat land, de strijd tegen de terreur en dictators als Saddam Hoessein op het spel. Alleen de VN kunnen het licht op groen zetten voor een militaire actie en die beslissing moet meer zijn dan een formaliteit. Waarom zou Amerika de onvoorwaardelijke steun van de andere landen mogen eisen als het zichzelf het recht voorbehoudt het Internationaal Strafgerechthof niet te erkennen? En zijn bondgenoten als Saoudi-Arabië dan zo zuiver op de graat? Wat uiteraard niets afdoet aan de misdadigheid van het regime in Irak.

Lees meer...

Bevrijder of provocateur? - Olivier Boehme - vrijdag 29 november 2002

Met de oprichting door Abou Jahjah van zijn intimiderende straatpatrouilles is een grens overschreden. Als democraat pleit ik voor het integraal behoud van het monopolie van het geweld door de staat. Het gaat hier om hét stichtende principe van de civilisatie en de rechtsstaat. Als Jahjah meent dat hij de multiculturele samenleving één stap gaat vooruit helpen door een Beiroet- of Palestina-scenario in het leven te roepen, dan zit hij volledig fout. Mij zijn de liberale democratie, het humanisme en de kosmopolitische samenleving, gestoeld op wederzijds begrip, interesse én eigen verantwoordelijkheid, te dierbaar om ze prijs te geven aan het radicalisme van zowel Dewinter als van Jahjah.

Lees meer...

De Vlaamse liberalen zijn aan het ontsporen - Olivier Boehme - vrijdag 06 februari 2004

Als leden van een onafhankelijke liberale denktank willen we niet alleen ideeën over liberalisme en onze leefwereld ontwikkelen. We zijn ook geïnteresseerd in hoe die ideeën via onder meer partijen worden verwerkt en verwezenlijkt. Het is normaal dat we vooral iets verwachten van de partij die geacht wordt de belichaming te zijn van het liberalisme in parlement en regering. Maar voor mij valt het alvast zwaar me politiek te identificeren met de VLD van de laatste weken. Ik, en hier sta ik naar verluidt niet alleen, voel me geprangd tussen twee groepen: de apparatsjiks en de rancuneuzen.

Lees meer...

Patrick Janssens' geheime schoolagenda - Olivier Boehme -

Als Patrick Janssens in het aan de gang zijnde onderwijsdebat de kaart trekt van het vrij onderwijs, doet hij dat niet alleen omwille van electorale redenen en zijn opening naar de gelovigen. Noch denk ik dat enkel zijn persoonlijke sympathie voor het vrij onderwijs in het geding is. Hij preekt ook voor eigen parochie. Het stedelijk onderwijs in Antwerpen is niet zonder reden al van oudsher de dada van de socialisten.

Lees meer...

Laat ons niet bezwijken aan de splitsingskoorts - Olivier Boehme - vrijdag 03 december 2004

Er bestaat geen Vlaamse of Waalse geneeskunde, maar slechts adequate of ontoereikende, te dure of goedgeprijsde geneeskunde. De sanerings- en bezuinigingsoperatie die minister Demotte wil doorvoeren is gericht op een eenvormige prijssetting voor medische zorgen in het hele land. Het lijkt een veelbelovende aanpak. We hebben alle redenen om dit te steunen. Het probleem van de betaalbaarheid en eventueel van het misbruik ervan ligt even moeilijk in het Noorden als in het Zuiden. Het heeft te maken met de paradox van de publieke goederen: iedereen wil er zoveel mogelijk uithalen en er zo weinig mogelijk insteken.

Lees meer...

Het travaillisme is dood, leve de werkenden! - Olivier Boehme - vrijdag 16 mei 2003

Travaillisme en socialisme? Heeft er ooit een beweging meer gedaan om mensen van werk af te houden dan die laatste? We moeten naar betaalbare arbeid volgens algemeen aanvaardbare normen en verloning. Door de verhoging van de belastingen en bijdragen om die voordelen te financieren verliezen werknemers er trouwens toch weer een deel van. Wat primeert is een volgehouden strijd voor werk. Werk is er genoeg, werkwilligen ook, werkloosheid is voor een groot deel een (para-)fiscaal probleem. En een kwestie van misplaatst corporatisme dat de sociale wetgeving nog te veel dicteert.

Lees meer...

We mogen ons niet laten intimideren - Olivier Boehme - vrijdag 05 november 2004

Vorige dinsdag werd de Nederlandse filmmaker Theo van Gogh doodgeschoten. De juiste reden zal blijken uit verder onderzoek maar vast staat dat radicale moslims zijn scherpe uitspraken tegen de vrouwonvriendelijke praktijken van de islam niet konden verteren. Vooral zijn steun aan de film Submission van Ayaan Hirsi Ali was er voor radicale moslims te veel aan. De Koran ter discussie stellen was in hun ogen onaanvaardbaar. Daarom moest Theo van Gogh het zwijgen worden opgelegd. Hiermee gaan radicale moslims de strijd aan tegen een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Verlichting, namelijk de vrijheid van meningsuiting.

Lees meer...

Gratis openbaar vervoer? - Olivier Boehme - donderdag 31 oktober 2002

Als het aan sommigen ligt nemen we straks met z'n allen het openbaar vervoer zonder ervoor te moeten betalen. De idee is zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten de wagen te laten staan (of zelfs van de hand te doen) en op die manier zowel de files op te lossen als het milieu te sparen. Hoe doordacht is dat eigenlijk?Gratis openbaar vervoer leidt ertoe dat het gebruik ervan in het algemeen toeneemt. Sommige bussen of trams zullen halfvol zijn in plaats van leeg, andere geraken vol en nog andere overvol. Op die laatste groep lijnen moet je dus meer bussen of trams inleggen. Heel wat mensen, voor wie het nemen van tram of bus niet echt nodig is en die er niet voor zouden betalen, springen er nu ook op omdat het hun toch niets kost. De rationaliteit bij het beroep doen op publieke dienstverlening, die net als elk andere activiteit inzet van middelen vraagt, smelt zo als sneeuw voor de zon.

Lees meer...

Blijft de VLD hangen tussen woord en daad? - Olivier Boehme - vrijdag 03 juni 2005

Er is wel degelijk een marge voor belastingverlaging, maar we mogen geen politicus die daarover begint au sérieux nemen als hij niets zegt over een behoorlijke revisie van het uitgavenplaatje. Zoveel is in elk geval duidelijk: structurele belastingverlagingen kunnen alleen door een even structurele herziening van de uitgaven en afslanking van het overheidsapparaat. Het afbouwen van de belastingen wordt bovendien liefst doorgevoerd aan een ritme dat inspeelt op conjuncturele schommelingen. Het tijdstip van een maatregel is hier erg belangrijk, maar dat is allicht meer langetermijnpolitiek dan de gemiddelde politicus aankan.

Lees meer...

In een volwassen democratie zijn de meningen vrij - Olivier Boehme - vrijdag 30 april 2004

Toen ik de uitspraak van het Hof van Beroep te Gent over het racistisch karakter van drie Vlaams Blok-vzw’s vernam, had ik gemengde gevoelens. Aan de ene kant kon ik niet het minste medelijden of ook maar enige sympathie opbrengen voor de Blok-leiders. Het is integendeel ronduit weerzinwekkend hoe ze de integriteit en onafhankelijkheid van een rechter in twijfel trekken, het arrest als een dictaat van de regering afschilderen en daarmee grondvesten van onze rechtstaat trachten te ondergraven. Maar gemengd blijven mijn gevoelens wel, want waar zijn we in dit land nu eigenlijk mee bezig?

Lees meer...

Welke zekerheid willen we? - Olivier Boehme - vrijdag 07 maart 2003

Veiligheid en zekerheid, het zijn thema's die hoog op de politieke agenda genoteerd staan en daar ook nog een tijdje zullen blijven. Al gedurende enkele generaties beschouwen we zekerheid en bescherming, deels terecht deels ten onrechte, als vanzelfsprekend. Sinds de jaren zestig steeg de graad van sociale bescherming drastisch samen met de uitbouw van de gemengde economie en een spectaculaire economische groei. Niet alleen economische groei maar vooral de maakbaarheid van die groei werd toen een obsessie.

Lees meer...

De Zweedse coalitie, haar naam waardig? - Rémy Bonnaffé en Lawrence Vanhove -

De Zweedse coalitie ligt op apegapen. Al enkele weken lijken de regeringspartijen in een verkiezingsopbod te zitten. De pers is kritisch en vraagt zich af of de partijvoorzitters van de meerderheid deze regering nog willen reanimeren of niet. Sommigen spreken zelfs van een regering die feitelijk in 'lopende zaken' zit. De regeringspartijen moeten dringend herbronnen en zich afvragen wat hen bindt. Er zijn immers broodnodige hervormingen noodzakelijk ons land om te vormen tot een performante Welvaartsstaat.

Lees meer...

De 'achtergestelde' negentiende eeuw’ - Daniel Boomsma -

Wat was er mis met de negentiende eeuw? Als we de legio recente en minder recente opiniestukken, analyses en ook opmerkingen van regeringsleiders onder de loep leggen, zou je zeggen: alles. De afgelopen tijd spreken we steeds vaker van ''terug naar de negentiende eeuw'', ''negentiende-eeuwse toestanden'', of ''dat is heel erg negentiende- eeuws''. Of het nu gaat over pleidooien voor een langere werkweek, Jodenhaat, het buitenlandbeleid van Rusland, hoge onderwijskosten, sociale misstanden, of 'extreme' ongelijkheid, met regelmaat wordt de negentiende eeuw opgevoerd als de eeuw om ons tegen af te zetten.

Lees meer...

Isaiah Berlin en het populisme - Daniël Boomsma -

Misschien wel het meest verhelderende inzicht dat Berlin naar voren brengt, is de gedachte dat populisme gedijt in samenlevingen die op één of andere manier een proces van modernisering of grote verandering doormaken. De parallel met het populisme van nu is snel gemaakt. Ook nu wordt de belofte gedaan dat uit dat proces van verandering een nieuwe wereld zal voortkomen, met herstel van de oude ‘manier van leven’ en ‘gezondmaking’ van de ‘geperferteerde’ samenleving.

Lees meer...

De eeuwige botsingen tussen ideeën - Daniel Boomsma -

Volgens David van Reybrouck is het hedendaagse democratische stelsel aan grondige revisie toe. In zijn essay Tegen verkiezingen pleit hij voor een ‘bi-representatief stelsel’ (volksvertegenwoordiging door middel van stemming én loting). Zo denkt hij het ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ te kunnen 'genezen'. Maar ondanks Van Reybrouck's goede bedoelingen schuurt er iets. Hij houdt er namelijk een vrij nauwe opvatting over democratie op na. Democratie in de moderne zin van het woord behelst meer dan een bepaald politiek bestel. Het is niet alleen, of misschien wel juist niet, een praktische kwestie.

Lees meer...

De weg is altijd beter dan de herberg - Daniel Boomsma -

Het afgelopen jaar is er zowel in Nederland als Vlaanderen veelvuldig gedebatteerd en geschreven over het basisinkomen: een maandelijks bedrag voor iedereen, onvoorwaardelijk. Er is veel gezegd over de onhaalbaarheid van het plan. "Wie gaat dat betalen?", klinkt het vaak. Het zou een te duur project zijn - tientallen miljarden per jaar. Volgens anderen zou het zou juist geld besparen: het zou de regeldruk rondom uitkeringen en toeslagen overbodig maken. Zo wordt de scheidslijn van het debat bepaald door pragmatici.

Lees meer...

Een pleidooi voor mildheid en ingetogenheid - Daniel Boomsma -

De Franse politieke filosoof en econoom Bertrand de Jouvenel was een gevoelige liberale denker met een zwak voor politieke subtiliteit. Een sceptische en gematigde liberaal, die zich, net als zijn inspirators Constant en de Tocqueville, eerder geroepen voelde om de politiek te analyseren dan om meeslepende theorieën te formuleren. Jouvenel's filosofie is vooral een pleidooi voor behoedzaamheid. Hij bewonderde niet voor niets de Britse stijl van politiek voeren, die in zo'n sterk contrast stond met de vaak ongeduldige politiek in Frankrijk.

Lees meer...

De terugkeer van de politiek? - Daniel Boomsma -

Bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter van de Europese raad als opvolger van Herman van Rompuy, deed Donald Tusk een opmerkelijk uitspraak. Verwijzend naar het conflict in Oekraïne en de gespannen relatie van de Unie en Rusland stelde hij dat ''politics has returned to Europe''. Op veel verbazing kon de uitspraak niet rekenen. Journalisten namen het netjes over. Politici, nationaal noch Europees, leken het niet op te merken. Dat is zorgwekkend, want de uitspraak verraadt een eigenaardig sentiment dat breed heerst, aan invloed wint, en schadelijk is voor de (betekenis van) politiek.

Lees meer...

De reactie in Frankrijk - Daniel Boomsma -

Wat het reactionair nationalisme betreft, ligt in Frankrijk al een tijd het zwaartepunt. Wat begon als een schreeuwerig verzet heeft zich ontwikkeld tot een van zichzelf bewuste (!) beweging tegen de gevestigde politieke orde. Dat zou niet als een verrassing moeten komen. Jaren van populisme vormden er een prelude op. Marine Le Pen's Front National is een serieuze tegenstander voor de Parti Socialiste en de UMP. Bovendien zijn er uitgesproken intellectuelen, die de partij van ammunitie voorzien. De proponenten van de nieuwe reactie zijn eloquent en hebben een podium.

Lees meer...

Het idee Rusland - Daniel Boomsma -

Wij begrijpen de Russen niet. Zo goed als we in Europa de Amerikanen kunnen peilen, zoveel moeite hebben we om licht te werpen op het wereldbeeld dat de Russen koesteren. Ik doel hiermee niet direct op het agressieve buitenlandbeleid en de autoritaire binnenlandse politiek van president Poetin, maar op de ideeën, misschien zelfs de geest, van het land. Achter ons gebrekkige begrip gaat een hele ideeënhistorische geschiedenis schuil. We schieten tekort in het peilen van de geest van de Russen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we de Russische denkers nauwelijks lezen.

Lees meer...

Over cultuur, politiek, en hun verbondenheid - Daniël Boomsma -

Welbeschouwd is de cultivering van het individu ook een politieke aangelegenheid. Dat wil nog niet zeggen dat de staat (politiek is niet synoniem voor de staat) zich financieel en bestuurlijk moet bemoeien met cultuur, maar het is tegelijkertijd vrijwel onmogelijk om de overheid – herverdeler van publiek, gemeenschappelijk, geld – te negeren. Wie cultivering als een politieke verantwoordelijkheid ziet, en cultuur als kwaliteit, zou zichzelf weinig serieus nemen als hij daar niet ook materiële vorm aan zou willen geven.

Lees meer...

De derde John Rawlslezing door Paul Cliteur - Daniël Boomsma -

In een bepaald opzicht zijn de mensenrechten een moreel Esperanto. In een historisch licht is een neutrale taal, een 'public reason' in de woorden van Rawls, dus niet zo absurd. En nu de Verlichting in Europa opnieuw onder vuur wordt genomen, zowel (en vooral) door een radicale Islam, als een nieuw nationalisme dat geen boodschap heeft aan universaliteit, lijkt de zoektocht naar nieuwe morele taal een nobel streven. Op 8 oktober om 20 uur spreekt de Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur de 3de John Rawls lezing uit in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. De inkom is gratis.

Lees meer...

Een pleidooi voor mildheid en ingetogenheid - Daniel Boomsma -

De Franse politieke filosoof en econoom Bertrand de Jouvenel was een gevoelige liberale denker met een zwak voor politieke subtiliteit. Een sceptische en gematigde liberaal, die zich, net als zijn inspirators Benjamin Constant en Alexis de Tocqueville, eerder geroepen voelde om de politiek te analyseren dan om meeslepende theorieën te formuleren. Jouvenel's filosofie is vooral een pleidooi voor behoedzaamheid en aarzeling. Hij bewonderde niet voor niets de Britse stijl van politiek voeren, die in zo'n sterk contrast stond met de vaak ongeduldige politiek in Frankrijk.

Lees meer...

Het democratisch ongemak van de EU - Daniel Boomsma -

er heerst enerzijds de overtuiging dat er geen Europese politiek bestáát omdat er een wezenlijke partijpolitiek ontbreekt. Het democratisch deficit is dus niet alleen procedurele kwestie, maar vooral een partijpolitieke en representatieve kwestie. Op het Europese toneel kunnen de conservatieve, sociaal-democraten, liberalen en socialisten politieke verschillen slechts veinzen. Er is nauwelijks speelruimte. De debatten tussen de kandidaat-voorzitters voor de Europese Commissie illustreerden dit misschien nog wel het meest. De niet-stemmer was zich daar ter degen van bewust, ondanks pogingen van de Europees parlement en nationale politieke partijen om aan mensen ervan te overtuigen dat er deze keer toch echt verschillen waren.

Lees meer...

De (on)gemakken van directe democratie - Daniël Boomsma -

Op 6 april jl. hield Nederland een referendum over een associatieverdrag met Oekraïne. Met een opkomst van zo'n 32% stemde 61% tegen. Analyses zien in de uitslag vooral een teken van groeiende onvrede over Europese Unie in algemene zin. Maar misschien is het eerder zo dat het referendum een verlate uiting is van een disfunctionerend democratisch stelsel in Nederland. Oftewel: een uiting van opgebouwde onvrede in een democratie waarin mensen geen wezenlijke invloed ervaren – en hebben – op de machtsvorming.

Lees meer...

21ste eeuws onderwijs in 19de eeuwse structuren - Kjell Bosmans - vrijdag 04 mei 2012

Internationaal wordt België vermeld als enige land dat een hoog gemiddeld prestatieniveau combineert met een zeer sterke samenhang tussen prestatie en socio-economische achtergrond. Ons vakantiesysteem draagt bij tot deze ongelijkheid door het fameuze vakantieverlies. Veel scholen merken een terugval bij leerlingen na de grote vakantie. Deze terugval laat zich het meest voelen bij kansarme kinderen waar weinig schoolse stimulatie is en in nog grotere mate bij allochtone leerlingen die niet zelden meer dan twee maanden doorbrengen in het thuisland en dan ook meer dan twee maanden geen Nederlands praten.

Lees meer...

Een andere blik op kennis - Kjell Bosmans -

De algemene kennis van onze leerkrachten in spe blijkt bedroevend volgens een onderzoek van de katholieke universiteit Limburg. De resultaten van dit onderzoek geven een onthutsend beeld over het gebrek aan algemene kennis bij studenten aan de lerarenopleiding. Er werden prompt een hele reeks reacties gegeven van opiniemakers en burgers. De kwaliteit van de instroom, de veramerikanisering van de maatschappij, de kwaliteit van het secundair onderwijs, de verregaande juridisering en de gebrekkige verloning van onze onderwijzers waren de meest in het oog springende verklaringen. Maar zijn ze ook juist?

Lees meer...

Over het dempen van ideologische beerputten - Maarten Boudry -

De Antwerpse SP-A kopman Tom Meeuws kondigde eind december zijn plannen aan om bij de volgende verkiezingen een progressief front te vormen met PVDA+ en Groen. Ook nationaal voorzitter John Crombez liet begin dit jaar verstaan dat hij samenwerking met PVDA+ niet uitsluit. Voor mij is het duidelijk: als van die plannen iets terecht komt, dan is dat voor mij voldoende reden om zeker niet op de SP-A te stemmen. Idem voor de N-VA en haar bereidheid om een coalitie met het Vlaams Belang te vormen.

Lees meer...

Waar zitten de ex-moslims? - Maarten Boudry -

Hoeveel mensen kent u die vroeger moslim waren, maar nu ongelovig zijn? Dat dacht ik al. Ik ook niet. Ex-christenen ken ik in overvloed, zelfs ex-Jehova-getuigen en voormalige refo’s. Ik heb ook liberale moslimvrienden die de Koran in historisch perspectief lezen en met een grove korrel zout. Met bekeerlingen zijn we ook vertrouwd: mensen die vroeger geen geloof aanhingen, maar nu christen of moslim zijn. Ex-atheïsten, zo u wil. Maar ik ken niemand in mijn kennissenkring die de beweging van gelovige moslim naar atheïst maakte.

Lees meer...

Wafelijzermoraal - Maarten Boudry -

Natuurlijk is het in België geen paradijs voor vrouwen en zijn patriarchale reflexen en ‘victim blaming’ nog niet helemaal uitgebannen. Feministen genieten al mijn steun voor deze strijd. Nog niet zo lang geleden was onze inheemse cultuur zelf misogyn en streng patriarchaal. Maar we moeten hemelsbrede verschillen durven erkennen, in plaats krampachtig het wafeldeeg gelijkmatig te verdelen. Geen enkel Arabisch land haalt de top 100 van de Gender Gap Index van de World Economic Forum.

Lees meer...

Het recht van de zwakste - Maarten Boudry -

Iemand die geen enkele last heeft van postmoderne schroom, is de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman. Haar boek Macht en Onmacht is een genadeloze analyse van de intellectuele kwalen van postmodernisme en cultuurrelativisme. Wie waarheid afdoet als een sociale constructie, zo schrijft Beeckman, ontwapent zichzelf en wordt verlamd door onmacht en vertwijfeling. In het spoor van Bertrand Russell gaat ze op zoek naar de historische wortels van deze revolte tegen de rede, met de aanslag op Charlie Hebdo als aanknopingspunt.

Lees meer...

Waarom doemdenkers zo diepzinnig lijken - Maarten Boudry -

Soms lijkt het cultuurpessimisme wel een bewegend doelwit, dat telkens op de vlucht slaat voor de vaart der vooruitgang. In hoeveel opzichten het ook goed gaat, de pessimist blijft zich vastklampen aan de overtuiging dat we ons op een of andere manier aan de rand van de afgrond bevinden. Noem het de Wet van het Behoud van Gezeik. Ongeacht hoe goed het gaat met de wereld, er wordt altijd evenveel gezeken. Of anders geformuleerd, met een knipoog naar de thermodynamica: in een gesloten denksysteem, blijft de hoeveelheid gezeik constant.

Lees meer...

Schaf de godsdienstvrijheid af - Maarten Boudry -

Ik ben nogal gesteld op onze vrijheden. Maar we moeten niet overdrijven. Eentje die voor mij op de schop mag, is de godsdienstvrijheid. Dat beginsel is in het beste geval volstrekt overbodig, maar meestal zelfs discriminatoir, arbitrair en absurd. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de UVRM, met name vrijheid van gedachte en geweten, en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet

Lees meer...

De kaarten van de vijand - Maarten Boudry -

Het was één van de vaakst gehoorde argumenten tegen reddingsoperaties op de Middellandse Zee: we mogen niet in de kaart van de vijand spelen. Natuurlijk zijn reddingsacties begrijpelijk vanuit humanitair oogpunt, aldus staatssecretaris Theo Francken, maar “ze zullen de mensensmokkelaars alleen maar rijker maken”. Beter te vermijden dus. Alvorens de hardvochtigheid van dat standpunt in te zien, is het belangrijk om aan te stippen dat Francken feitelijk wellicht gelijk heeft.

Lees meer...

Charlie Hebdo: Brandpunt van de religieuze haat - Maarten Boudry -

Hulde aan alle kranten die na de aanslagen op Charlie Hebdo de gewraakte cartoons van het weekblad hebben afgedrukt op hun voorpagina's. Het waren er nog veel te weinig. Enkele uren na de gruwelijke aanslag, sprak ik mijn hoop uit op een Charlie Effect: 'Als je iemand vermoordt omwille van een tekening, zal die de dag erop in 1.000 kranten prijken'. Dat bleek ijdele hoop. Maar waarom olie op het vuur gooien en moslims opnieuw provoceren? Waarom zo nodig die cartoons verder verspreiden, als er al zoveel bloed is voor vergoten? Willen we nog meer aanslagen op ons geweten?

Lees meer...

Religie is een struikelblok voor de integratie - Maarten Boudry -

Religie is zeker niet de bron van alle kwaad, maar het zaait wel verdeeldheid. wederzijds wantrouwen en wij/zij denken. De meest succesvolle goden, op cultureel vlak, zijn de goden die geen compromissen sluiten, die hun gelovigen strak in het gelid houden, die een strakke scheiding tussen de ingroup en outgroup afdwingen, en die weerbaar zijn tegen invloeden van buitenaf. Dat zijn steeds meer de goden waarmee we vandaag moeten afrekenen. De anderen kwijnen weg of zijn al dood.

Lees meer...

Ga de strijd aan met de orthodoxe islam - Maarten Boudry -

Voor Maarten Boudry is het duidelijk: links mag niet langer de kop in het zand steken als het over multiculturele zaken gaat. En niet alle bezorgde burgers wegzetten als racistisch klootjesvolk. “Kijk naar wat er vorig jaar gebeurde in Keulen. Daar was de eerste reflex dat er vooral niet uitgesproken mocht worden dat het wat te maken had met migratie of islam. Of de aarzeling van de CIA om de telefoongesprekken vrij te geven van de dader van de schietpartij in een homoclub in Orlando. Want in die gesprekken ging het over de islam.”

Lees meer...

Waarom het vooruitgangsoptimisme het Trumpoceen zal overleven - Maarten Boudry -

Wat vermag iemand als Trump op het wereldtoneel? Is hij slechts een golfslag van de geschiedenis? Of kan hij het hele schip – de liberale rechtsorde – doen kapseizen? De verkiezing van Trump is zonder enige twijfel een onrustbarende gebeurtenis, die zelfs een verstokte vooruitgangsdenker als ik somber stemt over de (nabije) toekomst. De man is een complete onbenul, een megalomane narcist, een rancuneuze en impulsieve driftkikker. Maar hoeveel schade kan hij aanrichten?

Lees meer...

Hoe links zijn eigen kinderen opeet - Maarten Boudry -

Door samenlevingsproblemen niet bij naam te noemen, uit angst om minderheden te viseren, heeft het progressieve kamp de fatale vergissing begaan om die thema’s te laten monopoliseren door rechts en extreemrechts. Echte racisten hebben immers geen last van politiek-correcte smetvrees. In dit land werd er zelfs een cordon sanitaire rond gebouwd, een schutkring van intellectuele hygiëne, die niet alleen de standpunten van de bewuste partij onaanraakbaar maakte, maar ook de thema’s waarmee ze in aanraking kwam.

Lees meer...

Toondoof voor geloof - Maarten Boudry -

De terroristen van IS zijn bevangen door gevaarlijke illusies over de bovenmaanse wereld, die diep geworteld zijn in de Koran en de islamitische traditie. Zolang we denken dat IS wereldse belangen nastreeft, dat ze onderhandelbare eisen stelt, dat ze onze militaire interventies wil afschrikken, dat ze vrede zal nemen met het lapje grond dat ze in het tweestromenland heeft veroverd, of dat ze niets met de islam te maken heeft omdat de meeste van hun slachtoffers moslims zijn, leven we zelf in een waanwereld.

Lees meer...

Over de kerntaken van de overheid - Sofie Bracke -

Federaal Minister voor Sociale Zaken Rudy Demotte kondigde het met veel trots aan. Ter voorkoming van tienerzwangerschappen wil hij 5,2 miljoen euro uittrekken voor anticonceptiecheques voor jongeren tussen 15 en 20 jaar. Een mooi initiatief, een nobele zaak ook zeker als je bedenkt dat we de laatste jaren een toename van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen kennen. Geen vuiltje aan de lucht dus? Of toch wel. De vraag die bij het lezen van een dergelijk voorstel spontaan bij me opkomt is immers de volgende: Is het uitdelen van anticonceptiecheques een taak van de overheid?

Lees meer...

Religieuze tradities versus individuele vrijheid - Sofie Bracke - vrijdag 03 februari 2006

De confrontatie van ideeën, geschreven vanuit verschillende interpretaties van de koran, is noodzakelijk om de islam een ‘verlichting’ te laten doorgaan die haar in overeenstemming kan brengen met het westerse vrijheidsdenken, dat in de organisatie van onze lekenstaat is weerspiegeld. Thans wordt elke individuele invulling van de islam volledig ondergeschikt gemaakt aan die koran en aan de morele gedragscodes die daarin worden voorgeschreven. Ondermeer daar moet de oorzaak van veel moeilijkheden binnen de moslimwereld worden gezocht en niet altijd in externe factoren. Het organiseren van zelfkritiek is dan ook de cruciale uitdaging binnen de moslimwereld.

Lees meer...

Pleidooi voor internationaal onderwijs - Sofie Bracke -

Recent stemde het Vlaams parlement in met meer Engels in hoger onderwijs. Dit voorstel kwam er onder impuls van Fientje Moerman (Open VLD) en is zonder meer een goede zaak. Want de open economie van Vlaanderen kan een gesloten onderwijssysteem missen als kiespijn. Door de taalwetgeving te versoepelen voor het hoger onderwijs stomen we de Vlaamse studenten klaar voor een internationale carrière. Maar we moeten verder durven gaan. Het ontbreekt Vlaanderen vandaag aan gesubsidieerd internationaal georiënteerd onderwijs. We moeten oppassen dat we niet zelf onze brain drain organiseren terwijl we de deuren sluiten voor mogelijke brain gain.

Lees meer...

De strijd tegen ongelijkheid in het onderwijs - Sofie Bracke - vrijdag 10 december 2010

Er bestaat nog steeds een grote ongelijkheid in ons onderwijs, zo blijkt uit een onderzoek van Unicef. Daaruit blijkt dat de toekomst van een kind grotendeels wordt gedetermineerd door waar zijn wieg staat, wie zijn ouders zijn en dan blijkbaar vooral of die ouders al dan niet werkloos zijn. Het doet ons mens- en wereldbeeld wankelen. We verliezen ons geloof in de maakbaarheid van de toekomst van elk individu en de mogelijkheden van ieder mens om zelf vanuit zijn talenten zijn toekomst te bepalen. In die zin is sociale mobiliteit de toetssteen voor een liberale samenleving en is een gebrek aan sociale mobiliteit meer dan zomaar een berichtje in de krant.

Lees meer...

Tolerantie als eindterm - Sofie Bracke en Kurt Van Raemdonck - vrijdag 04 juni 2004

“Homoseksuele leerkrachten die huwen, kunnen daardoor in moeilijkheden raken op hun school”, zei directeur-generaal Mieke Van Hecke van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs in het programma 'Nachtwacht'. Moeten wij toestaan dat, onder het mom van vrijheid van onderwijs en in het kader van een – met belastingsgeld gefinancierd – uniek pedagogisch project, mensen worden gediscrimineerd op basis van hun seksuele geaardheid? Wij denken van niet. Aangezien tolerantie een niet evidente levenshouding is, dienen scholen een uiterst belangrijke rol te spelen in het ontwikkelingsproces van hun leerlingen tot tolerante individuen.

Lees meer...

Censuur zal homohaat niet doen verdwijnen - Ann Brusseel - vrijdag 29 oktober 2010

Concerten verbieden heeft geen zin. Wie denkt daarmee de homofobie uit de wereld te helpen droomt in kleuren, om de eenvoudige reden dat de oorzaak ervan niet bij hiphopgroepen ligt, ze dragen er hooguit toe bij. We hebben meer nood aan debat en protest. De overheid moet aan een betere strategie werken tegen racisme, homohaat en seksisme door discriminatie en stereotypering efficiënter aan te pakken via onderwijs en de arbeidswetgeving. De media en de reclamewereld worden door verschillende instanties vriendelijk aangemaand om vrouwvriendelijker te zijn, maar echte ‘incentives’ en creatieve antwoorden laten op zich wachten.

Lees meer...

Waar gaan de centen van de Vlaming naartoe? - Ann Brusseel - vrijdag 15 april 2011

Meer bevoegdheden vragen voor de gewesten en gemeenschappen is geen rationele keuze, want alles wijst in de richting van een gebrek aan redelijke argumenten en dogmatisch denken. Regionaliseren om te regionaliseren leidt tot een verdeeld binnenlands en buitenlands beleid, dat niet aan efficiëntie wint maar wel extra geld kost aan de belastingbetaler. Het is tijd om het roer om te gooien. Ook de liberale partij moeten durven zeggen dat het welletjes geweest is met de nationalistische regionaliseringdrift. Laten we kijken wat beter door Gewesten of Gemeenschappen gedaan kan worden en wat beter terug federaal wordt.

Lees meer...

Genderstereotype studiekeuze is nefast - Ann Brusseel -

Vorige week wees een onderzoek van het documentatiecentrum RoSa op de sterke rol die genderstereotypen spelen in de studiekeuze van leerlingen. RoSa stelt dat je studiekeuze een groot deel van je toekomstkansen bepaalt. Dat is inderdaad zo, niet alleen omdat de zogenaamde ‘meisjesberoepen’ over het algemeen minder scoren op vlak van prestige en verloning, maar ook omdat wie keuzes maakt in functie van sociale verwachtingen minder ruimte laat om zijn of haar talenten te ontdekken en als troef uit te spelen in het beroepsleven.

Lees meer...

Het belang van het kind is niet gediend met homofobie - Ann Brusseel -

Wanneer de biologische ouders homoseksualiteit als een reden aangeven om de pleegzorg voor hun kind te weigeren, dan moeten de organisatoren van de pleegzorg die mensen pogen op andere ideeën te brengen. Het valt me in deze discussie wel op dat nog veel mensen de moed missen om onverschrokken de discriminatie en vooroordelen van holebi’s te veroordelen wanneer die uit allochtone hoek komt. Ik kreeg immers tijdens de bewuste commissievergaderingen tegenkanting van parlementsleden van SP.a en Groen!. Ik vraag me af waarvan men zo bang is?

Lees meer...

Verzet tegen homohaat is meer dan ooit nodig - Ann Brusseel -

Albert Einstein zei ooit dat de wereld een gevaarlijke plek om te leven is, niet omwille van mensen die slecht zijn, maar omwille van al degenen die niets aan het kwaad doen. Onverschilligheid is inderdaad even dodelijk als geweld zelf. We hebben dus politici met lef nodig die grenzen durven trekken en haatdragende fanatiekelingen op hun plaats durven zetten. De volgende ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie moet de verdediging van holebi-rechten consolideren, zodat klachten van slachtoffers van gaybashing ernstig behandeld worden; er is immers nog ruimte voor verbetering.

Lees meer...

Dit is geen strijd om populariteit - Ann Brusseel -

Veel te lang werd over dergelijke problemen gezwegen, uit angst het verwijt racist naar het hoofd geslingerd te krijgen. Dat niemand reageert op het feit dat Gwendolyn Rutten in haar open brief ook extreem rechts, extreem links en asociale belastingontduikers aanvalt, toont dit perfect aan. Je mag als politicus zowat iedereen op zijn of haar ideeën aanspreken, maar niet de moslimgemeenschap, ook als het enkel gaat over de meest radicale of extremistische strekking daarbinnen.

Lees meer...

Het communautair populisme van de Brusselminister - Ann Brusseel - vrijdag 26 maart 2010

De Vlaamse Brusselminister laat de Franstalige gemeenschap verstaan dat we hun kinderen niet willen, maar dat we wel een paar Nederlandstalige leerkrachten zullen sturen. In plaats van met zogenaamde ‘baanbrekende’ projecten op de proppen te komen, zou de minister beter ook zijn verantwoordelijkheid nemen en plaatsen voorzien voor de Brusselse ketjes. De uitwisseling van leerkrachten dateert van juni 2008 en kwam goed van de grond in Jette, Laken en Molenbeek. Het is dus niet nieuw. Het is wel waar dat dit initiatief meer steun kan gebruiken en in twee richtingen zou moeten georganiseerd worden.

Lees meer...

De particratie blokkeert de politiek - Ann Brusseel - vrijdag 07 oktober 2011

We zijn van een democratie geëvolueerd naar een particratie. Het teveel aan macht van de partijen is niet altijd in het voordeel van de burger. Een partij is een ingewikkelde machine, met veel verborgen schakels. De volksvertegenwoordiging dient echter transparant te zijn. Desondanks zijn veel politici meer afhankelijk geworden van hun partij dan van de democratische logica. Het is de partij die bepaalt of ze bij volgende verkiezingen nog kandidaat mogen zijn en of ze een min of meer verkiesbare plaats krijgen. Kortom, een geëngageerd parlementslid dat zich te scherp uitlaat over thema’s die voor de partij gevoelig liggen, riskeert vroeg of laat zijn/haar mandaat.

Lees meer...

Gelijke vrouwenrechten: het werk is nog niet af - Ann Brusseel -

België had op de top van vrouwencommissie van de VN de grootste delegatie, met 31 leden. Dan moet je wel ambitie tonen, denk ik dan… Het is nu aan de diverse regeringen en parlementen van ons land om de aanbevelingen om te zetten in verbeterde wetgeving en in een humaner beleid. Ook op internationale bijeenkomsten moeten we de fundamentele vrijheden en rechten van vrouwen verdedigen en durven ingaan tegen de coalitie van conservatieven die vrouwen willen herleiden tot baarmoeders op pootjes.

Lees meer...

Alcohol is een gesprek waard - Ann Brusseel - vrijdag 03 februari 2012

Alcohol is voor jongeren als een verboden vrucht verlokkelijk, daarom is goede informatie van groot belang, zowel voor de ouders als voor de kinderen. De samenleving is behoorlijk streng. De druk op veel mensen is soms hoog: je moet meekunnen, scoren, presteren en de gezelligste zijn. De factoren die verband houden met het gebruik en misbruik van alcohol zijn talrijk en zeer uiteenlopend. Om als volwassene te kunnen genieten van een lekker glas, is het nodig om met het thema alcohol in onze samenleving en in het zorgbeleid volwassen om te springen, in plaats van de kop in het zand te steken. Beter voorkomen – en genieten! – dan genezen.

Lees meer...

Elk talent moet de kans krijgen te bloeien - Ann Brusseel -

De verhoging van de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs zorgde de voorbije weken voor felle discussies. Volgens de enen is de verhoging van 270€ gerechtvaardigd en volgens de anderen is het een aanslag op de portemonnee van de Vlaming. Vreemd genoeg is iedereen het eens over het feit dat meer inschrijvingsgeld weinig verschil maakt voor de onderwijsinstellingen zelf. Het valt me op dat het debat te vaak over centen gaat. Wat mij betreft, ging het te weinig over de kern van de zaak: hoe doet Vlaanderen het op vlak van hoger opgeleiden en welke zijn de uitdagingen voor ons hoger onderwijs?

Lees meer...

Interseksualiteit, no big deal - Ann Brusseel -

“Ik ben interseksueel en dat is no big deal.” Met die woorden doorbrak Vlaams topmodel Hanne Gaby Odiele onlangs het taboe over interseksualiteit tijdens een interview met USA Today. Met haar getuigenis in het Amerikaanse dagblad kreeg de Kortrijkse Odiele een enorme internationale weerklank. In het interview gaf ze toe een persoon met 'intersekse condities' te zijn. In het modewereldje is dit een bekentenis zonder weerga. Hanne wou het taboe doorbreken.

Lees meer...

Durven ingaan tegen populisten en conservatieven - Ann Brusseel - vrijdag 07 mei 2010

Hoe meer openheid tegenover mensen met een andere achtergrond - taal, tradities of geloof - hoe meer kans op bloei in het culturele en intellectuele leven, maar ook in handel en ondernemerschap. De Amerikaanse onderzoekster Amy Chua onderzocht de invloed van nationalisme en concludeerde in haar werk Wereldrijk voor een dag dat tolerantie cruciaal is. De liberalen moeten terug hun strijd leveren en moeten durven ingaan tegen populisten en conservatieven die beweren dat de heimat met zijn aloude tradities gelijk staat met bescherming van de burger. De vrijheid en vooruitgang in Europa kan enkel gevrijwaard worden door een moedig liberaal beleid.

Lees meer...

Over mondige burgers en de GAS-boetes - Ann Brusseel - vrijdag 02 november 2012

De Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) waren aanvankelijk bedoeld om ‘kleine’ maar zeer irritante problemen aan te pakken, vooral in steden. Problemen waarvoor het parket niet meteen tijd of aandacht heeft. Soms gaat het ook om problemen die niet meteen als inbreuken op de wet kunnen beschouwd worden. De GAS roepen dus twee essentiële vragen op. Ten eerste, kunnen we lokale besturen bevoegd maken voor het aanpakken van de zogenaamd ‘lichte’ overtredingen, om straffeloosheid te vermijden? Ten tweede, wat beschouwt men tegenwoordig allemaal als ‘overtreding’, is het wel terecht, wie bepaalt dat en hoe komt het dat er plots zo veel overtredingen mogelijk zijn in Vlaanderen?

Lees meer...

Trek een grens voor het te laat is - Ann Brusseel -

Nog niet zo lang geleden namen kinderen van elf of twaalf jaar niet eens deel aan de ramadan, zegt Jacky Goris – volgens de officiële islamvoorschriften zou dat ook niet nodig zijn. Maar sommige leerlingen zijn nu strenger voor zichzelf. Niet alleen schrappen ze eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang, maar nemen ze ook andere, extreme houdingen aan. Sommigen willen niet meer zwemmen omdat de kans bestaat dat ze een slok water binnenkrijgen, of ze zien de muziekles als haram.

Lees meer...

Het gaat niet om kleur maar om kansen - Ann Brusseel - vrijdag 11 februari 2011

Om kansarme kinderen op te tillen en hun leerachterstand weg te werken zijn dringend meer inspanningen en nieuwe doeltreffende strategieën nodig. De methodes die in sommige scholen zoals het Atheneum van Antwerpen toegepast worden, moeten overal ingang kunnen vinden. In plaats van geld te pompen in verschillende netten en structuren, moet de minister een budget reserveren voor kleinere klasjes voor taalonderricht, extra uren Nederlands, schakeljaren, differentiatiemodules en taalgericht vakonderwijs, dit vanaf de lagere school. Om aan elk kind gelijke startkansen te geven, moet je maatwerk willen leveren.

Lees meer...

Investeer in jonge, kwetsbare kinderen - Ann Brusseel -

Uiteraard is het begrijpelijk dat bij een gebrek aan plaatsen in crèches de werkende mensen rekenen op een plaats voor hun kind. Maar de vraag zou niet mogen gaan over wie voorrang krijgt voor een plaatsje. Laten we dus ten gronde het thema ‘zorg voor het jonge kind’ onder de loep nemen en de fundamentele vragen stellen, zowel de pedagogische vragen als de politieke. Wat is de meerwaarde van de kinderopvang in de ontwikkeling en voor het welzijn van kinderen? Maakt kinderopvang een belangrijk verschil voor bepaalde sociale groepen?

Lees meer...

Levensbeschouwing is meer dan een overtuiging - Ann Brusseel -

Het is duidelijk dat de complexiteit van de organisatie van de levensbeschouwelijke vakken in de toekomst enkel nog zal toenemen. Bevolkingsgroei, een groeiende verscheidenheid aan overtuigingen in de samenleving, tekort aan schoolgebouwen… Wordt het dan niet hoog tijd om eens na te denken over de organisatie van de levensbeschouwing in ons onderwijs? Eén vak levensbeschouwing helpt alle praktische problemen uit de weg en zou een immense besparing opleveren. Meer nog, het voorstel van filosoof Patrick Loobuyck, LEF (levensbeschouwing, ethiek, filosofie), leert alle leerlingen elkaars tradities, overtuigingen en visies kennen.

Lees meer...

Wees niet lief maar verstandig - Ann Brusseel -

Wie in de 21ste eeuw, in West-Europa, plots de meest fundamentalistische interpretatie van een godsdienst aanhangt en aan anderen wil opleggen, mogen we niet zijn of haar gang laten gaan. Jonge mensen moeten beschermd worden tegen indoctrinatie. Niet alleen op school, maar ook in de zogenaamde koranscholen. Daarom is het niet aan het Vlaams onderwijs om meer godsdienst aan te bieden, maar wel om meer in te zetten op de ontwikkeling van een kritische geest, creativiteit en een open debatcultuur.

Lees meer...

Met medelijden bestrijd je de armoede niet - Ann Brusseel - vrijdag 21 januari 2011

Mijn oproep aan het beleid luidt als volgt: bekijk armen niet als gemakkelijk kiesvee dat met de creatie van vzw’s en begeleidingsprogramma’s te paaien valt. Geef respect en autonomie aan mensen die in de problemen zitten. Ga luisteren naar de verenigingen waar armen het woord nemen. Weten arme mensen waar ze terecht kunnen met hun problemen? Wordt naar een oplossing toe gewerkt, in één rechtstreekse keten? Of moeten mensen van het ene loket naar het andere rennen? Maak zorg- en hulpverlening laagdrempelig. Zorg voor een ‘welzijnsketen’, verbreek de fragmentatie door sociale en welzijnsdiensten op elkaar af te stemmen en hun informatie te laten delen met elkaar.

Lees meer...

Wil de NV-A wel echt neutraliteit? - Ann Brusseel -

De discussie over de neutraliteit aan overheidsloketten begint een zielig kantje te krijgen. Professor Etienne Vermeersch verdedigt de seculiere staat en wordt door Sp.a-senator Anciaux verweten te zeveren. Columnist Fikry El Azzouz stelt in een column de vrijzinnigen die om neutraliteit van de overheidsdiensten vragen zonder meer gelijk met Sharia4Belgium, een groep salafisten die als ultiem doel de invoering van de sharia in België heeft en die er ook in slaagde minderjarigen naar de oorlog in Syrië te sturen. Blijkbaar hoeft een minimum aan respect en intelligente argumenten in deze polemiek niet voor de ‘progressieven’.

Lees meer...

Op de bres voor een seculier Turkije - Ann Brusseel -

Al een maand wordt er in Turkije betoogd tegen het conservatieve en repressieve beleid van Recep Tayyip Erdogan en zijn regering met AKP-meerderheid. De manifestanten willen hun individuele vrijheden niet beknot zien door het stijgend aantal islamitische regeltjes. Ze eisen dat de regering de democratische spelregels respecteert. Je kan dus moeilijk spreken van een ‘kleine groep relschoppers met banden met terroristische groeperingen’. Logischerwijs zou je dan van de kant van het regime toch een opening verwachten. Maar premier Erdogan rolt zijn spierballen en laat de politie harder optreden.

Lees meer...

Over Victoriaanse trutten, hysterische mannenhaatsters en huppelkutjes - Ann Brusseel - vrijdag 27 april 2012

Het 'toeval' (of niet?) wil dat ik onderhand ook ervaringsdeskundige ben op het vlak van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Als studente, als assistente en als werkneemster heb ik mijn deel gehad. Vijf rare mannen, aan wie mei '68 en alle feministische golven onopgemerkt voorbij waren gegaan. Ik kan nu al een waar klootzakkenklassement opstellen. Op mijn tweede job kreeg ik samen met een andere collega af te rekenen met een man die we nog altijd – onder ons – de 'Alien' noemen: manipulatie, handtastelijkheden, seksueel getinte opmerkingen, scheldtirades en tot slot ook bedreigingen. Nachtmerries en ontzettende stress als gevolg. Klacht ingediend. Hij is toen wat gekalmeerd, maar werkt nog steeds voor dezelfde baas, die het allemaal niet zo erg vond.

Lees meer...

Het gelijkheidsbeginsel moet primeren - Ann Brusseel -

De doorsnee Vlaming lijkt me niet zozeer wakker te liggen van de factuur van de komst van vluchtelingen. Ik heb eerder de indruk dat veel mensen best solidair willen zijn met zij die oorlogsleed meemaakten. De grootste zorg bij velen is dat onze samenleving wel eens drastisch zou kunnen veranderen. En ik deel die zorg. Ik stel immers vast dat we sneller een discussie over het kindergeld beslechten, dan dat we aangeven waar de grenzen van de godsdienstvrijheid liggen.

Lees meer...

Sinterklaas snapt niks van girl-power - Ann Brusseel -

Door de kracht van stereotypen waarmee we opgroeien (in speelgoed, media, reclame en grote delen van de samenleving) krijgen heel wat talenten en passies nooit de kans te ontluiken. Ze blijven onzichtbaar en onontgonnen. De studiekeuzebegeleiding in onze scholen is over het algemeen manifest genderstereotiep. En dat heeft allemaal een effect op andere segmenten van de samenleving, zoals op de arbeidsmarkt en de plaatsen die vrouwen bekleden. Bepaalde sectoren kampen met veel niet-ingevulde vacatures, maar door de ondervertegenwoordiging van een bepaald geslacht, boren ze slechts een half reservoir aan kandidaten aan.

Lees meer...

Het nieuw decreet kinderopvang laat veel ouders in de kou - Ann Brusseel -

De nieuwe regelgeving inzake kinderopvang zal leiden tot een afname van het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven en de plaatsen zullen duurder worden voor ouders, los van het inkomen-gerelateerd systeem. De minister wilde wellicht een gegarandeerd inkomen voor de crèches creëren door het principe ‘bestellen is betalen’ in te voeren. Dit klinkt aannemelijk maar in de praktijk is zorg voor baby’s en peuters wel wat complexer dan pakweg goederen bestellen. Vandeurzen voegde er bovendien nog bijkomende regels aan toe, waaronder een maximum bezettingsgraad die geen enkele flexibiliteit meer toelaat.

Lees meer...

Pleidooi voor meisjes en wetenschap - Ann Brusseel -

Vanaf het einde van het lager onderwijs en in de loop van het middelbaar onderwijs moeten leerlingen beter georiënteerd worden. Universiteiten en hogescholen moeten op hun infodagen actief mikken op vrouwelijke studenten voor de studierichtingen waar ze nu ondervertegenwoordigd zijn zoals wetenschappen en techniek. De vooroordelen moeten de wereld uit en we moeten ophouden met vrouwen als een moeilijke doelgroep of een minderheid te benaderen. Vrouwen maken de helft van de bevolking uit. Wie dat potentieel ongebruikt laat, bewijst onze economie – ergo onze samenleving – geen dienst. Het is ronduit dom.

Lees meer...

Open data als kant-en-klaarmaaltijd - Ann Brusseel -

Open data geserveerd als een kant-en-klaar maaltijd gaan vlotjes binnen en smaken lekker, maar achteraf zit je met een opgeblazen gevoel. Met andere woorden: veel data behoeven context, kanttekeningen en nuance, om ze op een juiste en verstandige manier te kunnen interpreteren en gebruiken. In het geval van de immo-website Realo zie ik bijvoorbeeld een groot verschil tussen het publiceren van naakte data aan de ene kant en een onbevooroordeelde kijk op de buurt aan de andere kant.

Lees meer...

Racisme is geen mening - Ann Brusseel - vrijdag 23 december 2011

Omdat vrijheid mij zo dierbaar is, krijg ik altijd een wrang gevoel wanneer mensen er misbruik van maken. Volgens mij misbruiken Dewinter en co de vrije meningsuiting om bepaalde groepen mensen zoals de Roma, te kwetsen, met als uiteindelijk doel hen uit te sluiten uit de samenleving. De vrijheid gebruiken om de vrijheid van andere mensen te beperken. Dit onomwonden stellen is al voldoende om van een intentieproces beschuldigd te worden. Dat hoort immers niet in een fair debat. Toch mag de angst voor die vingerwijzing ons niet tegenhouden om het recht op vrije meningsuiting te vrijwaren, beter te beschermen tegen misbruik en opnieuw te claimen.

Lees meer...

Te licht, te zwaar, te vrouw - Ann Brusseel -

Hillary Clinton krijgt veel commentaar over zich heen, soms ronduit onnozelheden over haar kapsel, soms tegenstrijdige opmerkingen over haar aanpak. Als presidentsvrouw al was ze té aanwezig, té politiek betrokken, té veel bezig met het beleid. Je zou zo een sterke echtgenote en intellectueel zwaargewicht als een troef kunnen zien aan de zijde van de president. Maar over Hillary werd geklaagd. Ze publiceerde te weinig koekjesrecepten en men verlangde naar de parels van Nancy Reagan.

Lees meer...

Touche pas à ma pote - Ann Brusseel - vrijdag 30 november 2012

De communicatie en het advies van de HUB naar aanleiding van de verkrachting van een student heeft inderdaad een open zenuw geraakt, zoals Bart Sturtewagen het in De Standaard treffend verwoordde. Zowat alle reacties kwamen – gelukkig – op hetzelfde neer: het goedbedoelde advies om ‘voorzichtig te zijn’ was vooral goed fout. Wie zijn individuele keuzes inzake kleding of dagelijkse gewoontes laat afhangen van het risico op een gewelddadige reactie gaat niet alleen op de loop voor terreur, sterker nog, hij of zij geeft impliciet te kennen dat terreur dé methode bij uitstek is om je zin te krijgen. We moeten de daders aanpakken, niet de slachtoffers.

Lees meer...

Onderwijs en vrije schoolkeuze zijn een recht - Ann Brusseel - zaterdag 06 maart 2010

De hypocrisie van Vlaamse politici die anderstalige kinderen willen weren uit de Nederlandstalige scholen is frappant: in Brussel moeten de dagelijkse 300.000 Vlaamse pendelaars en bezoekers in het Nederlands kunnen bediend worden, aan elk loket en in elk café, maar o wee als het Nederlandstalig onderwijs in trek is bij de Franstaligen of anderstaligen. Brussel hoeft niet te vervlaamsen, maar heeft wel Nederlandskundigen nodig. Daarvoor moet je voldoende onderwijsaanbod voorzien. Nederlandstalige ouders moeten volgens mij hun kinderen kunnen inschrijven in een Nederlandstalige school. Maar andere ouders ook.

Lees meer...

Pleidooi voor vrouwen- en mannenquota - Isabelle Buhre - vrijdag 15 oktober 2010

Vrouwendiscriminatie is een realiteit. Wereldwijd behoeft dit geen betoog: overal ter wereld lopen vrouwen twee keer zo veel risico als mannen om in armoede te leven, en tweederde van de 900 miljoen analfabeten is vrouw. In veel culturen is het al dan niet gedwongen huwelijk en moederschap het hoogst haalbare voor een meisje. Selectieve abortus of te vondeling leggen van meisjes, verwaarlozing en (seksueel) geweld zijn aan de orde van de dag, evenals gedwongen prostitutie. Hier is gelukkig ongeveer het hele Westen tegen gekant. Maar dat ook in Europa de emancipatie nog niet voltooid is, moet vaak uitvoeriger worden bewezen.

Lees meer...

Een regering vormen, een land hervormen - Isabelle Buhre - vrijdag 11 juni 2010

Economische hervormingen en het terugbrengen van de staatsschuld vormden de belangrijkste thema’s van de Nederlandse verkiezingen, gevolgd door integratie, veiligheid en onderwijs. De meest hervormingsgezinde (en mijns inziens ideale) coalitie met een liberale meerderheid – VVD, CDA en D66 – haalt het bij lange na niet, en zelfs aangevuld met GroenLinks krijgen zij maar 72 zetels. ‘Groen-rechts’ is Nederland nog niet. In de huidige situatie lijkt mij een centrumrechtse coalitie VVD-CDA-PVV met een nipte meerderheid van 76 zetels de beste optie. De PVV zou haar harde retoriek moeten laten varen en zich verantwoordelijk opstellen, en de liberalen moeten op ethisch vlak hun huid duur verkopen tegen het moralisme van het CDA in.

Lees meer...

De zin van de Nationale Dodenherdenking - Isabelle Buhre - vrijdag 18 mei 2012

Vrijdag 4 mei om 20:00 was ik op de Dam in Amsterdam. Daar vindt elk jaar de Nationale Dodenherdenking plaats, waarbij we stilstaan bij alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk zou die avond Auke de Leeuw, een scholier van 15 jaar, een gedicht voorlezen over een oudoom die ‘koos voor een verkeerd leger’ en naar het Oostfront ging. ‘Foute keuze’ heet het. Auke praat de keuze niet goed, verheerlijkt zijn oudoom niet. Wel geeft het gedicht inzicht in de reden waarom de jonge man de verkeerde beslissing maakte. Maar Auke mocht zijn gedicht niet voorlezen.

Lees meer...

Liberals gather together! - Isabelle Buhre - vrijdag 14 januari 2011

Onder de naam De Nieuwe Partij zoeken aanhangers van GroenLinks en D66 momenteel toenadering tot elkaar. Ik zie liever toenaderingen tussen alle liberalen; niet in een nieuwe partij, maar samenwerkend per thema: in de parlementen, in opiniestukken, in denktanks. Mark Rutte zelf wilde ooit samen met Melanie Schultz van Haegen een liberaal-progressieve beweging vormen met D66, GroenLinks en een deel van VVD en PvdA. Partijpolitiek moet ondergeschikt zijn aan de inhoud; wat er gezegd wordt moet centraal staan, en niet wie het zegt. Alleen gezamenlijk kan de liberale stem een factor van belang zijn. Liberals, gather together!

Lees meer...

Pleidooi voor een vermogensbelasting - Pieter Buteneers -

Ik probeer aan te tonen dat een vermogensbelasting een beter alternatief is dan de meeste bestaande belastingsystemen, met uitzondering van taksen en accijnzen op producten of diensten met een maatschappelijke kost. Wat hier uiteraard niet uitgewerkt wordt, is hoe zo een systeem er in de praktijk zou moeten uitzien en wat de effecten ervan zouden zijn op ons macro-economisch model - denk bijvoorbeeld aan de inflatie. De enige manier om hier antwoorden op te vinden is om na een uitgebreid onderzoek ook in de praktijk te gaan experimenteren met dit nieuwe belastingsmodel..

Lees meer...

De overheid als garantie op een goede gang van zaken? - Rudi Collijs -

Ikzelf win ook graag, zoals iedereen. En zelfs bij een spelletje kaarten durf ik al eens één of andere dubieuze toer uit te halen om finaal het streepje achter mijn naam te krijgen. Nog nooit heb ik hiervan ook maar één extra tel wakker gelegen. Maar als ik ook maar éénzelfde extra tel bewust met de levenskwaliteit van ettelijke miljoenen (nota bene milieubewuste!) medeburgers zou hebben geknoeid, zoals Volkswagen deed, zou mij dat wellicht vele ellendig lange nachten zonder slaap kosten.

Lees meer...

Euthanasie en psychisch lijden - Rudi Collijs -

Nu het heetst van de strijd rond ethische kwesties als abortus en euthanasie na ongeveer vijftien jaar na de legalisering ervan wat geluwd is, wordt het tijd werk te maken van de integratie van euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden. Voortschrijdend inzicht in deze materie en de vervolmaking van het menselijke zelfbeschikkingsrecht, zijn thema’s, liberalen op het lijf geschreven. Was het trouwens niet Socrates, die wees op het gevaar van moralisme?

Lees meer...

Veganisme als moreel nulpunt? - Rudi Collijs -

Behalve op de mensenrechten focussen we ons gaandeweg ook meer op de rechten van dieren. En dat is maar goed ook! Alleen, elke overpeinzing, elke discussie en dus ook elke beslissing gebeurt langs hen heen. Hun rechten liggen in onze handen, ze kunnen er zelf niet voor opkomen. Dat is nu eenmaal zo: we spreken elkaars taal niet en we leven in een onevenwicht van machten. Het is dus onze plicht om voor hun rechten in te staan. Maar hoever moeten we hierin dan gaan?

Lees meer...

Eindelijk een kerk met humor! - Rudi Collijs -

Humor verzacht de zeden, maakt het leven draaglijker. Humor is op z’n best als het kort en krachtig is. Net als bij poëzie ligt zijn sterkte in zijn kernachtigheid. Zijn samengebalde expressiviteit maakt hem overweldigend als een oerknal wanneer hij op de ontvankelijke lezer wordt losgelaten. Humor is nagenoeg overal, tot in de deftigste gezelschappen toe, zij het dan in wat aangepaste vorm of vermomd als welbespraaktheid. Waar we hem echter nooit ontwaren, is in kwesties van geloof en kerk.

Lees meer...

Rollen met de ogen of met de spierballen - Rudi Collijs -

Hoewel we er als hedendaagse westerlingen in zijn geslaagd de religieuze ballast af te werpen, hebben we er niettemin een humaan, op solidariteit gefundeerd en ruimdenkend samenlevingsmodel aan overgehouden, niet in het minst doordat we hiervoor onszelf en onze eigen verantwoordelijkheid consequent een spiegel voorgehouden hebben. Dat hiervoor uiteindelijk geen religie nodig bleek, weze dan maar tot spijt van wie het benijdt. En laten we dan ook maar meteen schoon schip maken met de allerlaatste resten ervan.

Lees meer...

De volgende generatie is het kind van de rekening - Philippe De Backer - vrijdag 17 oktober 2008

In moeilijke financieel economische tijden is het vasthouden aan een begrotingsevenwicht des te belangrijker. We mogen immers niet vervallen in ‘deficit spending’. In tegenstelling tot het betoog van Marc Eyskens deze week, die pleitte voor grote overheidsinvesteringen om de economie terug op gang te trekken, is een terughoudende en voorzichtige overheid op zijn plaats. Het loslaten van een overschot op vraag van PS, CDH en CD&V is onverantwoord. Hierdoor worden de buffers, nodig om de vergrijzing op te vangen, niet opgebouwd. Leterme schuift de rekening door naar de volgende generatie. En dat is moeilijk te aanvaarden voor liberalen.

Lees meer...

De fascistische bondgenoten van het Vlaams Belang - Philippe De Backer - vrijdag 19 januari 2007

Deze week kwam het Vlaams Belang in het nieuws met een oproep tot frontvorming van alle rechtse krachten in Vlaanderen. Een ‘forza flandria’ zoals voorzitter Frank Van Hecke het noemde. In Europa is het VB er wel in geslaagd om aan frontvorming te doen en kan zij, samen met enkele bevriende extreemrechtse partijen, een fractie vormen in het Europese parlement. Samen vormen ze de groep 'Identiteit, Soevereiniteit en Transparantie' (IST) waardoor ze meer medewerkers, subsidies en slagkracht krijgen binnen het Europees parlement. De voorzitter wordt de Fransman Bruno Gollnisch die zich de voorbije jaren liet opmerken als een pure ontkenner van de Holocaust.

Lees meer...

Rood Europa van schaamte en angst - Philippe De Backer - vrijdag 03 maart 2006

Op 1 mei 2004 zijn tien nieuwe landen toegetreden tot Europa. Naast alle rechten en plichten verbonden aan Europees lidmaatschap werd ook het vrij verkeer van personen van kracht voor deze nieuwe Europese burgers. Maar verschillende Europese landen, waaronder België, besloten hun arbeidsmarkt gesloten te houden voor werknemers uit Oost-Europa door een strikt beleid van arbeidskaarten en arbeidsvergunningen. De beslissing van onze regering om de arbeidsmarkt niet open te stellen op 1 mei 2006 voor werknemers van de nieuw toegetreden landen, is voor elke liberaal dan ook een slag in het gezicht.

Lees meer...

Een verandering van de geesten - Philippe De Backer - vrijdag 13 oktober 2006

Het Vlaams Belang brengt het adiagum van Carl Schmitt, befaamd huisideoloog van de nazipartij, in de praktijk. De essentie van politiek, zegt Schmitt, is het vijandbeeld. Er kan volgens Schmitt geen enkele staat bestaan zonder andere staten omdat de essentie van een staat juist ligt in het vriend-vijand criterium. Het is net op deze breuklijn dat het VB zijn ideologie baseert. Wallonië wordt afgeschilderd als de baarlijke duivel, allochtonen worden ongenuanceerd in het verdomhoekje gestoken en/of onderworpen aan uitgesproken discriminatie en andere politieke partijen zijn stuk voor stuk zakkenvullers. De eigen natie, het eigen volk wordt tegenover de buitenwereld gezet.

Lees meer...

Geloofscrisis in de Europese commissie - Philippe De Backer - vrijdag 29 oktober 2004

De Europese commissie onder leiding van de ex-marxist en heden ten dage conservatief Barosso, beleeft reeds voor zijn eigenlijke aantreden moeilijke tijden. De voordracht van de Italiaan Rocco Buttiglione als Europees commissaris voor Justitie en fundamentele vrijheden ligt problematisch bij het Europees parlement. De uitspraken bij de verdediging van zijn kandidatuur voor een commissie van het Europese parlement over homoseksualiteit, vrouwen en het huwelijk hebben begin oktober geleid tot de afwijzing van zijn kandidatuur. Zijn religieus geïnspireerde uitspraken maken hem ongeschikt om het Europees project te verdedigen.

Lees meer...

Een nieuwe toekomst voor een prachtig project - Philippe De Backer - vrijdag 24 juni 2005

Europa zit in een crisis, een diepe crisis. Met deze woorden beëindigde de Luxemburgse excellentie Juncker vorige week de Europese top. Na het fiasco van de referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland werd ook geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting van Europa. De armste Europese landen waren bereid een toegeving te doen naar de rijke Europese landen, dit tot schaamte van Juncker en met hem elke burger die het goed meent met Europa. De schuldigen waren snel gevonden. Blair op kop moest de klappen incasseren, samen met de Nederlandse premier Balkenende. Maar hoe moet het nu verder met het Europese project?

Lees meer...

Naar een ware scheiding van kerk en staat - Philippe De Backer - vrijdag 04 februari 2005

Liberale neutraliteit houdt in dat de staat zich moet onthouden van het steunen van religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten en manifestaties. Wel heeft de staat een faciliterende taak. Zij moet de vrijheidsrechten van individuen beschermen en de neutrale voorwaarden scheppen waardoor individuen hun vrijheidsrechten kunnen uitoefenen. Toch blijkt dat dit principe regelmatig geschonden wordt. Vrij onderwijs word overmatig bekostigd door de staat en geloofsgemeenschappen ontvangen steun om hun geloof te organiseren. Marino Keulen kondigde deze week ook aan dat hij de Islam wil subsidiëren onder bepaalde strikte voorwaarden.

Lees meer...

Kortzichtig, kleingeestig en paternalistisch - Philippe De Backer - vrijdag 18 april 2008

Als liberaal treft het me dat we opnieuw een signaal ontwaren, waaruit blijkt dat men zich keert tegen principes waarop een open samenleving is gebouwd. Niet alleen liberale waarden, maar ook humanistische waarden worden hier met voeten getreden. De rechten op vrije meningsuiting en zelfbeschikking worden aangevochten op basis van eigen waardering van het bestuur. Deze gedachte doet me huiveren en terugdenken aan periodes die nefast zijn gebleken voor de ontwikkeling van het individu. In plaats van de bezoekers, ook jongeren een blinddoek aan te doen zouden ze hen beter opvoeden en behandelen tot kritische burgers die zelf een oordeel kunnen vellen.

Lees meer...

Tegen het economisch nationalisme - Philippe De Backer - vrijdag 08 juni 2007

Het vrij verkeer van personen is een van de pijlers van de Europese Unie. Voor liberalen is dit een essentieel punt. Daarom zijn ze voorstander van vrije migratie en benaderen ze migratie niet als iets negatiefs. Daarom ook stellen liberalen voor om economische migranten toe te laten binnen de Europese Unie, naast het bestaande systeem van asiel. We moeten dringend evolueren naar een systeem waarbij mensen met een arbeidscontract op zak of investeerders geen barrieres meer zouden mogen ontmoeten om de Europese Unie binnen te komen. Daarnaast moeten er op een Europees niveau quota’s worden vastgelegd om de bijkomende economische migratie te stroomlijnen.

Lees meer...

De kwaliteit van een diploma is essentieel - Philippe De Backer - vrijdag 05 mei 2006

Na de bevriezing van de financiering van het hoger onderwijs onder Marleen Vanderpoorten heeft minister Vandenbroucke het debat opnieuw geopend met een nieuw financieringsvoorstel voor het hoger onderwijs. De outputfinanciering die de minister voorstelt om dit te verwezenlijken is echter onaanvaardbaar. Vroeger werden instellingen gefinancierd op basis van het aantal studenten dat zich inschreef in een instelling. Met de voorgestelde outputfinanciering krijgen de instellingen geld op basis van het aantal studenten dat slaagt. De resultante van dit proces is duidelijk: een nivellering van de kwaliteit van het onderwijs en minderwaardige diploma’s.

Lees meer...

Europa als motor van ontwikkelingssamenwerking - Philippe De Backer - vrijdag 18 januari 2008

Alle oude natiestaten van Europa verdedigen via ontwikkelingssamenwerking nog steeds hun eigen neo-koloniale achtertuin. Projecten worden weinig op elkaar afgestemd en er wordt weinig rekening gehouden met initiatieven in omringende landen. Ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt om de eigen nationale belangen veilig te stellen, dikwijls ten koste van de zich ontwikkelende landen. Hierin kan de Europese Unie verandering brengen en een doorslaggevende rol spelen. Ook in ontwikkelingssamenwerking kan Europa een motor zijn voor het loskomen van natiestaat of etnie en het opkomen voor en verspreiden van fundamentele rechten en vrijheden.

Lees meer...

Il est 5 heures, Paris s'éveille - Philippe De Backer - vrijdag 11 november 2005

Frankrijk kampt met rellen maar slaagt er niet in om de onderliggende oorzaken onder ogen te zien. Net zoals de rest van Europa, het oude Europa, er niet in slaagt om zijn zaken op orde te krijgen en een visie voor de toekomst uit te tekenen. De antwoorden die nu worden gegeven situeren zich eens te meer op het vlak van interculturele dialoog met daaraan gekoppeld natuurlijk de roep om meer geld te spenderen aan de achtergestelde bevolkingsgroepen in de banlieues. Men denkt dat de staat het eens te meer zal oplossen. De echte oorzaak van de crisis het is echter de overgestructureerde, geplande economische systeem dat zo weinig mogelijkheden biedt voor de bevolking.

Lees meer...

Een nieuwe paus voor een nieuwe wereld - Philippe De Backer - vrijdag 22 april 2005

Een moderne kerk is een contradictio in terminis, want ze zou de eigen starre basiswaarden moeten verloochenen. Het is het geloof zelf en de basis waarop die stoelt, die elke verandering in de weg staan. Waarden zoals zelfbeschikking en de gelijkheid van man en vrouw kunnen geen doorgang vinden binnen het orthodoxe geloof. Elke hoop op modernisering van de kerk is bij voorbaat een verloren zaak en dat wordt met de verkiezing van deze nieuwe paus enkel bevestigd. Als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer had Ratzinger al een grote impact op de oerconservatieve lijn van de kerk, maar nu wordt hij als paus Benedictus XVI ook nog onfeilbaar geacht.

Lees meer...

Hou het internet uit handen van de VN - Philippe De Backer - vrijdag 25 november 2005

Dictators zijn bang dat die informatie schade zou toebrengen aan hun staatsgeleide maatschappij. De Chinese, Cubaanse, Iraanse, Syrische en Tunesische autoriteiten geloven dat de inhoud van het internet gecontroleerd moet worden zodat hun burgers geen toegang hebben tot informatie die niet door de staat goedgekeurd is. In China is het woord ‘democratie’ niet toegelaten op het internet, te gevaarlijk voor de communistische regering. Deze landen zijn dan ook vragende partij voor internationale controle op het gebruik en de inhoud van het internet. Op dit moment is het zo dat er geen organisatie of regering is die het internet controleert. Houden zo!

Lees meer...

Het project Europa zal seculier zijn of zal niet zijn - Philippe De Backer - vrijdag 20 april 2007

De geschiedenis van Europa overstijgt het christendom, denken we maar aan de Griekse filosofen of de Moren, die de superieure wetenschappelijke kennis uit het Oosten verspreidden binnen Europa. Ook de waarden waarop Europa vandaag gebouwd is, zijn niet uniek of eenzijdig verbonden met het christendom. Het zijn universele waarden die breed gedeeld worden door gelovigen en niet-gelovigen. Ze zijn dan ook vastgelegd in het verdrag voor de rechten van de mens. Ook zijn er waarden die behoren tot de bouwstenen van Europa die de paus, en met hem de conservatieve christelijke wereld, niet onderschrijven zoals individuele zelfbeschikking en positief individualisme.

Lees meer...

Selectie garandeert gelijke kansen - Philippe De Backer - vrijdag 10 juni 2005

De democratisering en massale instroom van studenten is een goede zaak. Zij stelt in staat te starten met een zo breed en divers veld van studenten als mogelijk. Maar binnen het kader van hoger onderwijs moet er opnieuw meer plaats komen voor een doorgedreven meritocratie waar enkel intellectuele capaciteiten bepalen of men een diploma haalt, en niet financiële. Dan ontstaan echte gelijke kansen. Vlaanderen en Europa moeten dus dringend de invulling van hun hoger onderwijs herbekijken. Wil men een innovatieve speler blijven in het wereldgebeuren, dan moet men durven kiezen voor brains en deze ook alle kansen geven te ontplooien en door te groeien.

Lees meer...

Trouw blijven aan onze principes - Philippe De Backer - vrijdag 30 november 2007

Het liberalisme heeft steeds verschillende stromingen in zich gedragen, maar altijd in een open wisselwerking, een kruisbestuiving die de beweging sterker maakte. Zoals ook Frans Grootjans stelde toen hij vooruitkeek naar de toekomst van de liberale partij: “door trouw te blijven aan haar verdraagzaamheid op levensbeschouwelijk vlak, zal (de liberale partij) uitgroeien tot de politieke verzamelplaats van al die Vlamingen die, vertrouwend op de bevruchtende werking van een sociaal geïnspireerde markteconomie, toch ook gesteld zijn op een open samenleving”. Het liberalisme draagt in zich de kern van een humanistisch en optimistisch mens- en maatschappijbeeld.

Lees meer...

De tsunami en de Tobintaks - Philippe De Backer - vrijdag 14 januari 2005

De verschrikkelijke crisis in Azië heeft ook Europa niet onberoerd gelaten. Verschillende reddingsoperaties worden opgezet vanuit onze contreien. B-fast, Beaucourt en de actie 12-12 zijn met de beste bedoelingen onderweg. Sluitstuk van deze blijken van solidariteit is de oproep van de liberaal Armand De Decker tot het invoeren van een Tobinbelasting. Maar is een Tobinbelasting echt wel een goed idee om op een structurele manier armoede te bestrijden? Er bestaan alvast andere oplossingen om de onderontwikkelde landen vooruit te helpen, namelijk het afbouwen van het protectionisme en het toelaten van een echte vrijhandel.

Lees meer...

De nieuwe vrijheidsstrijders - Philippe De Backer - vrijdag 09 februari 2007

Het liberalisme in Vlaanderen krijgt een nieuw elan door de aanscherping van het ideologische profiel van de liberale partij. Maar nog steeds wordt het liberalisme in een slecht daglicht gesteld door haar tegenstanders, en soms ook medestanders. De huidige maatschappelijke realiteit wordt dikwijls bedacht met termen zoals ‘neoliberalisme’, ‘hyperkapitalisme’ of ‘roofdierkapitalisme’. Deze termen worden meestal gebruikt om het vrije-markt denken of de huidige globalisering zwart te maken. Maar deze tegenstanders vergissen zich en maken met het gebruik van deze terminologie duidelijk dat zij niet weten wat het liberalisme echt inhoudt en wat haar kracht is.

Lees meer...

Op de bres voor slachtoffers van intimidatie - Philippe De Backer - vrijdag 21 november 2008

Het rapport Victims of intimidation toont aan dat fundamentele rechten en vrijheden, zoals het recht op vrije meningsuiting en de bescherming van de fysieke integriteit, in tegenstelling tot wat we in Europa vaak denken, geen evidentie zijn. Over deze fundamentele rechten valt niet te onderhandelen, omdat ze de hoeksteen zijn van een open samenleving. Precies daarom moeten we met meer overtuiging en veel harder onaanvaardbare praktijken binnen de moslimgemeenschap aanklagen. We mogen ons niet laten intimideren, noch door moslimfundamentalisten zelf, noch door sommige linkse intelligentsia die de problemen onder de mat willen blijven vegen.

Lees meer...

NMBS moet zich aanpassen - Philippe De Backer - maandag 28 november 2011

De Belgische belastingbetaler pompt elk jaar 3.5 miljard euro in het uitbaten van de spoorwegen en het onderhouden van de infrastructuur. Als burgers mogen we verwachten dat we met dit geld een efficiënte en betrouwbare dienstverlening krijgen. Quod non! De holdingstructuur zorgt er voor dat er geen modern personeelsbeleid kan gevoerd worden en dat IT investeringen achterblijven. De politieke inmenging in de raden van bestuur leidt er toe dat er geen rationeel operationeel en investeringsbeleid kan gevoerd worden. En de vakbonden zorgen ervoor dat het belang van de reiziger altijd ondergeschikt is aan de eigen belangen en machtspositie.

Lees meer...

De nood aan liberalisme was nooit zo groot - Philippe De Backer - vrijdag 16 oktober 2009

De discussie die we deze week zagen rond de begroting gaat totaal voorbij aan het noodzakelijke debat over de maatschappelijke langetermijnvisie en de inrichting van onze samenleving. De begroting bevat te weinig maatregelen, besparingen en hervormingen die dit land structureel uit de sociaal-economische impasse kunnen halen. Twee derde van de inspanning komt voort uit nieuwe inkomsten, en van echte structurele besparingen is te weinig sprake. Als jongere kan ik het enkel maar betreuren dat er niet meer stappen in de goede richting gezet werden, en hekel ik het conservatisme van de christendemocraten en de Parti Socialiste.

Lees meer...

Vandaag staan de Antwerpse liberalen opnieuw op - Philippe De Backer - vrijdag 12 december 2008

Vandaag staan de Antwerpse liberalen opnieuw op. Vol vertrouwen en met een duidelijke visie op de toekomst. Men zal zeggen dat onze doelen te hoog gegrepen zijn. Men zal zeggen dat deze stad en dit land te verdeeld is om verandering te kunnen brengen. Maar ik geloof echt dat op dit moment, het liberalisme meer dan ooit nodig is. Wij, als liberalen, kiezen hoop boven angst. Wij, als liberalen, kiezen ervoor mensen bij elkaar te brengen, in plaats van ze te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Met de oprichting van het Centrum Frans Grootjans verkiezen wij alvast te anticiperen, eerder dan te ondergaan.

Lees meer...

Alleen een ‘war on talent’ kan de oude garde doen vergeten - Philippe De Backer - vrijdag 09 januari 2009

De politieke klasse van vandaag heeft bijna alle geloofwaardigheid bij de burger verloren. Beneveld door de macht zijn ideologieën verschraald en is de politieke discussie verworden tot bijtende oneliners. Een politieke cultuur waar ‘ons kent ons’, onbekwaamheid, communautaire gevechten, politieke benoemingen en spelletjes belangrijker geworden zijn dan openheid, een duidelijke visie en bezorgdheid voor de burger. De oude politieke cultuur is sluipend teruggekeerd, en met hen de oude garde Martens, Dehaene en Van Rompuy. Open Vld heeft dit spel te lang meegespeeld en is er, alle pogingen ten spijt, het laatste jaar niet in geslaagd een offensief liberalisme op de kaart te zetten.

Lees meer...

Biotechnologie is de toekomst - Philippe De Backer -

De biotechnologie in de landbouw biedt enorme perspectieven. Zij is het speerpunt in de constante uitdaging om een steeds groeiende wereldbevolking te blijven voeden. De koppeling van het gebruik van genetisch gewijzigde gewassen aan ziektepreventie kan ook een waardevolle bijdrage zijn. Het verbod op het gebruik van ggo’s binnen Europa is dikwijls ingegeven door irrationele en protectionistische reflexen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor Europa om misverstanden uit de wereld te helpen en om het vertrouwen in de wetenschap en zijn wetenschappers te herstellen of te vergroten.

Lees meer...

Vlaams Belang en Mahmoud Ahmadinjead in hetzelfde bedje ziek - Philippe De Backer -

Het Vlaams Belang en Mahmoud Ahmadinjead zijn in hetzelfde bedje ziek. Beiden zijn ze een fervent tegenstander van de open samenleving waarbij vrije studie en debat centraal staan. Beiden zien ze geen heil in de confrontatie van verschillende stromen van gedachten. Beiden zijn bereid de individuele ontplooiïng ondergeschikt te maken aan de gedachtenpolitie. Men kan alleen maar blij zijn dat het Vlaams Belang in Vlaanderen, voorlopig, niet kan deelnemen aan het bestuur om verdere excessen te vermijden.

Lees meer...

Geloof is een prive-zaak - Philippe De Backer en Mathias De Clercq - vrijdag 03 februari 2006

Het is aan liberalen om te waken over een universele seculiere moraal. Alle individuen hebben een aantal onvervreembare grondrechten waar niet aan getornd kan worden, noch door de staat, noch door het geloof. Hoe iemand zijn leven inricht of waar hij zijn inspiratie voor een ‘goed leven’ vandaan haalt bevindt zich volledig in de privé sfeer. Liberalen pleiten er dan ook voor dat aan ieder individu maximale ontplooiingskansen worden gegeven, gekoppeld aan een maximale keuzevrijheid. Met Ayaan Hirsi Ali zijn wij dan ook hoopvol dat een Europese Islam mogelijk is, mits deze gekoppeld wordt aan een universele seculiere moraal.

Lees meer...

Geef ons onze burgermanifesten terug - Mathias De Clercq - vrijdag 01 december 2006

We moeten als liberalen in het offensief gaan tegen de angst en onzekerheid die anderen ons aanpraten, tegen de leugens en onwaarheden die anderen over ons vertellen. We hebben geen nood aan minder liberalisme, maar aan meer liberalisme. ‘De VLD moet een sterke, vernieuwingsgezinde partij blijven, die gestalte geeft aan de veranderingen en hervormingen die onze samenleving dringend behoeft’, zo eindigde het derde burgermanifest van Guy Verhofstadt. Dat, en alleen dat is de weg die we met het liberalisme moeten blijven bewandelen. De geest van de burgermanifesten moet weer uit de fles.

Lees meer...

Pleidooi voor een liberaal Europa - Mathias De Clercq -

Gelet op de confrontatie met de globalisering en de vergrijzing binnen de Europese Unie, vormt de interne markt een sleuteldomein voor de Europese burger. Een betere economische integratie is noodzakelijk om de noodlijdende economieën een nieuwe dynamiek te geven. De Europese markt dient zo open mogelijk gemaakt te worden door het verwijderen van bestaande barrières. Het voorbeeld bij uitstek is de dienstensector. De vrijmaking van die diensten, die 70% van de economische activiteit uitmaken, zal zorgen voor meer keuzevrijheid, voor meer concurrentie, voor meer banen en voor meer economische groei.

Lees meer...

Handen af van de ethische realisaties - Mathias De Clercq - vrijdag 25 mei 2007

Blijkbaar hebben sommigen heimwee naar de tijd waarin mensen tegen hun wil in ondragelijke pijn moesten sterven, waarin mensen omwille van hun seksuele geaardheid gediscrimineerd werden en waarin de vrijheid van het individu ondergeschikt werd gemaakt aan een collectiviteit, geloof of volksgemeenschap. Een van de grote verdiensten van de paarse (groene) regeringen is de grote ommekeer op ethisch vlak. Na meer dan veertig jaar christen-democratische dominantie hebben we eindelijk een euthanasiewet, kunnen holebi’s huwen en kinderen adopteren, en is het onderzoek op embryo’s geregeld. Het zijn verworvenheden die we nu niet te grabbel mogen gooien.

Lees meer...

Europa: verleden, heden, toekomst - Mathias De Clercq -

Europa wacht de komende jaren een aantal belangrijke uitdagingen. De uitbreiding staat voor de deur, en daaraan gekoppeld staat de huidige besluitvorming in discussie. Daarnaast moet ook het landbouwbeleid hervormt worden en moet er werk gemaakt worden van een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Bovenal moet de kloof tussen Europa en de burger gedicht worden.

Lees meer...

Vrijheid en sociale rechtvaardigheid: een liberaal verhaal - Mathias De Clercq -

Het liberalisme is een fascinerende ideologie. Het houdt een levensmentaliteit in, uitgaande van het respect voor elke mens, het geloof in de kracht en de creativiteit van het individu en het onbevooroordeeld benaderen van elkeen. Het liberalisme koestert de vrijheid, wat inherent inhoudt dat voortdurend moet gestreden worden naar het wegwerken van onvrijheid. Het liberalisme is een vernieuwingsgezinde beweging, dat het gevestigde steeds in vraag stelt en zich verzet tegen verstarring, status-quo, bekrompenheid en conservatisme.

Lees meer...

Turkije is een Europees land - Mathias De Clercq - vrijdag 01 oktober 2004

Om lid te worden van de Europese Unie moet men een democratische rechtstaat zijn, over een functionerende markteconomie beschikken en het ‘acquis communautaire’ in zijn wetgeving implementeren. Indien Turkije aan deze voorwaarden voldoet, moet Turkije opgenomen worden in de Europese Unie. Het argument dat Turkije geen ‘Europees’ land is, snijdt geen hout. Het stuk van Turkije op het zogenaamd geografisch afgebakende Europa telt immers meer inwoners dan België, Denemarken of Finland. Bovendien werd Turkije reeds in 1963 als een ‘Europees’ land beschouwd in het associatie-akkoord.

Lees meer...

Europa moet haar muren slopen - Mathias De Clercq -

Op wereldvlak is de Europese Unie de grootste donor inzake ontwikkelingshulp. De Unie en haar lidstaten besteden jaarlijks meer dan 30 miljard euro aan overheidssteun voor ontwikkelingslanden. Deze ‘aid’ vormt ontegensprekelijk een belangrijk element in de strijd tegen armoede. Dezelfde Europese Unie voert op hetzelfde ogenblik eveneens een landbouw- en migratiebeleid, dat een enorme rem zet op haar nobele doelstelling om armoede te bestrijden. De discrepantie tussen de geschetste beleidsdomeinen zijn frappant, de gevolgen voor de ontwikkelingslanden in het algemeen en haar individuen in het bijzonder, weerzinwekkend.

Lees meer...

Ze kunnen en willen geen afstand nemen - Mathias De Clercq - vrijdag 26 mei 2006

De VB-leiders proberen afstand te nemen van de moordaanslag van Hans Van Temsche die vanuit racistische motieven drie mensen neerschoot in Antwerpen. Deze uitspraken komen te laat en zijn te beperkt. Zoals de oma van de vermoordde Luna op de begrafenis zei: ‘Er is een ideologie die dit mogelijk maakt’. Het zijn labiele, opgehitste, verbitterde, ontgoochelde, rancuneuze, fanatieke en mentaal beïnvloedbare mensen, vooral jongeren, die aansluiting vinden bij de simplistische, ongenuanceerde en radicale standpunten van een partij als het VB die keer op keer de schuld legt bij één bevolkingsgroep, en die daaruit hun wereldbeeld vormen en er desnoods naar handelen.

Lees meer...

Het wereldburgerschap en de universaliteit der mensenrechten: een liberaal verhaal - Mathias De Clercq - vrijdag 27 juni 2003

Elke mens dient, ongeacht waar hij of zij ter wereld wordt gebracht, als een wereldburger geboren te worden, dit met een reeks onvervreemdbare rechten. Het wereldburgerschap en de universaliteit der mensenrechten raakt de kern van ons bestaan. Het stelt het individu in staat z'n leven zelf in handen te nemen, zelf z'n keuzes te maken. Het is een ontvoogdend verhaal, een pleidooi voor meer individuele vrijheid, een hefboom naar meer rechtvaardigheid. Kortom, het is een liberaal verhaal dat een warme hand reikt aan de onderdrukten in deze wereld.

Lees meer...

Het nationalisme is een dodelijk gif - Mathias De Clercq -

Vijfentachtig dagen na de verkiezingen hebben we nog steeds geen regering. Als jonge politicus sta ik versteld van de onkunde en/of onwil van doorwinterde politici om tot een coherent regeerakkoord te komen dat tegemoet komt aan de verwachtingen van de burgers. Die verwachten een goed draaiende economie, meer werkgelegenheid, een sterke sociale zekerheid, een performante politie en justitie, een verdere afbouw van de overheidsschulden, een humane aanpak van het migratieprobleem, meer aandacht voor de milieuproblematiek en een moedig buitenlands beleid. Stuk voor stuk zaken die het best aangepakt worden op federaal, zelfs Europees niveau. In de plaats daarvan zien we een beschamend schouwspel van Vlaamse nationalisten en franstalige communautaire scherpslijpers die er alles aan doen om redelijke compromissen onmogelijk te maken.

Lees meer...

Het Europees suikerbeleid smaakt bitter - Mathias De Clercq - vrijdag 21 oktober 2005

Het Europees landbouwbeleid staat opnieuw ter discussie. Uit recente gegevens blijkt immers dat het gros van de Europese landbouwsubsidies niet terecht komen bij de kleine en familiale boerderijen maar bij de agro-industrie en de banken. Daarnaast blijkt dat veel van die subsidies gebruikt worden om onze landbouwoverschotten te dumpen op de wereldmarkten en dat ook hier de grote agro-bedrijven en hun aandeelhouders met het overgrote deel met de belastingsgelden gaan lopen. Een treffend voorbeeld van deze nefaste landbouwpolitiek is de manier waarop de productie van suiker binnen de EU wordt ondersteund ten koste van minder ontwikkelde landen in de wereld.

Lees meer...

De comeback van het conservatisme - Mathias De Clercq - vrijdag 22 december 2006

De vooruitstrevende politieke, maatschappelijke en ethische visie van het liberalisme staat lijnrecht tegenover het conservatisme van andere partijen. Zoals bij socialisten die elke modernisering van ons sociaal economisch apparaat afwijzen, stug vasthouden aan de verworven rechten en werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten buiten de grenzen houden. Zoals bij extreemrechts dat de vrijheid van het individu ondergeschikt maakt aan de etnische volksgemeenschap en op economisch vlak pleit voor corporatisme. Zoals bij christendemocraten die in de dagelijkse politiek laten zien dat ze nog steeds de drukkingsgroepen achterna lopen en zich verzetten tegen elke noodzakelijke vernieuwing.

Lees meer...

Goede ideeën moet je steunen - Mathias De Clercq - vrijdag 07 december 2007

Caroline Gennez wil de premies voor de zorgverzekering afschaffen. Het gaat immers om een forfaitaire belasting die asociaal is. Mensen met bescheiden middeninkomens betalen evenveel als mensen met hoge inkomens. En voor mensen met heel lage inkomens is 10 euro een bijkomende aanslag op hun al zo beperkte koopkracht. Het lijkt me dus een goed idee om die premies af te schaffen en de totale kost voor de zorgverzekering op te nemen in de algemene begroting. Op die manier zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, dus een progressiviteit in de fiscaliteit. Een bijkomend voordeel is dat zo veel administratieve rompslomp wordt uitgeschakeld.

Lees meer...

Het liberalisme is goed voor het milieu - Mathias De Clercq - vrijdag 11 december 2009

De klimaatproblematiek wordt één van de kernthema's van de 21ste eeuw. De opwarming van de aarde bedreigt immers niet alleen de natuur maar ook de mens. Hopelijk zullen de regeringsleiders er in Kopenhagen in slagen om 12 jaar na het Kyoto-protocol tot een ambitieus akkoord te komen om de uitstoot van de broeikasgassen drastisch in te perken. Het is een thema dat binnen liberale kringen in het verleden al te weinig aandacht kreeg. Nochtans zijn er niet alleen ecologische, sociale en maatschappelijke redenen om dat wel te doen, er zijn ook uitgesproken liberale ideologische argumenten om dit probleem in het middelpunt van de politieke belangstelling te plaatsen.

Lees meer...

De overheid moet boven geloofsovertuigingen staan - Mathias De Clercq - vrijdag 09 november 2007

We moeten respect opbrengen voor diegenen die vrijwillig een kruis, een keppel of een sluier dragen. Dat neemt niet weg dat het dragen van opvallende kruisbeelden, keppeltjes of sluiers door vertegenwoordigers van de overheid mijn inziens niet kan. De scheiding van kerk en staat is een fundamenteel beginsel. De overheid moet in alle omstandigheden neutraal blijven en als dusdanig vertegenwoordigd worden. Mensen die werken voor de overheid, zij dus die een overheidsgezag bekleden, geven best geen uiting aan hun politieke, filosofische en/of religieuze overtuiging. Het principe van de seculiere rechtsstaat is een voorwaarde voor diversiteit en pluriformiteit.

Lees meer...

De rede als middel, de mens als doel - Mathias De Clercq - vrijdag 23 juni 2006

We kunnen als mens drie basishoudingen aannemen. Ofwel ben je een volgeling en geloof je dat je ‘eigen’ leefwijze en ‘eigen’ gedachten superieur zijn en dat andersdenkenden minderwaardig zijn. Ofwel trek je jezelf niets aan van de wereld rondom ons en laat je miljoenen mensen creperen in armoede, uitbuiting en geweld. De derde weg is dat we opnieuw het voortouw nemen in de strijd voor de Verlichting, met de rede als middel en de mens als doel, zoals Immanuel Kant ons voorhield. Waarbij we ons afzetten tegen elke vorm van particularisme, nationalisme, racisme, xenofobie en vermeende superioriteit van de eigen groep, het eigen volk, het eigen ras.

Lees meer...

Tegen de angst - Mathias De Clercq - vrijdag 21 april 2006

Het liberalisme is een fascinerende ideologie. Het houdt een levensmentaliteit in, uitgaande van het respect voor elke mens, het geloof in de kracht en de creativiteit van het individu en het onbevooroordeeld benaderen van elkeen. Het liberalisme koestert de vrijheid, wat inherent inhoudt dat voortdurend moet gestreden worden naar het wegwerken van onvrijheid. Het liberalisme is een vernieuwingsgezinde beweging, dat het gevestigde steeds in vraag stelt en zich verzet tegen verstarring, status-quo, bekrompenheid en conservatisme. Vrijheid staat voor openheid, wat leidt tot confrontatie, wat op zijn beurt uitmondt in bewustzijn.

Lees meer...

We moeten mensen niet verdelen maar verenigen - Mathias De Clercq - vrijdag 29 februari 2008

Liberalen hebben zich nooit goed gevoeld in een nationalistisch discours. Liberalen keren zich tegenover elke tendens naar groepsvorming waarin de eigen identiteit ondergeschikt wordt gemaakt aan een vermeende collectieve identiteit. Net als de Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa vermoed ik achter elk pleidooi voor de verdediging van een groepsidentiteit een complot tegen de individuele vrijheid. Groepsidentiteit is een vals begrip en zorgt voor een ontmenselijking. In die zin zal ik mensen nooit beoordelen als ‘goede’ of ‘slechte’ Vlamingen, ‘goede’ en ‘slechte’ Belgen. De enige identiteit die we met zijn allen gemeen hebben is het wereldburgerschap.

Lees meer...

Het belang van natuur voor de komende generaties - Mathias De Clercq - vrijdag 27 mei 2011

Economische ontwikkeling zonder aandacht voor het milieu is uit den boze. Als liberaal kom ik op voor het recht op zelfbeschikking van het individu, maar ook voor het recht op zelfbeschikking van anderen, dus ook van de toekomstige generaties. Iemands vrijheid eindigt immers waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. Ik hoop van ganser harte dat de politiek verantwoordelijken over het Schipdonkkanaal snel een definitieve beslissing nemen en kiezen voor slimme economische vooruitgang als basis voor welvaart en welzijn met respect voor de natuur. De rechtsonzekerheid heeft voor alle betrokken partijen nu echt wel lang genoeg geduurd.

Lees meer...

Pleidooi voor een nieuw liberaal offensief - Mathias De Clercq - vrijdag 13 februari 2009

Ik wil, samen met velen, iets teweegbrengen in de politiek, iets losmaken in de samenleving. Een verandering in mentaliteit, een omslag van gelatenheid in ambitie, van pessimisme in optimisme, van onverschilligheid in motivatie. Wat mij drijft zijn de liberale principes van vrijheid en verantwoordelijkheid. Wat ik mede hoop te bereiken is de vorming van een grote liberale beweging die onze kernwaarden verdedigt. In die zin hoop ik op een hergroepering van alle liberale krachten in ons land. Allemaal mensen die begrijpen dat we nood hebben aan een sterk liberaal blok, tegen het achterhaalde collectivisme en het nieuwbakken conservatisme.

Lees meer...

De comeback van het protectionisme - Mathias De Clercq - vrijdag 30 januari 2009

De voorstellen die vandaag gedaan worden om bedrijven in moeilijkheden proberen te redden zijn kortzichtig en schadelijk. Ze draaien een rad voor de ogen van de mensen door hen te doen geloven dat we in een geglobaliserende wereld een muur kunnen optrekken tegenover de recessie die overal toeslaat. De waarheid is dat protectionisme nog nooit geleid heeft tot een duurzame oplossing en welvaartsontwikkeling. Het antwoord op de problemen van vandaag is niet minder, maar juist meer liberalisme. Verlagen van de loonkosten, minder bureaucratie en geloven in de kracht, de productiviteit en inzet van onze arbeiders en bedienden. Dat zal op termijn veel meer opbrengen.

Lees meer...

Liberalisme staat haaks op het nationalisme - Mathias De Clercq - vrijdag 14 oktober 2011

Liberalen en nationalisten zijn geen tweelingbroers zoals De Wever beweert, ook geen broers, zelfs geen verre familie. Liberalen gruwen van het opleggen van een identiteit aan anderen. Ik weet wat de kritiek zal zijn op deze column. Blijkbaar ben ik in de ogen van De Wever en co ‘een slechte Vlaming’, het zij zo. Voorlopig heeft hij electorale wind in de zeilen. Maar ik ben er gerust op. Mensen zullen steeds meer inzien dat het discours van de N-VA gericht is op het verdelen van de samenleving in ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Nationalisten opteren finaal voor het ‘eigen volk eerst’, en dat staat haaks op het liberale mens- en wereldbeeld.

Lees meer...

De comeback van het paternalisme - Mathias De Clercq - vrijdag 09 maart 2007

Wouter Beke stelt zijn boek De mythe van de vrije wil voor als een Pleidooi voor een menselijke vrijheid, maar wie het leest begrijpt dat het vooral een aanval is op de moderniteit. ‘Een grote groep van mensen voelt zich pas echt vrij wanneer anderen voor hen keuzes maken en wanneer zij bepaalde gedragspatronen gewoon kunnen overnemen’, zo schrijft hij. Wat betekent dit? Het lijkt wel een terugkeer naar de tijd waarin mensen ‘geleid’ werden door gezagsdragers die in de plaats van anderen beslisten wat goed en slecht was. De tijd waarin mijnheer pastoor en mijnheer de baron het voor het zeggen hadden en de ‘domme’ mensen onder de knoet hielden. De tijd van het paternalisme.

Lees meer...

Tegen een verklikkingsmaatschappij - Mathias De Clercq - vrijdag 14 maart 2008

Twee weken geleden lanceerde het Vlaams Belang een ‘criminaliteitswebsite’. Volgens deze partij wordt de privacy van de personen volledig gewaarborgd en is de site juridisch waterdicht. Op de website staan foto’s van personen met een balkje voor hun ogen en de volledige identiteit wordt niet prijsgegeven. Journalistiek onderzoek toont echter het tegendeel aan. Een programma van internet downloaden en een paar muisklikken volstaan om de familienaam op te sporen van de verdachte. De website van het VB zal het veiligheidsgevoel van de burgers niet verhogen. Integendeel. Als we dit toelaten, creëren we een maatschappij gebaseerd op wantrouwen en verklikking.

Lees meer...

Vierkant tegen het separatisme - Mathias De Clercq - vrijdag 11 mei 2007

Diverse partijen pleiten voor een verregaande vorm van confederalisme en zelfs voor regelrecht separatisme. Zelf ben ik daar vierkant tegen. Uiteraard kunnen we enkele bevoegdheden overhevelen waarbij gestreefd wordt naar meer eenvoudigheid, subsidiariteit, samenwerking, gelijke behandeling, financiële verantwoordelijkheid, solidariteit en een nieuw evenwicht tussen meer autonomie van de deelstaten en samenhang van de federatie. Het moeten aanpassingen zijn die ten goede komen van de burgers, ongeacht hun afkomst of woonplaats. En dus geen aanpassingen die ingegeven zijn door rancune, eigenbelang of het belang van de ‘eigen volksgemeenschap’.

Lees meer...

De VN zijn dood, lang leve de VN - Mathias De Clercq en Egbert Lachaert - vrijdag 10 december 2004

Het is opmerkelijk dat een internationale instelling die in 1945 aanvankelijk 51 leden telde en inmiddels een groei kende tot niet minder dan 191 lidstaten, qua opzet en organisatie onveranderd is gebleven. Zowel de interne machtsverhoudingen als de verhoudingen tussen nationale staten zijn sinds het ontstaan van de VN immers drastisch gewijzigd. De permanente zetel en het vetorecht voor de vijf overwinnaars van de oorlog reflecteren een oude situatie die niet langer actueel is. De Veiligheidsraad zal dus ongetwijfeld moeten worden hervormd in het licht van de actuele geopolitieke internationale realiteit.

Lees meer...

Het failliet van het libertarisme - Mathias De Clercq en Egbert Lachaert - vrijdag 03 oktober 2008

Het libertarisme verwerpt per definitie elke overheidsinterventie. Het staat een ongebreidelde vrijheid voor en hecht een blind geloof in een absoluut vrije werking van maatschappelijke en financiële krachten. Het libertarisme staat evenwel haaks op het liberalisme. Een liberaal erkent immers wel de noodzaak van een efficiënte en slagvaardige overheid. Liberalen zijn net overtuigd van de noodzaak van transparantie en toezicht op de markt om die goed te laten functioneren. Een vrije markt kan immers niet echt vrij zijn zonder adequate en efficiënte regelgeving en een overheid die daarop toeziet.

Lees meer...

Concurrentie in telecom nog beter dan jobkorting - Alexander De Croo - vrijdag 03 april 2009

Een studie van de Europese Commissie toont aan dat GSM gebruikers in België 2,5 maal meer betalen dan in Nederland en 34% meer dan het Europese gemiddelde. Ook breedband internet is duur in België: een 4Mbit connectie kost 3 maal meer dan in Nederland en is 20% duurder dan het Europese gemiddelde. De mobiele internet penetratie is in België ook maar 3.5%, een van de laagste in Europa. De kloof met Nederland is dus enorm. Mochten de Nederlandse tarieven in België gelden zou dit een gemiddelde besparing van 370 euro per gebruiker per jaar opleveren, dus nog meer dan de jobkorting waar de Vlaamse regering zich (terecht) voor op de borst klopt.

Lees meer...

Voorbij links en rechts - Alexander De Croo - vrijdag 01 mei 2009

Hoewel er in principe mag verwacht worden dat de EU in haar ‘core business’ van economische integratie een rol van betekenis zou spelen (maar dat nu niet doet) wil dit niet zeggen dat we op Belgisch niveau niets kunnen doen. De kunst is een beperkt aantal maatregelen te selecteren met maximale impact. Zoals een aanpassing van onze arbeidsmarkt om flexibeler te zijn in economisch volatiele tijden, een omvorming van ons werkloosheidssysteem naar een werkloosheidsverzekering, en een grondige reorganisatie van onze overheidsdiensten om haar slagkracht te verhogen. Deze economische crisis is een opportuniteit om eindelijk vooruitgang te boeken op deze domeinen.

Lees meer...

Naar een efficiënte en kwaliteitsvolle overheid - Irina De Knop - vrijdag 29 mei 2009

In tijden van een economische recessie en belangrijke uitdagingen voor de overheidsfinanciën, zou het getuigen van verantwoordelijkheidszin als de beleidsverantwoordelijken zich de vraag zouden stellen of ons overheidsapparaat afdoende efficiënt en effectief is? Het risico is immers reëel dat onze economie de uitgaven niet langer kan compenseren. Het is dus tijd om zuiniger en efficiënter te werk te gaan. Men kan moeilijk volhouden dat op een moment dat bedrijven en gezinnen het zuiniger aan moeten doen, de overheid hiervan vrijgesteld zou zijn. De bedrijven en burgers hebben recht op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening, en dat aan de laagste kost.

Lees meer...

Als streefcijfers vrijwillig niet gehaald worden, dan quota - Irina De Knop - vrijdag 02 april 2010

Als we willen dat bedrijven beter presteren, en echt werk gaan maken van de combinatie arbeid en gezin, dan moeten er vrouwen in echte topfuncties komen. Daarom pleit ik op het federaal niveau voor een trapsgewijze aanpak, waarbij quota in het vooruitzicht worden gesteld wanneer bedrijven hun vrijwillig bepaalde streefcijfers niet realiseren. Dat hoeft niet van vandaag op morgen. Een traject over vijf jaar lijkt me realistisch omdat je de bedrijven de tijd moet geven om hier rustig en planmatig werk van te kunnen maken. Is er geen duidelijke trendbreuk na die periode, dan worden de streefcijfers quota.

Lees meer...

Zwakste kinderen betalen de rekening - Irina De Knop - vrijdag 30 oktober 2009

Onbegrijpelijk en absoluut onverstandig. Dat kan je gerust zeggen over de plannen van minister Smet om het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen en het Centrum voor Taal en Onderwijs te liquideren. Besparen op gelijke kansen treft de zwakste kinderen. De kansenkloof zal zo de komende jaren nog vergroten. Daarnaast lanceert hij een aantal voorstellen in het kader van zijn gelijkekansenbeleid, waar je op zijn zachtst gezegd enkele bedenkingen bij kan formuleren. Bij zijn politieke entree twee maand geleden zei Smet nog dat kinderen niet het slachtoffer mochten worden van deze besparingsronde. Nu pakt de minister met deze besparingen net die kinderen aan die het moeilijk hebben. Dat is niet alleen woordbreuk, het is onverantwoord.

Lees meer...

Groene subsidies zijn asociaal - Irina De Knop - vrijdag 01 april 2011

Het systeem van groenestroomcertificaten heeft een pervers effect. Wie geen zonnepanelen heeft, betaalt mee de subsidies van de buurman die er wel heeft liggen op het dak van zijn villa. Die laatste werd al gesteund om de investering te doen en betaalt dankzij zijn eigen stroomvoorziening ook een lagere energiefactuur. Het groen en socialistisch discours waarbij energie wordt voorgesteld als een basisrecht voor iedereen klinkt nobel maar is in de realiteit asociaal. Het huidige systeem creëert bovendien een sneeuwbaleffect: de stijgende energieprijzen leiden ertoe dat meer mensen hun energiefactuur niet meer kunnen betalen

Lees meer...

Vrijdag de dertiende - Sara De Mulder -

Radicalisering is een pijlsnel proces dat zich binnen enkele weken tot maanden kan voltooien in de menselijke hersenen. Gedachten en redeneringen zijn in essentie synapsbanen. Je kan deze synapsbanen het beste vergelijken met een rivierbedding. Naarmate er meer water doorstroomt, slijt de bedding steeds verder uit en stroomt het water vlotter. Dus hoe meer we dezelfde gedachtegang volgen, hoe dieper deze uitslijt in onze hersenen en hoe eenvoudiger het wordt deze gedachtegang te volgen.

Lees meer...

Sinterklaas afschaffen is fantasie afschaffen - Sara De Mulder -

Eerlijkheid is één van de belangrijkste argumenten die Sam De Graeve aanhaalt in zijn pleidooi om Sinterklaas maar helemaal af te schaffen. Eerlijkheid is al een element in de Pietenkwestie. Het was een hoax, een miskleun en een volstrekt niet onderbouwde discussie waardoor ze, net als de heibel rond gratieverleningen door de koning (eigenlijk FOD Justitie), uitmondt in een beschamend theater waar zelfs de pers, wegens haar zwakke berichtgeving, haar gebrek aan bronnenverificatie en een degelijke vorm van zelfinformatisering, grandioos haar gezicht verliest. Eerlijkheid begint bij kennis.

Lees meer...

Geef ze gewoon werk - Sara De Mulder -

Het is volkomen onredelijk en oneerlijk om een kind na 16 jaar mislukte scholing met de vinger te wijzen. Veelal doorliepen deze kinderen een zeer zwaar en problematisch traject waarin ze de ene na de andere teleurstelling te slikken kregen. Waarin ze nooit de hulp en ondersteuning kregen waar ze recht op hebben. Dat zij niet slagen heeft niets te maken met hun wil maar met een gebrek aan adequate ondersteuning op momenten dat dit nog mogelijk was en nuttig. In landen waar ieder kind een diploma behaalt, krijgt gemiddeld 15 % om en bij de twee jaar persoonlijke ondersteuning.

Lees meer...

Huilen van frustratie - Sara De Mulder -

Als men denkt dat door eenvoudigweg kleine kindjes in hun prille ontwikkeling bij elkaar te proppen in grote groepen, met nauwelijks enig mogelijkheid en ruimte tot persoonlijk menselijk contact met een competente zorgdrager, dan denk ik dat de kern van het onderzoek de auteur is ontgaan. Een tweede lezing zal wellicht één en ander verduidelijken. Misschien wel het feit dat in de vooropgestelde programma’s die in de diverse onderzoeken rond ‘child investment’ naar voren komen, nergens beschreven staat wat wij hier onze kleinste kindjes bieden, integendeel.

Lees meer...

'De complete achterlijkheid van een Ladies Night’ - Sara De Mulder -

Het is Boekenbeurs, de jaarlijkse hoogmis voor ons boekenfanaten. Maar ik heb besloten geen tickets te kopen en al zeker geen boeken. Ik weiger pertinent een evenement te sponsoren dat anno 2016, het lef of eerder het totaal gebrek aan realiteitsbesef heeft, om een ‘Ladies Night’ te organiseren over ‘alles wat u wilde weten over POETSEN en SCHOONMAKEN’. De spontane braakneigingen die bij me opkomen, ben ik gewend. De complete achterlijkheid van deze en gene organisatoren ook.

Lees meer...

Private kinderopvang, van stimulerings- naar pestbeleid - Sara De Mulder -

Als je een beleid voert waarin je eist dat iedereen werkt, moet je als overheid voorzien in de noodzakelijke randvoorwaarden. In Vlaanderen loopt dat grondig mis. Naast het ontbreken van voldoende jobs, wil ik een andere randvoorwaarde bespreken: opvang. Als werkzoekende ervoer ik de immense druk om een opvangplek te vinden voor mijn kind als deprimerend, paternalistisch en bemoeiziek. Het werd mij heel duidelijk gemaakt, dat ik als jonge moeder geen keuze had. Ofwel zag ik af van een uitkering (450 euro) en bleef ik thuis om voor mijn boreling te zorgen ofwel zocht ik opvang en ging ik aan het werk.

Lees meer...

Ik, als liberaal, eis de term liberalisme terug - Sara De Mulder -

Minister-president Geert Bourgeois probeert ons ervan te overtuigen dat zijn regering wil inzetten op het versterken van jongeren, gezinnen, werkzoekenden en hulpbehoevenden. Waarbij hij in één adem verkondigt dat hij daarom het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs zal verhogen, het kindergeld zal bevriezen (je moet durven met 14% kinderarmoede), de prijs van kinderopvang zal verhogen, de werkzoekenden in handen laat van een instelling die al lang bewezen heeft dat ze niets afweet van de arbeidsmarkt of kwaliteitsvolle trajectbegeleiding, en de hulpbehoevenden zelf hun zorgpremies laat ophoesten.

Lees meer...

Gelijke startkansen - Sara De Mulder - vrijdag 15 juni 2012

Vorige week las u op deze pagina een artikel over gelijke startkansen. Enkele vertegenwoordigers van Open VLD willen de allochtone en kansarme kinderen gelijke kansen bieden, met onderwijs als middel en het vervroegen van de leerplicht als noodzakelijk te treffen maatregel. De eerste van een reeks foutieve veronderstellingen die in dit artikel aan bod komt, is dat onderwijs een middel is om gelijke startkansen te creëren. Men lijkt te denken dat pas in het onderwijs startkansen gecreëerd worden, alsof de voorschoolse periode van geen tel is. Niets is minder waar.

Lees meer...

Vrouwenrechten, een sluipend gif - Sara De Mulder -

Het welzijn van een samenleving staat of valt met het welzijn van de mens, dat impliceert man en vrouw. Laten we ook het vrouwelijke deel van de mensheid verdedigen wanneer haar rechten bedreigd worden. In de eerste plaats door vrouwen af te schilderen als mens, in plaats van als passieve ontvangers van giften of als slachtoffer, terwijl men niet spreekt over de dader en mogelijke hulp voor hem. Elke vrouw is een mens en die verstop je niet onder doeken, daar snij je geen stukken van af, daar sla je niet op, die verkracht je niet, die betaal je niet minder dan de ander. Een mens behandel je menswaardig.

Lees meer...

De grijze strijd - Sara De Mulder -

Tienduizenden vakbondsmilitanten kwamen gisteren op straat waarbij de verschillende vakbonden zij aan zij stonden. Zij betoogden tegen het asociale beleid van de roodste premier ooit, aldus Segers. De gemeenschappelijke kleur was echter niet rood, blauw of groen maar grijs. Anno 2013 zouden vakbonden verworden zijn tot een belangengroep voor en door 50 plussers. Ook minister van werk Monica De Coninck laat zich voortdurend betrappen op deze uitspraak. Ik moet beamen dat er in sommige vakbondsgeledingen een duidelijk weerstand is tegen vernieuwing en innovatie. Maar het debat verengen tussen oud en jong is niet correct.

Lees meer...

Breng jong en oud eindelijk weer samen - Sara De Mulder -

De resten van de Homo heidelbergensis ‘Elvis’ tonen aan dat hij, ondanks zijn ouderdom en het feit dat hij volledig krom liep, toch verzorgd werd door de andere leden van de groep. In huidige jager-verzamelaarculturen vindt een verschuiving plaats van de taakverdeling naarmate leden van de groep ouder worden. Tot hun dood dragen ze bij tot de overleving en het welzijn van de gemeenschap. Ouderenzorg heeft altijd bestaan en maakt zelfs wezenlijk deel uit van de menselijke soort en haar evolutie.

Lees meer...

Liberalisme en het kind - Sara De Mulder -

Recht op vaderschapsverlof wettelijk verankerd, een financiële tegemoetkoming tijdens de eerste levensjaren om in de zorg voor het kind te voorzien, een hoogwaardige opleiding voor opvangpersoneel en onthaalouders, een verhoogd aantal geschoolde pedagogen voor kleinere aantallen jonge kinderen. Het zijn maatregelen die ons in staat stellen te voldoen aan het recht van het kind op een optimale ontwikkeling. Dit zal maatschappelijk voor een zeer belangrijke return zorgen, want een dergelijke aanpak zorgt er zonder twijfel voor dat veel minder kinderen later speciale zorg nodig zullen hebben.

Lees meer...

Het manifeste wantrouwen in onze eigen waarden - Sara De Mulder -

Steeds wordt het gebrek aan mensenrechten gebruikt als argument tegen toetreding van Turkije tot de EU, maar soms moet men de omgekeerde weg bewandelen. De ‘arme’, ‘onvrije’ burgers van Turkije zouden bij de toetreding ongekende vrijheden hebben verworven waaronder de mogelijkheid om zich voor eens en altijd te onttrekken aan de dictatuur. Turkije had dan noodgedwongen stappen moeten zetten om haar burgers alsnog aan zich te binden op democratische wijze.

Lees meer...

Is er een Obama in de zaal? - Sara De Mulder - vrijdag 09 november 2012

De Verenigde Staten hebben opnieuw een president. Een moedig man, een man met een visie. Een man die vooreerst zijn principes volgt in plaats van electoraal gewin, die zijn nek uitsteekt voor minderheden, voor armen, voor vrouwen, voor homo’s voor de meest gehate onderdelen van de samenleving en beseft dat hij verkozen wordt door en voor het volk, niet om als leider over datzelfde volk te heersen maar om het te dienen. Hopelijk kan dit inspireren tot een Verenigde Staten van Europa met bescheiden leiders in dienst van haar bevolking, is er een Obama in de zaal?

Lees meer...

Breng jong en oud eindelijk weer samen - Sara De Mulder -

De resten van de Homo heidelbergensis ‘Elvis’ tonen aan dat hij, ondanks zijn ouderdom en het feit dat hij volledig krom liep, toch verzorgd werd door de andere leden van de groep. In huidige jager-verzamelaarculturen vindt een verschuiving plaats van de taakverdeling naarmate leden van de groep ouder worden. Tot hun dood dragen ze bij tot de overleving en het welzijn van de gemeenschap. Ouderenzorg heeft altijd bestaan en maakt zelfs wezenlijk deel uit van de menselijke soort en haar evolutie.

Lees meer...

Moraal: god versus de rede - Sara De Mulder -

Gelovigen beweren dat ze de ‘heilige’ teksten kunnen interpreteren of zelfs louter symbolisch moeten opvatten en dat men niet alles letterlijk moet navolgen wat er in staat. Een bizarre stelling aangezien een letterlijk navolgen van beschreven leefregels duidelijk geëist wordt in deze geschriften en de naam ‘gelovige’ volledig verbonden is met de totale overgave aan wat er in deze geschriften beweerd wordt. Mensen die geen enkel geloof aanhangen, claimen dat zij, om moreel te handelen en keuzes te maken tussen goed en kwaad, geen dogmatische richtlijnen nodig hebben. Zij beweren dat zij dit zelf kunnen op basis van eigen ervaringen en een ethisch bewustzijn.

Lees meer...

Abortus aan zee - Sara De Mulder - vrijdag 11 november 2011

Een zwangerschap is zwaar, duurt lang, beperkt je in je vrijheid, doet pijn, verandert je lichaam en niet altijd ten goede, fnuikt je kansen op de arbeidsmarkt en dan hebben we het nog niet over de bevalling gehad. Natuurlijk kan een zwangerschap ook leuk zijn. Het is leuk om een baby te hebben, mits steun van je partner of je familie, een paar extra helpende handen in de nabije omgeving, een zekere financiële zekerheid en een dak boven je hoofd en bovenal de wil, de VRIJE WIL om een kind te krijgen en het groot te brengen. Wanneer dit ontbreekt dan is abortus een zeer menselijk oplossing voor een haast onmenselijk probleem.

Lees meer...

Resolutie tegen moreel paternalisme - Charles Delmotte -

Bert Anciaux en Fauzaya Talhaoui dienden in de senaat een voorstel tot resolutie in betreffende de strijd tegen islamofobie. Terecht stellen de parlementsleden dat het hier niet over wetgeving in strikte zin gaat maar eerder om een – indien aangenomen – tekst waar de uitvoerende macht zich dient aan te houden bij haar regelgevend werk. Of het document zich echter direct of indirect omzet in wetgeving is van geen belang. Wel van tel is dat de tekst de beginselen van democratie op twee wijzen schendt. Zo maakt het voorstel geen onderscheid tussen fysieke gedragingen enerzijds, en uitspraken anderzijds.

Lees meer...

Van gelijke naar maximale kansen - Charles Delmotte -

Wat het succes van iemand creëert is chaos at work en valt zelden te rijmen met verdienste. Toch kan niemand, wérkelijk niemand, ernstig beweren dat we elk comparatief voordeel dienen gelijk te schakelen. Niet enkel zou zoiets een mateloze bureaucratische controle veronderstellen, het zou voornamelijk leiden tot complete welvaartsdestructie. De enige kostprijs van échte gelijke kansen, is regelrechte collectieve armoede. In die zin is het streefdoel dus niet ‘gelijke’ kansen, maar ‘maximale’ kansen.

Lees meer...

Het ongelijk van het nieuwe gelijkheidsdenken - Charles Delmotte -

Onze morele prioriteit ligt niet in het wegschaven van verschillen, maar in de het streven naar een samenleving waar iedereen, de minst gefortuneerden in het bijzonder, het zo goed mogelijk heeft. Twee instellingen complementeren elkaar. Ten eerste een vrije markt, die groei bewerkstelligt die, alhoewel zelden gelijk verdeelt, vaak tevens de lagere klassen naar een hoger niveau tilt. Ten tweede een sterke(re) maar eenvoudige uitbouw van drie sociale rechten, waarover elke persoon gegarandeerd kan beschikken als basismiddelen voor een vrij bestaan, zijnde onderwijs, gezondheid en een basisinkomen.

Lees meer...

Volkssoevereiniteit versus mensenrechten - Chris Demeyere - vrijdag 04 april 2003

De mensheid is het abstracte volk waar we allen toe behoren. Niemand kan uitgesloten zijn van lidmaatschap. U bent mens indien u dat wil. Vrije wil is namelijk dé eigenschap eigen aan de mens en al wie die wil heeft, is mens. Dit abstracte volk is een 'state of mind', een staat van denken, van gedachte en idealen. En waar deze gedachten onderling overeenstemmen vinden we iets merkwaardigs. Universele waarden. Universele rechten die we aan élke mens toekennen. Zaken die zo vanzelfsprekend menselijk zijn dat het absurd zou zijn om ze iemand te onthouden.

Lees meer...

Het Vlaams Blok, het Cordon Sanitaire en de vrije meningsuiting - Chris Demeyere - vrijdag 31 januari 2003

Het cordon sanitaire zelf is geen wet maar een overeenkomst. Elke partij mag natuurlijk vrij haar eigen programma kiezen, elke partij mag ook vrij haar coalitiepartner(s) kiezen. De burger heeft door zijn stem uit te drukken namelijk zeer duidelijk zijn voorkeur laten blijken en hoeveel partijen er ook in de coalitie zitten, als die coalitie een meerderheid heeft staat de meerderheid van de burgers er dus achter. Maar het Blok wordt niet in de coalitie opgenomen. Is dit nu ondemocratisch?

Lees meer...

Dierenrechten via mensenplichten - Chris Demeyere -

De tijd dat enkel groene jongens zich bekommerden om dieren en luidop schreeuwden dat dieren ook rechten hebben ligt achter ons. De dierenbeschermingswet bestaat nu al een hele tijd en organisaties als Gaia zien scherp toe op de naleving ervan. De principiële discussie werd echter nog nooit gevoerd. Hebben dieren rechten? Dieren krijgen geen rechten. Maar de mens krijgt de plicht om het dier niet te schaden en indien nodig zelfs te helpen en te beschermen. Dieren kunnen slechts rechten krijgen als mensen zichzelf plichten opleggen.

Lees meer...

Fraude bestrijden doe je door het niet interessant meer te maken - Chris Demeyere - vrijdag 13 februari 2004

Mijn oplossing is eenvoudig: maak het mogelijk om zwart geld rechtstreeks te regulariseren. Belgisch zwart geld kan je zo in België houden. En de opbrengsten daarvan (de tarieven mogen omhoog!) moeten rechtstreeks gaan naar een vermindering van de belastingen zodat zij die altijd eerlijk hun belastingen betaalden ervoor beloond worden. We moeten een evenwicht bereiken waarbij de mogelijke voordelen van frauderen eerder marginaal zijn, terwijl de voordelen van niet-frauderen duidelijk en onmiskenbaar zijn. En dat kan alleen als de belastingsdruk redelijk is. Fraude bestrijden doe je immers het best door het niet interessant meer te maken.

Lees meer...

Hongerstaking als chantagemiddel - Chris Demeyere -

Wat is hongerstaking? Eigenlijk is het een langzame zelfvernietiging. Het toppunt van passiviteit is niet langer de noodzakelijke handelingen stellen om te overleven. Het toont de wereld hoe wanhopig men wel is, met als bedoeling de publieke opinie te shockeren. Eigenlijk is het een chantagemiddel. Men werkt in op het geweten van de publieke opinie dat ontzet ziet dat door de handelingen van haar leiders mensen in wanhopige situaties terechtgekomen zijn en dat sympathie krijgt voor de hongerstakers.

Lees meer...

De oorlog in Irak - Chris Demeyere - vrijdag 10 januari 2003

Iedereen beseft nu ondertussen al dat er een oorlog komt tegen Irak. De wapeninspecteurs hebben nog niets gevonden maar de Verenigde Staten en Groot-Brittanië beweren over bewijzen te beschikken. Belangrijk is dat we nadenken hoe we zullen handelen indien blijkt dat Irak wel degelijk in de fout is. Indien Irak massavernietigingswapens heeft en weigert deze te ontmantelen of te laten ontmantelen, dan moeten we hen daartoe dwingen. Desnoods met militaire actie. Maar hoe moet er dan opgetreden worden?

Lees meer...

Legitiem geweld moet een overheidsmonopolie blijven - Chris Demeyere - vrijdag 23 april 2004

Sinds Weber gaan we ervan uit dat de staat het monopolie op legitiem geweld heeft. “De staat is een menselijke gemeenschap die (en met succes) het monopolie op legitiem geweld claimt te hebben binnen een bepaald gebied.” Elke vorm van legitiem geweld binnen de staat wordt dus uitgeoefend door de staat of door iemand aan wie de staat het geheel of gedeeltelijk onder bepaalde voorwaarden heeft gedelegeerd. De ‘wettige verdediging’, ook wel verkeerdelijk wettige zelfverdediging genoemd, is een goed voorbeeld van dergelijke delegatie.

Lees meer...

Is Dagen Zonder Vlees betuttelend? - Johannes Derboven -

Wat bij ‘Dagen Zonder Vlees’ volledig ontbreekt, is de link tussen vleesconsumptie en dierenleed. Hoewel klimaatopwarming redelijk abstract is, valt dierenleed makkelijker voor te stellen. Het leed van dieren zal in zekere mate overeenkomen met het lijden zoals we dat als mens zelf ervaren. Maar blijkbaar is het makkelijker om vegetarisme te promoten door in te spelen op de negatieve milieu-implicaties hiervan, dan door te wijzen op het dierenleed in de vleesindustrie.

Lees meer...

Slachthuizen moeten veel beter gecontroleerd worden - Johannes Derboven -

Omdat dieren zelf niet kunnen opkomen voor hun rechten, moeten mensen dit in hun plaats doen. De overheid heeft daarom als taak om te bepalen wat wel en wat niet mag. Hierbij kan de vraag worden gesteld of er niet te ver is doorgeslagen in de richting van automatisering en efficiëntieverbetering. Wanneer het dierenwelzijn niet voldoende kan worden gegarandeerd, zou steeds de kant van de dieren moeten worden gekozen. Het resultaat hiervan zou moeten zijn dat de processen in hun voordeel worden aangepast.

Lees meer...

Naar een humanistisch filosofisch onderwijs - Karl Dhaene - vrijdag 19 oktober 2007

Het Vrijdenkersmanifest van de Nederlandse vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is een ongevraagd politiek en moreel advies, allereerst bedoeld om mensen aan het denken te zetten over de unieke waarden waarvan we onder andere in Europa mogen genieten. Tevens is dit manifest een beleidsvoorstel aan de politiek. Volgende actiepunten worden erin bepleit: open samenleving, wetenschappelijk naturalisme, meer laïcisme in eigen grondwet en Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, uitbreiding van moraal naar dieren en toekomstige generaties hier en elders, moreel individualisme, lichamelijke integriteit, zelfbeschikkingsrecht en kosmopolitisme.

Lees meer...

Eerst Europese consolidatie, daarna Turkse expansie - Karl Dhaene - vrijdag 22 mei 2009

Zowel bij allochtonen als autochtonen dient het langzaam doorbrekende niet-theïsme verder beschermd, uitgelegd en verankerd, en dit ter bevordering van de maatschappelijke rust in een multiculturele wereld. Het is voor alle Europese lidstaten reeds een voldoende uitdaging om de miljoenen Europese moslims te winnen voor deze moderne kijk op de wereld. Pas wanneer dit project kans op slagen heeft, kan de opname van nog eens miljoenen gelovige Turkse moslims overwogen worden. Maarschalk Vauban zou zeggen: ‘D’abord la consolidation, après l’expansion… van het niet-theïstische paradigma.’

Lees meer...

Over secularisme, religie en atheïstische bussen - Karl Dhaene - vrijdag 31 oktober 2008

Op 21 oktober 2008 werd in Londen de Atheist Bus Campaign gelanceerd. Vanaf januari 2009 zullen in Westminster autobussen rondrijden met daarop de slogan ‘There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.’ De posters zijn een idee van de British Humanist Association (http://www.humanism.org.uk/) en worden mede ondersteund door de prominente Professor Richard Dawkins. De initiatiefnemers reageren hiermee op de alomtegenwoordige advertenties en posters (eveneens op de Londense bussen) handelend over Jezus’ reddende boodschap of over de dreiging van de eeuwige verdoemenis voor ongelovigen!

Lees meer...

Help onze bollebozen! - Wouter Duyck -

Er zal altijd vraag zijn naar excellent onderwijs, en als de overheid dat niet verstrekt zullen kapitaalkrachtige mensen het zelf creëren. Laat ons Vlaanderen behoeden voor een gepolariseerd onderwijslandschap met dure, private en goede scholen, naast minder goed gefinancierd publiek onderwijs dat middelmaat ambieert. In zo’n samenleving zal het armere, maar getalenteerde kind weinig keuze hebben. We hebben in het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten gezien waar dat toe leidt.

Lees meer...

Waarom huiswerk afschaffen een slecht idee is - Wouter Duyck -

Onderzoek wijst uit dat het leereffect van huiswerk reëel, betrouwbaar en voldoende groot is. Als je het ook nog eens afweegt tegen de beperkte investering die het vergt, is huiswerk een winner. De internationale onderwijsexpert John Hattie maakte een samenvatting van bijna tweehonderd wetenschappelijke studies over die vraag, goed voor meer dan 100.000 geteste leerlingen. De conclusie is dat huiswerk wel degelijk tot betere schoolprestaties leidt. Het effect is niet zeer groot, maar betekenisvol, betrouwbaar en ook niet heel klein.

Lees meer...

Kansarmoede vraagt meer onderwijs, niet minder - Wouter Duyck -

Het voorstel van de Antwerpse schepen Marinower om kansarme kinderen intenser te begeleiden op school, moet niet bestreden, maar gesteund worden. Kinderen dragen geen individuele verantwoordelijkheid voor de sociaal-economische omgeving waarin ze opgroeien, en dus is het de verantwoordelijkheid van de overheid om élk kind maximaal te ondersteunen om de eigen talenten te ontplooien. Daarom net staat vrije toegang tot kwaliteitsvol onderwijs centraal bij liberale filosofen zoals Locke en Rawls.

Lees meer...

Leve de Grieken en Romeinen - Wouter Duyck -

Onderwijs dient eerder lange- dan kortetermijndoelen, en rendementsdenken mag dan ook niet leiden tot kortzichtigheid. Scholen zijn geen bedrijfsopleidingen, en onderwijs moet meer inhouden dan mensen voorbereiden op de openstaande vacatures. Vooral omdat de industrie de noden van vandaag wil invullen, terwijl het onderwijs van nu kinderen moet vormen voor de economie van 2040. En dus voor jobs waarvan we het bestaan nu nog niet kunnen vermoeden.

Lees meer...

Lekkere kersen, maar nog geen taart - Wouter Duyck -

Na een hevig debat de voorbije maanden kon de Vlaamse regering plots aankondigen dat er een akkoord was over de onderwijshervorming. Het blijft uiteraard wachten op de concrete uitwerking van de maatregelen. Alvast wat betreft de differentiatie in de eerste graad, de kleuterparticipatie, en het taalonderwijs zijn er goede ingrediënten. De belangrijkste beslissing is wellicht dat het in de eerste graad van het middelbaar onderwijs mogelijk blijft om te differentiëren op klasniveau, naargelang het cognitieve abstractieniveau.

Lees meer...

De welvaartstaat beschermt ons brein tegen armoede - Wouter Duyck -

Opiniestukken worden vaak geschreven uit verontwaardiging. Maar soms is er in een kerstperiode ook gewoon goed nieuws. Uit een grootschalige nieuwe studie blijkt dat een sterk sociaal systeem de negatieve impact van slechte levensomstandigheden op de ontwikkeling van het intellectueel potentieel van kinderen beperkt. Europa doet het hier veel beter dan de Verenigde Staten. Dit moet een stimulans zijn voor de overheid om volop te blijven investeren in toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Lees meer...

BringBackOurGirls - Jelmen Haaze -

Niemand weet waar ze zijn. Maar, nog schokkender: niemand lijkt echt verrast te zijn. Honderden meisjes werden in Nigeria gekidnapt door de radicaal islamitische groep Boko Haram. We mogen onze handen niet wassen in de vermeende onschuld van de niet-interventie. Een houding die in een postmoderne waan ook aan onze universiteiten nog steeds wordt gedoceerd als de enige respectvolle manier om met een andere cultuur om te gaan, zoals Machteld Zee in Liberales al schreef. Door passief toe te zien staan we toe dat dergelijke feiten plaats vinden. Er moet blijvend gestreden worden voor de rechten van de mens.

Lees meer...

Europa moet dringend ingrijpen in Libië - Jelmen Haaze - vrijdag 25 februari 2011

Gadaffi heeft al eerder sancties ondergaan toen hij door de internationale gemeenschap nog beschouwd werd als een paria. Ondertussen geeft hij aan, te willen strijden tot de laatste snik. Indien economische sancties niet werken kan enkel een militair ingrijpen uitsluitsel bieden. Op korte termijn kan het instellen van een no-fly zone een einde maken aan de luchtaanvallen op de eigen bevolking. In ieder geval zal de heropbouw moeilijker zijn dan in Egypte en Tunesië waar de legers respect hebben verdiend door de rol die ze gespeeld hebben in de vredevolle overgang. Gelukkig lijken de Libische burgers aan de winnende hand.

Lees meer...

De gediscrimineerde meerderheid - Jelmen Haaze - vrijdag 30 april 2010

Er is geen unieke definitie van wat een vrouw of een man kan, mag, laat staan zou moeten zijn. We denken graag dat we de oude stereotypes ondertussen wel overboord gegooid hebben. Toch is het onthutsend vast te stellen hoe diep de klassieke rolpatronen geworteld zitten in onze patriarchale maatschappij. Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen nu toch ook kunnen kiezen tussen gezin of loopbaan. Maar daar zit nu net het verschil. Mannen hoeven niet te kiezen. Wat heeft het echter voor zin te argumenteren dat ook de vrouw baas is in eigen lichaam als ze niet durft te scheiden omdat ze economisch afhankelijk is van haar man?

Lees meer...

Egypte moet de weg van de democratie inslaan - Jelmen Haaze - vrijdag 04 februari 2011

De geweldloze en seculiere betogingen van een voornamelijk jonge groep betogers kregen op 2 februari een dramatische wending toen pro-Mubarak betogers te paard en gewapend met kettingen, ijzeren staven en messen inreden op de manifestanten op het Tahrir (Bevrijdings) plein in Caïro. Dat de politie en troepen lieten begaan, onderschrijft het verhaal dat het door Mubarak georkestreerde acties zijn. Barack Obama sprak zich op die dag voor het eerst duidelijk uit. Verandering moet “betekenisvol, vredevol en nu” gebeuren. Ban Ki Moon, VN Secretaris Generaal en Catherine Ashton spreken zich eveneens uit tegen het geweld gericht tegen de betogers.

Lees meer...

Een pedagogisch gesprek is niet vrijblijvend - Jelmen Haaze -

De ramadan valt dit jaar samen met de examenperiode. In vele landen is dit voer voor discussie. Zo ook bij ons. Diëtisten wijzen erop dat vasten ongezond is voor kinderen. Vasten moet al vanaf de eerste zaadlozing of menstruatie dus ongeveer vanaf 12 jaar. Anderen wijzen er dan weer op dat kinderen, al dan niet vrijwillig, ook willen vasten en dat moeten kunnen. In Gent kiest Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, “voor dialoog tussen leerkrachten en leerlingen”. Klinkt niet slecht, maar een pedagogisch gesprek is niet vrijblijvend.

Lees meer...

De toekomst van de media ligt in de selectie - Jelmen Haaze - vrijdag 27 februari 2009

Zestig ontslagen bij Corelio (De Standaard), een kwart van de journalisten weg bij De Morgen (De Persgroep), de openbare omroep VRT moet het met 71,6 miljoen euro minder doen, Roularta bespaart 10 miljoen in zijn Franse afdeling. Het zijn harde cijfers. En naast die cijfers wordt ook nog het métier zelf aangevallen. En dat is geen recent gebeuren. Al in de jaren tachtig begon de verschuiving naar de commercialisering van de pers. Meer en meer verschoof de nadruk van de onderzoeksjournalistiek naar de gezellige babbel. Bij de geschreven pers moesten de experts plaats ruimen voor reporters die algemeen inzetbaar waren.

Lees meer...

Onderwijs voor morgen - Jelmen Haaze - vrijdag 24 juni 2011

Wereldwijd zijn landen hun onderwijssystemen aan het herzien. Hiervoor zijn twee redenen: een economische en een culturele. Vroeger werden de kinderen aan de schoolbanken gekluisterd met een verhaaltje: “Als je hard werkt en goede punten haalt haal je een diploma hoger onderwijs en een ‘goede’ job”. Vandaag is dit niet meer gegarandeerd. Niet alleen het onderwijssysteem is achterhaald, ook de spreekwoordelijke wortel die de kinderen op de schoolbanken hield is verdwenen waardoor de leerkrachten enkel nog de roede ter beschikking hebben. Het wordt steeds moeilijker om te voorzien wat de economie van morgen vraagt en hoe het curriculum hierop afgestemd moet worden.

Lees meer...

Gij zult de naam van God niet misbruiken - Alexander Hoefmans - vrijdag 29 januari 2010

Hoe valt een blasfemiewet te verenigen met een wetenschappelijk-seculier georganiseerde maatschappij? Wordt daarmee niet de indruk gewekt dat religies nog altijd een geprivilegieerde bescherming genieten? Zeker wanneer het een grondwettelijke bescherming betreft en bovendien enkel het christendom met een aureool omringt. Daar zit een geurtje staatsgodsdienst aan. Blasfemiewetten staan lijnrecht tegenover de moderne samenleving waarin het kritisch rationalisme en de vrijheid van meningsuiting cruciaal staan. Het zou maken dat bijvoorbeeld kunstenaars als Salman Rushdie zich niet langer vrij mogen uiten.

Lees meer...

Voorbij de vlaggenstok van een Grondwet - Alexander Hoefmans - vrijdag 16 november 2007

Europa heeft zich een weg gebaand naar een nieuwe mijlpaal, dit keer met het Hervormingsverdrag, en het minste dat men kan zeggen is dat dit een werk van lange adem is geweest. Voornamelijk in Europa kan het pad naar een mijlpaal omschreven worden als een checkpoint dat als het ware een spiegel voorhoudt om de staat waarin de Europese Unie en haar instellingen zich in bevinden te laten weerspiegelen. Dit pad bleek eens te meer geduld en engagement op proef te stellen. Dit hoeft ons ook niet verbazen wanneer we nagaan wat er precies allemaal op het spel stond.

Lees meer...

De Ierse tijger brult, de Europese Unie huivert - Alexander Hoefmans - vrijdag 20 juni 2008

Het bekrachtigingsproces van het Verdrag van Lissabon zal niet stilvallen omdat de Ierse tijger brult. We zullen dus niet in een nieuw scenario komen zoals de reflectieperiode na de nederlaag van het Grondwettelijk Verdrag. Ierland weegt hiervoor niet zwaar genoeg door supranationaal en de twijfelachtige creativiteit van de regeringsleiders om nog verdragswijzigingen aan te brengen droogt stilaan uit. De Ierse regering zal daarom meer dan waarschijnlijk teruggrijpen naar het tweede scenario en (nog) een aantal verklaringen toevoegen aan het verdrag. Daarna zal een tweede referendum moeten georganiseerd worden.

Lees meer...

De berekende oorlog der krankzinnigen - Alexander Hoefmans - vrijdag 23 januari 2009

De grens met Gaza is een zeef voor smokkelwaar, waaronder wapens voor Hamas, en Israël wil een internationaal gewaarborgd mechanisme om die smokkel tegen te houden. De Europese Unie kijkt dan weer zoals zo vaak machteloos toe. Veel goede bedoelingen maar nationale ego’s en belangen verhinderen een sterk en eensgezind optreden. De blik is daarom eens te meer gericht op de Verenigde Staten, en niet in het minst op de nieuwe president Barack Obama. Hij heeft de handen vol met de nationale economische crisis maar mag de ogen niet sluiten voor de meest dringende internationale crisissen. De eerste signalen zijn alvast hoopgevend.

Lees meer...

Wat er in 2017 zou moeten veranderen - Gert Jan Geling -

2016 was een dramatisch jaar voor liberalen. Brexit, Trump, het Nederlandse referendum over de Oekraïne, de vluchtelingencrisis, Schengen dat onder druk is komen te staan, nationalisten die de peilingen domineren, enz. Op basis van deze ontwikkelingen belooft 2017 weinig goeds. Zal 2017 het jaar zijn waarin nationalisten door heel Europa de peilingen zullen verzilveren? Zullen Le Pen en Wilders aan de macht komen? Zal het Trump-effect hook hier toeslaan? En zal dit leiden tot het einde van de Euro, en mogelijk zelfs de EU?

Lees meer...

Eerst liberalisme, dan democratie - Gert Jan Geling -

Het zou een les moeten zijn voor politici en beleidsmakers in Westerse landen. Liberalisme dient voor democratie te komen. Pas als een zowel de elite als de samenleving doordrongen is van het liberalisme is de kans groot dat de liberale democratie kans van slagen heeft. Zolang dit niet het geval is, is het actief promoten van democratie weinig zinvol. Het is daarom zaak om in het kader van het promoten van democratie te onthouden dat eerst het liberalisme, en daarna pas de democratie verspreid dient te worden.

Lees meer...

Liberalen, staakt het moreel- en cultuurrelativisme - Gert Jan Geling -

Het is tijd dat wij ons weer hard maken voor het liberalisme, en onze idealen uitdragen. Zowel in het binnenland- als in het buitenlandbeleid van Westerse landen dienen de waarden van het liberalisme weer het uitgangspunt te zijn. En daarbij mogen we best trots zijn op de Westerse beschaving en wat wij realiseerden op het gebied van democratie en politieke vrijheden, gezondheid en levensduur, economie en welvaart, wetenschap en technologie, kwaliteit van leven en levensgeluk, in plaats van op het Westen af te geven.

Lees meer...

Hoe conservatief zijn liberalen? - Gert Jan Geling -

Liberalen staan niet in alle gevallen voor verandering. Want verandering betekent niet altijd vooruitgang. In sommige gevallen is behoud juist vanuit liberaal perspectief beter. Behoud van liberale waarden. Behoud van zaken waar liberalen aan hechten. In sommige gevallen zijn liberalen dus eigenlijk conservatiever dan zij zouden willen erkennen. En dat is niet heel gek. Het liberalisme, dat ontstaan is als beweging die zich verzette tegen de gevestigde orde van het verleden, is de gevestigde orde van het heden.

Lees meer...

Zijn het liberalisme en de islam met elkaar te verenigen? - Gert Jan Geling -

Op de Vrijdenkersdag 2016 van de atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte die in Utrecht werd georganiseerd, sprak ik over de vraag of een liberale islam wel bestond. Om tot een antwoord op deze vraag te komen formuleerde ik acht voor het liberalisme cruciale concepten, en bekeek per concept hoe de islam hiertegenover stond. Deze concepten zijn: vrijheid, individualisme, mensenrechten, secularisme, democratie, de open samenleving, het kapitalisme en sociale rechtvaardigheid.

Lees meer...

Liberalen, verwerp de identiteitspolitiek! - Gert Jan Geling -

Liberalen, verwerp de identiteitspolitiek. Laten we opkomen voor de belangen van alle burgers, en niet alleen die van een paar selecte groepen. Nee, laten we ons hard maken voor zaken die voor ons allemaal van belang zijn, die mensen verbinden, en die ervoor zorgen dat geen enkele groep zich achtergesteld voelt. Alleen wanneer we dat doen zullen we in staat zijn de polarisatie terug te dringen, de samenleving weer te verenigen, en het rechts-populisme de wind uit de zeilen te nemen.

Lees meer...

Liberalen, staakt het moreel- en cultuurrelativisme - Gert Jan Geling -

Het is tijd dat wij ons weer hard maken voor het liberalisme, en onze idealen uitdragen. Zowel in het binnenland- als in het buitenlandbeleid van Westerse landen dienen de waarden van het liberalisme weer het uitgangspunt te zijn. En daarbij mogen we best trots zijn op de Westerse beschaving en wat wij realiseerden op het gebied van democratie en politieke vrijheden, gezondheid en levensduur, economie en welvaart, wetenschap en technologie, kwaliteit van leven en levensgeluk, in plaats van op het Westen af te geven.

Lees meer...

Over een volk dat voor tirannen zwicht - Gert Jan Geling -

Fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van drukpers bestaan in een liberale democratie om een reden: zij garanderen dat de soeverein, in dit geval de overheid, haar critici of andersdenkenden in zijn algemeenheid niet het zwijgen op kan leggen. Alle burgers hebben het recht zich vrij te uiten. En wat daarbij vooral belangrijk is, zij hebben het recht om vrijuit de machthebbers te bekritiseren. En dat laatste is van cruciaal belang. Want macht heeft een tegengeluid nodig. Macht corrumpeert.

Lees meer...

Liberalen en de verpreutsing van de samenleving - Gert Jan Geling -

Ondanks de jaren ’60 en de seksuele revolutie is een liberale houding ten opzichte van openbaar naakt en vrije seksualiteit iets waarvoor we nog steeds moeten strijden. De verpreutsing van de samenleving is iets waar we zelf bij zijn, en wat we zelf toestaan. Pas wanneer we ons hiertegen keren, een liberale seksuele moraal uitdragen en vanuit feministische principes strijden tegen ongelijke behandeling van man(nelijk naakt) en vrouw(elijk naakt) kunnen we deze trend doen omkeren.

Lees meer...

De christelijke wortels van het liberale denken - Gert Jan Geling -

In liberale kring roept de stelling dat onze cultuur christelijk is nogal eens wat weerstand op. Natuurlijk, niet alleen het christendom heeft Europa gevormd. De Grieks-Romeinse cultuur heeft net zo goed hier een uiterst belangrijke rol bij gespeeld, net als pre-christelijke heidense religies. En zo zijn er vele andere invloeden geweest die Europa tot Europa gemaakt hebben. Maar dat alles neemt niet weg dat eeuwen van christendom cruciaal geweest zijn voor de totstandkoming van Europa.

Lees meer...

We moeten illiberale partijen vrezen - Gert Jan Geling -

Dat rechts-populistische partijen democratisch aan de macht komen en vanuit die positie liberale rechten en vrijheden aantasten, is vandaag een veel grotere bedreiging voor onze liberale democratie dan de opkomst van een antidemocratische partij die de democratie omver wil werpen. De democratie biedt een instrument aan partijen die rechten en vrijheden aan willen tasten om aan de macht te komen en biedt hen na verkiezing de benodigde legitimiteit. We moeten ons dan ook richten op de dreiging die uitgaat van illiberale partijen.

Lees meer...

We moeten illiberale partijen vrezen - Gert Jan Geling -

Dat rechts-populistische partijen democratisch aan de macht komen en vanuit die positie liberale rechten en vrijheden aantasten, is vandaag een veel grotere bedreiging voor onze liberale democratie dan de opkomst van een antidemocratische partij die de democratie omver wil werpen. De democratie biedt een instrument aan partijen die rechten en vrijheden aan willen tasten om aan de macht te komen en biedt hen na verkiezing de benodigde legitimiteit. We moeten ons dan ook richten op de dreiging die uitgaat van illiberale partijen.

Lees meer...

Europa populariseren is niet zonder gevaar - Caroline Jansen - vrijdag 05 maart 2004

De Europese Unie krijgt zelden of nooit een eerlijke beoordeling voor haar werk: of ze is de zondebok, of ze wordt vergeten. Het is dus verdienstelijk dat het Europese imago beter verkocht wordt, niet door de ambtenaren en bureaucraten, maar wel door de politici. Vandaar dat ik ook de marketing- en communicatiestrategie van het boekje Beste Europa van Caroline Gennez ‘als initiatief’ zou willen toejuichen. Europa heeft een betere marketingstrategie nodig! Helaas strookt de simpele uitleg in het boekje niet altijd met de waarheid, novh met het beleid van haar eigen socialistische ministers.

Lees meer...

Europese Lentetop: Ontmoeting van een niet-bestaande Europese Veiligheidsraad? - Caroline Jansen - vrijdag 21 maart 2003

Nu dat de EU meer dan ooit een bijsturing nodig heeft op sociaal-economisch vlak, wordt de agenda van haar jaarlijkse sociaal-economische ontmoeting totaal overschaduwd door de oorlog in Irak. De vraag is of er op de Lentetop van vandaag überhaupt nog gesproken zal worden over de verwezenlijkingen en bijsturingen van die ambitieuze Lissabonstrategie? De eenzijdige koers van de VSA, met Blair aan kop van het Europese peloton van oorlogsvoerders, legt nu ook beslag op de Europese Unie in haar eigenste identiteit: een Europa met een - sociaal - gezicht! Zelfs het toekomstdebat in de Conventie dat zeer dringend "instructies" nodig heeft van de Europese leiders wordt op de agenda van de Raad geschrapt.

Lees meer...

Brussel, meer dan manneke Pis? - Caroline Jansen - vrijdag 28 mei 2004

Brussel is uniek, ze is zo internationaal en multicultureel als een wereldstad en toch kent ze een schaal die beheersbaar is om ze gezellig en werkbaar te houden. En toerisme kan daar een cruciale rol in spelen. Verschillende studies hebben uitgewezen dat een goed toerismebeleid en een goed stedelijk beleid hand in hand gaan. Ze stimuleren elkaar onderling. Waar het aantrekkelijk is voor een toerist, is het ook aantrekkelijk om wonen. En omgekeerd, waar het aantrekkelijk is om te wonen, komt een toerist ook graag naar toe.

Lees meer...

Wir schaffen das - Siebo Janssen -

Met haar ondertussen beroemd geworden zin ‚Wir schaffen das‘ zorgde Angela Merkel in Duitsland – maar vooral in Europa – voor verwondering en bewondering maar ook voor verbijstering. Sinds Merkels uitspraak van eind augustus wordt de vraag steeds nadrukkelijker gesteld in hoeverre Duitsland met de migratie kan omgaan en welke rol Europa zal moeten spelen. Binnen de EU kan het gewoon niet zijn, dat bepaalde landen alleen aan ‚cherry-picking‘ doen en anders niets van solidariteit inzake vluchtelingen willen weten.

Lees meer...

25 jaar na de val van de Berlijnse Muur - Siebo Janssen -

Op 9 november jongstleden was het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur gevallen is en het einde van het Oostblok begon. Ik herinner mij die avond nog heel goed – als 20 jarige was ik aan een kant ontzettend blij dat de muur opende en het ondemocratische bewind van de SED ten einde ging. De vrijheid die door de sovjet-leider Gorbatsjov mogelijk gemaakt werd arriveerde nu eindelijk ook in de DDR. En ik was al helemaal blij dat er geen doden gevallen waren. De burgers zouden nu een kans krijgen voor een derde weg tussen communisme en kapitalisme.

Lees meer...

We hadden heel wat vroeger Charlie moeten zijn - Assita Kanko -

Mijn naam is Assita, Ik ben zwart en seculier, afkomstig uit een niet-praktiserende moslimfamilie. Ik ben een Belgische van Burkinese afkomst. Ik ben Europees, niet alleen op papier maar ook in mijn hart. Een hart dat klopt voor een plaats waar ik bewust voor gekozen heb om mijn roots te planten en mijn leven te leiden. Daartegenover vind ik dat degenen die kiezen voor het jihadisme het niet verdienen om onze nationaliteit te behouden. We moeten hun Europese nationaliteit ontnemen. Ik denk dat het feit dat wij vandaag allemaal Charlie zijn goed is, maar volstrekt onvoldoende.

Lees meer...

Hebben alle ezels een witte snuit? - Assita Kanko -

Politici zijn mannen en vrouwen, geen heiligen. Maar het is een feit dat de politieke klasse gefaald heeft, dat ze het hart van de mensen heeft gebroken. Ze moet dringend haar leven beteren en weer vertrouwen scheppen, zeker bij de jongeren. Het gaat niet alleen over de graaicultuur, het gebrek aan transparantie, de arrogantie, de wereldvreemdheid. Het gaat ook over het gemis aan hartstocht voor de kleine dingen die ons een ziel geven. De affaires raken slechts een deel van de politici, maar we worden er wel allemaal door besmet.

Lees meer...

We hebben nood aan een nieuwe feministische golf - Assita Kanko -

We hebben dringend nood aan een nieuwe feministische golf. Een wereldwijde beweging van mensen, in het bijzonder van vrouwen en meisjes die opstaan en tradities durven uitdagen en taboes doorbreken, denk aan Yousafza Malala. Vrouwen, die opstaan en voor vrijheid kiezen. Niet alleen voor zichzelf maar voor alle medemensen, vooral vrouwen en meisjes. Een wereldwijde beweging die niet langer aanvaardt dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen, en die zich resoluut keert tegen de mensonterende praktijken die talloze vrouwen en meisjes dagelijks moeten ondergaan.

Lees meer...

Feminisme heeft niets met huidskleur te maken - Assita Kanko -

Ik heb juist mijn tweede boek bij Lannoo gepubliceerd over de rechten van de vrouw wereldwijd. Ik bespreek getuigenissen uit mijn eigen leefwereld met harde feiten en cijfers over de rol van vrouwen in onze maatschappij en in de rest van de wereld. Wil ik als Europese vrouw met een andere huidskleur dat vrouwen en mannen ongeacht hun afkomst of godsdienst voor mensen zoals mezelf opkomen? Ja. Want de rechten van de mens hebben geen kleur of geslacht.

Lees meer...

Lente in Burkina Faso - Assita Kanko -

Blaise Compaoré kwam op 15 oktober 1987 aan de macht, na een staatsgreep waarbij hij zijn vriend Thomas Sankara om het leven bracht. Hij hield het uit tot 30 oktober 2014. De meerderheid van de bevolking werd na de staatsgreep geboren. Vandaag hebben de burgers gewonnen, want de wrede dictator sloeg op de vlucht. Ik kan het zelf bijna niet geloven. Eindelijk. Het is een van de meest intense emoties die ik ooit gevoeld heb. Passie voor vrijheid. De moord op Zongo heeft mijn politieke engagement gevoed. De voorbije nachten heb ik amper kunnen slapen.

Lees meer...

De feministische strijd gaat door - Assita Kanko -

Sommigen vinden dat de Internationale Vrouwendag in onze tijd geen betekenis meer heeft. Ze stellen dat vrouwen nu toch gelijke rechten hebben en een leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. Maar niets is minder waar. De strijd voor vrouwenrechten blijft ook vandaag nog bijzonder actueel. Sterker nog we hebben nood aan een derde feministische golf om de talloze vrouwen in onze samenleving die theoretisch wel vrij zijn, maar in de praktijk geen recht op zelfbeschikking hebben, echt te bevrijden. Het wordt dan ook hoog tijd dat zowel vrouwelijke als mannelijke politici over de partijgrenzen heen initiatieven nemen om hieraan te verhelpen.

Lees meer...

Over onze waarden valt niet te onderhandelen - Assita Kanko - vrijdag 17 februari 2012

Wie zijn vrije mening uit, moet gestenigd worden! In een normale rechtsstaat zou men zich onmiddellijk keren tegen de persoon die daartoe oproept. Maar zo niet in ons land. Twee weken terug waren Hervé Hasquin, Guy Haarscher en de Franse journaliste Caroline Fourest te gast op de ULB. Ze kwamen om er te debatteren over extreem rechts. Het debat werd verhinderd door fundamentalisten. Ze hebben niet alleen het debat gesaboteerd maar, veel erger nog, ze hebben Caroline Fourest beledigd en zelfs bedreigd. Zo riepen ze op om de vrouw te stenigen. Dat, terwijl zij niets anders deed dan haar recht op vrije meningsuiting uitoefenen.

Lees meer...

Je lichaam wordt niet besneden, je leven wel - Assita Kanko -

In plaats van de pleiten voor een succesvolle integratie binnen onze maatschappij, waarin de wet van toepassing is voor iedereen, pleiten sommigen voor cultuurrelativisme. Ik vind dat er over onze waarden niet valt te onderhandelen. De klokt tikt. Elke minuut worden er vijf meisjes ter wereld besneden. Het cultuurrelativisme is onaanvaardbaar. Alle meisjes ongeacht hun kleur ervaren dezelfde pijn. De pijn veroorzaakt door een pijnlijke besnijdenis is niet veranderlijk naargelang de cultuur. Het zijn allemaal mensen. Ik maak gebruik van onze vrijheid van meningsuiting om genitale verminkingen resoluut te verwerpen.

Lees meer...

Een fabriek van halve burgers - Assita Kanko - vrijdag 27 april 2012

Ik droom van een betere toekomst voor ons land. Maar dan moeten we moedig en kordaat handelen en de waarden van de Verlichting verder uitdragen. Anders wordt niet alleen de culturele, maar ook de sociale kloof breder, en helaas zullen extreemrechtse partijen daarvan profiteren. En dan wordt het pas racisme. Respect eisen voor onze liberaal-democratische waarden, is geen racisme. Integendeel het is een humanisme, dat iedereen op gelijke voet wil zetten en een betere toekomst voor iedereen wil creëren. Al wie het daar niet mee eens is, ziet vrouwen als halve burgers. Humanisten komen op voor de emancipatie van elke mens, ongeacht hun afkomst of geloof.

Lees meer...

Fouten zien en aanpakken - Assita Kanko -

Ik hou van mijn stad Brussel, maar niet van wat ze is geworden. Er heerst vandaag niet alleen chaos, maar er is ook de ontkenning van een werkelijkheid ondanks vele bewijzen. Altijd weer moet eerst iemand sterven voor bij sommigen de ogen opengaan. In 2005 heeft de Belgisch-Marokkaanse journaliste Hind Fraihi ons gewaarschuwd voor dit soort gevaar, in een boek dat volgde op een lang onderzoek in Brusselse wijken, waarvan ze terecht aangaf wat er broedde. Maar er werd niet geluisterd.

Lees meer...

Feliciteer Malala en kijk in de spiegel - Assita Kanko -

De wereld kan veel meer doen om de stille wereldoorlog tegen vrouwen harder aan te pakken. Zodat ze niet langer het slachtoffer zijn vanaf hun bestaan in de baarmoeder van hun moeders tot in de kist. Denk aan foeticide, gendercide en genitale verminkingen die ik zelf, samen met miljoenen andere meisjes wereldwijd onderging. Of denk aan de talloze kindbruiden. Denk aan de vele gedwongen huwelijken, de huwelijkse gevangenschappen, de verstotingen en de eremoorden. Mannen die denken dat dit niets met hen te maken heeft, moeten vooraleer ze Malala feliciteren voor haar Nobelprijs, eens in de spiegel kijken.

Lees meer...

Mandela: enkel zijn lichaam is dood - Assita Kanko -

Ik was tien jaar op het moment van de vrijlating van Mandela. Zeventwintig jaar gevangenschap, dat was veel meer dan mijn hele leven. Ik dacht: nu gaan ze boeten, die kwade mensen die hem gevangen namen en de zwarte medemensen hebben mishandeld. Toen ik kind was in Burkina Faso, waren er deden vrouwen hun boodschappen met grote plastic zakken met daarop de beeltenis van Mandela en de tekst: ‘Bevrijd Nelson Mandela’. In elke klas van elke school stond met wit krijt op een hoek van het bord: ‘Apartheid is een misdaad tegen de mensheid’. Die beelden zullen altijd in mijn geheugen gegrift staan.

Lees meer...

Alsof “nee” niet genoeg was! - Assita Kanko -

Dinsdag was het de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Moet ik u eraan herinneren wat veel vrouwen ervaren in het dagelijks leven? Maandagmiddag benadert een man mij in een straat in Brussel, hij wil mijn telefoonnummer. Ik ken hem niet en wil niet met hem praten. Ik zeg gewoon 'nee.' Hij dringt aan en vraagt 'waarom?' Alsof 'nee' niet genoeg was. Ik antwoord 'omdat ik nee zeg’. Waarop hij reageert 'dat is niet lief'. Ik wil daar niet met hem alleen staan, ik denk terug aan de film Femmes de la Rue van Sofie Peeters. Ik loop een winkel binnen alhoewel ik eigenlijk niets nodig heb.

Lees meer...

De vrijheid is nooit definitief verworven - Assita Kanko -

Het behoud en de verdieping van onze vrijheid blijft, zoals Obama zei, een dagelijks gevecht. Het is het gevecht dat onze voorouders tijdens de twee wereldoorlogen hebben gevoerd én, ondanks enorme offers, met succes. Al mijn leeftijdgenoten plukken daar de vruchten van. Wij jongeren moeten ervoor blijven strijden om datgene wat we vanzelfsprekend vinden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof en de vrijheid van vergadering, ook in de toekomst veilig te stellen. De vrijheid is nooit definitief verworven. Het blijft een dagelijkse strijd tegen al die krachten die ons recht op zelfbeschikking trachten in te perken.

Lees meer...

Succes kent geen geslacht of kleur - Assita Kanko -

Positieve discriminatie. Intriges. Horizontale promotie. Canapé politiek... Dat is het wat men achter elk succes zoekt. Niet altijd maar wel vaak wanneer je als vrouw geboren bent of van allochtone afkomst bent. Het is bijzonder kwetsend, maar ik laat me er niet door ontmoedigen. Integendeel, dit stimuleert me om tegen deze clichés in te gaan. Hoe komt het toch dat mensen verwonderd zijn als je als vrouw of allochtoon succes hebt? Waarom is het zo moeilijk zich een geëmigreerde in te beelden die slaagt in het leven? Voor mij is het duidelijk dat veel Belgen nog niet rijp zijn om zich een goed geïntegreerde immigrant in te beelden.

Lees meer...

Het is één voor twaalf - Assita Kanko -

Wat we hebben gezien bij de recente tragedies zijn de angstaanjagende symptomen van een dieperliggend probleem dat onze samenlevingen nu reeds te lang aanvreet. We moeten het kwaad met wortel en tak uitroeien. Het gedijt door het falen van en de segregatie binnen ons onderwijssysteem, door de slapheid tegenover criminelen en door jaren van politieke correctheid, waarvan we nu de gevolgen dragen. Wat we nodig hebben is een beleid met een rechtere rug, tegelijk strikter en inclusiever, en vooral ook vooruitziender.

Lees meer...

Vrouwen: gevangen door woorden - Assita Kanko - vrijdag 16 maart 2012

In plaats van te spreken over ‘de verbetering van kinderopvang’ in ons land om ‘de vrouw te bevrijden’, zouden we beter praten over een verbetering van kinderopvang ‘opdat gezinnen zich beter kunnen ontplooien’. In plaats van het spreken van ‘maatregelen binnen bedrijven om de positie van vrouwen te verbeteren’ zouden we beter spreken van ‘maatregelen die bedrijven in staat stellen om meer succes te behalen’. Door zo te spreken, zeggen we hetzelfde maar op een andere manier. We veranderen daardoor van reikwijdte: het klinkt meer positief en betrekt iedereen. De anderen hun voordeel duidelijk maken, is de sleutel tot succes.

Lees meer...

Ik mis de Obama's nu al - Assita Kanko -

Het beste cadeau van Barack Obama aan de mensheid is zijn symbolische kracht. Hij heeft aangetoond dat het mogelijk is om je droom waar te maken door erin te geloven en daarvoor te vechten, waar je ook vandaan komt. Veel mensen denken te snel dat veel dingen onbereikbaar zijn. Zwart zijn, vrouw zijn, dat zijn geen aanvaardbare beperkingen. Obama bewijst dat we gewoon voor onze droom moeten gaan. Waarom zou ik in godsnaam niet durven te dromen van de Wetstraat 16?

Lees meer...

Seksisme ook voor brunettes - Assita Kanko -

Vrouwen die naar vrijheid snakken en die zelf willen beslissen over de lengte van hun rok en de diepte hun decolleté, worden lastig gevallen in sommige Brusselse wijken. Ongeacht of zij Amelie, Sarah, Fatou of Assita heten. Het niet volgzaam zijn van de vrouw aan haar man leidt wel tot meer gewelddadigheid binnen specifieke gemeenschappen omdat ze bepaalde culturele of religieuze gebruiken niet volgen. Denk maar aan onze landgenote Sadia die vermoord werd omdat ze de eer van de familie zou geschonden hebben, Ayaan Hirsi Ali die met de dood bedreigd wordt omdat ze afvallig werd, Samira Bellil die verkracht werd omdat ze geen hoofddoek droeg.

Lees meer...

Pleidooi voor vrije keuze inzake dierenrechtenethiek - Steven Keirse - vrijdag 19 november 2004

Regelmatig komt in de media de vraag terug om vermeend dierenleed, zoals stierengevechten, het dwangvoederen, circussen met wilde dieren, pelshouderijen,... te verbieden om “ethische redenen”. Men kan zich hierbij afvragen hoe democratisch het is om je eigen ethiek inzake dierenrechten op te leggen aan een ander. Wie tegen stierengevechten is, kan beslissen om er niet naartoe te gaan.

Lees meer...

Moet men ook politici betuttelen? - Steven Keirse - vrijdag 11 februari 2005

Afgelopen week ontstond nogal wat commotie omdat Flor Koninckx twee weken in Tanzania had doorgebracht voor een programma van VT4 en omdat Margriet Hermans zich had laten opereren op kosten van een televisieblad. Voor Vlaams minister Bourgeois, bevoegd voor eedformules, wielercommentatoren en Vlaamsche identiteit in het buitenland, was dit een schande. Onverwijld riep hij de televisiezenders op om geen politici meer uit te nodigen voor optredens in amusementsprogramma’s. Zonder enige voorkeur uit te spreken voor beide senatoren, vind ik de bemoeienissen van de minister hier volledig misplaatst.

Lees meer...

Geen religieus lobbyisme in de EU - Steven Keirse - vrijdag 24 oktober 2003

In het huidige voorstel wordt in de preambule voor de Europese Grondwet verwezen naar de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa. Dit is een zeer neutrale formulering die geen enkele levensbeschouwing onrecht aandoet. De discussies over of het nu de Grieken, de Arabieren, de Verlichtingsfilosofen, de Kerk of nog anderen waren die het meest bijgedragen hebben tot de vorming van Europese cultuur en waarden, zijn voer voor historici en filosofen en horen niet thuis in preambule van een grondwet.

Lees meer...

Het financieren van kunst en cultuur - Steven Keirse - vrijdag 06 juni 2003

Met mijn betoog wil ik aantonen dat de 'vermarkting' van kunst zoals linkse intellectuelen het plegen te noemen, inherent is aan de democratie en de verlichtingswaarden. Niets weerspiegelt de vrije keuze van het ontvoogde individu beter als zijn 'willingness to pay' op de markt. De vrije markt is dan ook de meest zuivere vorm van directe democratie. Wie als een soort verlicht despoot van overheidswege geld meent te moeten geven aan 'kwalitatief hoogstaander kunst' omdat ze op de markt niet leefbaar is, negeert de basispremissen van onze democratie.

Lees meer...

De opkomstplicht is een absurditeit - Steven Keirse - vrijdag 25 april 2003

Twee argumenten worden doorgaans aangehaald ter ondersteuning van de opkomstplicht. Een eerste argument is dat het verkiezingsresultaat representatiever zou zijn als heel de bevolking meestemt. Nochtans wijst niets erop dat de leiders van landen zonder opkomstplicht minder steun zouden genieten van hun bevolking. De vraag stelt zich of verkiezingen met opkomstplicht niet juist minder representatief zijn. Er kunnen zich immers ernstige distorties voordoen in de stembusgang als een groot aantal ongemotiveerde kiezers gaat stemmen en bijgevolg 'zomaar' een bolletje kleurt.

Lees meer...

De kruik gaat te water tot ze barst. Over de pensioenen in België - Steven Keirse -

De leeftijdspiramide met onderaan een brede basis van jonge mensen tegenover een smal topje bovenaan van hoogbejaarden evolueert vandaag - deels ten gevolge van een dalende nataliteit, deels ten gevolge van de stijgende levensverwachting - naar een omgekeerde piramide, een smalle basis van jonge mensen draagt het volle gewicht van een nog steeds verder uitdijende top van ouderen. Men hoeft geen groot ziener te zijn om tot de conclusie te komen dat het Belgisch pensioensysteem, gesteund op repartitie, waarbij de jongere generatie de pensioenen betaalt van de oudere generaties (behoudens gevoelige verhoging van de pensioenleeftijd) een steeds groter wordende en op termijn niet langer houdbare last wordt op de jongere generaties.

Lees meer...

De verkiezingen zijn voorbij. Et alors? - Annelies Keirsmaekers - vrijdag 26 juni 2009

Het is overduidelijk dat de collectieve organisatie van onze samenleving in haar voegen kraakt. De discrepantie tussen de hoogte van directe en indirecte belastingen, en de daarvoor verkregen kwaliteit en zorg was zelden zó groot en de huidige middelen en plannen om daaraan te verhelpen volstaan in het geheel niet. Het wordt tijd dat daar waar het tijdens verkiezingscampagnes van tijd tot tijd bon ton is het woord kerntakendebat te laten vallen, politici opstaan die de politieke moed aan de dag leggen ook daadwerkelijk een inhoud aan die kerntaken te geven.

Lees meer...

Privé-detectives in de Wetstraat - Annelies Keirsmaekers - vrijdag 24 april 2009

Vorig weekend stond Vlaanderen in rep en roer over de onthulling dat Jean-Marie Dedecker, boegbeeld van LDD, een privé-detective had ingehuurd met als doelwit minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. De verontwaardiging concentreert zich rond de methode die Dedecker had aangewend, met name het aanstellen van een privé-detective. De kern van de discussie is echter de vaststelling dat het politieke debat definitief lijkt te zijn afgegleden naar imagovorming, perceptie en het oppervlakkige verleiden van de publieke opinie. De discussie die Dedecker trachtte op te werpen draaide immers niet om correct bestuur, propere handen of goede politiek.

Lees meer...

Justitie: ziek kind met foute medicijnen - Annelies Keirsmaekers - vrijdag 04 december 2009

Minister De Clerck heeft geen antwoord klaar voor een van de grootste etterbuilen bij justitie: Brussel. Het grootste arrondissement én ressort van ons land, waar het grootste aantal bedrijven gevestigd is, dat een grootstedelijke criminaliteitsproblematiek kent en met een gigantische gerechtelijke achterstand kampt (pleitdata liggen intussen voor sommige kamers in 2012), wordt compleet genegeerd. Misschien omdat hier niet een schaalvergroting, maar eerder een schaalverkleining op zijn plaats is? Dogma’s zullen justitie niet helpen, weloverwogen beslissingen met moed en durf wel. Advocaten, magistraten en burgers verdienen beter.

Lees meer...

Het belang van dagen zonder vlees - Amy Kessels -

Een campagne, zoals “Dagen zonder Vlees”, krijgt de aandacht waar menig marketingbureau jaloers op zou zijn. De campagne roept op tot minder consumptie van vlees en vis. Daarnaast is er eveneens aandacht voor minder verpakkingen en minder voedselverspilling. Alle bewustwordingscampagnes ten spijt, het is het initiatief ontstaan vanuit een individu zoals u en ik, vanuit de samenleving, een vrijblijvende oproep waarbij we de vrijheid hebben om al dan niet mee te doen.

Lees meer...

Het belang van het vrijwilligerswerk - Amy Kessels -

Maar liefst 1,16 miljoen Belgen zetten zich belangeloos in voor allerhande verenigingen. Dat is 12,5% van de Belgische bevolking. Het zijn zij, de vrijwilligers, die inspireren, enthousiasmeren, mensen samenbrengen en op die manier de hoeksteen van onze samenleving vormen. Op 1 maart 2017 publiceerde Maggie de Block een voorstel voor een vernieuwd vrijwilligersstatuut. Dit voorstel, en elk voorstel, dat het statuut van vrijwilligers verduidelijkt, verbetert en drempel verlagend kan werken, is toe te juichen!

Lees meer...

Het belang van het politieke - Rob Kuppens - vrijdag 02 december 2011

Er bestaat een parallel tussen de volgende drie actuele nieuwskwesties: de Republikeinen en Democraten in de VS die het eens moet worden over zo’n 1.200 miljard dollar aan bezuinigingen, het debat over de Europese schuldencrisis en ten derde de eindelijk tot een einde gekomen coalitieonderhandelingen in België. In zowat alle media worden deze drie lastige dossiers als volgt geanalyseerd: politici staan lijnrecht tegenover elkaar, partijen willen geen concessies doen, wat ‘bewijst’ dat er onvoldoende besef is dat de problemen zeer urgent zijn, waardoor oplossingen uitblijven en de problemen alleen maar groter worden.

Lees meer...

Twee mythes over de euro - Rob Kuppens - vrijdag 22 juni 2012

De laatste weken heeft u meerdere artikelen kunnen lezen over de Europese schuldencrisis. De strekking ervan was dat de enige oplossing om uit te crisis te geraken, verdere steun aan de zuidelijke Europese landen is en een hechtere Europese integratie. De argumenten die daarbij worden aangedragen, betwist ik in hoge mate. Vaak wordt beweerd dat het behoud van de euro noodzakelijk is omdat die symbool staat voor de Europese vrede. Ik begrijp de gedachte wel, maar het noodzakelijke karakter ervan ontgaat mij. Nog gekker wordt het als mensen beweren dat zonder de munt een catastrofe dreigt waarbij oorlog niet kan worden uitgesloten.

Lees meer...

Pleidooi voor een minimale dienstverlening - Egbert Lachaert -

Het recht op staken is een fundamenteel recht, maar het is niet absoluut. Niet alleen stakende werknemers en vakbonden hebben rechtmatige belangen, er moet evenzeer rekening worden gehouden met rechten van de werkwilligen, de openbare orde en eigendomsrecht over gronden en bedrijven. Het Europees Handvest van de Raad van Europa staat wettelijke beperkingen van het stakingsrecht toe wanneer deze noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde.

Lees meer...

De Poolse loodgieter is al lang aan het werk in België - Egbert Lachaert - vrijdag 09 december 2005

Laat ons hopen dat de liberalen voldoende durf aan de dag zullen leggen om een meer realistisch wettelijk kader te bedenken waarbij minstens een gecontroleerde arbeidsmigratie mogelijk wordt. Een werkelijke regularisatieoperatie omtrent de huidige tewerkstelling van Oost-Europeanen in België dringt zich op. Werkgevers moeten aangespoord worden om de aanwezige Oost-Europese arbeidskrachten als werknemers aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit biedt de beste garantie dat die werkkrachten ook aan de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden zullen worden tewerkgesteld en dus geen concurrentie zullen vormen voor de Belgische werknemers.

Lees meer...

Van confederalisme naar efficiëntie - Egbert Lachaert -

Vanuit liberaal oogpunt is de essentie van de discussie in feite niet of België federaal of confederaal moet zijn, dan wel Vlaanderen onafhankelijk moet worden, maar eerder welk model het efficiëntst werkt en het best het samenlevingsmodel kan verwezenlijken waarvoor we staan. Liberalen staan voor een samenleving waarin mensen vrij initiatief kunnen nemen en zich kunnen ontplooien. Bij die emancipatorische gedachte hoort ook een sociale reflex. Wie niet voor zichzelf kan zorgen, kan op onze solidariteit rekenen. Die solidariteit kan evenwel geen dure hangmat worden die het vrij initiatief gaat fnuiken.

Lees meer...

Ten strijde tegen het conservatisme! - Egbert Lachaert - vrijdag 27 januari 2006

Er bestaat niet alleen conservatisme op levensbeschouwelijk en persoonlijk vlak waartegen het liberalisme per definitie verzet moet voeren. Ook op sociaal-economisch vlak, houdt het conservatisme ons land in een wurggreep en vormt een bedreiging voor de welvaart van de komende generaties. Het behoud van verworven groepsbelangen van beroepsgroeperingen, werkgevers- en werknemersorganisaties lijkt dezer dagen belangrijker te zijn dan het creëren van een modern sociaal-economische klimaat die de werkgelegenheid en de sociale zekerheid van de toekomst veilig kan stellen.

Lees meer...

De terugkeer van de oude politieke cultuur - Egbert Lachaert - vrijdag 06 maart 2009

Nu de parlementaire onderzoekscommissie over het Fortis debacle en de scheiding der machten op volle toeren draait, worden een aantal zaken pijnlijk duidelijk over de manier waarop in België teruggegrepen wordt naar politieke en andere machtsmiddelen waarvan men dacht dat ze sinds enkele jaren verdwenen waren. De oude politieke cultuur is blijkbaar volledig terug en dat zou best tot wat meer weerstand van jonge denkers over de ideologische en partijgrenzen heen mogen leiden. Helaas lijkt vandaag vooral de apathie of gelatenheid te domineren. Die gemoedstoestand is echter op termijn dodelijk voor het geloof in de democratie.

Lees meer...

De betekenis van de democratische waarden - Egbert Lachaert -

In een open samenleving moeten burgers op het bestuur van hun land kunnen wegen. Betrokken burgers zijn ook belangrijk voor een levende democratie. Ze verlenen de politieke vertegenwoordigers legitimiteit, ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties scherp en ze zorgen dat deze zich gecontroleerd weten. Ze spelen ook een rol bij de inkleuring van de maatschappij: ze verschaffen het draagvlak voor het uitvoeren van beleid, vullen het in door hun alledaagse handelen, en zorgen voor maatschappelijke vernieuwing.

Lees meer...

Ook kansengroepen hebben een plaats op de arbeidsmarkt - Egbert Lachaert -

Liberalen streven ernaar dat de overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelt. Zoals de Amerikaanse rechtsfilosoof Dworkin stelt, hoeft dit niet te betekenen dat mensen exact gelijk moeten worden behandeld, maar wel dat de overheid ze “als gelijken” moet behandelen (“treating citizens as equals”). Deze visie van gelijkheid kan ook impliceren dat bepaalde individuen of (kansen)groepen bevoordeeld worden omdat ze anders geen eerlijke toegang hebben tot de basisgoederen en kansen die noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan.

Lees meer...

Openhouden van kerncentrales is een gemiste kans - Egbert Lachaert - vrijdag 06 november 2009

Dat de federale overheid beslist om de kerncentrales langer open te houden stond in de sterren geschreven. Het wegvallen van de energieproductie door de kerncentrales kon immers niet opgevangen worden en het zou vanuit rationeel oogpunt ook gewoon onverstandig geweest zijn de kerncentrales te sluiten. Wat echter voor de borst stoot, is de klungelige aanpak van de federale regering waardoor Electrabel als grote winnaar uit het debat komt. De federale regering heeft hier dan ook een grote kans laten liggen om tot een eerlijke energiemarkt te komen. De jaarlijkse bijdrage van Electrabel aan de begroting is bovendien maar een armzalig doekje voor het bloeden.

Lees meer...

Het liberalisme heruitgevonden? - Egbert Lachaert - vrijdag 17 november 2006

De vraag dient gesteld te worden of de boodschappers van het progressief liberalisme wel voldoende voeling hebben met het liberale discours, zoals bijvoorbeeld in het Manifest van Oxford of het mission statement van Liberales wordt uiteengezet, om een lijn uit te zetten die geloofwaardig zal overkomen bij de kiezer. Politiek bedrijven is tenslotte iets anders dan stofzuigers verkopen, waarbij men het zich wel kan veroorloven de ene dag een blauwe en de volgende dag een rode aan te bieden aan de ‘consument’. Uiteindelijk moet men vaststellen dat er binnen de VLD nog te weinig figuren over het profiel beschikken om de liberale boodschap op overtuigende wijze te brengen.

Lees meer...

De Maddens-doctrine is volledig nutteloos - Egbert Lachaert - vrijdag 15 januari 2010

Het feit dat de protagonisten van het Vlaams kartel de staatshervorming van de agenda duwen tot na de federale verkiezingen van 2011 zou drie jaar geleden nooit ongestraft gebleven zijn. In de jaren 2007 en 2008 leek het wel alsof ieder rechtgeaard journalist een politicus de grond in moest schrijven indien die niet voor een drastische regionalisering pleitte en liefst dan nog binnen de vijf minuten. Maar zoals het verstand met de jaren komt, is ook de redelijkheid in het debat wat teruggekomen. Dit tot ergernis van de uitvinder van de Maddens-doctrine die de Vlaamse politici ‘zielig’ noemde omdat ze geen ‘dynamiet’ durfden te gebruiken om de Belgische staatshuishouding op te blazen.

Lees meer...

In Vlaanderen is geen plaats voor meerdere liberale partijen - Egbert Lachaert - vrijdag 19 februari 2010

De harde kern van de sociaal-economische en ethische programmapunten van een liberale partij worden meestal niet gesteund door de andere partijen in het ideologische spectrum omdat liberalen van de mens of het individu uitgaan. Andere wereldbeelden vertrekken traditioneel vanuit de gemeenschap, de klasse of de natie. De liberalen hebben het dus al moeilijk om coalitiepartners te vinden die willen meegaan in hun denkwijze. Verschillende partijen oprichten, zorgt ervoor dat het realiseren van een liberaal project nog verder weg raakt dan het al was en zo verliezen zowel klassieke als moderne liberalen hun politieke invloed.

Lees meer...

Niet langer wachten op NVA - Egbert Lachaert - vrijdag 08 oktober 2010

Het wordt dringend tijd dat de andere partijen in Vlaanderen zelf met eigen ideeën naar boven komen over de staatshervorming. Tot hiertoe heeft bijna iedere Vlaamse partij, behalve Groen!, haar politieke strategie afgestemd op het succes van de NVA. De politieke berekening overheerst dan ook over de inhoudelijke wil om politiek vooruitgang te boeken op een belangrijk dossier als de staatshervorming. Iedereen wacht immers tot Bart De Wever in de fout zal gaan om dan te pogen de aan de NVA verloren stemmen te recupereren. Dit is een negatieve strategie. In voetbaltermen catenaccio. Waar blijft de Open Vld met haar eigen recepten voor een staatshervorming?

Lees meer...

Yves Leterme moet opstappen! - Egbert Lachaert - vrijdag 19 december 2008

Na de schuldbekentenis die Yves Leterme woensdag – tot ieders verbijstering – op papier zette in een brief aan de Minister van Justitie Jo Vandeurzen is het vertrouwen van de publieke opinie in premier Yves Leterme definitief verloren gegaan. Indien men niet wil verzeilen in een autoritaire staatsvorm is het absoluut noodzakelijk dat men een beroep kan doen op een onafhankelijke rechtsmacht die zich moet uitspreken over geschillen, los van politieke beïnvloeding. Deze basisbeginselen van de liberale democratie werden hoe dan ook overtreden door het kabinet van premier Yves Leterme. Het is dan ook onethisch om deze federale premier te blijven steunen. De coalitiepartners die dit wel doen, bezondigen zich aan even onkiese praktijken als de premier zelf, omdat zij daarmee impliciet hun goedkeuring geven aan deze manier van werken.

Lees meer...

Het liberalisme is niet het probleem, maar de oplossing - Egbert Lachaert - vrijdag 28 november 2008

Het klopt niet dat het liberalisme tot een inhoudelijke stand still gekomen is. Wel integendeel, het zijn net liberale antwoorden die ervoor kunnen zorgen dat we in de toekomst ook welvaart zullen kennen. Zo is er absoluut nood aan de verdere afbouw van protectionisme, de verlaging van de verstikkende belastingsdruk, de afbouw van de bureaucratie van nationale overheden, het activeren van werklozen, het vasthouden aan begrotingsevenwichten, het versterken en moderniseren van onze sociale zekerheid en het justitieapparaat; en tot slot het implementeren van duidelijke regels om er juist op toe te zien dat de vrije markt naar behoren kan functioneren.

Lees meer...

Overleeft België 2014? - Egbert Lachaert - vrijdag 30 maart 2012

N-VA heeft het zich zeer gemakkelijk gemaakt door naar de oppositie te verhuizen. Een regering die in deze economisch benarde tijden de zwaarste naoorlogse besparings- en belastingsronde moet organiseren, is een gemakkelijke schietschijf. Niet dat daarmee een alternatief voor handen ligt, want dat heeft N-VA ook niet. Deze federale regering doet het naar internationale maatstaven zelfs goed en veel beter dan de Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt. In Vlaanderen stijgt het aantal wurgende regeltjes en ambtenaren zienderogen. Om nog niet te spreken van de lasten die dat beleidsniveau op de lokale besturen legt om extra personeel aan te werven.

Lees meer...

De overheid kan de journalistiek niet redden - Egbert Lachaert - vrijdag 27 maart 2009

Vorige week riepen verschillende journalisten, schrijvers en politici in een open brief minister-president Kris Peeters op om een aantal maatregelen te nemen ter bescherming van de vierde macht, de media. Dit naar aanleiding van de staten-generaal van de media die op 19 maart 2009 gepland stond. De bezorgdheid dat de kwaliteit van het journalistiek werk daalt, is terecht. Maar of overheidssteun - al dan niet in verdoken vormen zoals lastenverlaging of andere subsidievormen - een passende oplossing biedt, valt te betwijfelen. Een beter statuut voor de journalisten en een strenge aansprakelijkheidsregeling voor uitgevers zijn wellicht efficiënter.

Lees meer...

België moet relatie met Saoedi-Arabië herbekijken - Egbert Lachaert -

In Saoedi-Arabië worden de mensenrechten sinds jaar en dag stelselmatig geschonden. Het land is een van de weinige landen dat weigerde de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te ondertekenen omdat dit niet in overeenstemming zou zijn met de islam. Het is intussen algemeen geweten dat Saoedi-Arabië veelvuldig executies en lijfstraffen uitvoert, zonder enige waarborg op een eerlijk proces. Het Saoedische rechtssysteem is immers gebaseerd op de islamitische sharia-wetgeving.

Lees meer...

Privacy wordt een zeer schaars goed - Egbert Lachaert -

Ons surfgedrag op het internet wordt al jaren gevolgd. Niet alleen door Facebook, maar ook door anderen, zoals zoekmachines of andere sociale netwerksites. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van die websites geven we - meestal onwetend of onbekommerd - onze toestemming daarvoor. Niemand leest immers die voorwaarden in extenso na. We vinken dus met de blinddoek aan dat we akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Schijnbaar vinden we het geen probleem om onze privacy op te offeren voor het gebruiksgemak van die applicaties of websites.

Lees meer...

Staatshervorming geen garantie voor beter federaal bestuur - Egbert Lachaert -

De kansen op een akkoord over de staatshervorming lijken vrij gunstig. De kansen om nadien tot een beter werkende Belgische federatie lijken dan weer klein. Er zijn ook niet zo veel partijen rond de tafel aanwezig, behalve de groenen, die daar echt interesse voor lijken te hebben. Dat is jammer, want zo dreigen we de komende jaren met een zwakke Belgische federatie geconfronteerd te worden die opnieuw in een politieke crisis kan belanden omwille van politieke versplintering, instabiliteit, na-ijver tussen regeringen en communautaire onenigheid.

Lees meer...

Mag men eigenlijk wel staken in België? - Egbert Lachaert -

Het stakingsrecht is een internationaal erkend recht. Onder meer het Europees Sociaal Handvest dat door België werd onderschreven, erkent het stakingsrecht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt het stakingsrecht zelfs een mensenrecht. Toch erkent onze wetgeving nergens – maar dan ook nergens – een stakingsrecht. Er wordt ook nergens omschreven hoe je dit recht kan of moet uitoefenen. Het gevolg is veel onduidelijkheid met frustraties tot gevolg. In ons land zijn het dan nog meestal brave werkwilligen die getroffen worden.

Lees meer...

Onze sociale zekerheid verdampt - Egbert Lachaert -

Luc Cortebeeck (ACV) heeft gelijk. De waarde van een wettelijk pensioen is vandaag sterk gedevalueerd, maar het is jammer dat de voorman van de grootste vakorganisatie van dit land enkel teruggrijpt naar conservatieve en oud-linkse gedachten, zoals belastingverhoging, om de sociale zekerheid te vrijwaren naar de toekomst toe. Dit terwijl het debat over sociale zekerheid helemaal geen debat over minder of meer sociale bescherming moet zijn, maar net één van betere sociale bescherming aan een lagere kostprijs. Daarvoor dienen de betrokken actoren hun ideologische vooringenomenheid en corporatistisch eigenbelang naast zich neer te leggen en een pragmatische efficiëntiediscussie te voeren.

Lees meer...

Uber, de nieuwe Spinning Jenny - Egbert Lachaert -

De strikte Brusselse taxireglementering is er niet om de sociale zekerheid te beschermen of om de klant te beschermen. Ze is er enkel om de sector zelf te beschermen. Nochtans beseften we in de 18e eeuw al, met het decreet D’Allarde, dat we ons in ons economisch systeem best niet laten leiden door corporatistische regelgeving die haaks staat op de vrijheid van handel en de vrijheid van het individu om te ondernemen. De wetgever kan deze vrijheid enkel beperken indien die beperking evenredig is met het nagestreefde doel.

Lees meer...

Geen veiligheid zonder gedeelde welvaart - Egbert Lachaert - vrijdag 12 mei 2006

De oorzaken van onveiligheid bestrijden, begint in de eerste plaats bij de strijd tegen armoede, ziekte, ecologische uitdagingen en criminaliteit. Burgers in nood die te kampen hebben met extreme armoede en ziekte en die niet kunnen genieten van minimale levensnoodzakelijke zaken, zoals proper water, bevinden zich per definitie in een onveilige situatie. Uit een rapport van vorig jaar van een aantal experts aangesteld door de Secretaris-Generaal van de VN blijkt dat de kans op het ontstaan van een burgeroorlog ook exponentieel hoger ligt naarmate het gemiddeld BNP per capita in een land lager is.

Lees meer...

We mogen onze rechtstaat niet verzwakken - Egbert Lachaert - vrijdag 10 maart 2006

Indien bij het hervormen van de Staatsveiligheid – een organisatie waar toch niet zo veel democratische controle op bestaat – een orgaan in het leven zou worden geroepen, dat net als in de Verenigde Staten, autonoom kan beslissen om personen van hun vrijheid te beroven omdat zij een vermeend gevaar voor de veiligheid van de staat zouden zijn (bijvoorbeeld wegens lidmaatschap van een ‘verkeerde’ vereniging), dan dreigen de liberale grondrechten – de rechten van de mens – nog meer op de achtergrond te verdwijnen. Een politiestaat kan niet het einddoel zijn van terrorismebestrijding.

Lees meer...

Geen front maar wel een staatshervorming - Egbert Lachaert - vrijdag 22 april 2011

Zonder staatshervorming zal dit thema nog jaren de agenda blijven domineren, wat absoluut onwenselijk is omdat er nog vele andere uitdagingen liggen te wachten die in het buitenland nu aangepakt worden (asiel, migratie, economie, sociale zekerheid en justitie om de belangrijkste te noemen). Indien de Vlaamse partijen N-VA opzij zetten, moeten de Franstalige dan toch minstens die staatshervorming kunnen aanbieden die voor de komende decennia stabiliteit moet kunnen bieden in ons land. Men heeft daar nu toch al lang genoeg over kunnen palaveren en men behoort dus onderhands wel te weten waar de pijnpunten liggen, niet?

Lees meer...

De Open Vld is kapot geregeerd - Egbert Lachaert - vrijdag 18 juni 2010

Het is niet verwonderlijk dat de kiezer de partijen die symbool stonden voor de politieke impasse afstrafte. Cd&V had daarboven op nog eens zodanig veel beloofd aan de kiezer in 2007, dat zij nog eens extra afgestraft werd voor het niet nakomen van die torenhoge beloftes. Het feit dat Alexander De Croo, samen met vele anderen in zijn partij, de analyse maakte dat regeringsdeelname geen zin meer had omdat elk vertrouwen zoek was tussen de coalitiepartners verandert niets aan het uiteindelijk resultaat. De nederlaag van Open Vld, Cd&V (en in feite ook Sp.a) stond in de sterren geschreven. Was het niet dit jaar, dan was het volgend jaar.

Lees meer...

Komaf maken met oude breuklijnen - Egbert Lachaert - vrijdag 27 november 2009

De open strijd met debatten binnen Open Vld heeft het voor het eerst sinds lang mogelijk gemaakt dat de leden een reële en onderbouwde keuze kunnen maken. Dat de strijd in twee ronden wordt gevoerd, maakt het strategisch spel weer bovendien spannend. Aanvankelijk werd gevreesd dat de voormalige kopstukken van de partij zich niet zouden kunnen inhouden om hun posities te vrijwaren via één van de kandidaten. Dit risico blijft nog altijd latent aanwezig. Hopelijk blijft Open Vld deze keer niet hangen in een onderlinge interne machtsstrijd en kan de nieuwe voorzitter naar de toekomst toe eindelijk komaf maken met oude breuklijnen die door de partij lopen.

Lees meer...

Arbeid bevrijden kan niet zonder wettelijk kader - Egbert Lachaert - vrijdag 27 mei 2005

Het herleiden van de arbeidsverhouding tot een verhouding van het ene individu tot het andere is niets meer dan een onrealistisch dogma. Eén van de partijen bij die overeenkomst oefent per definitie gezag uit over de andere partij, zodat die partijen slechts in uitzonderlijke situaties op gelijkwaardige basis kunnen onderhandelen over loon-, arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden. Een wettelijk beschermend kader zal dan ook steeds noodzakelijk en verantwoord zijn, ook vanuit het liberale principe van het garanderen van de vrijheid van ieder individu

Lees meer...

Het groene gras van Auschwitz-Birkenau - Egbert Lachaert - vrijdag 06 juni 2008

Liberales bezocht Auschwitz-Birkenau op een zomerse lentedag. Tussen de barakken stond alles in bloei en het gras kon niet groener zijn. Maar uit getuigenissen weten we dat er in die vreselijke oorlogsjaren geen sprietje gras groeide. Toen was er alleen modder en stof waarin tienduizenden gevangenen probeerden te overleven. We hebben een afspraak gemaakt. We gaan als kernleden van Liberales terugkomen met onze kinderen en vrienden. Om ook hen te tonen tot wat extremisme, rascisme en fanatisme in staat is. Om uit te leggen dat er in Auschwitz-Birkenau een tijd geweest is waarop er van groen gras geen sprake was.

Lees meer...

Welk sociaal Europa na de Bolkestein-richtlijn? - Egbert Lachaert - vrijdag 11 juni 2004

Frits Bolkestein had het zich wellicht anders voorgesteld. Het ontwerp van richtlijn bedoeld om het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie te bevorderen, leidde tot massaal protest van vakbonden, politieke partijen, ziekenfondsen, sociale organisaties, enz. Wie het ontwerp van richtlijn doorneemt, komt al snel tot de vaststelling dat de richtlijn weliswaar opgesteld werd vanuit de beste intenties, doch enkele belangrijke gebreken vertoont die hopelijk zullen worden opgevangen in het definitieve ontwerp.

Lees meer...

De voortrekkers van toen als pioniers van morgen? - Egbert Lachaert - vrijdag 23 maart 2007

Wat houdt de oude lidstaten van de Unie, zoals België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië tegen om een stap verder te zetten in het Europees integratieproject? Het voorbeeld van het Schengen-verdrag, dat ook maar werd ondertekend en toegepast door een groep koplopers binnen de Unie, is het perfecte voorbeeld dat dit soort integratie met een beperkt aantal lidstaten mogelijk is. De houding van Angela Merkel op de laatste Europese top in Brussel is op dit vlak hoopgevend. Het is voor de Europese gedachte hoopvol dat de regeringsleider van één van de voortrekkers van de oude Unie opnieuw initiatief neemt.

Lees meer...

Het Generatiepact is slechts een eerste stap - Egbert Lachaert - vrijdag 28 oktober 2005

Het Generatiepact is maar een eerste initiatief in de richting van een hogere werkgelegenheidsgraad van ouderen. Het valt dan ook te betreuren dat op een dergelijk krampachtige en conservatieve manier gereageerd wordt door de vakorganisaties op de eerste voorstellen die in de goede richting gaan. Een oud statement van een bekend politicus was dat men geen sociale welvaart op een economisch kerkhof kan bouwen. Deze realiteit geldt vandaag nog meer dan vroeger. Ik hoop alvast dat alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om de jongeren van vandaag ook een sociale welvaart te bieden die gelijkaardig is aan diegene die we nu kennen.

Lees meer...

Nood aan een stabiel institutioneel klimaat - Egbert Lachaert - vrijdag 05 oktober 2007

De bevolking stelt zich vandaag de vraag of er nog een toekomst voor België in het verschiet ligt. Als liberaal meen ik dat er voor ons land wel degelijk een toekomst bestaat, al was het als voorbeeld voor de internationale gemeenschap dat taal- en cultuurverschillen een samenleven tussen burgers niet in de weg hoeven te staan. Als democraat zou het mij overigens voor de borst stoten dat een kleine minderheid nationalisten, waarvan slechts een minderheid gedreven wordt door rationele argumenten, er in zouden slagen hun nationalistische ideologie op te leggen aan een meerderheid van de Belgen die niet pleit voor separatisme.

Lees meer...

Pleidooi voor een efficiënte en democratische overheid - Egbert Lachaert - vrijdag 22 oktober 2004

Het blijkt een naakte vaststelling dat wie een ministerpost of parlementair mandaat ambieert, maar beter in België geboren wordt. Ons land kent – voor zover ik de tel nog niet kwijt raakte – maar liefst zes regeringen. Om het helemaal overzichtelijk te maken, worden deze regeringen dan nog niet eens op hetzelfde ogenblik verkozen. Om dan nog niet te spreken van het feit dat er in ons land ook nog steeds provincies bestaan met hun geijkte uitvoerende en wetgevende organen en dat de kiezer daarnaast ook nog af en toe gestoord wordt om te gaan stemmen om gemeentelijke en Europese mandatarissen te verkiezen.

Lees meer...

Progressief Vlaanderen is in feite conservatief - Egbert Lachaert -

Ondermeer de Sp.A liet de laatste maanden niet na haar (toekomstige) rol als ‘oppositiepartij’ ter harte te nemen en deed alvast uitermate haar best om een (eventuele) rooms-blauwe regering het etiket asociaal en rechts op te plakken. De poging om sociaal-economische hervormingen per definitie steeds af te doen als rechts en asociaal overtuigt echter geenszins. Het is bovendien storend dat bijvoorbeeld de socialistische partij met achterhaalde concepten en denkbeelden steeds poogt het etiket ‘sociaal’ te claimen. Dit staaf ik met twee voorbeelden: economische migratie en de lasten op arbeid.

Lees meer...

Waar is die actieve welvaartstaat toch heen? - Egbert Lachaert - vrijdag 12 maart 2004

U herinnert het zich wellicht nog levendig. Toen Verhofstadt I aantrad, werd onder de verfrissende noemer van de ‘actieve welvaartstaat’ gepoogd een innoverend beleid te voeren, waarbij de overheid zich niet enkel meer zou richten op passieve sociale zekerheid, met name het aanbieden van een vangnet voor de sociaal en economisch zwakkeren, maar in eerste instantie de nadruk zou leggen op actieve sociale zekerheid, in de vorm van arbeid. Het beschikken over een dienstbetrekking is immers de beste ‘sociale zekerheid'! Maar hoever staan we nu?

Lees meer...

Open Vld, stap uit de regering!’ - Egbert Lachaert - vrijdag 16 mei 2008

Open Vld stapte vorig jaar naar de kiezer met een moedig partijprogramma. De liberale partij deelde de dag voor de verkiezingen van 13 juni ’07 nog duizenden kaartjes uit waarin zij zich uitspraak tegen het separatisme, voor echte hervormingen op sociaal-economisch vlak en tegen een conservatief ethisch reveil. Vandaag staan de liberalen in een regering waarin zij in de woestijn staan te roepen. Deze regering is een constructie zonder visie en zonder leiderschap. Open Vld zou de publieke opinie dan ook een grote dienst bewijzen door de stekker uit te trekken, zodat de burger niet langer geconfronteerd hoeft te worden met een wansmakelijke soap die het nieuws nu al 10 maanden domineert.

Lees meer...

Waarom Chinezen niet langer met stokjes eten - Egbert Lachaert - vrijdag 24 maart 2006

De Chinese regering heeft besloten de traditionele wegwerpbare (houten) eetstokjes van de Chinezen vanaf 1 april aanstaande te belasten. De Chinese regering wil de Chinezen ertoe aanzetten enkel herbruikbare modellen te hanteren. Het lijkt een banaal nieuwsfeit, maar er blijkt meer aan de hand. Het her en der zo geprezen Chinees economisch mirakel wordt immers in gevaar gebracht door enorme ecologische, politieke en sociale uitdagingen. Dat was ook de conclusie na een interessante gespreksavond die Liberales op 13 maart jl. organiseerde te Gent. Gastspreker was voormalig Belgisch ambassadeur bij China en Azië-expert Johan Maricou.

Lees meer...

Een regering zonder politici maken? - Egbert Lachaert - vrijdag 18 november 2011

Indien men er werkelijk niet in slaagt een coherente ploeg te vormen, zou het Italiaans voorbeeld van een technische regering zonder politici nog zo slecht niet zijn. Dat politiek neutraal kabinet kan de regisseur worden van de hervorming van de staat en andere overheden in ons land. Geen enkele politieke partij lijdt gezichtsverlies. Niemand kan beschuldigd worden van postjespakkerij en de federale regering kan er in slagen de negatieve concurrentie tussen beleidsniveaus (vooral van de deelregeringen naar de federale regering) uit te schakelen. Daar valt op dat ogenblik immers geen politiek gewin meer bij te halen.

Lees meer...

Leidt nationalisme steeds tot radicalisme? - Egbert Lachaert - vrijdag 17 juni 2011

In Vlaanderen zijn we nog niet zo ver afgedreven dat een groot deel van de bevolking de Franstaligen of de vreemdelingen als minderwaardig beschouwt. Over het algemeen lijkt men zich eerder te ergeren aan de politieke keuzes van een andere gemeenschap. De verklaringen van Vic Van Aelst lijken echter een stap verder te gaan dan ergernissen. Van Aelst probeert immers een vijandbeeld in het leven te roepen en de Franstaligen als imperialisten af te schilderen die een bedreiging vormen voor de eigen gemeenschap. Het in het leven roepen van een vijandbeeld staat haaks op een tolerant nationalisme dat er op gericht is de eigen gemeenschap zonder meer te verenigen.

Lees meer...

Vakbondsafgevaardigden verdienen bescherming, geen vrijgeleide - Egbert Lachaert - vrijdag 26 november 2010

De schokkende beelden van de pesterijen bij MACtac gaan de wereld rond en zullen wel nog een tijdje op ‘youtube’ zichtbaar blijven als een voorbeeld van wrede pesterijen op de werkvloer. Naast het feit dat de wetgeving over pesten op het werk dode letter blijft, leidde het geval tot ophef omdat bleek dat één van de pestende werknemers kandidaat geweest was bij de sociale verkiezingen voor het ACV. Door de ontslagbescherming die hij genoot, kon MACtac hem niet ontslaan en betaalde een beschermingsvergoeding uit van om en bij de 250.000 euro! Hallucinant zal u denken. Inderdaad, maar op zich geen uniek en alleenstaand geval.

Lees meer...

Naar een clash tussen Wetstraat en Dorpstraat - Egbert Lachaert - vrijdag 30 april 2010

Door de korte timing staat de Wetstraat in rep en roer. Verkiezingen worden nu als een chaotische gebeurtenis beschreven. Begrijpelijk gezien de juridische onzekerheid die de verkiezingen omgeven, maar tegelijk bieden verkiezingen in 2010 ook perspectieven, bijvoorbeeld omdat ze de optie openen voor samenvallende verkiezingen in de toekomst. Dit wel op voorwaarde dat het klimaat rond die verkiezingen serener wordt. In het andere geval dreigt de burger zich wel eens massaal af te zullen keren van zijn traditionele politici of ze nu van oranje, blauwe, rode of groene kleur zijn. Dan dreigt een clash tussen Wetstraat en Dorpstraat.

Lees meer...

Yves Leterme moet opstappen! - Egbert Lachaert -

Na de schuldbekentenis die Yves Leterme woensdag op papier zette in een brief aan de Minister van Justitie is het vertrouwen in de premier definitief weg. Het is ethisch onverantwoord geworden dat de coalitiepartners van CD&V - in navolging van het kernkabinet - deze premier verder zouden steunen. Het staat immers vast dat er contacten geweest zijn tussen het kabinet van de premier en het parket in eerste aanleg en een raadsheer op het niveau van hoger beroep omtrent een zaak waar de federale regering zelf bij betrokken is. Minstens één bron, met name de betrokken parketmagistraat, stelt verder dat het over meer dan contacten ging, maar dat er effectief sprake was van beïnvloeding.

Lees meer...

Het Manifest van Oxford - Egbert Lachaert - vrijdag 14 december 2007

Het Manifest van Oxford van de Liberale Internationale van 1947 blijft een onvoorstelbaar tijdloos document dat de kern van het liberalisme in een notendop vervat. Het correcte spanningsveld tussen het vrij initiatief, de elementaire rechten van ieder mens en de rol van een publieke overheid worden bijzonder goed geschetst. Wel staat het vast dat de maatschappelijke uitdagingen gedurende de laatste zestig jaar veranderd zijn. Genoeg redenen voor de kernleden van Liberales om afgelopen zomer naar Oxford te gaan en daar op een zonovergoten dag na te denken over de beginselen van het manifest, alsook de uitdagingen die er nog niet konden in vermeld staan.

Lees meer...

'Marginalen' wegjagen is ethisch onaanvaardbaar - Egbert Lachaert en Sofie Bracke - vrijdag 27 februari 2004

Schepen Grootjans verkondigde in het artikel zijn ‘oplossing’ voor de verloedering van bepaalde Antwerpse buurten. Door het stimuleren van prestigeprojecten zou men ervoor kunnen zorgen dat de huurprijzen in bepaalde volkswijken stijgen. Indien die huurprijzen zouden stijgen, zouden marginalen moeten vertrekken, zo stelt hij. Die marginalen zijn volgens Grootjans de oorzaak van de criminaliteit in die buurten. Dat die ‘marginalen’ dan naar andere steden en gemeenten verhuizen, vormt geen bezwaar voor Grootjans aangezien dat zijn probleem niet meer is. Een dergelijke visie is vanuit liberaal oogpunt onaanvaardbaar.

Lees meer...

Alle vrouwen moeten op de barricaden - Katrien Leinders - vrijdag 12 november 2004

De strijd tegen de onderdrukking van de moslimvrouw moet in de eerste plaats gevoerd worden door de moslimvrouwen zelf. Dat betekent echter niet dat de andere vrouwen moeten stilzitten, zoals heel wat westerse feministes dat vandaag vanuit hun cultuurrelativisme doen. Zwijgen als je weet dat je zusters verplicht worden zich te sluieren, het huis niet uitmogen, gedwongen worden om te huwen, geen relaties te mogen aangaan, vernederd en mishandeld worden, is geen optie. Zwijgen is in dat geval een vorm van schuldige medeplichtigheid. Juist daarom moeten alle vrouwen gevolg geven aan de oproep van Ayaan Hirsi Ali voor een ‘Derde feministische golf’.

Lees meer...

Het gevaar voor een ruimteoorlog - Katrien Leinders - vrijdag 02 juni 2006

Klassieke geopolitici beschouwden de staat als een organisme die ruimte inneemt, groeit, verschrompelt en ten slotte afsterft. Het territorium van een staat is in deze context een uiting van zijn macht en zijn vitaliteit. De grenzen van de staat zijn echter dynamisch gebleken. Door de eeuwen heen heeft de mens het talent ontwikkeld om het territorium van zijn staat op diverse manieren verder uit te breiden. Eén voorbeeld hiervan is de landwinning op zee in Nederland omwille van de dichte bevolkingsgraad. Economische en militaire macht waren andere manieren om de staat te versterken. Nu lijkt het alsof een extra dimensie zich aankondigt: de ruimte.

Lees meer...

De schande van vrouwenbesnijdenissen - Katrien Leinders - vrijdag 16 maart 2007

Ayaan Hirsi Ali heeft vrouwenbesnijdenis fel aangeklaagd maar kreeg weinig of geen aandacht, ook niet van westerse feministen. Nochtans gaat het hier om de schending van een fundamenteel mensenrecht. ‘Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is ieder mens zijn eigen meester’, aldus de liberale filosoof John Stuart Mill. Het is een visie die door alle vrouwen en feministen zou moeten verdedigd worden. In deze definitie ligt immers de verantwoording waarom we geen enkel misbruik van een mens kunnen aanvaarden. Het stoort me dat zo weinig westerse feministen hun stem verheffen om de praktijk van de vrouwenbesnijdenissen keihard te verwerpen.

Lees meer...

De lange mars voor de rechten van de vrouw - Katrien Leinders -

Er is de laatste weken veel te doen rond het feit dat de Marokkaanse koning Mohammed VI zelf het initiatief nam om enkele wetten in zijn land te hervormen. Zo zullen Marokkaanse vrouwen binnenkort makkelijker kunnen scheiden en meisjes mogen niet meer worden uitgehuwelijkt. De huwbare leeftijd wordt verhoogd naar achttien jaar en mannen mogen niet meer zomaar meerdere vrouwen nemen. Bovendien wordt een huwelijk dat in het buitenland werd gesloten in de toekomst erkend door de Marokkaanse wetgeving en wordt het mannen moeilijker gemaakt om hun vrouwen te verstoten.

Lees meer...

Big Brother in onze wagen? - Katrien Leinders - vrijdag 26 maart 2004

Verkeersveiligheid is een thema dat iedereen aanbelangt. Iedereen kan vroeg of laat in aanraking komen met deze problematiek, want een verkeersongeluk maakt geen onderscheid tussen mensen. Volgens studies is verkeersveiligheid ook een belangrijk thema bij de verkiezingen en heeft het een grote impact op ons stemgedrag. Niet te verwonderen dus dat alle politieke partijen er momenteel de mond van vol hebben met de verkiezingen van 13 juni in aantocht. Tijdens de superministerraad van het afgelopen weekend was verkeersveiligheid dan ook een van de onderwerpen op de agenda.

Lees meer...

Van zelfbeschikking naar zelfbedrog - Thomas Leys -

Er zijn geen bewijzen dat de ‘rechten van de Vlamingen’ worden geschonden. Er is geen massale steun voor totale Vlaamse autonomie. En men weigert het recht van de Vlamingen te erkennen om zelf over de eigen toekomst te beslissen. Het diffuse confederalismeproject verdoezelt een separatistische grondstreven, schakelt de democratie uit en pleegt dus eigenlijk zelf een aanslag op het zelfbeschikkingsrecht van de Vlamingen. Alle liberalen en democraten dienen waakzaam te zijn over hoe er over hun hoofden heen met hun toekomst wordt gesold.

Lees meer...

Het liberalisme uitgedaagd - Elisabeth Matthys - vrijdag 20 oktober 2006

De overwinning van Paars in Gent na 18 jaar beleid sterken mij in mijn overtuiging dat het paarse project nog een grote toekomst geeft. De uitspraken van de Vlaams minister president geven daarenboven aan dat er geen tijd te verspillen is en dat alle progressieve geesten gebundeld dienen te worden teneinde niet te vervallen in een samenleving die gebaseerd is op angst, vrees en verstarring. Het liberalisme als humane beweging en als basis voor een rechtvaardige maatschappij met kansen voor eenieder heeft dan ook een duidelijke weg te gaan. Zoals Winston Churchill zei: ‘Dit is nog niet het einde, zelfs niet het begin van het einde, hooguit het einde van het begin’.

Lees meer...

Ituri: de menselijkheid voorbij - Elisabeth Matthys -

Sinds 1999 teistert etnisch geweld de Ituri-streek in het Oosten van de 'Democratische' Republiek Congo aan de grens met buurland Uganda. Het aanslepende conflict in deze regio heeft tot dusver al aan meer dan 50.000 mensen het leven gekost. Op geregelde basis worden massagraven ontdekt en worden berichten opgevangen over kannibalisme, kindsoldaten en wreedheden. De stelling dat de mens tot zoveel wreedheden in staat is als zijn verbeeldingsvermogen ver reikt, wordt in de Ituri streek eens te meer bewezen. Bronnen bij MONUC, de VN observatiemacht voor Oost-Congo spreken van 500.000 tot 600.000 mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Deze week verscheen een nieuw rapport van Human Rights Watch waarin melding werd gemaakt dat in Ituri, sinds de vorige zomer, meer dan 5.000 mensen zijn afgeslacht.

Lees meer...

S.O.S. arbeidsmarkt - Elisabeth Matthys - vrijdag 22 januari 2010

Wie werkloos wordt, wordt vandaag niet gestimuleerd om zich bij te scholen en zich aan te passen aan een zich steeds wijzigende arbeidsmarkt. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat een land dat gekend staat voor de kwaliteit van zijn onderwijs er niet in slaagt om ook na het afstuderen van jongeren, te zorgen voor een permanente bijscholing en vorming van zowel werkenden als werkzoekenden. Daarenboven is het nog steeds een oud zeer dat ons onderwijs niet voldoende afgestemd is op de arbeidsmarkt. Onderwijs en innovatie zijn dan ook de sleutelwoorden in de zoektocht om onze arbeidsmarkt uit het slop te trekken.

Lees meer...

Rechtser, conservatiever en onverdraagzamer - Elisabeth Matthys - vrijdag 18 juni 2004

Het feit dat alle ‘democratische’ partijen zich gradueel aanpassen aan de sloganeske wijze van politiek bedrijven, draagt er in niet onaanzienlijke wijze toe bij dat onze maatschappij verkiezing na verkiezing een beetje rechtser, een beetje conservatiever en een beetje onverdraagzamer wordt. Dezelfde tendens was merkbaar in de jaren ’30. Men zou evenwel beter moeten weten. Mensen kiezen steeds voor het origineel, nooit voor een flauw afkooksel van het oorspronkelijke concept. De politieke partijen dienen zich dus in hoofdzaak bezig te houden met hun eigen programma, hun eigen ideeën zonder daarbij extreme partijen achterna te hollen.

Lees meer...

Iedereen heeft recht op een eerlijk proces - Elisabeth Matthys en Egbert Lachaert - vrijdag 12 januari 2007

Iedere nuancering van het recht op leven en van het recht op een eerlijk proces is onaanvaardbaar. Hoe willen we de universaliteit van de mensenrechten verdedigen, als we er zelfs niet in slagen om een vuist te maken tegen flagrante schendingen op de mensenrechten, zelfs wanneer die schendingen gebeuren door iemand die algemeen beschouwd wordt als één van de grootste misdadigers van de laatste decennia. Richard Dicker, directeur van het International Justice Program van Human Rights Watch, stelde recent “the test of a government’s commitment to human rights is measured by the way it treats its worst offenders”.

Lees meer...

Kritiek is noodzakelijk - Lieven Monserez - vrijdag 23 oktober 2009

Het niet gepast reageren op kritiek kan het voortbestaan van de hele organisatie op het spel zetten. Neem nu Lehman Brothers. Zo liet een belangrijke trader al op 7 juni 2005 weten dat de Amerikaanse huizenmarkt op het punt stond te crashen. Tijdens een interne vergadering zei hij dat de Amerikaanse huizenmarkt leek op een atleet op steroïden waarvan de spieren alleen maar een valse indruk van sterkte gaven. Zijn kritiek werd niet gesmaakt. Uiteindelijk verliet hij zelfs het bedrijf. Later werd hij nog teruggeroepen om te redden wat er te redden viel, maar het was toen al te laat: Lehman Brothers ging failliet.

Lees meer...

Arbeidskinderen en hoger onderwijs - Lieven Monserez - vrijdag 04 november 2011

Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader was mecanicien. Mijn moeder stopte met werken als arbeidster en werd huisvrouw toen ik geboren werd. Toen mijn vader stierf, moest mijn moeder het rooien met een overlevingspensioen. Indien er geen verhoogde kinderbijslagen, studiebeurzen en verminderde inschrijvingsgelden zouden hebben bestaan, zou ik mijn rechtenstudie niet hebben kunnen afmaken. Bovendien zijn er zijn nog andere obstakels, buiten de financiële, waaraan men als arbeiderskind het hoofd moet bieden.

Lees meer...

Pensioenen: zorgen voor later? - Lieven Monserez - vrijdag 05 juni 2009

De problematiek van de vergrijzing lijkt door de zware financieel-economische crisis helemaal ondergesneeuwd te zijn. Vergis je echter niet. Vanaf het begin van het volgende decennium zal het aantal gepensioneerden toenemen. Hoe kan de betaling van deze pensioenen gegarandeerd worden? Moeten we verder blijven werken met de huidige financiering die berust op repartitie? Of moeten we meer ruimte geven voor kapitalisatie? Echter, de enige correcte vraag is hoe we de economie meer kunnen doen blijven groeien. Sociale innovatie moet hierbij de nodige aandacht krijgen.

Lees meer...

De zin van het werken - Lieven Monserez - vrijdag 10 juni 2011

We mogen niet blind zijn voor de diepe kloof die zich in onze samenleving steeds meer manifesteert. De kloof tussen zij die alle kansen krijgen en daardoor het nog nooit zo goed hebben gehad en zij die nooit echt kansen krijgen en daardoor van de regen in de drop terechtkomen. Frits Bolkestein zei enkele jaren geleden dat de warmte van een baan te verkiezen is boven de kilte van een uitkering. De springplank van een job is effectief beter dan de hangmat van een uitkering. De springplank doet echter minder zijn werk. Meer mensen kunnen niet meer hoog genoeg springen of komen zelfs niet meer aan springen toe. De trampoline is dringend aan vervanging toe.

Lees meer...

Het tempo neemt steeds maar toe - Lieven Monserez - vrijdag 28 mei 2010

Is het kernprobleem niet dat we alles tegelijkertijd nastreven: én een boeiende baan die liefst ook nog een aardige cent opbrengt, én een hechte relatie, én een warm gezinnetje, én tijd voor hobby’s, familie en vrienden, én verre en lange reizen? Zou een echte oplossing al niet een stukje dichterbij komen, als we zouden beseffen dat echte vrijheid niet betekent dat men alles tegelijkertijd kan hebben zodat men niet hoeft te kiezen, maar wel dat men bewust kiest om een aantal zaken niet te hebben om dan des te meer te kunnen genieten van de zaken waarvoor men wel gekozen heeft? Minder, maar beter? Minder kwantiteit, maar meer kwaliteit?

Lees meer...

De vrije markt en het milieu - Arno Morsa en Lawrence Vanhove -

Volgens ‘green environmentalisten’ heeft geen enkele marktactor interesse in het beschermen van het milieu, waardoor de overheid niet anders kan dan optreden om het milieu en de bevolking te beschermen tegen de negatieve externaliteiten van het ‘ongebreidelde kapitalisme’. Het lijkt op het eerste zicht een plausibele redenering, maar als we naar de praktijk kijken zien we net het tegenovergestelde gebeuren. Het zijn net de systemen waar de bescherming van het milieu in overheidshanden liggen die falen.

Lees meer...

Energie - Dirk Moyaert -

In maart 2002, besloot de federale Ministerraad om uit de kernenergie te stappen. Het voorstel voorziet in een sluiting van de Belgische kerncentrales tussen 2015 en 2025. Het pluspunt van deze sluitingen is dat we op die manier niet langer nucleair afval zullen produceren, dat we vervolgens voor een paar tienduizend jaar onder de grond moeten stoppen, vooraleer het (terug) veilig is. Anderzijds zijn er aan deze beslissing ook nadelen verbonden.

Lees meer...

Naar een Europese defensie? - Dirk Moyaert - vrijdag 13 juni 2003

De Europeanen wegen elk afzonderlijk immers te licht om op het internationale politieke toneel nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Omgekeerd vormen de leden van de Europese Unie sámen de grootste economische macht ter wereld en potentieel ook een van de grootste, zoniet de grootste politieke en militaire macht op aarde. Het meest efficiënte middel ware natuurlijk om middels een aanpassing van de verdragen de buitenlands-politieke en militaire bevoegdheid van de lidstaten te onttrekken en over te hevelen naar de de Europese Commissie, en het Europees Parlement.

Lees meer...

Gedaan met vluchten en palaveren: een pleidooi voor democratie en communicatie - Dirk Moyaert -

We zouden ze ondertussen al moeten kennen de taferelen. De kenmerken zijn de volgende: in land X wint een extreem- rechts en/ of rechts- populistisch politicus de verkiezingen, op welk bestuursniveau dan ook, en de volgende dag wenen de verzamelde, politiek correcte, pers en politieke wereld dikke tranen. Het komt ons evenwel van langs om meer voor dat dit in hoofdzaak krokodillentranen zijn, je weet wel, dat soort tranen dat men plichtmatig stort, om vervolgens terug over te gaan tot de orde van de dag. Business as usual, weet je wel?

Lees meer...

In memoriam: Het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU - Dirk Moyaert - vrijdag 28 februari 2003

Als de esbattementen rond Irak, en rond de vraag of dit land en zijn leiders al dan niet moet(en) worden aangevallen, één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het volledige en onherroepelijke falen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie, de befaamde tweede pijler waarop het Europese Huis sedert het Verdrag van Maastricht gebouwd is. Een en ander kan duidelijk afgeleid worden uit de totale afwezigheid van overleg, verklaringen en acties op het niveau van de Unie, met uitzondering van de vergadering die vorige week in Brussel werd belegd onder impuls van het Griekse voorzitterschap, hoewel deze ook maar resulteerde in een zwakke tekst die voor velerlei interpretaties vatbaar was.

Lees meer...

Naar een realistische wereldorde - Dirk Moyaert - vrijdag 28 maart 2003

De diplomatie heeft gefaald, dat was toch de boodschap die Blair, Bush en Aznar vorige zondagavond de wereld instuurden. Vrij vertaald: de Verenigde Naties zijn nog beperkt nuttig. Beperkt nuttig, in die zin dat de afgeleide organisaties van de Verenigde Naties, zoals UNICEF, de FAO, WHO, en dergelijke meer, stuk voor stuk organisaties die een praktisch doel dienen, nog nuttig zijn, maar dat de VN niet langer nuttig zijn voor hun core business, namelijk het garanderen van de collectieve veiligheid, en daaraan gekoppeld de wereldvrede middels de VN Veiligheidsraad.

Lees meer...

Trade not aid - Dirk Moyaert -

De laatste jaren is er steeds meer te doen rond de zgn. Tobin Tax (naar James Tobin), die tot doel heeft om via een (kleine) belasting op speculatieve kapitaalbewegingen geld te genereren dat dan gebruikt kan worden om de ergste noden in de Derde Wereld te lenigen. Daarnaast beoogt zij ook de wisselkoersschommelingen in toom te houden en wil zij de grote specu-lanten beletten om financiële ravages aan te richten zoals in de Aziatische crisis van 1997, waar massale speculatie tegen de Thaise Bath, die aan de dollar gekoppeld was, tot gevolg had dat de Thaise Nationale Bank moest devalueren, waarop zij alle andere munten van Zuid- Oost Azië meesleurde. De crisis sloeg vervolgens ook over op Zuid- Amerika en Rusland en men slaagde er maar net in te voorkomen dat de crisis ook zou toeslaan in Europa en de Verenigde Staten.

Lees meer...

Het Amerikaanse unilateralisme - Dirk Moyaert - vrijdag 11 oktober 2002

Het is weer zo ver: de Verenigde Staten staan op het punt Irak aan te vallen, en andermaal stijgen uit de Unie-kelen jammerklachten over het Amerikaanse unilateralisme ten hemel. Het gejammer over dat unilateralisme is niet nieuw, en stijgt, vooral na het beëindigen van de Koude Oorlog (1989), op telkens de Unie en de Verenigde Staten anders tegen een internationaal- politiek dossier opkijken, vaak omdat hun belangen niet (langer) dezelfde zijn. Zo verschilden en verschillen de VS en de Unie de laatste tien jaar van mening over de oprichting van het Internationaal Strafhof, de Palestijnse kwestie, het Kyoto protocol, Afghanistan, en recent ook.... Irak. Deze Europese jammerklachten zijn niet geheel onterecht! Anderzijds meen ik in de Europese kritiek op het Amerikaanse beleid evenwel enerzijds een portie hypocrisie te mogen ontwaren, en anderzijds een al even grote portie frustratie.

Lees meer...

De 500ste nieuwsbrief van Liberales - Claude Nijs -

De weg naar een meer liberale samenleving ligt niet uitgetekend en kent heel wat tegenstand. Dat betekent echter niet dat we bij de pakken moeten blijven zitten. Zoals Karl Popper ons voorhield, moeten we geen revolutie prediken, maar voortdurend kleine stappen zetten en verbeteringen doorvoeren die leiden tot meer zelfbeschikkingsrecht van elke mens. We moeten in de voetsporen treden van diegenen die, vaak op gevaar voor hun eigen leven, de kracht vonden om op te komen voor meer vrijheid en rechtvaardigheid.

Lees meer...

Liberalisme zit niet in de grond of in de genen - Claude Nijs -

Liberales wil mensen met liberale ideeën verbinden op weg naar een meer liberale toekomst. Dat lijkt misschien tegenstrijdig met het basisprincipe dat de belangen van individuen belangrijker acht dan die van groepen. Maar iedere ideologie heeft een 'algemeen belang', een gemeenschappelijk project. Bij het liberalisme is dat de creatie van die randvoorwaarden die een liberale samenleving mogelijk moeten maken en via voortdurend bijschaven moeten in stand houden. Liberalisme is een gedurfde, zowel beproefde als op de proef gestelde manier van samenleven, niet van solitair bestaan. Liberalen mogen dan ook geen genoegen nemen met een louter atomaire samenleving.

Lees meer...

De liberale democratie produceert zich niet vanzelf - Claude Nijs -

In een liberale samenleving moeten we opletten met het gebruik van de term 'radicalisering'. Radicalisering is, gelet op de mogelijkheid van woord en wederwoord, op zich niet problematisch. Het is geweldadige radicalisering die niet strookt met de liberale democratie. De weerbaarheid van de democratie is evenredig aan haar potentie om om te gaan met radicalisering. De democratie is het beste systeem dat met woord en daad de beste bescherming zou moeten bieden voor de autonomie en menselijke waardigheid.

Lees meer...

Vrije meningen zijn niet vrijblijvend - Claude Nijs -

Democraten moeten op hun hoede zijn als men de problemen in de samenleving meent te kunnen oplossen met een beperking van de vrije meningsuiting. Vrije meningsuiting is - meer dan onze macht in het stemhokje - hét instrument dat we als burger hebben om aan politiek te doen. We hebben alle reden om beslissingen die richtinggevend zijn voor de samenleving niet uitsluitend over te laten aan geleerden of professionele politici. De mogelijkheid om een vrije mening te uiten in een publieke ruimte is daarvoor noodzakelijk.

Lees meer...

Onze tijdloze liberale plicht - Claude Nijs -

In het potentieel van het individu ligt het antwoord op de uitdagingen die vreedzaam samen leven stelt. Maar mensen zijn nog steeds mensen, biologische wezens, geen kunstmatige agenten. Kennis leidt niet automatisch tot handelen. In perioden waarin het vertrouwen wankelt en onzekerheid en angst toeneemt hunkeren mensen naar bescherming en geborgenheid. Vertrouwen is wat we nodig hebben. De mate waarin we er na 25 mei zullen in slagen ons op economisch vlak op te tillen is de meest bepalende factor om dat vertrouwen op te krikken.

Lees meer...

Omgaan met schaarste - Claude Nijs -

In politieke en maatschappelijke crisisjaren, zoals de jaarwisseling van 1847-1848, gingen Karl Marx en Friedrich Engels ervan uit dat de industriële revolutie een einde kon maken aan schaarste. Het was de maatschappelijke inrichting die volgens hen het algemeen welzijn in de weg stond. Hun oplossing was radicaal: weg met private eigendom en met de bourgeoisie. Volgens Marx zou het proletariaat na haar overwinning zichzelf opheffen. Een wereld zonder klassenverschillen zou de hemel op aarde zijn, en met het verdwijnen van schaarste zou er enkel nog een technisch probleem van verdeling resten. Het is er niet van gekomen.

Lees meer...

Omgaan met schaarste - Claude Nijs -

In politiek en maatschappelijke crisisjaren, tijdens de jaarwisseling van 1847-1848, gingen Karl Marx en Friedrich Engels ervan uit dat de industriële revolutie een einde kon maken aan schaarste. Het was de maatschappelijke inrichting die volgens hen algemeen welzijn in de weg stond. Hun oplossing: weg met private eigendom en weg met de klasse van de bourgeoisie. Volgens Marx en Engels zou het proletariaat - na haar noodzakelijke en niet te voorkomen overwinning - zichzelf opheffen. Een wereld zonder klassenverschillen zou de hemel op aarde zijn, en met het verdwijnen van schaarste zou er enkel nog een louter technisch probleem van verdeling resten. Die noodzakelijke en niet te voorkomen overwinning is (nog?) niet gebleken en de schaarste is gebleven.

Lees meer...

Oppassen voor een ethiek die focust op slachtoffers - Claude Nijs -

Prostitutie is het zich tegen betaling beschikbaar stellen voor seksuele handelingen aan derden, en beperkt zich aldus niet tot het klassiek rolpatroon van vrouwelijke prostituees en mannelijke hoerenlopers en pooiers. Floris van den Berg lijkt uit te gaan van sekserol-stereotypes: de vrouw als kwetsbaar slachtoffer en de man als seksueel roofdier. Maar wat dan met medische sekswerkers (die seksuele diensten verlenen aan mensen met een beperking)? En wat met mannelijke prostituees?

Lees meer...

Laat ons niet buigen voor terreur - Claude Nijs -

We treuren om de slachtoffers en hun familieleden. We hopen dat deze laffe daad het beste in ons zal naar boven brengen zodat we deze zware slag te boven komen. We zijn verbolgen om het aangedane leed door de terroristen, maar weigeren mee te stappen in hun logica van blinde wraak en haat. Laat ons niet buigen voor terreur. Laat ons eendrachtig en met veerkracht verder onze idealen uitdragen en verder werken aan een humane wereld waarin de individuele vrijheid, menselijke waardigheid en solidariteit centraal staan.

Lees meer...

Tijd om op te staan - Claude Nijs -

We staan voor grote economische, politieke en sociale uitdagingen. Met de komst van Donald Trump, de Brexit, en het succes in de peilingen voor Marine Le Pen, Geert Wilders en Frauke Petry is het ideologische debat weer helemaal terug. In deze tijden mogen liberalen zich niet laten verleiden tot de keuze voor een exclusieve en protectionistische gesloten samenleving. Het is tijd om onze emanciperende en ondernemende beweging te versterken, om alle liberale krachten te verenigen, om de open samenleving te verdedigen. Beste liberalen, kom in beweging, het is tijd om op te staan.

Lees meer...

Vaarwel twintigste eeuw - Claude Nijs -

Het zal generaties duren om van de vluchtelingen die we in Europa opnemen 'Europeanen' te maken. Tegelijk stellen de vluchtelingen onszelf in vraag. Wat is Europa? Wat betekent het om 'Europeaan' te zijn? De morele superioriteit die we claimen zal niet bepaald worden door de hoogdravendheid van onze verklaringen maar door de praktische toepassing van onze waarden en principes. In navolging van die ideeën zou het niet mogen gaan om het verdedigen van de belangen van stand, huidskleur of afkomst.

Lees meer...

Vaarwel twintigste eeuw - Claude Nijs -

Het zal generaties duren om van de vluchtelingen die we in Europa opnemen 'Europeanen' te maken. Tegelijk stellen de vluchtelingen onszelf in vraag. Wat is Europa? Wat betekent het om 'Europeaan' te zijn? De morele superioriteit die we claimen zal niet bepaald worden door de hoogdravendheid van onze verklaringen maar door de praktische toepassing van onze waarden en principes. In navolging van die ideeën zou het niet mogen gaan om het verdedigen van de belangen van stand, huidskleur of afkomst.

Lees meer...

Vaarwel twintigste eeuw - Claude Nijs -

Het zal generaties duren om van de vluchtelingen die we in Europa opnemen 'Europeanen' te maken. Tegelijk stellen de vluchtelingen onszelf in vraag. Wat is Europa? Wat betekent het om 'Europeaan' te zijn? De morele superioriteit die we claimen zal niet bepaald worden door de hoogdravendheid van onze verklaringen maar door de praktische toepassing van onze waarden en principes. In navolging van die ideeën zou het niet mogen gaan om het verdedigen van de belangen van stand, huidskleur of afkomst.

Lees meer...

Dag van de verbondenheid - Claude Nijs -

Liberalen kijken en denken - althans dat hoop ik toch - niet binnen een denkkader dat klassen ziet strijden voor suprematie. Leven en werken doen we samen. In een wereld die door steeds verdergaande technologische ontwikkeling steeds kleiner wordt, zijn alle mensen met elkaar verbonden. Samenwerken en samenleven vergt dus een meer constructieve benadering. In een open liberale samenleving is ook nood aan solidariteit en aan sociale cohesie. Misschien kunnen liberalen op de Dag van de Arbeid een Dag van de Verbondenheid houden.

Lees meer...

Cliffhangers en Nash-evenwichten - Claude Nijs -

Traditioneel eindigen soap series een seizoen met cliffhangers. Die moeten een spanningsboog creëren die de fans reikhalzend doet uitkijken naar het begin van het volgend seizoen. Dat is leuk in fictie, maar in het proces van tegenstrijdige belangen dat we politiek noemen, belooft de aanwezigheid van cliffhangers meestal niet veel goeds. Politieke cliffhangers zijn eerder de voorbode van evenementen die niet enkel zware politieke consequenties kunnen hebben maar ook zorgen voor economische en sociale schokken.

Lees meer...

Geduld en moed - Claude Nijs -

We weten dat een mens ongeduldig is, ook in zijn streven naar idealen. En toch. De mens, de Europeaan, zal geduld moeten hebben én moed, voor gedurfde politieke participatie die zich niet beperkt tot sporadisch stemmen. Het Brits referendum is een experiment 'fraught with danger' en zeker geen voorbeeld van een voorzichtige rationele stapsgewijze weg, maar anderzijds biedt ze ook de kans op een nieuw begin. Het Europese project is niet dood, maar verstikt in de droom van een snelle realisatie.

Lees meer...

Liberales opnieuw van start - Claude Nijs -

In de zomer van 2016 werd Europa geconfronteerd met een resem terroristische aanslagen, er was de couppoging en de reactie daarop in Turkije, aanhoudende onrust in het Midden Oosten, en er is de blijvende tragedie in Syrië. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen houden zich duidelijk niet aan het zomerreces, en ook niet aan landsgrenzen. Het roept opnieuw de vraag op of we het ons nog kunnen veroorloven dat ons politiek leiderschap en politieke vertegenwoordiging met collectief verlof gaan.

Lees meer...

De hernieuwde missieverklaring van Liberales - Claude Nijs -

In 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Grote Oorlog, moeten we eraan herinneren dat 'universele rechten' nooit blijvend verworven zijn. De leden van Liberales kiezen deze symbolische datum om hun missieverklaring te hernieuwen. Een kritische houding en zelfreflectie maken het mogelijk dat teksten en verklaringen evolueren en eventueel in vraag worden gesteld. Ook de Europese generaties die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen oorlog aan den lijve hebben ondervonden, dienen humane en liberale verworvenheden actief te verdedigen.

Lees meer...

Bewust op zoek naar een positief toekomstperspectief - Claude Nijs - vrijdag 17 februari 2012

We leven in een crisisgewricht, en dat verplicht ons de fundamenten van onze samenleving te herdenken. Met een open toekomst en een aan vrijheid gekoppelde verantwoordelijkheid is ‘optimisme onze morele plicht’. Maar optimisten zijn niet de facto gelukkig. De recente essays over geluk en politiek geschreven door Marc De Vos en Frank Vandenbroucke geven aanleiding tot verdere reflectie. Ik zal proberen aan te tonen dat niet ‘geluk’ maar ‘toekomstperspectief’ maatschappelijk en politiek relevant is. Zeker in crisistijden komen optimisme en een positief toekomstperspectief niet uit de lucht vallen.

Lees meer...

Terug- en vooruitblikken - Claude Nijs -

Met deze nieuwsbrief sluit Liberales haar werkjaar 2013-2014 af en gaan we in zomerreces. We vatten terug aan met een reeks nieuwsbrieven in oktober. Liberales staat er na de zomer zeker terug. Wie in het komende werkjaar, op welke wijze dan ook wil bijdragen aan Liberales, kan mij daaromtrent altijd contacteren. Liberales blijft een onafhankelijke liberale denktank, een collectief van liberaal geïnspireerde individuen die door hun engagement een verschil willen maken met het oog op een meer liberale samenleving.

Lees meer...

Het broze evenwicht tussen vrijheid en veiligheid - Claude Nijs -

Volgens Michael Ignatieff is een liberale democratie meer dan een pragmatisch systeem waarbij een regering regeert op basis van een parlementaire meerderheid en die gedisciplineerd wordt door 'checks and balances'. Wat een liberale democratie kenmerkt is een inherent morele visie waarbij de rechtsorde limieten oplegt aan de macht die de gemeenschap heeft over individuen. Die limieten geven ook uiting aan de idee dat het individu intrinsieke waarde heeft die moet beschermd worden. Het individuele vrijheidsideaal is een noodzakelijke voorwaarde voor een menswaardig leven.

Lees meer...

Beheersbare verdeeldheid en onbeheersbare complexiteit - Claude Nijs - vrijdag 05 oktober 2012

Ontrafeling van de maatschappelijke uitdagingen is niet steeds netjes te herleiden tot conservatief, liberaal of socialistisch. Die ontrafeling zorgt voor fragmentatie die de vraag naar de invloed van wetenschappers en technici vergroot. Kan partijpolitiek op basis van oude ideologische breuklijnen nog even relevant blijven? De breuklijnen zijn er wel degelijk, maar de invulling moet zich aanpassen aan de nieuwe context welke enkel nog aan complexiteit toeneemt. Politieke partijen moeten een positie innemen tegenover die steeds groter wordende vraag naar technocratie. Partijen zullen steeds meer hun maatschappelijke relevantie moeten bewijzen.

Lees meer...

Ideologie als blik naar de toekomst - Claude Nijs -

Je zou kunnen stellen dat een politieke partij geen ideologie nodig heeft. Zo kennen we het fenomeen van de één-thema-partij. Maar we stellen ook vast dat die zonder referentiekader om beleidsvoorstellen op te baseren geen lang leven zijn beschoren. De ontwikkeling van zo een referentiekader zou inderdaad kunnen gebeuren op basis van voorgaande politieke handelingen en de evaluatie ervan. Deze werkwijze binnen een politiek bedrijf kunnen we eerder pragmatisch noemen. Het gevaar van pragmatisme zonder ideologische normering is echter populisme. Ideologie is het kompas dat ons moet behoeden voor populisme.

Lees meer...

Geen liberalisme zonder onderwijs en opvoeding - Claude Nijs -

In 2014 schreven de kernleden van Liberales een nieuwe missieverklariing. In artikel 4 leggen we de nadruk op het belang van onderwijs en opvoeding: "Bijzondere aandacht moet gaan naar het welzijn van het kind. Opvoeding en onderwijs zijn de sleutels tot de vorming van mondige en kritische burgers die opkomen voor vrijheid, democratie en universele rechten. Onze individuele verantwoordelijkheid mogen we daarbij niet uit de weg gaan." Onderwijs en opvoeding hebben een taak die de economische relevantie van het moment overstijgt, ze zijn noodzakelijk voor een liberale samenleving.

Lees meer...

De kwestbare rede beschermen is een liberale plicht - Claude Nijs -

Net daar, in de scholen, moeten we de kwetsbare rede beschermen tegen groepsdruk, tegen autoritarisme en natuurlijk tegen geweld. Vooraleer we in onze liberale ijver bijzondere particulariteiten, die mogelijk de potentie hebben de democratie in haar kern aan te tasten, als een liberaal grondrecht gaan beschouwen, moeten we ook twee keer nadenken. Dergelijke liberale ijver en te ver doorgedreven tolerantie kan de liberale democratie ondermijnen. Het beschermen van de kwetsbare rede is dan ook onze liberale plicht.

Lees meer...

Wat is vrijheid? - Claude Nijs -

Het mag duidelijk zijn dat ik vrijheid beschouw als een instrumentele waarde, en niet als een intrinsieke waarde die we steeds absoluut en onvoorwaardelijk moeten nastreven. Niet enkel omdat vrijheid een kwalitatief begrip is dat steeds in verhouding staat tot, en binnen, een bepaalde context, maar ook omdat je vrijheid niet mag opdelen, je mag er geen deelaspecten van afzonderen. Elke beleidsdaad heeft impact op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. We moeten dan ook kijken naar de positieve en negatieve impact van onze daden en beleid, op de totale mate waarin mensen vrij zijn.

Lees meer...

Reflectie op veganisme - Claude Nijs -

Floris van den Berg stelt het instrumenteel gebruik van dieren gelijk met slavernij (weze het voor voedsel, als grondstof, zelfs als compagnon). Hij doet dat bovendien zo grondig dat zijn stelling niemand onberoerd mag of kan laten. Wie zijn boek leest of naar zijn voordrachten gaat is ofwel reeds 'bekeerd' of krijgt een radicale aanval op zijn ethisch besef te verwerken. Hoewel ik ben opgegroeid (zoals vele andere Bourgondiërs) in een gemeenschap die kan worden getypeerd met de woorden van de Gentse zanger Wim De Craene: "Wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half", waag ik me hierna toch aan een kleine reflectie.

Lees meer...

Reflectie op veganisme - Claude Nijs -

Floris van den Berg stelt het instrumenteel gebruik van dieren gelijk met slavernij (weze het voor voedsel, als grondstof, zelfs als compagnon). Hij doet dat bovendien zo grondig dat zijn stelling niemand onberoerd mag of kan laten. Wie zijn boek leest of naar zijn voordrachten gaat is ofwel reeds 'bekeerd' of krijgt een radicale aanval op zijn ethisch besef te verwerken. Hoewel ik ben opgegroeid (zoals vele andere Bourgondiërs) in een gemeenschap die kan worden getypeerd met de woorden van de Gentse zanger Wim De Craene:

Lees meer...

Reflectie op veganisme - Claude Nijs -

Floris van den Berg stelt het instrumenteel gebruik van dieren gelijk met slavernij (weze het voor voedsel, als grondstof, zelfs als compagnon). Hij doet dat bovendien zo grondig dat zijn stelling niemand onberoerd mag of kan laten. Wie zijn boek leest of naar zijn voordrachten gaat is ofwel reeds 'bekeerd' of krijgt een radicale aanval op zijn ethisch besef te verwerken. Hoewel ik ben opgegroeid (zoals vele andere Bourgondiërs) in een gemeenschap die kan worden getypeerd met de woorden van de Gentse zanger Wim De Craene: "Wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half", waag ik me hierna toch aan een kleine reflectie.

Lees meer...

De Europese identiteit doet vrezen en beven - Claude Nijs -

Als Europa de universele rechten van de mens propageert, en individuele vrijheid en autonomie hoog in het vaandel draagt, moet ze de consequenties durven onder ogen zien. Een Europese identiteit kan geen opgelegde identiteit zijn. Het moet een soort sprong in een ongewisse gezamenlijke Europese toekomst zijn, en dat kan dus niet anders dan 'in vrees en beven'. We kennen immers onze van dictaturen en oorlog doorregen herkomst maar niet onze toekomst. Een bekend citaat van Kierkegaard luidt dat 'Het leven enkel achterwaarts kan begrepen worden, maar voorwaarts moet geleefd worden'.

Lees meer...

Johannes Paulus II was geen heilige - Peter Nissen en Dirk Verhofstadt - vrijdag 29 april 2011

Dat de Kerk Johannes Paulus II zo snel mogelijk heilig wil verklaren, is begrijpelijk. Na al de schandalen rond de pedofilieaffaires, wil de huidige paus uitpakken met ‘positief nieuws’. Er zullen ongetwijfeld heel wat festiviteiten georganiseerd worden om de nieuwe heilige te vieren. De vraag is echter of de talloze armen, de Aids-patiënten en de slachtoffers van seksueel misbruik daarmee gediend zijn. Juist onder het pontificaat van Wojty³a werden de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie teruggeschroefd en koos de Kerk voor een meer conservatieve richting, waardoor miljoenen gelovigen in de kou bleven staan.

Lees meer...

Winstdoel kan discriminatie niet verantwoorden - Frederick Ongena -

Het is goed dat een vrije markt een onderneming zoals Delta Lloyd de mogelijkheid biedt het eigen beleid te bepalen. Dat dit impliceert dat immorele, onethische en discriminerende beslissingen kunnen genomen worden is evenwel slechts positief indien dezelfde vrije markt een dergelijk handelen kan bestraffen. Hoewel het streven naar winst voor elke onderneming een noodzakelijk doel is en bijdraagt tot de groei van de gehele economie, impliceert de geboden ondernemingsvrijheid onder geen enkel beding dat het winstdoel ten koste van alles moet worden gemaximaliseerd.

Lees meer...

Het belang van ethisch consumeren - Frederick Ongena - vrijdag 03 november 2006

Het blijft een individuele keuze van de mens om te consumeren wat hij of zij wil. Om toegelaten te worden op de Europese markt zijn voor veel producten zogenaamde kwaliteitslabels vereist. Het is met andere woorden de overheid die een prima facie onderzoek kan verrichten naar de oorsprong van ingevoerde producten. Ook producten die binnen de interne markt worden vervaardigd zijn onderhevig aan stringente regels en dienen conform deze normen te zijn vooraleer zij vrij kunnen worden verdeeld. De individuele consument kan vervolgens naar eigen goeddunken en volgens eigen overtuigingen vrij kiezen welke goederen zijn voorkeur wegdragen.

Lees meer...

Pleidooi tegen het populisme - Frederick Ongena - vrijdag 13 maart 2009

Populisme kan enkel bestaan in een maatschappij waarbinnen negatieve gevoelens zoals haat, afgunst en angst worden gecultiveerd. Als parasieten nestelen populisten zich op deze gevoelens die zij nog versterken met sloganeske taal. Wanneer een maatschappij erop gericht is het negativisme te doen verdwijnen en streeft naar een constructieve en gefundeerde invulling van het algemeen belang, zullen populisten gedwongen zijn om met de staart tussen de benen richting de horizon te verdwijnen. Dergelijke constructieve en gefundeerde invulling van het algemeen belang is erop gericht lange termijnantwoorden te bieden op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer...

Bedenkingen rond de treinstaking - Frederick Ongena - vrijdag 23 mei 2008

Van oudsher wil men door een staking de werkgever treffen om zo het sociaal overleg te bevorderen en te stuwen naar de kant van de werknemers. Om dit doel te bereiken is het echter niet nodig de treingebruikers en private ondernemingen te treffen. Wanneer de geleden bijkomende economische schade proporties aanneemt die ver boven de te verdedigen belangen gaan, kunnen we ons afvragen of er geen andere middelen zijn die wel de werkgever treffen maar niet de rest van het land. Zo treft een ‘staking’ in de vorm van het gratis laten rijden van alle treingebruikers de werkgever maar laat ze de economie van het land ongemoeid.

Lees meer...

Waar is de ideologie? - Kasper Ossenblok -

Er raast een nieuwe wind door links Vlaanderen. Vorige week werd Minerva, een progressieve en professionele denktank, boven het doopvont gehouden. Hij heeft tot doel het maatschappelijk debat te voeden met studies waarin concrete beleidsmaatregelen worden voorgesteld en beargumenteerd. De opzet is erg nobel en verdient respect. Toch dient er een grote kanttekening te worden gemaakt bij dit verhaal. Terwijl de groep nog met plezier het etiket ‘progressief’ aanvaardt, wil ze zichzelf geen ideologie aanmeten.

Lees meer...

De mythe van de absolute godsdienstvrijheid - Kasper Ossenblok -

De godsdienstvrijheid is niet absoluut, en maar goed ook. Een carte blanche voor allerhande culturele en levensbeschouwelijke praktijken, los van enige overheidscontrole, kan leiden tot onaanvaardbare situaties. Het zou de deur kunnen openzetten voor, bijvoorbeeld, vrouwenbesnijdenissen, kindhuwelijken of het oproepen tot geweld ten aanzien van andersgelovigen. Die zaken zijn onder geen beding aanvaardbaar, ook niet onder het mom van levensbeschouwelijke vrijheid.

Lees meer...

De illusie van de aanvaarding - Kasper Ossenblok -

Het startpunt van redeneringen en argumenten met betrekking tot armoede moet veranderen. In plaats van te wijzen op de verantwoordelijkheden van anderen en het beschermen van onze individuele welvaart door ogen en grenzen te sluiten, moet het besef groeien dat op de schouders van ons allen, individueel en collectief, een enorme plicht rust om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van zij die geen rechtvaardig stuk van de taart kregen. Als dit lukt, is de illusie van de aanvaarding doorprikt.

Lees meer...

Aangetaste gemeenschappen - Lieven Pauwels -

Sommige staten worden gelabeld in termen van ‘failed states’ of mislukte staten. Dat idee werd door terrorismespecialist Magnus Ranstorp doorgetrokken naar ‘gefaalde gemeenschappen’. Ik spreek liever van aangetaste gemeenschappen. Een aangetaste gemeenschap is een gemeenschap die niet langer in staat is tot zelfregulering en informele controle. De collectieve weerbaarheid is er aangetast. De collectieve weerbaarheid van het sociale weefsel herstellen doet men echter niet op korte termijn.

Lees meer...

Reflecties bij de lage criminaliteitscijfers - Lieven Pauwels -

Af en toe komen de criminaliteitscijfers in het nieuws en meestal is dat het geval wanneer er opmerkelijke dalingen of stijgingen worden vastgesteld. Nu is het weer zo ver. Het Laatste Nieuws kopt met “minder misdrijven dankzij de terreurdreiging”. Ik weet niet of die niet gecontextualiseerde statistieken reden tot juichen of tot huilen zijn. Het is niet uit te sluiten dat deze daling gedeeltelijk een neveneffect is van de terreurdreiging, maar het verleden heeft ons ook al andere ontnuchterende lessen geleerd.

Lees meer...

Is het salafisme verbieden een zinvol alternatief? - Lieven Pauwels -

De vraag is of salafistische organisaties verbieden een effectief bestrijdingsmiddel is. Verbieden is, zoals Verhofstadt in zijn boek zelf ook aangaf, een heikel punt in een liberale democratie. Immers, kenmerkend is nu net het idee dat de vrijheid van meningsuiting niet zo maar kan aangetast worden. Zelfs al kan het apolitieke salafisme een opstap of hellend vlak zijn naar de politieke jihad, is het nog maar de vraag of deze strekking verbieden heilzame effecten zou genereren.

Lees meer...

De logica van zelfmoordterroristen - Lieven Pauwels -

Met de aanslagen in Parijs is de Europese strijd tegen het fundamentalistisch extremisme in een nieuwe fase gekomen. Terwijl men zich lang heeft blind gestaard op het feit dat IS vooral bezig was met het stichten van een kalifaat, hebben we in het Westen duidelijk de kracht van de terreurgroep onderschat. Net als Al Qaida wil IS het Westers model, gebaseerd op de Verlichtingsideeën, totaal uitroeien. Wie de boodschappen van IS analyseert, en de geschiedenis van het ontstaan van IS een beetje kent, verschiet daar niet van.

Lees meer...

Radicalisering en quarrel over words - Lieven Pauwels -

Het toverwoord radicalisering gekoppeld aan ‘terrorisme’ en ‘extremisme’ zorgt spontaan voor een veelvoud van reacties. Radicalisering en gewelddadig extremisme worden vandaag ten onrechte als synoniemen gebruikt, maar dat zijn ze niet. Radicalisering en terrorisme zetten aan tot polarisering. Het zijn daarom gouden tijden voor extremistische partijen die eenvoudige oplossingen verkopen. Polarisatie is een mechanisme in een systeem dat zichzelf lange tijd in stand houdt, eenmaal het in gang gezet is en er weinig aan wordt gedaan.

Lees meer...

Barbertje moet hangen - Christophe Peeters -

Rumoer over Sinterklaas in Ekeren. Op sociale media, bij (allochtone) ouders, bij de verantwoordelijken voor het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Opnieuw een rel over zwarte piet? Neen, dit keer over een brief die de directie van de stedelijke Basisschool Willem Tell in Ekeren heeft gestuurd aan een aantal allochtone ouders. Wat is er gebeurd? Enkele kinderen begonnen in de derde kleuterklas te roepen dat ‘Sinterklaas niet bestaat’. Pas op, eigenlijk is dit nog waar ook. Maar door dit te doen “bederven ze natuurlijk de pret voor de rest”.

Lees meer...

Barbertje moet hangen - Christophe Peeters -

Rumoer over Sinterklaas in Ekeren. Op sociale media, bij (allochtone) ouders, bij de verantwoordelijken voor het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Opnieuw een rel over zwarte piet? Neen, dit keer over een brief die de directie van de stedelijke Basisschool Willem Tell in Ekeren heeft gestuurd aan een aantal allochtone ouders. Wat is er gebeurd? Enkele kinderen begonnen in de derde kleuterklas te roepen dat ‘Sinterklaas niet bestaat’. Pas op, eigenlijk is dit nog waar ook. Maar door dit te doen “bederven ze natuurlijk de pret voor de rest”.

Lees meer...

Barbertje moet hangen - Christophe Peeters -

Rumoer over Sinterklaas in Ekeren. Op sociale media, bij (allochtone) ouders, bij de verantwoordelijken voor het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Opnieuw een rel over zwarte piet? Neen, dit keer over een brief die de directie van de stedelijke Basisschool Willem Tell in Ekeren heeft gestuurd aan een aantal allochtone ouders. Wat is er gebeurd? Enkele kinderen begonnen in de derde kleuterklas te roepen dat ‘Sinterklaas niet bestaat’. Pas op, eigenlijk is dit nog waar ook. Maar door dit te doen “bederven ze natuurlijk de pret voor de rest”.

Lees meer...

Bij de dood van Dexia - Christophe Peeters - vrijdag 21 oktober 2011

In het Dexia-drama voltrekt zich deze dagen het voorlopig laatste bedrijf. De ‘déconfiture’ van wat ooit in de kern de bank van de Belgische steden, gemeenten en provincies was, is een financieel debacle dat achteraf beschouwd vermijdbaar leek, en tegelijk toch iets fatalistisch heeft. Toch moeten we bijna onvermijdelijk vaststellen dat enkele van de hoofdzonden (hoogmoed, hebzucht, afgunst, gulzigheid en gemakzucht) duidelijk waren besteed aan zowel de Dexia-top als de opeenvolgende generaties bestuurders van de Gemeentelijke Holding, en eigenlijk ook aan de lokale politiek.

Lees meer...

Pas begonnen en al halfweg - Christophe Peeters - vrijdag 16 december 2011

Crisissen zijn blijkbaar nodig om fundamentele hervormingen door te voeren. Helaas blijkt men ter linkerzijde, vooral dan langs de Franstalige kant nog steeds niet overtuigd. Blijkbaar moet vooral voor de PS de crisis nog dieper worden vooraleer men zal beseffen dat men, zelfs als socialist, de werkelijkheid niet onbeperkt kan negeren en manipuleren. De crisis zàl dieper worden, en de broodnodige hervormingen steeds meer onvermijdelijk. Jammer alleen voor de 11 miljoen Belgen die het gelag zullen betalen vooraleer de linkerzijde en de vakbonden in België, behorend tot de meest reactionaire krachten in West-Europa, ontwaken uit hun achterhaalde utopie.

Lees meer...

De vrijheid van vrije ondernemers - Christophe Peeters -

Wat wil de overheid bereiken door de handelaar een verplichte sluitingsdag op te leggen? Hem of haar tegen zichzelf beschermen? Waarom mag een handelaar niet zelf beslissen of hij zijn zaak gedurende 7 dagen op 7 al dan niet wil openen? Deze verplichte wekelijkse sluiting is ingevoerd in 1960, in een periode waar de economische omstandigheden uiteraard volledig anders waren dan in 2014. Deze wetgeving is duidelijk niet meer van deze tijd. Het fundamentele debat draait dus om de vraag of de overheid aan een zelfstandig ondernemer kan opleggen om één dag in de week geen handel te drijven.

Lees meer...

Die Kranke Welt en haar credit ratings - Jan Pille - vrijdag 24 december 2010

Weet dan dat voor mij de werking van het financiële systeem en haar steeds groter speculatief karakter maar weinig met liberalisme te maken heeft. Een open samenleving met zin voor duurzaam ondernemerschap en vernieuwing in een karige en goed functionerende staat, dat wel. Een samenleving waar sociale mobiliteit een blijvend streven is en waar politici in relatieve autonomie beslissingen kunnen nemen, dat ook. Dus eens der Kranke Mann van Europa zijn regering heeft, wordt het hoog tijd om de blik te verruimen en binnen het groter geheel van de Europese Unie mee naar het Kranke deel van die Welt te kijken.

Lees meer...

Het voordeel van de activiteitencoöperatieve - Jan Pille - vrijdag 09 juni 2006

Er is werk aan de winkel. In opdracht van de Universiteit Gent en de Vlerick Management School onderzocht het Steunpunt Ondernemerschap de ondernemingsactiviteiten van de bevolking binnen een aantal Europese landen. De Total Entrepreneurial Activity-Index (TEA-index) van Vlaanderen bedraagt 3,7. Het Belgisch gemiddelde is 3,9. Met dat cijfer bevinden we ons achteraan het Europese peloton en het is het laagste van de ons omringende landen. Bovenaan de Europese lijst staan het Verenigd Koninkrijk met 6,2 en Ierland met 9,8. Om het contrast helemaal duidelijk te maken geef ik u ook de TEA-index van de Verenigde Staten mee: 12,4.

Lees meer...

Hoe gaan we om met het fenomeen Brussel? - Jan Pille - vrijdag 29 april 2005

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde verdoezelt een meer fundamentele vraag die zelden gesteld wordt en waar we op lange termijn een antwoord zullen moeten vinden. Hoe gaan we om met het fenomeen Brussel. Hoe gaan we om met deze internationale stad die nu en nog meer in de toekomst uit zijn voegen barst. Die zorgt er voor dat de omgeving van Brussel, vooral Vlaams-Brabant, niet alleen verder zal verfransen, maar ook zal verengelsen, vermarrokaansen, verspaansen, enzovoort. Reageren we hier defensief op of eerder op een pragmatische en open wijze? Van welke kant willen we ons laten kennen, zonder daarom naïef te zijn?

Lees meer...

Consumeren omtrent kwaliteit - Jan Pille - vrijdag 30 januari 2004

Een globalisering van ons consumptiegedrag zal nefast zijn voor deze wereld. Vandaar een pleidooi voor een kwalitatief leven. Aan een dergelijke mentaliteitsverandering kan ook de politiek meehelpen. Door ondermeer te investeren in technologische ontwikkeling die zowel economisch rendabel en ecologisch minder destructief zijn. Door in het onderwijs meer plaats te maken voor filosofische denkprocessen, waarbij ik niet doel op het onderricht in de filosofie als geschiedkundig gegeven, maar op het socratische onderricht dat kennis tegenover een zo breed mogelijk referentiekader probeert te plaatsen.

Lees meer...

De hemel zal blauw zijn - Jan Pille - vrijdag 18 februari 2005

In hun pogingen om het Kyoto-protocol te dwarsbomen hebben de Amerikanen steeds nadrukkelijker gewezen op de economisch nadelige gevolgen van de beperkingen van dit verdrag. Het zou de economische ontwikkeling en groei beperken en leiden tot een enorm verlies van banen. Er zijn echter geen bewijzen dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en dus het mindere (of betere) gebruik van fossiele brandstoffen sowieso een economisch negatief verhaal zou moeten zijn. Het besef is integendeel aan het groeien dat nieuwe technologieën voor energiewinning niet alleen ecologisch maar ook financieel bijzonder lucratief zouden zijn.

Lees meer...

Stedelijke verjonging is een buiten-kans - Jan Pille - vrijdag 20 november 2009

De uitdaging ligt er in het toenemende aantal allochtone jongeren toegang te geven tot een positief westers en seculier ingekleurd ontwikkelingskader. Dat kader steunt op de filosofisch liberale gedachte dat een maatschappij aan elk mens de kans moet bieden zijn of haar talenten ten volle te ontwikkelen én dat elke mens binnen die maatschappij ook anderen daartoe de kans moet geven. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat elk ander kader met of zonder religieuze grondslag daar als een soort antipode het negatief van is. Het komt er voor mij simpel op neer het kader te verdedigen waarvan ik denk dat het de meeste kans op individueel en maatschappelijk geluk biedt.

Lees meer...

De klasse van creativiteit - Jan Pille - vrijdag 21 mei 2004

Het stedelijk beleid van Brussel wordt vandaag gedomineerd door de logica van de steun aan die individuen die zich om allerlei redenen in een positie bevinden die weinig perspectieven biedt. Ze kunnen moeilijker werk vinden, moeilijker een kwaliteitsvolle woning huren en nog in mindere mate kopen, enz... Met deze focus zal een beleid vooral gericht zijn om deze condities in de mate van het mogelijke van ‘moeilijk’ naar ‘doenbaar’ te verschuiven. Maatregelen zijn het uitbreiden van de sociale woningen, subsidiëren van organisaties die aan de ‘moeilijkheidsproblematieken’ willen werken, speciale engagementen naar het onderwijs toe en dergelijke meer.

Lees meer...

De la kinine pour les uns, des vitamines pour les autres - Axel Polis - vrijdag 17 juni 2005

Wallonië heeft in de naoorlogse decennia op een wel erg onhandige manier de omschakeling van een industriële naar post-industriële samenleving proberen te maken. Terwijl Vlaanderen in ijltempo grote buitenlandse investeerders aantrok en het weefsel van kleine- en middelgrote ondernemingen verder ontwikkelde, bleef Wallonië stilstaan. Een merkwaardige mix van orthodox Keynesianisme, anarcho-syndicalisme en een halsstarrig vastklampen aan absoluut onconcurrentiële producten in voorbijgestreefde sectoren, leidden ertoe dat Wallonië een economisch kerkhof is geworden, en grotendeels nog steeds is.

Lees meer...

Hou Gaza buiten A - Axel Polis - vrijdag 16 januari 2009

Antwerpen is Jeruzalem niet. En Borgerhout is allesbehalve bezet Palestijns gebied. Het is misdadig dat Antwerpenaars worden opgezet tegen elkaar. Niemand heeft het recht om aan te zetten tot haat, omwille van huidskleur, afkomst, overtuiging of omdat hij gewoonweg opvalt in het straatbeeld. De AEL projecteert op een schaamteloze manier de uitzichtloze situatie van vele burgers in de Gazastrook op het lot van Antwerpse migrantenjongeren. Het ene heeft echter niks met het andere te maken. Bovendien claimt de AEL dat er een logisch verband zou bestaan tussen de Gazastrook, een Antwerpse betoging die uitdraait op een hooliganisme en sociale achterstelling.

Lees meer...

Tussen democratie en terrorisme - Zvi Raman - vrijdag 18 mei 2007

Een stelling waar steeds wordt op teruggekomen is dat Hamas democratisch is verkozen en dat men deze regering daarom niet zomaar naast zich neer kan leggen. Dat argument snijdt echter geen hout: één van de zwaktes van een democratie is nu net dat ze zichzelf kan onderuithalen en dat via democratische weg ondemocratische of zelfs anti-democratische krachten aan de macht kunnen komen, die niet terugdeinzen voor terrorisme. De Britse Eerste Minister Blair verwoordde het als volgt: “Ik erken volledig het legitieme mandaat van Hamas. Maar als ze willen dat ik hen geld geef, dan wil ik dat ze dat niet gaan gebruiken voor terrorisme. De keuze ligt dus bij Hamas”.

Lees meer...

Cogito ergo sum - Zvi Raman - vrijdag 11 juni 2010

René Descartes poneerde het al in de 17de eeuw: “Je pense, donc je suis”. Via allerlei gedachte-experimenten kwam hij tot het besluit dat hij wel kon bewijzen dat hij een geest had, maar niet dat hij en lichaam heeft. Descartes’ denkoefening legde de basis voor het rationalisme en het Verlichtingsdenken dat de ratio centraal stelde en de basis vormde voor het humanistische en liberale gedachtegoed. Het concept van de vrije wil staat hierbij centraal: het gegeven dat rationeel denkende mensen de baas zijn over hun gedachten, gedragingen en beslissingen. Tot zover niets nieuws onder de zon. De Deense neurobiologe Lone Frank plaatst daar nu echter vraagtekens bij.

Lees meer...

What’s in a name? - Rik Rammeloo - vrijdag 16 juni 2006

Naar aanleiding van de beschuldiging dat Ayaan Hirsi Ali een valse naam zou hebben gebruikt, moet mij iets van het hart: wij beseffen veel te weinig dat ons eigen systeem van namen geven, gebaseerd op familienamen, allerminst universeel is (al is het dat stilletjes aan wel aan het worden). Ondermeer in Afrika is het gebruik van familienamen een relatief recent importartikel en nog steeds volop in evolutie. In Afrika kent men traditioneel geen familienamen. Uiteraard krijgen de kinderen er een naam in de eigen taal, maar deze heeft in principe niets te maken met de naam van de vader of van de moeder, net zoals onze voornamen.

Lees meer...

Burundi, de vergeten terreur - Rik Rammeloo -

Door de huidige terreurdreiging uit de fundamentalistisch-islamitische hoek is een ander terreurprobleem hier – onterecht – veel te lang onder de radar gebleven. Het betreft de situatie in Burundi, een van onze vroegere mandaatgebieden. Pas nu de toestand er in sneltreinvaart evolueert naar een regelrechte gewapende burgeroorlog die ook buurlanden dreigt mee te sleuren en de ganse regio van de grote Afrikaanse meren te ontwrichten, duikt het nieuws daarover terug op in de actualiteit.

Lees meer...

Hoe groen is groene stroom? - Rik Rammeloo - vrijdag 15 juni 2007

Onlangs kon men in de pers lezen dat Vlaanderen een akkoord had gesloten met Indonesië om bij ons de stearine te verbranden die als restproduct achterblijft bij het raffineren van palmolie. In de regio van Indonesië beslaan de palmolieplantages een totale oppervlakte van meerdere malen België. Door deze stearine naar Vlaanderen te halen, zorgt men er alleen voor dat men bij ons het wettelijk vastgelegde quotum hernieuwbare energie haalt, maar op wereldvlak levert dit niets op. De landen van oorsprong van de stearine, zijn door die export aangewezen op aardolie voor hun eigen elektriciteitsproductie. Men verschuift het probleem van Vlaanderen naar de ontwikkelingslanden.

Lees meer...

What’s on, Watson? - Rik Rammeloo - maandag 05 november 2007

De stelling van professor Watson dat zwarten minder intelligent zijn dan blanken omdat bij deze laatsten ‘intelligentiegenen’ zouden voorkomen, die bij de eerst genoemden ontbreken, is niet alleen wetenschappelijk ongegrond, maar ronduit onethisch. Wetenschappelijk ongegrond omdat Watson zelf toegeeft dat men deze genen nog niet heeft gevonden. Onethisch omdat zij racistische vooroordelen bevestigt die volledig in strijd zijn met de rechten van de mens en de basisbeginselen van het liberalisme. Hij is zonder de minste twijfel een wereldautoriteit op het vlak van genen, maar niet, of zeker niet in dezelfde mate, voor intelligentietests.

Lees meer...

Family-planning en ontwikkelingssamenwerking in het Trumpoceen - Rik Rammeloo -

Ontwikkeling en geboortebeperking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén van de onderdelen van ontwikkelingssamenwerking moet dus het helpen organiseren en aanbieden van family-planning in de derde wereld zijn. Voor die landen is het een voorwaarde om er bovenop te raken en op vele plaatsen is men er zich van bewust. De vraag bestaat, is het niet bij de regeringen, dan toch bij een deel van de bevolking. Vooral vrouwen zijn daarbij de vragende partij.

Lees meer...

Gezocht: moedige en rationele politici - Nicky Rogge - vrijdag 09 december 2011

Om uit de eurocrisis te geraken moet er een solidariteitsplan komen dat bouwt op de spirit van het welgekende Marshall plan. De gedachte en slogan van het oorspronkelijk Marshall plan “Whatever the weather, we must move together” moet weer zijn opgeld doen, willen we de huidige problemen in de Eurozone het hoofd kunnen bieden. Een eengemaakte munt zonder een eengemaakt monetair en schuldenbeleid alsook een voldoende op elkaar afgestemd politiek beleid werkt namelijk niet. Europese leiders moeten dringend beginnen met aan hetzelfde zeel te trekken. Alleen op die manier zal men er in slagen de Eurozone uit het oog van de storm te halen en terug in stabieler vaarwater te brengen.

Lees meer...

Naar de invoering van een kerkbelasting - Gwendolyn Rutten - vrijdag 22 oktober 2010

In theorie is de keuze voor een ‘kerkbelasting’ naar Italiaanse inspiratie, een aantrekkelijke methode. In zo een systeem van financiering via belastingen, kan de burger via een ‘fiscaal referendum’ een bepaald percentage van zijn of haar belastingen toewijzen aan erkende godsdiensten of andere organisaties. Denk daarbij niet alleen aan vrijzinnigheid, maar ook aan organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking of het milieu bijvoorbeeld. In de praktijk is dit model in ons land niet zomaar te kopiëren. Er rijzen vragen met betrekking tot de grondwet, de privacy, enz. Toch mogen die bedenkingen ons er niet van weerhouden om de oefening te maken.

Lees meer...

Er is een toekomst voor feminisme - Gwendolyn Rutten - vrijdag 19 november 2010

Het uitgangspunt van vrouwendag is juist: er is een toekomst voor feminisme, om de simpele reden dat er nog heel wat onrechtvaardigheden zijn. Maar de problemen zijn erg verscheiden en vaak minder zichtbaar - bijna onderhuids. Discriminatie bestaat, maar is steeds moeilijker aan te pakken. Als het feminisme een toekomst wil, moet het stoppen met diffuse boodschappen à la ‘vrouwen kiezen zelf voor een hoofddoek’, ‘ik heb geen dienstencheques nodig ‘ of ‘het glazen plafond is een verzinsel’. We hebben in dit land minder Oprah nodig (praten en het hart luchten) en meer Hillary of Angela (duidelijkheid en resultaat). Alleen dan heeft het feminisme een toekomst.

Lees meer...

De oorlogstaal van de NVA - Gwendolyn Rutten - vrijdag 08 april 2011

Dat ik met NVA-er Vic Van Aelst van mening verschil over taalonderwijs is niet het punt. Maar dat men door dit debat voorbij dreigt te gaan aan het het tribalisme en racisme waarin zijn verhaal geworteld is, dàt stuit me tegen de borst. Leest u even mee: “Weet u dat het Vlaams woningfonds zelfs leningen uitdeelt aan bijvoorbeeld Franstalige Zwarten in Asse? Het gaat er mij niet om dat die mensen zwart zijn, het gaat er mij wel om dat zij de verfransing nog versnellen. De Vlaamse regering subsidieert via het Vlaams Woningfonds de verfransing in de Vlaamse rand. Het natuurlijke milieu van de oorspronkelijke inwoners wordt door dit soort leningen verstoord.”

Lees meer...

Recht op een eerlijk proces - Guan Schaiko - donderdag 12 januari 2012

Toen het nieuws over de Amerikaanse moordraid op Osama Bin Laden zich in de vroege ochtend van 2 mei 2011 over de wereld verspreidde, stroomden de steunbetuigingen aan het adres van president Obama binnen. Klaarblijkelijk zijn de leiders van onze democratieën ervan overtuigd dat het bewust en planmatig neerschieten van de vijand zonder enig vorm van proces gelijkstaat met gerechtigheid. Oog om oog, tand om tand. Recenter nog, op 31 december 2011, heeft president Obama zijn handtekening gezet onder een wet die het mogelijk maakt om van terrorisme verdachte individuen voor onbepaalde tijd vast te houden zonder enige vorm van proces.

Lees meer...

Milquet en de Gouden Graal der Syriëstrijders - Seppe Segers -

Verbeeld je een terrorist. De kans is groot dat je jezelf een man voor de geest haalt. Een man met een Kalasjnikov in de hand, een vrij lange baard en een strenge blik in de ogen. Misschien poseert hij voor een zwarte vlag waarop in sierlijke letters iets Arabisch geschreven staat. Het is kortom aannemelijk dat je denkt aan een moslimterrorist. Men zou dit effect waarbij islam gelijkgeschakeld wordt met radicale islam, en dit op zijn beurt met terrorisme, ‘het Bin Landen-effect’ kunnen noemen. Sedert het conflict in Syrië is daar een schakel bijgekomen: ‘dé Syriëstrijder’. Het is frappant hoe vaak deze fout gemaakt wordt.

Lees meer...

Wat Syrië ons leert over ethiek - Seppe Segers -

De gruwel van Syrië en van het verdriet van de Syrische bevolking, is ons allen bekend. Hoewel uiteraard nauwelijks iemand van ons de finesses kent van het verscheurende leed dat er de orde van de dag uitmaakt, zijn de gevallen van inhumane gruweldaden ons daarentegen wel min of meer bekend – of ze staan althans ter beschikking voor degenen die zich de moeite getroosten om peil te krijgen van de situatie. De Morgen van 26 april beschrijft in een speciaal aan het Syrische conflict gewijde bijlage hoe de veiligheidsdiensten het stoffelijk overschot van een dertienjarig kind terugbezorgen aan zijn familie

Lees meer...

Overheidsgestuurde bestraffing van anderstaligheid - Seppe Segers - vrijdag 14 december 2012

Een interuniversitaire studie toonde aan dat kinderen die op school hun thuistaal gebruiken die afwijkt van de onderwijstaal in een groot deel van de gevallen bestraft worden. Noch een consistente talennota, noch de pedagogische vrijheid kan het onderwijsbeleid ter zake vergoelijken. Nederlands stimuleren ter wille van efficiëntie leidt niet met logische noodzakelijkheid tot het bestraffen van anderstaligheid. Zeker niet wanneer in het onderwijsbeleid via een sluipweg een bestraffend element ingebouwd werd.

Lees meer...

De participatiesamenleving verlangt participatiepolitiek - Noortje Thijssen -

Het is waar dat veel initiatieven ontstaan uit nieuwsgierigheid, toeval of idealisme. Rutte heeft ook gelijk dat mensen veel willen én kunnen. Dat moet je inderdaad niet vanuit de overheid willen opleggen of doodknuffelen. Maar het ontgaat de premier dat een deel ook bestaat bij gebrek aan beter. Door bijvoorbeeld de bezuinigingen in de kinderopvang, vangen ouders elkaars kinderen op. Of zolang er geen ziektekostenverzekering voor zelfstandigen bestaat, richten ze een eigen 'Broodfonds' op. En uit frustratie over de urenregistratie in de zorg besluiten professionals met elkaar een managementloze 'zorgbrigade' te vormen.

Lees meer...

Ambtenaren willen zinvol werken - Andreas Tirez - vrijdag 02 maart 2007

Gezondheidszorg en onderwijs zijn twee voorbeelden van openbare dienstverlening die het in België erg goed doen. België is volgens het World Economic Forum 11 plaatsen gestegen ten opzichte van 2005. Dat gezondheidszorg en onderwijs zo goed scoren komt misschien doordat de Belg zeer gevoelig is voor dergelijke thema's waardoor de politiek de electorale druk voelt om ervoor te zorgen dat de boel goed draait. Als dat een belangrijke oorzaak is voor de efficiëntie, dan is het hoopvol dat er een publiek debat gaande is over deze problematiek. Want wat de kiezer belangrijk vindt, vindt de politiek belangrijk: de kiezer heeft immers altijd gelijk, zo werkt dat nu eenmaal in een democratie.

Lees meer...

De haalbaarheid van de besparingsplannen - Andreas Tirez -

Open VLD wil dat tegen 2020 het overheidsbeslag met 5 procentpunt daalt. Dat is in geld van vandaag ongeveer 20 miljard euro. De daling van het overheidsbeslag moet er komen door de overheidsuitgaven in reële termen constant te houden: de overheidsuitgaven mogen dus wel nog stijgen met de inflatie, maar niet meer. N-VA gaat nog een (hele) stap verder: voor haar moeten de overheidsuitgaven in nominale termen constant blijven: dus geen aanpassing aan de inflatie. Dat lijkt een detail maar het is een groot verschil: het maakt de besparingsinspanning bijna dubbel zo groot. De vraag is of dergelijke besparingsplannen, in tijden van vergrijzing en stijgende gezondheidskosten, realistisch zijn.

Lees meer...

Hoeveel kan de Belgische overheid besparen? - Andreas Tirez -

De overheidsuitgaven betreffen niet enkel de sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Het zijn weliswaar de belangrijkste uitgavenposten, maar er zijn ook tal van andere uitgaveposten die de komende jaren onder de aandacht moeten komen als er bespaard wordt. Dat geldt echter niet enkel voor België, maar ook voor andere landen. En de moeilijkheid blijft natuurlijk dat als je wil besparen, je concreet moet aangeven waarop en hoeveel.

Lees meer...

Vier bezwaren tegen een basisinkomen - Andreas Tirez -

Het afgelopen jaar heeft het idee van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen heel wat aandacht gekregen. Het wordt al vele jaren verdedigd door de Belgische filosoof Philippe van Parijs en de ondernemer-politicus Roland Duchatelet. Recent heeft de Nederlandse opiniemaker Rutger Bregman zich tot de voorstanders bekeerd en ook Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, is gewonnen voor een basisinkomen. Panorama wijdde er op 18 december 2014 een reportage aan. Het zou dus een aantrekkelijk idee moeten zijn voor liberalen. Ik heb echter vier bezwaren.

Lees meer...

Een boete voor België zou onterecht geweest zijn - Andreas Tirez -

Ooit moeten de Belgische overheden het structurele begrotingstekort verbeteren. Maar de vraag is tegen welke snelheid er bespaard moet worden. De evidentie lijkt te gaan in de richting van 'nu minder en later meer'. België is dan een bevestiging van deze stelling, namelijk dat de overheidsfinanciën uiteindelijk slechter af zijn als er te veel en te plots bespaard wordt. Het afbouwen van de schuldratio hou je dus beter voor economisch goede tijden. En dat is niet naïef: België heeft in het recente verleden al bewezen dat het dat kan. In de periode 1993-2007 heeft België de schuldratio afgebouwd met 50 procentpunt.

Lees meer...

Siegfried Bracke en de stand van België - Andreas Tirez -

Siegfried Bracke heeft net een road show achter de rug waarbij hij met heel wat cijfers wil aantonen dat het niet goed gaat met België. Wat echter ontbreekt zijn grafieken waarbij België het wél goed blijkt te doen. Die ontbreken, hoewel ook die veelvuldig bestaan. Het grootste gebrek van de presentatie is dan ook de selectiviteit om België in een negatief daglicht te stellen. Anderzijds is het gebruik van cijfers door Bracke toe te juichen omdat er dan eindelijk een basis is om een echt debat te hebben over België.

Lees meer...

Waarom Brussel beter geen apart land wordt - Andreas Tirez -

Economische activiteit laat zich moeilijk dicteren. Dat gebeurt voornamelijk in geografische clusters. Met de evolutie naar een kenniseconomie zal het clustereffect wellicht nog sterker spelen. En die clusters ontstaan vaak toevallig. Het economisch succes van Brussel of Silicon Valley is niet op een politieke tekentafel tot stand gekomen. De politiek moet daar bescheiden in zijn, opiniemakers evenzeer.

Lees meer...

De liberale democratie is in haar hart geraakt - Andreas Tirez -

Naar aanleiding van de verschrikkelijke moordpartij op Charlie Hebdo, tweette filosofe Alicja Gescinska het volgende citaat van Leszek Kolakowski: “There is one freedom on which all other liberties depend, and that is freedom of expression, freedom of speech, of print. If this is taken away, no other freedom can exist, or at least it would be soon suppressed.” De vrijheid van meningsuiting, die afgelopen woensdag zo laf is aangevallen, is inderdaad fundamenteel en essentieel voor onze open samenleving.

Lees meer...

België mist cijfercultuur - Andreas Tirez -

Afgelopen weekend kreeg de 35-jarige Nate Silver een eredoctoraat uitgereikt door de KULeuven. Silver is een Amerikaanse statisticus die vooral naam gemaakt heeft door de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008 en 2012 nagenoeg perfect te voorspellen. Daarmee gaf hij experts het nakijken. Silvers wapen: publiek beschikbare gegevens en correct toegepaste statistiek. Zelf ben ik ook gebeten door data en maak ik er veel gebruik van in maatschappelijke discussies. Het is de grootste drijfveer van mijn economieblog, die ik het motto 'opinions are cheap, facts are expensive' meegegeven heb.

Lees meer...

Schaf uitgaven voor recreatie, cultuur en religie af - Andreas Tirez -

Er wacht België nog een forse besparing op de overheidsuitgaven. Om de uitgaven voor sociale zekerheid en gezondheidszorg aanvaardbaar te houden, moet de overheid zich beperken tot haar kerntaken. De 5 miljard euro die ze jaarlijks uitgeeft aan ‘recreatie, cultuur en religie’ hoort daar niet bij en wordt op termijn beter afgeschaft, zolang niet kan aangetoond worden dat deze maatschappelijke baten heeft.

Lees meer...

België zal zijn defensie-uitgaven fors moeten verhogen - Andreas Tirez -

Trump staat in de VS niet alleen met zijn kritiek op landen die te weinig bijdragen voor defensie. Ook Hillary Clinton en Bernie Sanders klaagden dat aan tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen. En ook Paul De Grauwe zei recentelijk dat de lage uitgaven van de meeste NAVO-landen niet duurzaam zijn. Het is dan ook een terechte aanklacht: landen zoals België hangen voor hun veiligheid bijna volledig af van andere. We liften mee op de inspanningen van landen als de VS en het VK.

Lees meer...

Waarom Elio I de rit uit doet - Andreas Tirez - vrijdag 23 december 2011

België heeft na anderhalf jaar een regering. Bij het regeerakkoord was er veel aandacht voor de begroting. Dat is onterecht. Veel belangrijker zijn de langetermijnhervormingen die onze dierbare welvaartsstaat financieel duurzaam moeten maken. En op dit vlak zet Elio I een aantal belangrijke stappen, niet in het minst wat betreft de hervorming van de pensioenen. Vincent Van Quickenborne, de liberale minister van Pensioenen, heeft alvast een vliegende start genomen en een groot deel van de pensioenhervorming wordt wellicht nog dit jaar goedgekeurd. Voor veel waarnemers is het pensioendossier één van de vele hindernissen waarover deze regering kan struikelen.

Lees meer...

Gelijke kansen zijn in België belangrijker dan herverdeling - Andreas Tirez -

Meer gelijke kansen creëren door de inkomensongelijkheid te verminderen lijkt voor België niet de efficiëntste beleidsoptie. De inkomensongelijkheid is al laag, zonder hoge sociale mobiliteit. Om tot meer gelijke kansen te komen lijkt het beter meer te focussen op andere maatregelen voor de lage inkomensklassen. Naast de financiële focus, die uiteraard belangrijk blijft, moet men inzetten op ondersteuning zoals kwaliteitsvolle kinderopvang tegen zeer lage kosten voor lage inkomens en intensieve gezinsondersteuning aan huis.

Lees meer...

Structurele maatregelen voor meer groei (die weinig of niets kosten) - Andreas Tirez -

De huidige verkiezingscampagne maakt het duidelijk: we leven nog steeds in een wereld van schaarste, ook al zijn we vele keren rijker dan pakweg 100 jaar geleden. Er wordt door de politieke partijen gebikkeld over waar en hoeveel er bespaard moet worden, zodat onze welvaartsstaat kan behouden blijven. Structurele maatregelen voor meer economische groei zijn dan ook nodig. Om dat concreet te maken stel ik negen maatregelen voor waarvan de meeste bovendien weinig of niets kosten.

Lees meer...

België is nog lang geen ‘Belgistan’ - Andreas Tirez -

Er is helemaal geen grond voor de ‘culturele angst’ dat moslims ons land zullen overnemen, als ze dat al zouden willen. Hun aantal mag nog verdrievoudigen, ze blijven ruim in de minderheid. En in onze liberale democratie, met individuele grondrechten, kan minderheid noch meerderheid haar levensstijl opdringen.

Lees meer...

Cultuursusbsidies veroorzaken Mattheuseffect - Andreas Tirez -

Veel cultuurdomeinen worden gesubsidieerd door de overheid. Die subsidies komen vooral ten goede aan hoogopgeleiden. Gezien de sterke correlatie tussen opleiding en inkomen krijgen heel wat cultuurparticipanten die het eigenlijk best wel kunnen betalen toch een soms zeer grote korting op hun ticketprijs. Die korting wordt betaald door de niet-gebruiker, waar dus ook heel wat laagopgeleiden met een laag inkomen bij zitten. Cultuursubsidies blijken dus een klassiek voorbeeld van het mattheuseffect te zijn.

Lees meer...

De individuele verantwoordelijkheid van een arm kind is nul - Adreas Tirez -

Over het armoedebeleid van deze Vlaamse regering was ik in deze krant in 2014 al kritisch, omdat ik het stiefmoederlijk behandeld vond in het regeerakkoord. Het armoedebeleid was goed voor nog geen 400 woorden. Op een totaal van 24 beleidsdomeinen kreeg alleen dierenbescherming minder aandacht. Ik gaf toen nog het voordeel van de twijfel - je weet nooit of de daden de woorden niet zullen overtreffen - maar nu niet meer. Deze minister en bij uitbreiding deze Vlaamse regering zien armoedebestrijding niet als een prioriteit.

Lees meer...

Rolstoelgebruikers en de capabilities approach - Andreas Tirez - vrijdag 13 juni 2008

Nobelprijswinnaar Amartya Sen pleit ervoor om John Rawls’ theorie uit te breiden waarbij de aandacht verschuift van ‘primaire sociale goederen’ naar ‘wat goederen doen met mensen’. De uitbreiding van Rawls’ theorie noemt hij de ‘capabilities approach’: een rechtvaardige maatschappij geeft de mensen de vermogens om hun leven zo goed mogelijk zelf in te richten. In deze aanpak worden objectieve zaken gecombineerd met subjectieve. Het objectieve aspect is de lijst met ‘capabilities’ en die is voor elke persoon van toepassing. Daarenboven kan het individu zelf kiezen of hij de vermogens ook effectief omzet in een functioneren.

Lees meer...

Regels zijn soms belangrijker dan democratische controle - Andreas Tirez -

Als je niet zomaar kan rekenen op de kiezer om machthebbers democratisch goed te controleren, zijn strikte regels een alternatief. Maar ze moeten dan wel goed gevolgd worden. Ook en vooral door machthebbers. De partijen Groen en Ecolo willen met een wetsvoorstel rond lobbyen meer transparantie bewerkstelligen over contacten tussen belangenorganisaties en beleidsmarkers. Het voorstel – enkel gericht op legeraankopen – is om onder meer een transparantieregister op te zetten dat alle contacten en hun inhoud registreert.

Lees meer...

Lang sparen en trouwen maken je rijk - Andreas Tirez -

In België is de inkomensongelijkheid relatief laag. Het vermogen daarentegen is ongeveer 45 keer ongelijker verdeeld dan het inkomen. Schokkend voor velen, maar er zijn enkele natuurlijke verklaringen. Die maken de ongelijkheid misschien wel onvermijdelijk. En dus niet zozeer veroorzaakt door een losgeslagen kapitalisme of een asociale belastingpolitiek.

Lees meer...

Tegen een algemeen hoofddoekenverbod op school - Andreas Tirez - vrijdag 09 oktober 2009

Een oplossing voor de hoofddoekenkwestie kan bestaan uit een algemeen verbod op hoofddoeken, maar even goed uit een algemeen gebod om hoofddoeken toe te laten. Nadeel van een algemeen gebod is de huidige, historisch gegroeide situatie waarbij er scholen zijn met concentraties van radicale leerlingen. Dit kan men oplossen door toe te staan dat scholen toch een verbod op hoofddoeken kunnen instellen wanneer een belangrijk aantal van de vrouwelijke leerlingen een hoofddoek dragen. Dit alternatief, een algemeen gebod met uitzonderingen, zou de vrijheid van elk individu zoveel mogelijk garanderen en dus moet dit ondersteund worden, los van de persoonlijke overtuiging. Het gaat hier immers om liberale grondrechten.

Lees meer...

Solidair met Griekenland? - Andreas Tirez - vrijdag 01 juni 2012

Het is opmerkelijk hoe gemakkelijk het verhaal van de spilzieke periferie met torenhoge overheidsschulden ingang vindt bij de publieke opinie. Opmerkelijk, omdat de objectieve cijfers iets helemaal anders zeggen. Spanje, Ierland en in mindere mate Portugal kan je niet zoveel verwijten. Griekenland is een ander verhaal, maar daar lijkt de situatie dermate verslechterd dat ze er enkel nog kunnen uit geraken als de eurozone een spons veegt over het verleden en de Grieken terug een perspectief biedt. Dat zal via een versterkt economisch Europa moeten gaan.

Lees meer...

Lagere loonkosten door minder bedrijfssubsidies - Andreas Tirez - vrijdag 26 oktober 2012

De aangekondigde sluiting van Ford Genk heeft in België de voorbije dagen het nieuws beheerst. Met een verlies van meer dan 10.000 directe en indirecte jobs wordt Limburg zwaar getroffen. De sluiting wakkert bovendien opnieuw het debat aan over de te hoge loonkosten. Deze zou men kunnen verlagen door de bedrijfssubsidies af te schaffen en met die besparing de loonkosten te verminderen. De bedrijfssubsidies zijn de laatste jaren immers fors gestegen tot zo'n 10 miljard euro en zijn daarmee bijna zo groot als de opbrengst van de vennootschapsbelasting.

Lees meer...

De rol van toeval in succes wordt onderschat - Andreas Tirez -

Afgelopen zondag gaf Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, een speech voor pas afgestudeerden van een elite-universiteit. Daarin benadrukte hij de rol van toeval voor hun succes. Hun leven is immers sterk bepaald door de genetische aanleg en het (kans)rijke gezin waarin ze geboren werden. En deze gelukzakken krijgen in ons systeem, een meritocratie, ook nog eens de grootste beloning. Dat impliceert volgens Bernanke dat zij ook "de grootste verantwoordelijkheid hebben om hard te werken, om bij te dragen tot een betere wereld, en om hun geluk te delen met anderen". En het impliceert een pleidooi voor hogere belastingen op toplonen.

Lees meer...

De Belgische topprestatie (zonder ironie) - Andreas Tirez - vrijdag 30 september 2011

De huidige toestand van de Belgische overheidsschuld is nog steeds niet goed. Maar dat is enkel en alleen te wijten aan de grote achterstand die België in de jaren ’70 tot begin jaren ’90 heeft opgelopen, met uiteindelijk een schuldratio tot boven 130 procent. Toen was de analyse correct dat België ziek was, doodziek. En die doodzieke periode uit het verleden maskeert de topprestatie van de laatste 15 jaar: we zitten nog niet in de koppositie, omdat we van ver moesten komen, maar we hebben al heel wat achterstand ingehaald. Deze vaststelling staat in schril contrast met de perceptie van het inefficiënte België. We koersen tegen 50 km/u, terwijl de rest 40-45 km/u fietst.

Lees meer...

Belgische overheidsuitgaven in de middenmoot - Andreas Tirez -

Uit een rapport van de Nationale Bank blijkt dat de Belgische overheidsuitgaven veel sterker stijgen dan de ontvangsten. Voor velen is dat nog maar eens het bewijs dat de overheid oncontroleerbaar en onhoudbaar aan het uitdijen is. Maar als deze uitgaven vergeleken worden met andere (top)landen, dan blijkt dat België in de middenmoot zit. Een veel belangrijkere discussie dan het niveau of de stijging van de uitgaven, is wat je als burger terugkrijgt van de overheid: de echte discussie gaat over de efficiëntie van de overheid en haar kerntaken, en veel minder over het niveau van de uitgaven.

Lees meer...

De kracht van verbondenheid - Andreas Tirez -

Als liberaal is mijn eerste reflex om het voluit op te nemen voor de liberale grondrechten die individuen en minderheden moeten beschermen tegen mogelijk misbruik door de staat en de meerderheid. Keer op keer stel ik vast dat het principe van onze liberale democratie onvoldoende bekend is. Dat die vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid van religie en geweten, onvervreemdbaar zijn en dus niet door een democratische meerderheid bepaald worden.

Lees meer...

Over zwaartekrachtgolven, vuurtorens en cultuursubsidies - Andreas Tirez -

Externaliteiten, of externe effecten, zijn een bepaalde soort van marktfaling, een mechanisme waarop de markt faalt om de uitkomst te bereiken die de maatschappij optimaal acht. Het erkennen van een marktfaling is het erkennen dat de onzichtbare hand van Adam Smith toch niet optimaal blijkt te werken. Alvast in mijn opleiding Economie werden marktfalingen uitvoerig besproken. Een goed begrip van marktfalingen is volgens mij essentieel om de rol van de overheid te begrijpen.

Lees meer...

Mijn zoektocht naar wit werk - Andreas Tirez -

Binnenkort wordt ons huis verbouwd. Daarvoor moet er echter eerst een deel van de woning worden afgebroken. Om de kosten van de verbouwing te drukken heeft deze kleine neringdoener besloten de afbraak zelf te doen. Alleen zal de aannemer mogelijks twee maanden vroeger kunnen beginnen dan verwacht en moet de afbraak veel sneller gaan. Het leek me dus een goed idee om de nodige hulp op de markt te kopen, de arbeidsmarkt, dan. Daarenboven is het een interessant experiment om zelf te ondervinden wat er allemaal bij komt kijken indien je als particulier hulp wil inhuren zonder beroep te doen op het zwarte circuit.

Lees meer...

De werkbonus: redder van de vergrijzing - Andreas Tirez -

De Vergrijzingscommissie heeft de opdracht om voor België de toekomstige vergrijzingskost in te schatten. De commissie gaat bij haar prognoses uit van een hogere werkgelegenheidsgraad dan nu: 68,5% in 2060 in vergelijking met 64% nu. Zonder die stijging zou de extra vergrijzingskost nog hoger zijn. Ik denk echter dat de commissie te pessimistisch is: de potentiële werkgelegenheidsgraad in 2030-2060 is veel hoger. Mijn argumentatie daarvoor is eenvoudig: er zijn landen die nu al een werkgelegenheidsgraad halen die een pak hoger is dan de werkgelegenheidsgraad waarmee de Vergrijzingscommissie rekent voor België in 2060. Als we die werkbonus ten volle kunnen benutten, kan de geschatte vergrijzingskost met meer dan de helft verminderen.

Lees meer...

De huidige crisis is geen maatschappelijke cesuur - Andreas Tirez - vrijdag 20 maart 2009

Er zijn fouten gemaakt en het vermijden van deze fouten betekent andere afwegingen dan in het verleden, wat zal leiden tot andere regels, zoals bijvoorbeeld de terugkeer naar narrow banking. Dat zal waarschijnlijk door het financiële wereldje aanzien worden als een revolutie(tje), maar een maatschappelijke cesuur als de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat wordt het niet. We moeten beseffen dat het in essentie gaat om de financiële wereld waar de regels niet werkten. Onze andere bedrijven, echter, waren en zijn gezond en productief, dankzij het kapitalistische systeem. Deze organisaties zijn en blijven bronnen van innovatie en welvaart.

Lees meer...

Congestietaks is concurrent voor het spoor - Andreas Tirez -

Een congestietaks zou het kip-en-eiprobleem van carpoolen kunnen oplossen. Nu wordt er bijna niet gecarpooled omdat mensen geen geschikte chauffeur of passagier vinden. En zij die toch carpoolen, hebben meestal een vaste chauffeur, waardoor je van die persoon afhankelijk bent. Dat kan door een congestietaks doorbroken worden, omdat hierdoor zowel het aanbod van als de vraag naar carpoolende auto’s zal verhogen, waardoor het veel makkelijker wordt om een chauffeur of passagier te vinden.

Lees meer...

Kan de doodstraf rechtvaardig zijn? - Andreas Tirez - vrijdag 06 februari 2009

Op het eerste gezicht lijkt de vraag of de doodstraf een passende straf is een vraag over rechtvaardigheid te zijn. Dat blijkt echter maar zelden uit de argumenten van de voor- en tegenstanders. Zo bijvoorbeeld is een veel gehoord argument van de voorstanders dat deze straf als afschrikking dient voor andere potentiële moordenaars en dat het goedkoper is voor de maatschappij. Beide argumenten worden door de tegenstanders bestreden: er zou nog niet afdoende bewezen zijn dat de doodstraf het aantal zware misdrijven vermindert en de kost om een mens ter dood te brengen is hoog, toch als we het risico op onschuldige slachtoffers willen uitsluiten.

Lees meer...

Wat hadden ze niet in de jaren 80 wat we nu hebben voor het goede leven? - Andreas Tirez -

Ik nam onlangs deel aan een debat over het basisinkomen. Twee andere leden van het panel, Lode Vereeck en Nele Lijnen, waren matig tot sterke voorstanders van een basisinkomen. Ik ben dat niet. Ik vrees dat een voldoende hoog basisinkomen onbetaalbaar is. Ik denk ook dat het niet rechtvaardig is, omdat een basisinkomen voor iedereen gelijk is, ongeacht of je veel geluk gehad hebt in het leven of net veel pech. Het lijkt me beter in te zetten op het verhogen van het leefloon tot aan de armoedegrens.

Lees meer...

De politieke gevolgen van de Griekse crisis - Andreas Tirez - vrijdag 14 mei 2010

Enigszins ironisch kunnen we vaststellen dat de vrije markt, die zelf van overheidswege regels nodig heeft om goed te functioneren, nu aan diezelfde overheden regels oplegt. Men kan op dit vlak spreken van een vruchtbare wisselwerking tussen markt en overheid. Daarenboven zorgt de vrije markt voor de broodnodige samenwerking op Europees niveau. De markt heeft duidelijk gemaakt dat er anders een einde komt aan de euro. Blijkbaar hebben de Europese leiders beslist om de euro te behouden, en moeten ze, onder druk van de markt, een grotere inmenging van Europa in hun staatszaken aanvaarden. En bevalt je dat niet, dan stap je maar uit de euro.

Lees meer...

ING toont de schaduwzijde van het kapitalisme - Andreas Tirez -

De ontslagen bij ING zijn bitter voor de betrokkenen. Zij zijn de pechvogels in ons kapitalistisch systeem. Mensen die ontslagen worden, massaal of niet, tonen de schaduwzijde van dat systeem. De drang naar efficiëntie, die ons zeer welvarend maakt, betekent dat er meer kan gedaan worden met minder. En dus dat soms mensen overbodig worden voor het bedrijf. Dat is hard, omdat een job in onze maatschappij veel meer is dan enkel een inkomen. Hij is vaak ook een groot stuk van je identiteit en je sociale leven.

Lees meer...

De nefaste invloed van lobbygroepen - Andreas Tirez - vrijdag 04 mei 2012

Een sterk staaltje van groepsegoïsme van de vakbond is de garantieregeling die Arco uit de brand wist te slepen: iedereen die coöperatieve aandelen had in Arco, een onderdeel van de christelijke werknemersbeweging ACW, krijgt het verlies dat ze lijden door het quasi-failliet van Dexia door de overheid terugbetaald, alsof de aandelen een spaarrekening zijn. Kostprijs voor de belastingbetaler: 1 tot 1,5 miljard euro, of ongeveer 500 euro per modaal gezin. Ook nu is het duidelijk: de belastingbetaler kan dit bedrag ophoesten. De Europese Commissie heeft in ieder geval een onderzoek gestart naar de Arco-deal.

Lees meer...

Niet-weten is onze identiteit - Andreas Tirez - vrijdag 05 november 2010

Onze identiteit is de erkenning dat we niet weten hoeveel vormen er van het ‘goede leven’ bestaan, laat staan wat deze vormen zouden moeten inhouden. Onze identiteit kan dus niet nationaal gedefinieerd worden. Het is geen identiteit die uitsluit, en ook niet één die alles insluit. Het is er één van bescheidenheid en twijfel, van niet-weten. Tegelijk is ze onbescheiden en duidelijk, omdat de erkenning van het niet-weten voor iedereen geldt, waardoor we niet in de val van het relativisme trappen. Omdat we niet-weten, leggen we zomin mogelijk keuzes op aan het individu. En deze vrijheden kunnen ons niet zomaar afgenomen worden, zelfs niet op een democratische manier. Ons systeem is dan ook niet zomaar een democratie, maar een liberale democratie.

Lees meer...

30-urenweek kan ongelijkheid doen toenemen - Andreas Tirez -

Een werkduurvermindering zonder loonverlies is enkel realistisch als er productiviteitswinsten gerealiseerd worden. Uit het verleden blijkt dat een stijgende arbeidsproductiviteit gepaard gaat met meer kapitaalinvesteringen. Dat extra kapitaal moet dan adequaat vergoed worden, zoniet zullen de kapitaalinvesteringen niet gerealiseerd worden. De kapitalist wordt dus rijker, terwijl de werknemer stagneert. Het gevolg van een 30 urenweek is dan een stijgende ongelijkheid tussen werknemers en kapitalisten.

Lees meer...

Beter besparen op uitgaven die geen kerntaken zijn - Andreas Tirez -

Er zijn veel goede argumenten voor een belangrijke rol van de overheid in de organisatie en financiering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, zowel vanuit rechtvaardigheid als vanuit efficiëntie. Ze zullen dan ook steeds de grootste hap uit het overheidsbudget (moeten) nemen. Toch moet er bespaard worden: het gat van 10 miljard dicht zich niet vanzelf. Het is volgens mij echter een misvatting dat er niet op andere overheidsuitgaven kan bespaard worden.

Lees meer...

Efficiënter bestuur is nu al mogelijk - Andreas Tirez - vrijdag 21 maart 2008

Tijdens een uiteenzetting van professor Marc De Vos (Itinera Institute) voor het Centrum Emile Flamant kwam aan het licht dat de impact van de overheid op het BBP vooral gegroeid is door de uitbreiding van de lokale besturen, zeg maar de gemeentes en de provincies. Dáár zit dus de voornaamste vervetting van de overheid. In deze materie heeft Vlaanderen al meer dan voldoende bevoegdheden om efficiënter te besturen, maar ze blijkt hier onvoldoende haar bevoegdheden te gebruiken. Nee, beter bestuur, of correcter, efficiënter bestuur is dringend nodig en dat kan nu al voor een groot deel, zonder staatshervorming.

Lees meer...

Waarom de Franstaligen 'non' zeggen - Andreas Tirez - vrijdag 23 april 2010

Anno 2010 valt de Belgische federale regering over Brussel-Halle-Vilvoorde, een tot voor kort sluimerend, relatief onbelangrijk probleem. De verklaring wordt gegeven door te verwijzen naar de verschillende publieke opinies die ervoor zorgen dat de politici divergerende belangen hebben. Vlaamse en Franstalige politici kennen elkaar niet meer en communiceren nog minder. Daarbij wordt gezegd dat BHV een symbooldossier geworden is waarin emotie belangrijker is dan de rede. Al deze en andere redenen zijn ongetwijfeld relevant, maar er wordt vaak aan een meer basale reden voorbijgegaan en dat is geld.

Lees meer...

De vaste boekenprijs is achterhaald - Andreas Tirez -

De opkomst van digitale boeken en online verkoop is wellicht niet te stuiten en zal de lokale boekhandels én de grote ketens dwingen om zich heruit te vinden of ten onder te gaan. Dat zal niet ten koste gaan van het aanbod, integendeel. Consumenten zullen door de digitalisering meer keuze hebben, tegen een lagere prijs. De vaste boekenprijs lijkt een poging om de existentiële strijd van de fysieke boekhandelaren nog wat uit te stellen. En ondertussen betalen we wat meer of lezen we wat minder. Of shoppen we bij Amazon Duitsland.

Lees meer...

De federale kieskring als pasmunt - Andreas Tirez - vrijdag 25 juni 2010

De Vlaams-nationalistische N-VA heeft in Vlaanderen de verkiezingen afgetekend gewonnen. Er zal dus een akkoord moeten komen over een grote staatshervorming. De Franstaligen willen echter een duidelijk signaal dat Beglië blijft bestaan. De invoering van een federale kieskring is zo'n signaal, maar de N-VA heeft zich in het verleden sterk uitgesproken tegen een federale kieskring. Toch kan het als ultiem pasmunt dienen om tot een grote staatshervorming te komen, omdat N-VA-leider Bart De Wever niet gelooft dat het zijn belofte kan waarmaken, namelijk een Belgische esprit creëren. Hierdoor kan hij een dergelijke toegeving verkopen aan zijn achterban als een schijntoegeving.

Lees meer...

Hoe herverdelen in een geglobaliseerde wereld? - Andreas Tirez - vrijdag 30 maart 2007

Het is duidelijk wat er de komende jaren moet gebeuren: de winsten van de globalisering moeten beter herverdeeld worden, zodat iedereen kan meeprofiteren. Daarna zal de neerwaartse druk op de lonen terug afnemen. Alleen, herverdelen is makkelijker gezegd dan gedaan in een geglobaliseerde wereld. Lukt de herverdeling niet, dan zal onze welvaartsgroei, door een groter protectionisme, onvermijdelijk dalen. Ook daar wordt uiteindelijk de middenklasse de dupe van. Topmanagers zullen hun heil wel elders zoeken. Dat is niet zo positief nieuws, maar ook niet dramatisch: als we onze solidariteit kunnen behouden, kan iedereen zijn of haar leven blijven inrichten zoals hij of zij dat wil.

Lees meer...

Het GOK-decreet werkt - Andreas Tirez - vrijdag 09 maart 2012

Het decreet 'Gelijke OnderwijsKansen' geeft scholen sinds 2002 extra geld voor kansarme leerlingen. Uit onderzoek van de KULeuven blijkt nu dat het extra geld goed werkt voor deze leerlingen, zonder dat de kansrijke leerlingen eronder lijden. Daarenboven blijkt dat de schijnbaar vage aanpak het beste werkt: scholen die het geld gebruiken voor de "socio-emotionele" ontwikkeling van de kansarme leerling halen betere testresultaten dan scholen die rechtstreeks mikken op het verbeteren van die testresultaten.

Lees meer...

De politieke gevolgen van de Griekse crisis - Andreas Tirez -

Enigszins ironisch kunnen we vaststellen dat de vrije markt, die zelf van overheidswege regels nodig heeft om goed te functioneren, nu aan diezelfde overheden regels oplegt. Men kan op dit vlak spreken van een vruchtbare wisselwerking tussen markt en overheid. Daarenboven zorgt de vrije markt voor de broodnodige samenwerking op Europees niveau. De markt heeft duidelijk gemaakt dat er anders een einde komt aan de euro. Blijkbaar hebben de Europese leiders beslist om de euro te behouden, en moeten ze, onder druk van de markt, een grotere inmenging van Europa in hun staatszaken aanvaarden. En bevalt je dat niet, dan stap je maar uit de euro.

Lees meer...

De Grieken moeten hun crisis zelf betalen - Andreas Tirez - vrijdag 12 februari 2010

Als men de markt buitenspel zet en Europa kiest voor een bail-out van Griekenland, wordt niet alleen aan Griekenland, maar aan andere eurolanden (zoals Portugal, Spanje, Italië maar ook aan België) het signaal gegeven dat er altijd wel een vangnet is, ook al is men onverantwoordelijk geweest en weigert men te saneren. Dat zal op lange termijn slecht uitdraaien, met het uiteenvallen van de eurozone, of op zijn minst een sterke inkrimping met enkel sterke landen zoals Duitsland en Frankrijk, maar waarschijnlijk zonder België. Dat de Grieken hun rotzooi zelf moeten opkuisen is geen gebrek aan solidariteit, maar rechtvaardig en efficiënt op lange termijn.

Lees meer...

Meer vrije markt zorgt voor minder honger - Andreas Tirez -

Vorige week publiceerde Els Keytsman, werkzaam bij Oxfam-Wereldwinkels, een essay in de nieuwsbrief van Liberales met als titel Beleggen in honger. In dit essay geeft ze kritiek op speculatie, op investeringen en zelfs op vrijhandel. Liberales is het zeker niet eens met alle stellingen die Els Keytsman inneemt. We hebben het essay toch gepubliceerd, omdat Liberales van mening is dat in een dergelijk belangrijk debat alle redelijke stemmen aan bod moeten komen, en Els Keytsman brengt tal van redelijke argumenten aan. Hieronder volgt een kritiek op een aantal stellingen die in haar essay verdedigd worden.

Lees meer...

Het dragen van een hoofddoek is een liberaal grondrecht - Andreas Tirez -

Zeker liberalen zouden twee keer moeten nadenken vooraleer te pleiten voor algemene beperkingen van de vrije meningsuiting en andere vrijheden. Het dragen van een hoofddoek valt daar ook onder. En als je toch pleit voor dergelijke algemene beperkingen, dan moeten er harde, concrete bewijzen zijn dat andere rechten en vrijheden in het gedrang zijn. Onze liberale grondrechten zijn er immers voor iedereen, ook, nee, zeker voor zij die willen afwijken van de norm.

Lees meer...

Liberale politici verkopen hun ideologie niet - Andreas Tirez - vrijdag 08 januari 2010

Meer dan in veel andere landen kan je in Vlaanderen voorspellen wie de zwak presterende leerlingen zullen worden, nog voor ze één stap op de school gezet hebben, simpelweg door naar hun afkomst te kijken. Leerlingen die uit een gezin met een lagere sociaal-economische status (SES) komen, scoren gemiddeld slechter dan leerlingen uit een gezin met een hoge SES. Mensen met gezond verstand noemen dat normaal: ‘domme’ ouders krijgen ‘domme’ kinderen; het nature-argument is dan ook aan een comeback bezig. Maar hoe komt het dan dat de link tussen afkomst en prestaties zoveel groter is in Vlaanderen, vergeleken met bijvoorbeeld Denemarken of Finland?

Lees meer...

Analyse van 9 jaar Vlaams begrotingsbeleid - Andreas Tirez - vrijdag 15 mei 2009

Met de jobkorting van 250 euro in februari heeft de Vlaamse regering aangetoond dat minder belastingen mogelijk zijn. Maar toch had ze veel beter kunnen doen: uit de analyse van 9 jaar Vlaams begrotingsbeleid blijkt namelijk dat er ruimte was voor meer dan vijf jobkortings per jaar. En dit zonder te moeten snoeien in basisvoorzieningen zoals onderwijs of gezondheidszorg. De analyse van het verleden geeft ook aan dat Vlaamse verkiezingsbeloftes voor een significante belastingsverlaging op budgettair en maatschappelijk vlak uitvoerbaar zijn.

Lees meer...

De keerzijde van gelijke kansen - Andreas Tirez - vrijdag 02 februari 2007

De naoorlogse generatie is de eerste die volop kan genieten van meer individuele vrijheid en die de nodige kansen krijgt om zichzelf te ontplooien. Tegelijk is er een overdreven risicoaversie. Een mislukking, zoals een ontslag of een faillissement, weegt heel zwaar op het persoonlijk geluk van een individu, zelfs wanneer het inkomensverlies wordt gecompenseerd. Dat individu wordt door de maatschappij en door zichzelf op dat moment immers als 'mislukt' beschouwd. Deze mentaliteit, een gevolg van de meritocratie, moet veranderen: een mislukking maakt je hoegenaamd niet 'mislukt'. Na een faling zou je moeten (kunnen) recht krabbelen en opnieuw proberen.

Lees meer...

57 miljoen euro voor de Koningin Elisabethzaal - Andreas Tirez - vrijdag 19 juni 2009

Net vóór de verkiezingen besliste de Vlaamse regering om de vernieuwing van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen goed te keuren. Kostprijs: 57 miljoen euro. Is 57 miljoen euro overheidsgeld om een concertzaal uit te breiden en de akoestiek gevoelig te verbeteren exuberant? In deze tijden van crisis zonder twijfel: ja. Uiteindelijk draait dit om het debat dat de voorbije goede jaren al te veel weggemoffeld is, namelijk het kerntakendebat: over wat de overheid wel en niet moet financieren en uitvoeren.

Lees meer...

Meer vrije markt zorgt voor minder honger - Andreas Tirez - vrijdag 30 mei 2008

Vorige week publiceerde Els Keytsman, werkzaam bij Oxfam-Wereldwinkels, een essay in de nieuwsbrief van Liberales met als titel Beleggen in honger. In dit essay geeft ze kritiek op speculatie, op investeringen en zelfs op vrijhandel. Els Keytsman brengt tal van redelijke argumenten aan maar ik ben het niet eens met een aantal van haar stellingen. Volgens mij worden in haar essay niet de echte problemen uiteengezet. Hierna wil ik aantonen dat juist een meer vrije markt er voor zorgt dat er minder honger in de wereld bestaat.

Lees meer...

Over kinderarmoede, LINA’s en vrouwenquota - Andreas Tirez - vrijdag 25 maart 2011

Kinderarmoede is in Vlaanderen op 12 jaar tijd verdubbeld. Toch staat deze problematiek maar laag op de politieke agenda. De reden is onder meer te vinden bij de middenklasse waar er een zeker fatalisme heerst: arme ouders zijn ofwel onwillig om iets aan hun situatie te doen ofwel te dom (en waarschijnlijk beide). Dat hun kinderen ook in armoede terechtkomen, is logisch: domme/onwillige ouders krijgen domme/onwillige kinderen. Dat fatalisme staat haaks op het liberale mensbeeld: elk individu heeft de capaciteit om zelf keuzes te maken, als ze daar de kansen toe krijgen. Maar ook sommige liberalen lijken besmet met het fatalisme en zijn eerder te bestempelen als LINA's: Liberalen In Naam Alleen.

Lees meer...

Ethische aspecten van klimaatverandering - Andreas Tirez - vrijdag 01 juni 2007

De discussie over klimaatverandering is niet zo gemakkelijk. Dat komt door de complexiteit van de klimaatverandering zelf, maar ook doordat de klimaatverandering pas in de verre toekomst een groot probleem wordt. De pleitbezorgers van radicale actie, zoals bijvoorbeeld Groen!, appelleren daarom aan ons ethisch gevoel: hoe kunnen wij de toekomstige generaties opzadelen met zulke hoge kosten terwijl het ons nu slechts 1% van het BNP kost om dat te vermijden? Dat is toch zeer onrechtvaardig, niet? De ironie van de zaak is dat het net de ethiek is die de conclusie van het Stern-rapport op losse schroeven zet, en daarmee ook de 1%-norm van Groen!.

Lees meer...

Loonvorming op anciënniteit: de olifant in de kamer - Andreas Tirez -

Door de loonvorming op anciënniteit zijn er in België minder oudere werknemers aan de slag, waardoor de uitgaven voor werkloosheid en (brug)pensioen hoger zijn. En dat leidt op zijn beurt tot hogere pensioenenuitgaven. Die uitgaven zijn goed voor ongeveer 10% van het BBP, niet extreem hoog in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, maar onze pensioenen die we kunnen uitkeren zijn wel relatief laag. De link tussen loonvorming en anciënniteit moet dus doorbroken worden om onze pensioenen veilig te stellen.

Lees meer...

Over koopkracht en de vrije markt - Andreas Tirez - vrijdag 02 mei 2008

De vrije markt kan enkel goed werken als de prijzen effectief de correcte informatie geven. Wanneer kartels de prijzen op een kunstmatige manier bepalen, is dit niet het geval en zijn de beslissingen die op basis van deze informatie genomen worden verkeerd, ook al zijn ze decentraal genomen en is er geen probleem inzake de juiste prikkels. Deze verkeerd genomen beslissingen ondermijnen de efficiëntie die een vrije markt normaal levert. Hierdoor wordt de koopkracht, zeker op lange termijn, aangetast. De Raad voor de Mededinging, hoewel onder de vorige regering al enigszins versterkt, moet verder uitgebouwd worden.

Lees meer...

België is niet liberaal - Andreas Tirez - vrijdag 23 november 2012

België kent een hoog overheidsbeslag. Maar dat is niet de enige maatstaf voor een liberale maatschappij, zelfs niet de belangrijkste. De voornaamste maatstaf in deze tijden is volgens mij de mate waarin je afkomst je toekomst al dan niet bepaalt. En ook op basis daarvan is België onvoldoende liberaal, niet zozeer dus omdat de overheid zo sterk aanwezig is, maar omdat ze er niet in slaagt om die aanwezigheid te vertalen in sociale mobiliteit. Maar wellicht is ook een groot overheidsbeslag onrechtstreeks schuldig, omdat hierdoor de lagere middenklasse ook al hoge belastingen moet betalen op haar inkomen, wat de sociale mobiliteit tegenwerkt.

Lees meer...

Een niet-nationalistisch argument voor regionalisering - Andreas Tirez - vrijdag 26 oktober 2007

Dat een debat emotioneel wordt gevoerd is niet noodzakelijk slecht, maar een per definitie technisch debat op een emotionele manier voeren, is wél nefast. En de discussie over de staatshervorming is zo'n technisch debat. Men gaat er in na hoe er beslist moet worden. Deze discussie is uitermate belangrijk, maar ook dodelijk saai. De organisatie van de besluitvorming trekt normaal gezien dan ook enkel politicologen en beroepspolitici aan en misschien ook wel één of andere vreemde snuiter die zich toevallig hobby-gewijs voor zoiets interesseert. Tja, er zijn ook mensen die teennagels verzamelen.

Lees meer...

Pensioenen: 3 cijfers zeggen meer dan 1000 woorden - Andreas Tirez - vrijdag 27 januari 2012

De effectieve pensioenleeftijd lag in 1970 in België op 64 jaar, en was toen al de laagste van Europa. Die is daarna gestaag gedaald tot 57,5 jaar in 1993 en is daarna licht geklommen tot 59 jaar in 2009. De pensioenleeftijd is ook gedaald in de andere ontwikkelde landen, maar tijdens de hele periode 1970-2009 was de effectieve pensioenleeftijd in België de laagste of bijna de laagste in Europa. Daarenboven zijn de huidige 65-jarige werknemers gemiddeld veel gezonder dan de 65-jarigen in 1970. Gecombineerd met langer leven, betekent dit dat we nu gemiddeld 21 jaar op pensioen zijn, tegenover minder dan 5 jaar in 1960.

Lees meer...

Pensioen gunstig voor hogere middenklasse - Andreas Tirez - vrijdag 10 februari 2012

De hogere middenklasse zou de pensioenkas jaarlijks een cadeau doen van 1,1 miljard euro, zo berichtte de Standaard afgelopen week. Philippe Colle van Assuralia, de vereniging van de verzekeraars, maakte dit cijfer bekend op een studiedag. Dit cijfer klopt op het eerste gezicht, maar rammelt langs alle kanten als men de afrekening maakt. Een 35-jarige man zonder diploma en met een laag loon zal ongeveer 50.000 euro méér bijdragen dan hij zal ontvangen. Dezelfde man met een hoog diploma (en een hoog loon) zal 'slechts' 25.000 euro meer bijdragen. Dat is in absolute waarden een groot verschil; in procenten is het nog groter.

Lees meer...

We moeten meer inzetten op arbeidsproductiviteit - Andreas Tirez -

Als de werkzaamheidsgraad onvoldoende kan worden opgekrikt, zullen we meer moeten inzetten op de arbeidsproductiviteit, willen we niet verarmen. Hopelijk betekent dat niet dat mensen harder of intensiever moeten werken. Wel dat de innovatie het werk sneller en efficiënter doet verlopen, met een nog verder doorgedreven automatisering door robots en intelligente informatica. Daarvoor hebben we een agenda nodig om de arbeidsproductiviteit te verhogen. En die agenda zou minstens zoveel aandacht moeten krijgen als het verhogen van onze werkzaamheidsgraad.

Lees meer...

De PS is niet onmisbaar - Andreas Tirez - vrijdag 07 december 2012

In Vlaanderen leeft sterk de opvatting dat de PS, de Franstalige socialisten, onmisbaar zijn om een federale regering te vormen. Dat is niet zo vreemd: de PS zit immers al sinds 1988 onafgebroken in de regering, veel langer dan gelijk welke andere partij. Het lijkt er dus inderdaad sterk op dat ze onmisbaar is. Maar het klopt niet. Zowel in 2007 als in 2010 was het heel goed mogelijk een regering zonder de PS te vormen. Maar door toen telkens een staatshervorming te eisen, waar je een tweederde meerderheid voor nodig hebt, werd de PS inderdaad quasi-onmisbaar. Voor diepgaande socio-economische hervormingen is echter een gewone meerderheid voldoende, en dat kan relatief gemakkelijk zonder de PS.

Lees meer...

De relativiteit van de stijgende inkomensongelijkheid - Andreas Tirez - vrijdag 19 maart 2010

Volgens recente cijfers van de FOD Economie is de inkomensongelijkheid in België gestegen. Vaak wordt de globalisering hiervoor met de vinger gewezen. Het zou echter kunnen dat deze stijging voor een groot deel louter statistisch is, namelijk te verklaren door meer belastingaangiftes en niet zozeer door een asociaal beleid. Toch moet een stijgende inkomensongelijkheid liberalen zorgen baren, vooral dan ten aanzien van de kinderen die in arme gezinnen opgroeien. Het is zonder meer duidelijk dat deze kinderen hun ongelijke situatie niet gekozen hebben, terwijl ze er wel onder lijden.

Lees meer...

De existentiële keuzes van Spirit - Andreas Tirez - vrijdag 01 februari 2008

De ideologie probeert de complexe problemen van onze maatschappij op een genuanceerde manier op te lossen met respect voor de vrijheid van het individu, zonder het solidariteitsprincipe uit het oog te verliezen. Maar dat is tegelijkertijd de politieke zwakte van die ideologie: ze is genuanceerd en bijgevolg niet populistisch. Daardoor is het moeilijk om deze ideologie bij de kiezer ingang te laten vinden, zeker als kleine partij in een kartel met een grote broer. Het is dan belangrijk om als één blok naar voren te komen en de genuanceerde ideologie op een eenvormige manier uit te dragen. Daar knelt evenwel het schoentje bij Spirit.

Lees meer...

Het einde van België is nog veraf - Andreas Tirez - vrijdag 18 februari 2011

Brussel is niet het grootste obstakel voor de splitsing van België. Dat is de gigantische overheidsschuld van 340 miljard euro waarvan ongeveer een kwart per jaar moet vernieuwd worden. Het ophalen van vers geld is cruciaal om onze welvaartsstaat draaiende te houden. Als die ophaling van vers geld grondig verstoord wordt – en die zal grondig verstoord worden bij een geforceerde splitsing van België- dan komen allerlei essentiële zaken in het gedrang, zoals de uitbetaling van pensioenen en ziektekosten. Zaken die ook essentieel zijn voor de Vlaming. In de aanloop van nieuwe verkiezingen zullen de financiële markten ongetwijfeld al een voorsmaakje geven.

Lees meer...

De jongeren zullen rijker zijn dan hun ouders - Andreas Tirez - vrijdag 12 oktober 2012

Er ontbreekt één aspect in het debat over de vergrijzing: we zullen in de toekomst zeer waarschijnlijk veel welvarender zijn dan nu, omdat onze productiviteit zal stijgen. Het feit dat de huidige jongeren netto zullen moeten betalen en de huidige babyboomers netto ontvangen, is dus een vorm van solidariteit van de rijkeren met de armeren. De rijkeren zijn in dit geval de huidige jongeren waarvan verwacht mag worden dat ze rijker zullen zijn dan hun ouders. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de productiviteitsstijging die de Vergrijzingscommissie voorspelt, er effectief komt. En dat vraagt een mentaliteitswijziging.

Lees meer...

Het idealisme van de VlaamsProgressieven - Andreas Tirez - vrijdag 05 december 2008

De kans dat VlaamsProgressieven, onder welk naam ook, levensvatbaar is, is gezien de ontwikkelingen bijzonder klein. Als ze toch willen gaan voor een partij waar de liberale ideologie een belangrijke plaats inneemt, is een grote dosis idealisme noodzakelijk. Tevens moeten ze op ideologische vlak resoluut de (sociaal) liberale kaart trekken met focus op overheidsefficiëntie en sociale mobiliteit. Dat vraagt wel een inspanning op lange termijn en dus moet de blik gericht zijn op 2011 en niet op 2009. Of er effectief een 'sociaal-liberaal' gat is op de Vlaamse ideologische markt hangt ook voor een groot stuk af van de houding van Open VLD in de aanloop van de volgende verkiezingen.

Lees meer...

De zelfrijdende auto: een nieuwe revolutie - Andreas Tirez - vrijdag 20 januari 2012

Binnen de tien jaar komt er een nieuwe revolutie aan, misschien niet van dezelfde orde als het internet maar toch zeer ingrijpend, vooral dan op gebied van verkeersveiligheid en arbeidsproductiviteit. De verwachting is immers dat binnen tien jaar de auto zelf zal kunnen rijden. Er zijn in het verleden al dergelijke projecten opgestart, maar nu zou het dus menens zijn. Het bekendste lopende project is de Google Car, maar ook de grote automerken zoals Audi, BMW en General Motors zijn er volop mee bezig.

Lees meer...

Maak een regering zonder PS - Andreas Tirez - vrijdag 20 mei 2011

Nu dat blijkt dat een formele staatshervorming mét de PS niet haalbaar lijkt, zouden de Vlaamse partijen het geweer van schouder moeten veranderen en pleiten voor een welvaartstaatshervorming, waarbij een centrum-rechtse regering zonder PS en cdH de arbeidsmarkt, de overheid, justitie en de sociale zekerheid hervormt. Die sanering is dringend en absoluut noodzakelijk. Enkel op die manier kunnen we onze welvaartstaat behouden. Open VLD, MR en een groot deel van de CD&V zullen dit scenario ongetwijfeld genegen zijn. Hopelijk geraakt de N-VA verlost van zijn staatshervorming-fetisjisme.

Lees meer...

Wederzijdse afhankelijkheid in crisis - Adreas Tirez - vrijdag 14 november 2008

In deze crisis zijn korte-termijn-eigenbelangen de enige die nog van tel zijn. Het is ieder voor zich. Dat staat haaks op het mechanisme van de globalisering, namelijk samenwerking. Die samenwerking heeft enorme efficiëntie- en synergiewinsten opgeleverd voor de landen die zich in deze wereldwijde economie hebben ingeschakeld. Wanneer nu zou blijken dat die samenwerking, die een wederzijdse afhankelijkheid met zich meebrengt, enkel werkt in goede tijden, en niet in de kwade dagen zoals we die nu kennen, dan staat ook het model van de globalisering zelf onder druk. Het pleidooi voor meer protectionisme wint zo aan kracht, met een gevaar voor het verlies van de welvaartswinsten die de globalisering ons brengt.

Lees meer...

Trump is breuk met verleden, zijn kiezers niet - Andreas Tirez -

Het is volgens mij een misvatting om er vanuit te gaan dat de toon van Trump gematigd zal worden. Het is wat men dacht nadat hij de voorverkiezingen gewonnen had, maar wat niet gebeurde. Alvast de recente aanduiding van Steve Bannon, de voormalige baas van een extreemrechts online nieuwsmagazine, als chef strategie in het Witte Huis, wijst in de richting dat zijn toon noch zijn beleid zal gewijzigd worden. Het wordt dus afwachten en met Trump lijkt het alle kanten te kunnen opgaan. En dus even goed de verkeerde kant.

Lees meer...

Vlaanderen is niet sociaal mobiel genoeg - Andreas Tirez - vrijdag 10 oktober 2008

Sociale mobiliteit wordt vaak gemeten aan de hand van de correlatie tussen het inkomen van de ouders en dat van het kind. Hoe lager die correlatie, hoe hoger de sociale mobiliteit in die maatschappij, omdat afkomst de sociale positie in mindere mate bepaalt. Meer en meer wordt echter gekeken naar de onderwijsprestaties aangezien deze het inkomen en de sociaal-economische status in toenemende mate bepalen, waardoor sociale mobiliteit ook gemeten kan worden door na te gaan in hoeverre onderwijsprestaties overgeërfd worden. Om meer inzicht te hebben in deze problematiek organiseert Liberales op 18 oktober te Gent een studiedag over sociale mobiliteit.

Lees meer...

Vlaanderen is niet sociaal mobiel genoeg - Andreas Tirez -

Sociale mobiliteit wordt vaak gemeten aan de hand van de correlatie tussen het inkomen van de ouders en dat van het kind. Hoe lager die correlatie, hoe hoger de sociale mobiliteit in die maatschappij, omdat afkomst de sociale positie in mindere mate bepaalt. Meer en meer wordt echter gekeken naar de onderwijsprestaties aangezien deze het inkomen en de sociaal-economische status in toenemende mate bepalen, waardoor sociale mobiliteit ook gemeten kan worden door na te gaan in hoeverre onderwijsprestaties overgeërfd worden. Om meer inzicht te hebben in deze problematiek organiseert Liberales op 18 oktober te Gent een studiedag over sociale mobiliteit.

Lees meer...

Een taks van 75% is rechtvaardig - Andreas Tirez - vrijdag 23 maart 2012

In de ontwikkelde wereld kennen we bijna overal een progressief belastingssysteem. Dat wil zeggen dat hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt, niet alleen in absolute waarde, maar ook in procenten. In België betaal je boven een jaarinkomen van 8.000 euro 30% belastingen, een percentage dat stijgt tot 50% voor een jaarinkomen vanaf 35.000 euro. Maar vreemd genoeg blijft het na 35.000 euro 50%, dus ook als je 1 miljoen euro of veel meer verdient. We aanvaarden een stijgende marginale taks tussen 0 en 35.000 euro, maar niet tussen 35.000 euro en één, twee of vijf miljoen. Waarom eigenlijk? Zou het niet rechtvaardiger zijn om die progressiviteit door te trekken?

Lees meer...

De blinde vlek van het zakenkabinet - Andreas Tirez - vrijdag 26 november 2010

Economisch gaat het Nederland relatief gezien voor de wind en toch werden de regerende partijen hiervoor niet beloond tijdens de verkiezingen van juni 2010. De reden lijkt het ongenoegen te zijn dat er heerst over de mislukking van de multiculturele samenleving. Het mag dan ook niet verbazen dat de grootste sectie uit het nieuwe regeerakkoord over immigratie gaat. Toen ik het regeerakkoord bestudeerde met het oog op het JOVD-congres (de liberale jongeren van de VVD) van afgelopen weekend waarop ik uitgenodigd was, kwam ik tot de conclusie dat de voorgestelde oplossingen blijven vaststeken in de focus op het sturen en beperken van de immigratie.

Lees meer...

Het einde van de euro geeft enkel verliezers - Andreas Tirez - vrijdag 25 november 2011

Mario Draghi, de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), moet aankondigen dat de ECB – indien nodig – onbeperkt zal tussenkomen door geld bij te drukken en daarmee overheidsobligaties zal opkopen van landen die fundamenteel gezond zijn en de noodzakelijke hervormingen doorvoeren. Dat zijn dus alle eurolanden, behalve Griekenland. En deze aankondiging moet door de politieke leiders (lees: Angela Merkel) gesteund worden. Als de ECB geloofwaardig is, dan zal ze waarschijnlijk nauwelijks zelf iets moeten opkopen. Als ze te lang wachten, kan dat -voor ze het goed en wel beseffen- het einde van de euro betekenen.

Lees meer...

Geen vrijheid zonder gelijke kansen - Andreas Tirez - vrijdag 21 december 2007

Gelijke startkansen zijn vooralsnog nog niet gerealiseerd. Volledige gelijkheid van startkansen is zelfs een utopie, maar wel een na te streven doelstelling. Het onderwijs heeft daarin een belangrijke rol te spelen en minister Frank Vandenbroucke zou dan ook liberaal applaus moeten krijgen voor zijn initiatief om kleuterscholen te financieren op basis van de sociaal-economische achtergrond van de ouders van kleuters. Dat dit een initiatief is van Vandenbroucke, tot nader order nog altijd een socialistisch minister, is niet zo verbazingwekkend als je weet dat hij een echte Rawlsiaan is en zich volledig inschrijft in het gelijke kansen verhaal.

Lees meer...

Soms is het nuttig om met Hitler te vergelijken. Zoals nu. - Andreas Tirez -

Trump is, voor zover ik weet, de eerste machthebber van een belangrijk westers land die expliciet en publiekelijk hele bevolkingsgroepen stigmatiseert en uitsluit. Al bij zijn aankondiging in mei 2015 van zijn gooi naar het presidentschap noemde hij de Mexicaanse immigranten drugshandelaars, verkrachters en moordenaars. Eind 2015, na de aanslagen in Parijs, suggereerde hij dat alle moslims in de VS zich zouden moeten registreren en pleitte hij voor een immigratiestop specifiek voor moslims.

Lees meer...

Senegal onder spanning - Kevin Torck - vrijdag 10 februari 2012

Ik wil geen afbreuk aan het belang van democratische instellingen zoals in het Westen. Maar het is een illusie om te denken dat we die instellingen eenvoudigweg kunnen installeren in de Afrikaanse landen. Zolang machthebbers er tijdens hun ‘ambtsperiode’ ongestraft in de schatkist kunnen graaien en er hun familie en clanleden mee kunnen paaien, zal er geen verandering komen. In die zin moeten we in het Westen eens goed nadenken over al die goedbedoelde hulp die we aan dergelijke regimes geven. Zorgt al die ‘hulp’ niet voor het bestendigen van corruptie, in plaats van een verbetering van het lot van de lokale bevolking?

Lees meer...

Noord-Mali: een nieuw Afghanistan in de maak - Kevin Torck - vrijdag 08 juni 2012

Humanitair is de situatie in Mali dramatisch. Honderdduizenden vluchtelingen zijn naar de buurlanden vertrokken in mensonwaardige situaties. Om maar één concreet menselijk drama te noemen van een vrouw die na de dood van haar man haar tweede zoontje van twee jaar heeft moeten begraven op de weg naar Niger, verzwakt door ziekte heeft hij het niet gehaald. En de mensen die achterblijven worden belaagd door de diverse fracties met hun dictaten, al dan niet door een zekere god ondersteund, maar vooral met al de gruwelijkheid eigen aan een fundamentalistische Sharia.

Lees meer...

Omarm de toekomst, zelfs een onzekere - Kevin Torck - vrijdag 06 oktober 2006

In het Post-Post-Koude Oorlog tijdperk is er van een internationale orde geen sprake meer, van een hegemonie nog minder. Geen enkel land combineert nog politieke, economische met militaire oppermacht. Vooral voor de ontwikkelingslanden bieden zich nieuwe opportuniteiten aan. Economisch hebben deze landen te lang beleidsmaatregelen moeten slikken die hun belangen niet dienden. Politiek verkoos het Westen stabiliteit boven democratie. Militair heerste al te dikwijls de arrogantie van de macht. Na een viertal ‘decennia van de ontwikkeling’ leven miljarden mensen nog steeds in mensonwaardige omstandigheden. Hoog tijd voor verandering.

Lees meer...

Laat een nieuwe Schuman opstaan! - Kevin Torck - vrijdag 31 maart 2006

Opnieuw werd een Europese top een zielige vertoning. Zoals over de Conventie, Turkije en de begroting werd de beslissing over het energiebeleid in de tijd vooruitgeschoven. Nationale belangen voor de korte termijn of Europese hervorming voor de lange termijn: of hoe het Europa aan leiderschap ontbreekt. Dat is het enige wat deze top zal doen inzien binnen enkele jaren. Om onze afhankelijkheid van buitenlandse energie te verminderen en tegelijk onze milieuengagementen na te komen zijn Europees geleide investeringen nodig, onder andere voor meer energie-efficiëntie en voor performantere hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer...

Met dank aan de Verenigde Staten? - Kevin Torck - vrijdag 25 maart 2005

Na de aanvallen op Afghanistan en Irak is het duidelijk geworden dat het zelfs voor de enige overgebleven supermacht geen sinecure is om op de ruïnes van een falende staat een nieuwe, vrije staat te bouwen. Het is dan ook geen verrassing dat Minister van Buitenlandse Zaken Rice, op 19 maart zei dat ze het verlangen van de Europese staten deelt om Iran tot zijn verplichtingen te dwingen met vreedzame en diplomatieke middelen.. Wat een overwinning voor de Europese diplomatie! In plaats van te slaan kiezen de Amerikanen nu ook om te lokken. In plaats van door geweld te dwingen wordt geopteerd voor beïnvloeding door onderhandeling.

Lees meer...

Geld kan je niet drinken - Kevin Torck - vrijdag 02 december 2005

De ecologische ramp in het Chinese Harbin waarbij door een ontploffing in een chemische fabriek honderd ton van het giftige benzeen in de 1850 km lange Songhua rivier geloosd is, toont aan dat er aan het Chinese economische mirakel een dramatische keerzijde bestaat. Zeven van de tien meest vervuilde steden in de wereld bevinden zich in China. Het drinkwater van zo’n 300 miljoen Chinezen op het platteland is ernstig vervuild en luchtvervuiling bedreigd vele anderen. Miljoenen Chinezen zijn door de economische ontwikkeling uit de extreme armoede gelift. Op het bed dat ze zo kunnen hebben kopen, moeten ze echter sterven aan één of andere ‘ecologische’ kanker.

Lees meer...

Ontwikkelingshulp moet mensenrechten verbeteren - Kevin Torck - vrijdag 28 januari 2005

Sinds het einde van de Koude Oorlog en het groeiende aantal intrastatelijke conflicten dat internationale dimensies aanneemt, ontwikkelt zich binnen de Verenigde Naties een interessante visie. Niet meer de staat en diens onafhankelijkheid staan centraal, maar het individu en diens situatie. Soevereiniteit wordt geherdefinieerd in termen van verantwoordelijkheid tot zorg en bescherming van de onderdanen. Op basis van deze visie heeft de internationale gemeenschap het recht om zich in te laten met situaties waar fundamentele rechten immers met de voeten getreden. Wil aanspraak wil maken op ontwikkelingshulp moet de mensenrechten respecteren.

Lees meer...

Irak heeft de Verenigde Naties nodig - Kevin Torck - vrijdag 08 oktober 2004

Vernederd door het overdonderende machtsvertoon en aan hun lot overgelaten sinds de bezetting willen steeds meer Irakezen de Amerikaanse bezetter zo snel mogelijk uit hun land. Meer zelfs, na vele duizenden doden en een chaos die maar blijft aanslepen, spreken sommigen al van een algemene Irakese volksopstand. In elk geval moet er zo snel mogelijk een geloofwaardig alternatief komen voor de Amerikaanse chaos enerzijds en voor de moorddadige aanslagen anderzijds. De inbreng van de Verenigde Naties lijkt me alsnog het beste antwoord.

Lees meer...

Naar een liberaal ontwikkelingsbeleid - Kevin Torck - vrijdag 25 januari 2008

De kleine en middelgrote ondernemingen blijven de ontbrekende schakel in de economische ketting van de meeste ontwikkelingslanden. Tussen de informele microbedrijven die zich in de onmogelijkheid bevinden om te genieten van schaaleconomieën en de mastodonten van veelal staatsbedrijven die door hun omvang inefficiënt zijn, bevindt zich een economische leegte. Ook in Afrika is de competitie hard. Geconfronteerd met fiscale en legale lasten waar de informele sector geen last van heeft, ontplooien KMO’s er slechts zeldzaam tot een efficiënte grootte: kredieten worden moeilijk toegekend en de markt wordt afgesloten door de grote spelers.

Lees meer...

Aan onze Ministers van Buitenlandse Zaken en Handel - Kevin Torck - vrijdag 06 mei 2005

De houding van Europa met betrekking tot de vrijhandel is op zijn minst dubbelzinnig te noemen. Enerzijds behoren de Europese ministers tot de meest ijverige verdedigers en verspreiders van vrijhandel. Anderzijds is de handel met Europa, vooral vanuit de Derde Wereld, nauwelijks open te noemen. En met een Europa dat zijn textielmarkten opnieuw wil gaan afschermen, in het bijzonder voor Chinese producten, blijkt hier in de toekomst maar weinig verandering in te komen. Het is dus duidelijk dat Europa met twee maten en twee gewichten werkt: vrijhandel als het de Derde Wereld betreft, protectionisme als het zichzelf betreft.

Lees meer...

De vrijheid van de ooievaar is de dood van de kikker - Kevin Torck - vrijdag 07 oktober 2005

De staat is primordiaal in het realiseren van een inclusieve maatschappij. Hoe pertinent en efficiënt de vrije markt ook is in het verschaffen van bepaalde voor het zinvolle leven belangrijke goederen, de markt schiet duidelijk tekort in het verschaffen van andere, voor het zinvolle leven even belangrijke goederen, in het bijzonder publieke goederen. Het gaat om zaken die voor iedereen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar moet kunnen zijn teneinde een menswaardig leven te kunnen leiden. Als beheerder van het publieke geld is een democratisch gelegitimeerde overheid de beste instantie om die goederen te verschaffen of mogelijk te maken.

Lees meer...

Het schuldig verzuim van het Westen - Kevin Torck - vrijdag 07 november 2008

In de schaduw van de financiële crisis, internationale topconferenties en de Amerikaanse verkiezingen verdwijnt de Congolese actualiteit in het niets. De situatie in één van grootste Afrikaanse landen, die een scharnierpositie heeft in het Afrikaanse continent, neemt niettemin zorgwekkende proporties aan. Terwijl een nieuwe regering maar net gevormd, glijdt de situatie in het oosten van de Congo verder weg in een moeras van geweld en schendingen van mensenrechten, met een hernieuwde rekruteringsgolf van kindsoldaten, mishandeling en verkrachting van vrouwen op grote schaal en het op de vlucht slaan van honderdduizenden gezinnen.

Lees meer...

Sous le soleil des indépendances - Kevin Torck - vrijdag 04 juni 2010

Het is aan ons om definitief de bladzijde over Afrika om te draaien. Papa’s, tontons,… zijn we niet meer. En hulp zijn we ook niet meer verplicht. Meer zelfs, het Afrikaanse continent verdient ons medeleven niet, want het is niet alléén arm. Als het iets verdient en als we haar iets verplicht zijn, dan is het dat Afrika beschouwd moet worden als onze gelijke, als een zone van opportuniteiten met een groeiende markt waar er verkocht en geïnvesteerd kan worden. Door alleen te geven, dwingen we steeds opnieuw een relatie op van onder- en bovengeschiktheid. Door te geven om te krijgen (investeren dus) dwingen we respect af en eigenwaarde voor iedereen.

Lees meer...

Het einde van de neoconservatieve agenda - Philip Van Der Celen - vrijdag 24 november 2006

Met de Democratische verkiezingsoverwinning hebben de Amerikanen duidelijk gemaakt dat zij een principieel en ideologisch getint buitenlands beleid wensen in te ruilen voor meer realisme en pragmatisme. Hoewel tijdens de komende twee jaar het Witte Huis de belangrijkste vormgever zal blijven van het Amerikaanse buitenlandse beleid, zal President Bush het tegengewicht van het Amerikaanse Congres ernstig moeten nemen en meer dan voorheen de nodige realiteitszin aan de dag moeten leggen. Dit herstel van de ‘checks and balances’ binnen de Amerikaanse instellingen zal de kwaliteit van de toekomstige beleidsbeslissingen ongetwijfeld ten goede komen.

Lees meer...

Liberalen moeten opnieuw geschiedenis maken - Philp Van Der Celen -

Liberalen moeten universele mensenrechten blijven handhaven als de basis voor het creëren van een meer duurzame, open, en rechtvaardige samenleving. De uitdaging voor liberalen is het vormgeven aan een mondiale cultuur die de behoeften van successvolle samenlevingen aan economische openheid, solidariteit, en democratische controle in evenwicht brengt. "Geworteld kosmopolitisme” kan in dit verband een nuttige referentie zijn. Het staat voor een voortdurende openheid naar de wereld zonder er door te worden weggevaagd.

Lees meer...

Liberalen moeten opnieuw geschiedenis maken - Philp Van Der Celen -

Liberalen moeten universele mensenrechten blijven handhaven als de basis voor het creëren van een meer duurzame, open, en rechtvaardige samenleving. De uitdaging voor liberalen is het vormgeven aan een mondiale cultuur die de behoeften van successvolle samenlevingen aan economische openheid, solidariteit, en democratische controle in evenwicht brengt. "Geworteld kosmopolitisme” kan in dit verband een nuttige referentie zijn. Het staat voor een voortdurende openheid naar de wereld zonder er door te worden weggevaagd.

Lees meer...

Helderblauw - Koert Van Espen -

Helderblauw wil het liberalisme in eer herstellen door het als een progressieve ideologie te promoten. Progressief, niet in de zin van klassiek links, maar als een ideologie die de vrijheid en de zelfbeschikking van de mens centraal stelt. Hierbij wil Helderblauw duidelijk het verschil maken met zogenaamde ‘donkerblauwe’ stromingen, en richt zich hierbij ook op mensen die hun stem vandaag niet (meer) aan een liberale partij geven.

Lees meer...

Auteursrecht is kapitaal - Koert Van Espen - vrijdag 30 november 2012

Indien het auteursrecht 'het loon van de auteur' vertegenwoordigt, zou dit logischerwijze moeten belast worden zoals elk ander loon. En dit was vroeger ook zo, tot in 2008 de toenmalige regering een wetswijziging invoerde waardoor inkomsten uit auteursrechten als roerende inkomsten werden beschouwd. Via een bevrijdende roerende voorheffing zou voortaan bij de uitbetaling meteen 15% worden ingehouden, en daarmee was de kous af. Dit betekende een drastische belastingvermindering voor auteurs. Onze regering plant nu om de roerende voorheffing op auteursrechten van 15% naar 25% te verhogen. Dat is een kaakslag voor de vele auteurs en componisten die het sowieso vaak al niet breed hebben. Desalniettemin mag de regering zich niet laten verleiden tot een retouche-wetgeving met allerlei uitzonderingen voor allerlei beroepsgroepen, waarbij de sterkste lobbyisten en de hardste roepers het meest gehoord worden.

Lees meer...

Besturen hebben nood aan ethische ICT - Koert Van Espen -

Dé manier om een betere dienstverlening binnen een krapper budget te realiseren is het grondig automatiseren van processen met behulp van IT. Dankzij digitalisering wordt de burger, ondernemer, zorgbehoevende, en anderen sneller bediend, geïnformeerd, eventueel gefactureerd, en dit veel nauwkeuriger en tegen een veel lagere kost. Althans, dat is de theorie - want met name bij lokale besturen en in de zorgsector durft het daar al wel eens wringen. En voor één keer is het niet de overheid, maar de privésector die een serieuze blaam verdient.

Lees meer...

Liberalisme is meer dan een kleine overheid - Koert Van Espen -

Eenvoudigweg stellen dat een 'minder staat' een liberale kernwaarde, of een ideologie op zich is, is nogal kortzichtig. Bovendien zou dergelijke 'ideologie' niet universeel toepasbaar zijn. Zelfs in een hedendaagse liberale maatschappij hebben we regelmatig nood aan nieuwe wetten en bijhorende controleorganen - bijvoorbeeld om onze privacy niet al te veel te schaden in het kader van misdaadbestrijding. In een overheidsverzadigd land als het onze zal een streven naar een lichte, efficiënte staat (met minder belastingen) zeker nuttig zijn. Dit is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om de vrijheid te garanderen.

Lees meer...

Kijk daar, een liberaal! - Koert Van Espen - vrijdag 11 mei 2012

In het provinciestadje waar ik opgroeide waren liberalen vooral kleinburgerlijke mannetjes die al weken vooraf hunkerden naar het jaarlijkse bal van hun serviceclub alwaar zij via een geïmproviseerde paringsdans de wulpse lichamen van de vrouwelijke beau monde voor zich trachtten te winnen. Jong en progressief zijnde voelde ik dan ook niet de minste verbondenheid met dit bizarre species, dat bovendien geen deftig woord Nederlands sprak maar doorgaans wauwelde in een ietwat bekakt soort Frans of het plaatselijke dialect.

Lees meer...

Weg van betuttelend huisvestingsbeleid - Koert Van Espen - vrijdag 25 mei 2012

We zullen in de steden op andere manieren moeten gaan wonen. Misschien wat verticaler, misschien met wat kleinere tuinen in ruil voor wat meer collectief groen. Studiediensten spuien rapporten met visies en langetermijnplanningen, met als rode draad de noodzaak voor meer, kleinere, en vooral ook betaalbare woningen. Nochtans heb ik de indruk dat het huidig stedelijk woonbeleid hier radicaal tegenin druist en bovendien veel te betuttelend is. Ik illustreer dit aan de hand van drie gevallen.

Lees meer...

Vrij met Kerstmis, niet met het offerfeest - Koert Van Espen -

Het toekennen van nieuwe vakantiedagen op basis van religieuze voorkeuren zou kerk boven staat stellen, wat een ernstige aanfluiting zou zijn van onze seculiere staat, en is dus not done. Bovendien zou het nogal chaotisch worden als elkeen begint met vakantiedagen op te eisen op basis van zijn of haar persoonlijke religie: er zijn immers meer dan 200 religieuze feestdagen. Gelukkig viel dit jaar mijn eigen hoogdag op een zondag zodat ik als Pastafarian ten volle mijn rituelen kon beleven.

Lees meer...

Turkije: zijn de sluiers gevallen? - Olivier Van Horenbeeck - vrijdag 22 juni 2007

Turkije gaat door een fundamentele transitieperiode en leert omgaan met de essentie van democratie: namelijk dat meningen verschillen. De meerderheid van de Turkse bevolking verkiest noch de sharia noch een staatsgreep om dit te beslechten. De echte vraag achter de huidige crisis is dan ook wat voor soort democratie in Turkije de overhand zal krijgen. Kiest Turkije voor een bestuur van een seculiere elite met een autoritair tintje, of gaat het voor een open en transparante democratie onder (religieuze) democraten? De manier waarop Turkije hiermee omgaat, zou wel eens de vitale test voor de Turkse democratie kunnen zijn waar de Europese Unie naar vraagt.

Lees meer...

Todos somos Madrileños - Olivier Van Horenbeeck - vrijdag 19 maart 2004

De Verenigde Staten zal de strijd tegen het mondiaal terrorisme niet op eigen houtje kunnen winnen. De Europese Unie mag dan wel haar meningsverschil over Irak op straat hebben uitgevochten, haar eensgezindheid in de strijd tegen het terrorisme mag niet ter discussie staan. De terreurdaden van 11 maart en de vrees voor nog meer aanslagen hebben de noodzaak van verregaande samenwerking op Europees en internationaal vlak eens te meer aangetoond. Laat deze drieste gebeurtenis echter geen vrijbrief zijn tot het drastisch terugschroeven van de democratische verworvenheden.

Lees meer...

Kansen bieden aan jongeren als sleutel naar vrijheid - Bram Van Loo - vrijdag 22 februari 2008

Een job hebben is de beste manier om zich in een samenleving thuis te voelen. Want mensen die zich in een samenleving niet thuis voelen, dreigen te verglijden in ideeën die fundamenteel in strijd zijn met de waarden van onze democratische samenleving. Waarden die de inversie zelve zijn van het liberalisme. Werken is zoveel meer dan het louter verwerven van een inkomen. Het zorgt ervoor dat individuen zich verbonden voelen met een samenleving. Het leidt tot meer zelfrespect en zelfredzaamheid. Het is dan ook van het grootste belang om laaggeschoolden gelijke kansen te bieden waardoor zij minder kwetsbaar worden. Kansarmoede is immers onaanvaardbaar.

Lees meer...

Innovatie voor allen, allen voor innovatie - Peter Van Osta - vrijdag 15 oktober 2010

Onze regio zal zich pro-actief dienen in te schakelen in de nieuwe economische en sociale wereldarchitectuur en daarbij een trapsgewijze aanpassing doorvoeren van zijn politiek, sociaal en economische weefsel. We zullen niet zozeer harder moeten werken in onze oude industrietakken maar vooral nieuwe industriële activiteiten en diensten moeten ontplooien waarbij een eenheid productie een grotere toegevoegde waarde dient te ontwikkelen. Onze economie dient zich te ontwikkelen naar het produceren van meer toegevoegde waarde per geleverde eenheid inspanning zowel inzake arbeid, kapitaal als grondstoffen.

Lees meer...

Pleidooi voor een liberaal milieubeleid - Kurt Van Raemdonck - vrijdag 17 februari 2006

Het toekennen van fiscale voordelen aan milieuvervuilende voertuigen getuigt van een manifest gebrek aan langetermijnvisie vanwege de overheid, niet alleen op het vlak van mobiliteit, maar ook en vooral op het vlak van milieu. Door het fiscaal stimuleren van de aankoop en het gebruik van bedrijfswagens worden de bestuurders immers niet geconfronteerd met de reële kost van hun handelen, wel integendeel. Het vermindert logischerwijze de incentive om op een rationele manier gebruik te maken van de wagen en draagt dus niet bij tot een vermindering van het fileleed, laat staan van de schadelijke uitstoot van de wagens.

Lees meer...

Pleidooi voor een liberaal milieubeleid - Kurt Van Raemdonck - vrijdag 15 december 2006

Dat liberalen zich niet om het milieu zouden bekommeren is een fundamentele misvatting. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, pleiten liberalen niet voor een ongelimiteerde vrijheid, maar juist voor duidelijke grenzen aan ieders vrijheid. Reeds in de zeventiende eeuw stelde John Locke, één van de belangrijkste grondleggers van het liberalisme, dat het individu vanuit zijn recht om op een maximale vrijheid invulling te geven aan zijn eigen leven, een gedeelte van de natuur mag opeisen, mits hij genoeg en van dezelfde kwaliteit overlaat voor anderen. Niemand kan dan ook meer aanspraak maken op de natuur dan een ander, want de mogelijkheden die de natuur biedt, zijn niemands persoonlijke verdienste.

Lees meer...

Stijgende voedselprijzen als kans - Jules Van Rie en Philippe De Backer - vrijdag 25 april 2008

Wil Louis Michel echt iets betekenen voor de derde wereld, dan moet hij Europees Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel bij de arm nemen en haar en de Europese regeringsleiders ertoe aanzetten om eindelijk het Europees landbouwbeleid sterk te hervormen. Dat beleid heeft de landbouw in vele ontwikkelingslanden de das omgedaan. Het afschaffen van alle marktverstorende elementen ervan zou die landen jaarlijks veel meer opbrengen dan alle ontwikkelingshulp samen. Importbeperkingen, exportsubsidies en inkomenssteun schermen nu onze markten af voor producten uit de derde wereld.

Lees meer...

De Europese Conventie: de strijd begint - Philip Van der Celen - vrijdag 20 december 2002

Europa komt vandaag de dag alsmaar dichter bij het historische moment waarop het continent zich weer verzoend zal zien met zichzelf. De geopolitieke spanningen van weleer worden dan formeel opzijgeschoven voor een pan-Europees integratieproject met een nog steeds ongeëvenaard niveau van multilaterale politieke, socio-economische en culturele samenwerking. Indien alles volgens plan loopt, zal het begin 2004 zijn wanneer de huidige vijftien EU-lidstaten het gezelschap krijgen van tien min of meer geacclimatiseerde kandidaat-lidstaten.

Lees meer...

Het einde van het Europese ideaal? - Philip Van der Celen -

Met de aankomende uitbreiding van de Europese Unie, treedt Europa een nieuw uitdagend tijdperk binnen. Indien alles naar wens verloopt, zullen op 1 mei 2004 acht Centraal- en Oost-Europese landen, plus Cyprus en Malta, zich volwaardig lid mogen noemen van deze multinationale organisatie sui generis. Een nieuwe Europese Grondwet, waarvan de krijtlijnen werden vastgelegd binnen de Conventie, kan tegen eind december klaar zijn en moet de Unie voor deze ongeziene schokgolf klaarstomen. De discussies binnen de intergouvernementele conferentie lopen in dit verband soms hoog op. Lees meer.

Lees meer...

Consequent liberalisme als hefboom tot een leefbare multiculturele samenleving - Philip Van der Celen - vrijdag 07 februari 2003

Na jaren van koppig politiek correct denken, heilig multiculturalisme en krampachtige struisvogelposes, is er ook in Vlaanderen finaal ruimte gekomen voor een brede maatschappelijke discussie omtrent de integratie van burgers van allochtone origine en de samenlevingsproblemen die zich manifesteren waneer deze sociale operatie faalt. In de onderscheiden politiek-ideologische kampen wordt vandaag druk gezocht naar de oorzaken van en mogelijke uitkomsten voor de ontdekte ‘multiculturele tragedie’. Het liberale gedachtegoed kan in dit gevoelige debat ontegensprekelijk een bron van emancipatorische inspiratie zijn.

Lees meer...

Een sterker Europa is geen eenrichtingsstraat - Maurits Vande Reyde -

Net zoals de vrije markt midden jaren ’80 weinig zin had zonder eenvormige regulering over iets banaals als het alcoholgehalte van een fles whisky, is er nu ook nood aan meer monetaire samenwerking om de huidige financiële problemen op te lossen. Het is alleen vrij absurd te denken dat we daarbij moeten streven naar een allesomvattende politieke unie waarbij subsidiariteit enkel opgevat kan worden als een eenrichtingsstraat naar het Berlaymontgebouw. Dat doet me denken aan een bekend geel cartoonfiguur, die alcohol prees als oorzaak én oplossing van alle levensproblemen.

Lees meer...

Nieuwe regel bij dienstencheques werkt niet - Marnix Vandenbulcke - vrijdag 16 november 2012

1 op 10 Belgen boven de 20 jaar maakt gebruikt van dienstencheques. Men heeft een gesubsidieerde markt gecreëerd waarin eind 2011 ongeveer 149.827 werknemers werden tewerkgesteld. Daarbij rekenen we dan nog niet de mensen die organisatorisch worden ingezet om de huishoudhulpen te ondersteunen. Van in het begin werd de budgettaire kost geminimaliseerd door allerlei terugverdieneffecten. Vast staat dat de overheid vandaag 75,2% van de kostprijs van het dienstenchequesysteem op zich neemt, een gigantische subsidiëring. De vraag die dan ook gesteld kan worden is of een sector die dermate hoog afhankelijk is van overheidssteun in de toekomst kan blijven bestaan?

Lees meer...

Rolmodel tegen wil en dank - Marnix Vandenbulcke -

De samenleving is een verzameling van individuen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid draagt. Dit individuele proces draagt bij tot een tolerante samenleving met wederzijds vertrouwen, begrip en respect. Rolmodellen zijn een voorbeeld maar merken terecht op dat ze niet zozeer met meer integratie bezig zijn. Ze nemen zoals elke burger hun verantwoordelijkheid, participeren en genieten vertrouwen van hun omgeving. Ze benutten de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en dragen op die manier bij tot het algemeen belang. Als iedereen dat zou doen, zowel autochtonen als nieuwkomers, dan zouden we al een grote stap verder staan.

Lees meer...

Alcoholonthouding - Marnix Vandenbulcke -

De Wereld Gezondheidsorganisatie legt de grens van een veilige alcoholconsumptie op 14 standaardglazen per week voor vrouwen en 21 voor mannen. Wie meer drinkt is niet noodzakelijk verslaafd maar loopt wel een verhoogd risico op chronische ziekten zoals kanker, diabetes en hartziekten. Wanneer u meer drinkt dan verantwoord voor uw gezondheid spreekt men van overmatig drinken. Wanneer dit overmatig drinken lang aanhoudt, bestaat de kans dat u problemen krijgt op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied.

Lees meer...

Laten we vooral niet in paniek slaan - Werner Vanderleen - vrijdag 18 maart 2011

Kerncentrales zullen ze er nog een tijdje zijn. Het voorstel om nu stresstesten te voorzien op basis van wat we uit Japan kunnen leren is de weg die we moeten volgen: laten we die testen uitvoeren, de conclusies daaruit openbaar maken en de daarbij horende aanpassingen uitvoeren. De helft van onze stroomvoorziening komt nog altijd uit kernenergie. Dat is heel veel. Als we dit willen vervangen door duurzame groene elektriciteitsproductie zullen er nog veel investeringen nodig zijn. Laten we die ook doen, rekening houdend met onze beloftes om de CO2 uitstoot omlaag te krijgen. Want het is pas als de vervangende capaciteit er is, dat kan besloten worden om de kerncentrales te sluiten.

Lees meer...

NO PASARAN - Werner Vanderleen -

Ik schrok me afgelopen zaterdag een bult. Een bijna op pensioen gaande procureur-generaal verkondigt doodleuk, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat hij wil dat er van alle in België geboren, baby’s en van alle nieuwkomers een DNA-staal zou worden afgenomen. Op die manier kan politie en justitie later, wanneer die baby of die nieuweling een crimineel feit zou plegen, via het DNA-profiel dadelijk bij de dader terechtkomen. Voor bepaalde gerechtelijke dossiers zou dat inderdaad een mogelijke oplossing zijn. Toch heb ik een pak praktische en ethische bedenkingen.

Lees meer...

Hoe geraken we uit de institutionele crisis? - Werner Vanderleen - vrijdag 12 oktober 2007

Na een verkenningstocht van ruim een maand zijn de onderhandelingen voor de vorming van een regering in België nu langzaam terug op gang aan het komen. Uit recente peilingen is duidelijk gebleken dat de Franstaligen vooral schrik hebben van het uiteenvallen van België. Aan Vlaamse kant is bijna 40% voor splitsing van het land – een ongekend hoog aantal – maar dit is nog altijd geen meerderheid, de separatisten halen slechts 28,8%. Met andere woorden: in België is en blijft de overgrote meerderheid van de bevolking tegen de opsplitsing van ons land. De vraag is dan ook eenvoudig: ‘Is het opsplitsen van België wel een goeie zaak voor Vlaanderen?’

Lees meer...

Hoge verkeersboetes: een efficiënt middel voor meer veiligheid? - Werner Vanderleen - vrijdag 17 januari 2003

Sinds kort is de nieuwe verkeerswet goedgekeurd. Daarin worden overtredingen bestraft met fors hogere boetes. Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Het aantal verkeersslachtoffers moet dringend en drastisch naar omlaag. Daar is iedereen het over eens. Maar kan men dit realiseren door strengere straffen en hogere boetes uit te spreken? Werner Vanderleen betwijfelt dit en pleit voor het drastisch verhogen van de pakkans als de beste manier om te komen tot een veiliger verkeer in België.

Lees meer...

Het absurde verbod op E-mail en SMS - Werner Vanderleen - vrijdag 18 april 2003

Ik stel me de volgende vraag: "Als je iemand geen verkiezings-E-mail mag sturen, waarom mag je iemand dan nog wel een gewone E-mail sturen?". De gevolgen hiervan zijn groot. En blijft het hierbij? Volgens mij creëert dit ene regeltje nog andere niet voorziene neveneffecten. Is het dan nog toegelaten om gewone klassieke verkiezingsbriefwisseling te versturen? Want wat is een E-mail anders dan een elektronisch verzonden brief? Dus mag je, als je die lijn consequent doortrekt ook geen verkiezingspropaganda via de post versturen, zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijke toestemming van de bestemmeling. Kafka is back.

Lees meer...

Hoofddoeken en andere religieuze symbolen verbieden? - Werner Vanderleen - vrijdag 09 januari 2004

Het spreekwoord is algemeen bekend. Als het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel. En zie, nog maar net heeft de Franse president Chirac zijn toespraak over het verbod op religieuze symbolen gehouden, of ook bij ons in Vlaanderen begint er een discussie rond dit onderwerp. In Frankrijk wil de President van de Republiek een verbod instellen op het te opzichtig dragen van religieuze en politieke symbolen in de scholen. Immers de scholen zijn neutraal en moeten dat ook altijd blijven. Maar kan je dit zomaar verbieden?

Lees meer...

Een oplossing voor de nachtvluchten - Werner Vanderleen - vrijdag 09 mei 2003

Het probleem van de nachtvluchten is een technisch probleem, dat volgens mij niet door een minister moet worden uitgewerkt, maar enkel en alleen door de beheerders van de luchthaven. De politiek kan en moet alleen eisen dat er een 'leefbare' oplossing komt voor iedereen, die in de buurt van de luchthaven woont. Dit mag in geen geval nog maanden aanslepen. Er moet bij hoogdringendheid een oplossing uitgewerkt worden. Ik hoop dat dit voorstel hier een aanzet toe kan zijn. De getroffen burgers hebben immers een oplossing nodig, geen oeverloos gepalaver.

Lees meer...

De oorlog om de kijkcijfers - Werner Vanderleen - vrijdag 26 november 2004

Vroeger was er een probleem. De openbare omroep had een monopolie, wat resulteerde in een vrij lage kwaliteit. Na de komst van de commerciële televisie heeft de openbare omroep het enkele jaren heel erg moeilijk gehad. Met enkele reorganisaties en een nieuw management is er keihard gewerkt om de achterstand in te halen. Een van de belangrijkste middelen om de achterstand goed te maken was het aanzienlijk verhogen van de kwaliteit van de programma’s. En dit is wonderwel gelukt. De openbare omroep levert nu schitterend werk. De kwaliteit van de meeste programma’s is hoog. Laat dit zo blijven.

Lees meer...

Positieve discriminatie is ook discriminatie - Werner Vanderleen - vrijdag 25 februari 2005

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in het verschiet duiken de discussies over de verdeling van mannen versus vrouwen weer op. De Vlaamse partijen dringen sterk aan om ook in 2006 de 50/50 regel in te voeren. Het zou inderdaad een ideale situatie zijn als er evenveel mannen en vrouwen aan politiek doen. Maar is dat wel zo verstandig om daarom quota op te leggen? Ik heb absoluut niets tegen meer vrouwen in de politiek. Integendeel. Er zijn inderdaad veel te weinig vrouwen politiek actief. Maar dat is volgens mij geen reden om quota op te leggen. Bij het samenstellen van kieslijsten, mag men mijn inziens alleen uitgaan van de bekwaamheid van de mogelijke kandidaten.

Lees meer...

Pleidooi voor een communautair congres - Werner Vanderleen - vrijdag 23 november 2007

Misschien moet de Open Vld het initiatief nemen om de communicatie over de taalgrens terug op gang te brengen, omdat die partij die communautaire problemen toch als uitdagingen ziet. Daarmee kan de partij haar slogan van enige tijd geleden ‘Durven Vernieuwen’ waar maken. Waarom zou bijvoorbeeld Open Vld dan niet een groot communautair congres organiseren over de verdeling van de bevoegdheden per beleidsniveau en dit congres organiseren met haar Franstalige nevenpartij MR? Indien die partijen tijdens een open debat een gemeenschappelijke tekst over de staatshervorming zouden kunnen bediscussiëren en goedkeuren zou dat een grote stap vooruit zijn.

Lees meer...

Vlaanderen heeft nood aan federale en regionale politici - Werner Vanderleen - vrijdag 14 mei 2004

De Vlaamse verkiezingen staan weer voor de deur. Na een legislatuur van vijf jaar wordt het Vlaams parlement vervangen. Bij de politici, die in het Vlaams parlement zullen zetelen na 13 juni, zitten voldoende capabele persoonlijkheden om een uitstekende Vlaamse regering te vormen. Dus is er zeker geen nood aan ministers van de Federale regering, die gaan overstappen naar de Vlaamse regering. Laten we beginnen met het feitelijk splitsen van de politici in politici die zich federaal engageren, en de politici die zich op het Vlaamse niveau engageren.

Lees meer...

Amoris Laetitia en de situatiemoraal - Hendrik Vanmassenhove -

In zijn recentste encycliek 'Amoris Laetitia' maakt paus Franciscus een update van het katholieke standpunt inzake het gezinsleven. Het is op zijn minst gezegd een geniale zet. Enerzijds brengt hij uit de bestaande traditionele leer die elementen naar voor die geschikt zijn om in onze hedendaagse wereld aan te slaan en anderzijds versterkt hij de impact van de Kerk door de morele deliberatie te verplaatsen naar een dialoog van zijn plaatselijke vertegenwoordigers met de gelovige.

Lees meer...

Armoedebestrijding - Hendrik Vanmassenhove -

De politiek om vooral aan vrouwen te lenen stootte aanvankelijk op de weerstand van traditionele rolmodellen. Nochtans werd vlug duidelijk dat geld dat via vrouwenhanden in het huishouden terecht kwam veel winstgevender voor dat huishouden was. De voorkeuren van de man waren immers niet voldoende op het huishouden toegespitst. Er bestond heel wat tegenkanting. Marxisten beweerden dat de Grameen Bank opium voor het volk betekende en mullahs van hun kant zagen met lede ogen de emancipatie van de vrouw, maar vrouwen, die zich aanvankelijk afzijdig hielden, draaiden bij als ze de welvaart zagen die het leningssysteem meebracht.

Lees meer...

De verwetenschappelijking van de ethiek - Hendrik Vanmassenhove -

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, stel ik dat ethiek op een wetenschappelijke wijze kan beoefend worden of, met andere woorden, dat ethiek een wetenschap kan zijn. Thans is de ethiek nog schatplichtig aan ofwel de theologie ofwel de filosofie. Als de ethiek wetenschappelijke adelbrieven kan voorleggen dan is zij (voorlopig) de laatste discipline die zich van de theologie en de filosofie ontvoogdt. Ik zal mijn standpunt in twee bewegingen verdedigen.

Lees meer...

Vrijheid is een werkwoord - Hendrik Vanmassenhove -

Klassiek wordt vrijheid onderscheiden in positieve en negatieve. Van negatieve vrijheid wordt gesproken als de remmen die ons handelen beperken weggenomen worden. De afschaffing van de willekeur vanwege de absolutistische vorst, vergrootte de vrijheid van de mensen. Een definitie geven van positieve vrijheid schept evenwel een probleem. Het valt helemaal niet gemakkelijk om te verwoorden wat het concept inhoud, als we al enig idee hebben wat er ‘eigenlijk’ mee bedoeld wordt. Bovendien zijn er zoveel positieve vrijheden en dus evenveel definities als er filosofische systemen, ja, zelfs als er mensen zijn die daarover nadenken.

Lees meer...

Poetin werkt aan een supermacht - Preben Verberkt - vrijdag 16 februari 2007

Er is bezorgdheid over de toekomst van Rusland. Men vraagt zich af hoe Moskou zijn nieuw verworven macht zal gebruiken en hoe het westen hierop moet reageren. In die zin wordt de Russische politiek wel eens vergeleken met een slinger. Onder Boris Jeltsin was ze te ver doorgeslagen in de richting van de chaos, onder Vladimir Poetin is ze weer te ver doorgeslagen naar een grote staatscontrole. Een optimistische kijk is dat het recht op eigendom langzamerhand dieper verankerd is dan in het verleden. Pessimistische waarnemers voorzien eerder een gestage afname van de vrijheid dan een verdere democratische ontwikkeling.

Lees meer...

Een absolute vrije markt is immoreel - Dirk Verhofstadt - vrijdag 01 oktober 2010

Voorstanders van het neoliberale denken wijzen op de toegenomen welvaart die dank zij een compleet vrije markt zou gerealiseerd zijn. Maar ook dat klopt niet. ‘Een kwart eeuw neoliberale globalisering heeft geresulteerd in minder groei en grotere sociale verschillen’, aldus Hans Achterhuis. De auteur bepleit geen terugkeer naar het aloude keynesianisme, hij kant zich ook niet tegen de vrije markt op zich, maar hij stelt ‘dat het levensgevaarlijk is om daar utopische verwachtingen aan te verbinden’. Hans Achterhuis is de gastspreker op de vierde Karl Popperlezing volgende week dinsdag om 20 uur in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent.

Lees meer...

Atheïsme als basis voor de moraal - Dirk Verhofstadt - vrijdag 27 april 2007

Moslimhaat, christenhaat en jodenhaat zijn uitvloeisels van religies, niet van de rede. We mogen religies niet langer aanvaarden als basis van de moraal. Ze zijn immers onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en teveel gericht op macht en onderdrukking. Religies kanten zich tegen het kosmopolitisme en het individualisme. Ze staan haaks op het recht op zelfbeschikking. De geschiedenis leert ons dat waar men regeert in naam van God, de mens ten ondergaat. Net daarom moeten we religies als basis voor de moraal vervangen door het atheïsme. Door afstand te nemen van die almachtige, alwetende en dictatoriale God zullen we juist dichter tot onze medemens komen.

Lees meer...

De val van de Berlijnse Muur als teken van hoop - Dirk Verhofstadt - vrijdag 13 november 2009

Vandaag heeft het optimisme dat met de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 zo sterk aanwezig was, plaats gemaakt voor angst en onzekerheid. De oorzaken zijn gekend: de terreuraanslagen, de globalisering, de toenemende migratie, de multiculturele samenleving, de opwarming van de aarde, de wereldwijde financiële en economische crisis, enzovoort. Toch markeert de val van de Berlijnse Muur een cesuur in de geschiedenis van de mensheid. Ondanks alle tegenslagen en tegenkantingen is de geest van het individualisme uit de fles, en geen enkel politiek systeem zal op termijn bij machte zijn die er terug in te krijgen.

Lees meer...

Dag van de Mensenrechten - Dirk Verhofstadt -

67 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens quasi unaniem goedgekeurd. Wel waren er onthoudingen van onder meer Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid Afrika. De goedkeuring van de UVRM betekende een mijlpaal in de menselijke geschiedenis en dit om drie redenen. In de eerste plaats betrof het een zuiver seculiere tekst, dus zonder verwijzing naar een god. Het toonde aan dat men geen bovennatuurlijke kracht nodig had om te komen tot moreel hoogstaande principes.

Lees meer...

De boerka is het hedendaagse equivalent van de jodenster - Dirk Verhofstadt - vrijdag 06 mei 2011

Onder druk van het politiek correcte denken en cultuurrelativisme van zogenaamde ‘progressieve’ intellectuelen werd al te lang gezwegen. Het wordt hoog tijd dat we de vrouwonvriendelijke praktijken die voortvloeien uit een orthodoxe interpretatie van de koran of achterhaalde culturele tradities niet langer toelaten. Zaken als opgelegde hoofddoeken, boerka’s, gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis, verstotingen, eremoorden en andere toepassingen van de sharia gaan in tegen fundamentele liberale grondwaarden. Er bestaat voor politici en beleidsmakers geen enkel excuus om vrouwonvriendelijke praktijken nog langer te tolereren.

Lees meer...

In het verzet tegen het creationisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 08 februari 2008

Het creationisme is springlevend. Tijdens een debat op De Zevende Dag (3 februari 2008) tussen de Gentse hoogleraar Johan Braeckman en imam Taouil Nordine bleek dat een overgrote meerderheid van de moslims de evolutietheorie verwerpt. Zij aanvaarden de wetenschappelijke visies van Charles Darwin niet, maar geloven in de scheppingsidee zoals die wordt weergegeven in de Koran, de Bijbel en andere heilige teksten. Op de vraag van Braeckman of er dan wetenschappelijke bevindingen kunnen zijn die niet stroken met de bepalingen in geopenbaarde teksten gaf de imam een omfloerst antwoord maar dat er in essentie op neerkwam dat dit inderdaad niet kon.

Lees meer...

Pius XII was geen heilige - Dirk Verhofstadt -

Op 2 maart jongstleden ging in het Vaticaan de nieuwe film Shades of Truth van Liana Marabini in wereldpremière, dat een eerherstel zou inhouden voor de oorlogspaus Pius XII. De trailer op zich was al ophefmakend omdat er sprake is dat Pius XII tijdens de oorlog meer dan 800.000 Joden zou gered hebben door hen bescherming te laten bieden binnen de muren van Italiaanse kloosters. Alhoewel het maar een speelfilm is, zullen voorstanders van de oorlogspaus de prent hoogst waarschijnlijk aangrijpen om de oorlogspaus te rehabiliteren en aandringen op zijn heiligverklaring.

Lees meer...

De weg naar groen liberalisme - Dirk Verhofstadt -

Café Futur is de naam van een reeks lezingen georganiseerd door Open VLD waarin bevlogen sprekers hun ideeën voor morgen voorstellen over politieke, maatschappelijke en filosofische onderwerpen. Die thema’s hebben niet zozeer te maken met concrete partijpolitieke acties die thans aan de orde zijn in de Wetstraat, maar wel met diepgaande vraagstukken en problemen die een lange termijnvisie behoeven. De eerste lezing werd gehouden door de Nederlandse filosoof en publicist Floris van den Berg over de exploitatie van de planeet en dierenrechten.

Lees meer...

De liberale ideologie - Dirk Verhofstadt -

Het liberalisme stelt de mens centraal en niets anders. Niet de winst, niet de economie, niet de markt, niet de staat, niet een geloof, niet een volk, niet een ras. Alleen de mens en zijn vrijheid om zelf keuzes te maken voor zover men geen schade toebrengt aan anderen. We hebben nood aan een meer offensief liberalisme. We moeten het liberalisme opnieuw tot inzet maken van elke politieke keuze. Daarbij moeten we steeds de vraag stellen: “leidt die concrete maatregel tot meer vrijheid, tot meer emancipatie, tot meer kansen voor het individu, tot meer welvaart?” Als het antwoord ja is, dan moeten we tot het uiterste gaan om het goed te keuren. Als het antwoord neen is, dan moeten we dwarsliggen.

Lees meer...

Nationalisme staat haaks op het liberalisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 11 april 2008

Het liberalisme heeft geen enkele affiniteit met het nationalisme dat Rita Verdonk propageert. Meer nog, het ware liberalisme keert zich tegen het groepsdenken dat ze zo verheerlijkt. Met haar pleidooi voor een ‘Nederland voor de Nederlanders’ gaat ze regelrecht in tegen de open samenleving zoals verdedigd door Karl Popper die dergelijke sentimenten onderkende als de laatste stuiptrekkingen voor een samenleving die zich los van de rest van de wereld wou handhaven en ontwikkelen. Haar discours is een defensieve en pessimistische levensvisie die haaks staat op de stelling van Popper die juist geloofde in de verrijking van de eigen cultuur door andere ideeën en invloeden.

Lees meer...

De ranzigheid van de N-VA - Dirk Verhofstadt - vrijdag 02 maart 2012

Veel radicale nationalisten hebben een veilig onderkomen gevonden in een partij die zich probeert voor te doen als maagdelijk, onbesproken en gemodereerd. De kiezers hebben echter het recht om te weten wie achter die partij zit. Heel wat liberalen, socialisten en christen democraten hebben bij de laatste verkiezingen gekozen voor de N-VA uit onvrede met het beleid. Dat is hun recht. Maar het is de plicht van alle democraten om te wijzen wie die N-VA eigenlijk is en wie hun vertegenwoordigers zijn op lokaal, Vlaams en federaal vlak. We hebben de plicht om hen in te lichten over de ranzigheid die binnen de N-VA alleen maar toeneemt.

Lees meer...

Pius XII zweeg toen de Joden werden vernietigd - Dirk Verhofstadt - vrijdag 03 december 2010

Paus Pius XII was ‘een van de grote rechtvaardige mensen die meer Joden heeft gered dan wie dan ook’, zegt paus Benedictus XVI in zijn boek Light of the World. Blijkbaar is de propagandamachine van het Vaticaan in volle actie gekomen om de omstreden oorlogspaus zalig- en heilig te verklaren. Dat is een leugen. Paus Pius XII sprak met geen woord over de moordzucht van de nazi’s, de vervolging en vernietiging van de Joden, en de verantwoordelijkheid van Hitler en zijn criminele medestanders. Dat Pius XII nochtans wist wat er gaande was, blijkt uit tal van documenten die door het Vaticaan zelf werden vrijgegeven.

Lees meer...

Onze privacy wordt in snel tempo ontmanteld - Dirk Verhofstadt -

Het wordt hoog tijd dat onze Europese leiders werk maken van wetgeving die de privacy van de burgers echt beschermt. Privacy betekent een vrije levenswijze die gerespecteerd moet worden. Het afluisteren en misbruiken van onze persoonsgegevens gaat daar tegen in en tast de menselijke integriteit aan. Iedere mens heeft het recht om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Het begrip bevat dus twee belangrijke elementen: het recht om onbewaakt en onbespied door het leven te gaan, en het recht om zelf te bepalen wie informatie over ons krijgt. Wie daar aan tornt, handelt niet alleen illegaal maar ook onethisch.

Lees meer...

Het ‘schuldig verzuim’ van de katholieke kerk - Dirk Verhofstadt - vrijdag 30 april 2010

In 2001 stuurde Ratzinger de richtlijn ‘De delictis gravioribus’ aan alle bisschoppen. Daarin staat dat gevallen van seksueel misbruik door priesters, berecht moeten worden door de Congregatie voor de Geloofsleer en dat ze onderworpen zijn aan het ‘Pauselijk Geheim’. Van een verplichte melding van dergelijke praktijken aan de normale gerechtelijke instanties is geen sprake. Zolang de paus geen richtlijn geeft om seksuele misbruiken door geestelijken aan te geven bij het gerecht wordt een normale rechtsgang verhinderd en zijn de kerkleiders medeverantwoordelijk wegens ‘schuldig verzuim’. De kerkleiders moeten dringend beseffen dat ze niet boven de wet staan.

Lees meer...

Naar een universele seculiere moraal - Dirk Verhofstadt -

Ethische regels zijn het resultaat van rationeel denken. We hebben geen religies nodig om te beseffen dat we medemensen in nood moeten helpen, dat we zorg moeten dragen voor de zwakkeren, dat we eerbied moeten hebben voor andere levende wezens en voor het milieu. We moeten het goede niet doen omwille van een of andere God, maar uit de diepe overtuiging dat elke mens recht heeft op waardigheid, zelfbeschikking en een leven met zo min mogelijk pijn en lijden. We behoeven geen religieuze geboden om in te zien dat we rechtvaardig, barmhartig en meelevend moeten zijn.

Lees meer...

Vrijzinnigen veroordelen pedofielen, het Vaticaan beschermt ze - Dirk Verhofstadt - vrijdag 04 februari 2011

Vrijzinnigen veroordelen elke daad waardoor een ander schade wordt berokkend en keuren pedofilie in welke vorm dan ook, volkomen af. Dat doen ze niet omdat een God dat heeft gezegd of opgelegd, maar omdat een vrijzinnige elk kind als een uniek wezen beschouwt die beschikt over onaantastbare rechten. De drijfveer voor vrijzinnigen om zo te handelen is hun respect voor de menselijke waardigheid en zijn weigering om te aanvaarden dat een kind onrecht wordt aangedaan. Dit standpunt wordt in onze samenleving trouwens ook heel breed gedeeld door gelovigen die de Belgische en internationale wetten aanvaarden. Het Vaticaan doet dat niet.

Lees meer...

We moeten de mens bevrijden van Gods woord - Dirk Verhofstadt -

Terzake van dinsdag 14 januari zocht naar de redenen waarom Vlaamse jongeren van allochtone afkomst naar Syrië trekken om er te gaan vechten tegen het Assad-regime. Twee islamitische woordvoerders weigerden een verband te leggen met de islam en wezen vooral op de sociale situatie van de betrokkenen. Het wordt hoog tijd dat we deze argumentatie counteren en duidelijk maken dat het probleem wel degelijk te maken heeft met religie. In moskeeën en via het internet wordt door zogenaamde ‘Korankenners’ nadrukkelijk een verband gelegd tussen de islam en de strijd in Syrië.

Lees meer...

We moeten de mens bevrijden van Gods woord - Dirk Verhofstadt -

Terzake van dinsdag 14 januari zocht naar de redenen waarom Vlaamse jongeren van allochtone afkomst naar Syrië trekken om er te gaan vechten tegen het Assad-regime. Twee islamitische woordvoerders weigerden een verband te leggen met de islam en wezen vooral op de sociale situatie van de betrokkenen. Het wordt hoog tijd dat we deze argumentatie counteren en duidelijk maken dat het probleem wel degelijk te maken heeft met religie. In moskeeën en via het internet wordt door zogenaamde ‘Korankenners’ nadrukkelijk een verband gelegd tussen de islam en de strijd in Syrië.

Lees meer...

De dogmatiek van het libertarisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 24 oktober 2008

De principes van de absolute vrijheid en absolute vrije markt houden in de praktijk geen stand. Volgens libertariërs is de staat niet verplicht levenskansen voor anderen te waarborgen. Zij stellen dat private initiatieven ter bescherming van de zwakkeren beter is, maar de praktijk wijst uit dat dit niet het geval is. Het winstprincipe dat een absolute vrije markt kenmerkt, houdt immers geen rekening met morele problemen. Alleen wat geld opbrengt zal blijven functioneren. Structuren die tot geldverlies leiden, zoals het opvangen van armen en senioren, zullen in een dergelijk systeem verdwijnen, en hen afhankelijk maken van vormen van particuliere en paternalistische liefdadigheid.

Lees meer...

Naar een ethiek zonder God - Dirk Verhofstadt -

Atheïsme als basis voor de moraal vertrekt van een gedachtenexperiment. Stel dat u niet weet of u vandaag christen, moslim, jood, hindoe, atheïst of wat dan ook bent. Stel ook dat u niet weet of u een man, vrouw, kind of oudere bent. Welke wetgeving zou u dan willen? Hoe zou u dan willen dat conflicten tussen personen die er diverse religieuze meningen op nahouden worden aangepakt? De enige oplossing is om van alle mensen te vragen om in de publieke ruimte hun religieuze denkbeelden opzij te schuiven en op basis van rationele elementen regels te aanvaarden die het voor u en voor al uw medemensen mogelijk maken om vrij te zijn.

Lees meer...

We moeten de mens bevrijden van Gods woord - Dirk Verhofstadt -

Terzake van dinsdag 14 januari zocht naar de redenen waarom Vlaamse jongeren van allochtone afkomst naar Syrië trekken om er te gaan vechten tegen het Assad-regime. Twee islamitische woordvoerders weigerden een verband te leggen met de islam en wezen vooral op de sociale situatie van de betrokkenen. Het wordt hoog tijd dat we deze argumentatie counteren en duidelijk maken dat het probleem wel degelijk te maken heeft met religie. In moskeeën en via het internet wordt door zogenaamde ‘Korankenners’ nadrukkelijk een verband gelegd tussen de islam en de strijd in Syrië.

Lees meer...

Les extrèmes se touchent - Dirk Verhofstadt -

Niet alleen radicale moslims ontkennen de holocaust, dat doen ook tal van extreemrechtse partijen, politici en ‘historici’ in het christelijke Westen. Vier jaar geleden, op 26 en 27 januari 2002, hielden holocaustontkenners een internationaal congres in Moskou onder de titel International Conference on Global Problems of World History. Zestien ‘specialisten’ uit alle hoeken van de wereld kwamen samen om er hun versie op de geschiedenis te vertolken en de holocaust af te doen als een joods verzinsel. Ze hielden toespraken om aan te tonen dat de media ons al zestig jaar hadden voorgelogen en dat de joden een gevaar vormden voor de beschaafde wereld.

Lees meer...

Back to the fifties - Dirk Verhofstadt - vrijdag 30 maart 2007

Wouter Beke keert zich tegen het individualisme en dus tegen het recht op zelfbeschikking. Dat is een duidelijke houding waardoor de burgers opnieuw een echte keuze hebben. Ofwel kiezen ze voor een gesloten en paternalistische samenleving waarin ze moeten leven volgens overgeleverde gewoontes en tradities, ofwel kiezen ze voor een open samenleving waarin mensen zelf greep hebben op hun toekomst. Dat eerste biedt de valse zekerheid dat men behoudt wat men heeft, het laatste biedt de kans om het later beter te hebben. Dit is hét cruciale snijpunt tussen behoudsgezindheid en vooruitstrevendheid.

Lees meer...

Habemus Papam Franciscus I - Dirk Verhofstadt -

De Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio is de eerste paus die niet afkomstig is uit Europa. De kerk volgt hiermee de trend van een steeds meer seculier Avondland dat Europa geworden is, naar een continent waar het aantal gelovigen nog fors toeneemt. Opvallend is ook zijn naam Franciscus, die voor de eerste keer gekozen wordt, en die refereert naar de stichter van de kloosterorde van de Franciscanen. De heilige Franciscus leefde bijzonder sober en leefde liever in armoede dan in weelde. Daaruit leiden Vaticaanwatchers al af dat de pracht en praal die de vorige pausen etaleerden plaats zullen moeten maken voor soberheid.

Lees meer...

Het gevaar van Google Glass - Dirk Verhofstadt -

Glasshole is de nieuwste scheldnaam in internetland. Het wordt gebruikt tegen mensen die zich met hun Google Glass asociaal gedragen. Vooral het ongevraagd fotograferen en filmen van anderen stoot mensen af. Dat ondervond ook Sarah Slocum die onlangs met haar slimme bril een punkbar binnenstapte in San Francisco en er al snel belaagd werd door een aantal aanwezigen die protesteerden tegen haar ongevraagd filmgedrag. Ze vreesden voor de aantasting van hun privacy, en uit de stroom reacties die op het incident volgde, bleek dat de meeste mensen zich dezelfde zorgen maken over die slimme bril.

Lees meer...

Waar men regeert in naam van God gaat de mens ten onder - Dirk Verhofstadt -

In Nederland is beroering ontstaan rond een uitspraak van de minister van Justitie Piet Hein Donner. Hij is van mening dat zijn land de islam als nieuwe zuil in Nederland met open armen moet ontvangen. En, zo voegde hij eraan toe: “Ook als dit betekent dat de sharia, de islamitische wetgeving, wordt ingevoerd. Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?” Want de meerderheid telt zo stelt Donner. “Dat is nou namelijk juist de essentie van democratie.” Deze uitspraak van een van de hoogste gezagvoerders in Nederland is verkeerd, dom en gevaarlijk.

Lees meer...

De noodzakelijke aanklacht tegen de Heilige Stoel - Dirk Verhofstadt - vrijdag 03 juni 2011

De uitspraak van Rik Torfs dat de aanklacht tegen de Heilige Stoel een ‘publiciteitsstunt’ zou zijn, is misplaatst. Deze dagvaarding is de enige juiste actie die men vandaag kan ondernemen. Want wie beval bisschop Van Gheluwe en kardinaal Danneels om te zwijgen? Dat was de toenmalige paus Johannes Paulus II en zijn voorzitter van de Congregatie van de Geloofsleer Joseph Ratzinger die in navolging van de pauselijke richtlijn ‘Crimen Sollicitationes’ van 1962 en de daaropvolgende brief ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ van 2001 de opdracht gaven om elk geval van seksueel misbruik van kinderen in de doofpot te stoppen.

Lees meer...

Het liberale denken van Thomas Paine - Dirk Verhofstadt - vrijdag 12 juni 2009

Tweehonderd jaar geleden, op 8 juni 1809, stierf de liberale filosoof en publicist Thomas Paine. Hij stond mee aan de wieg van de Amerikaanse onafhankelijkheid en raakte betrokken bij de Franse revolutie. Paine was zondermeer de meest gelezen politieke denker van zijn tijd die miljoenen mensen inspireerde. Hij was bevriend met de groten van zijn tijd. Maar bijna geen van deze vriendschappen bleef duren omdat Paine niet de minste toegeving wou doen op zijn liberale kernideeën: de vrijheid van het individu, de gelijkheid van elke mens, zijn afkeer voor de slavernij, zijn verzet tegen elke geïnstitutionaliseerde religie.

Lees meer...

Hongarije en het schuldig verzuim van de EVP - Dirk Verhofstadt -

Woensdag debatteerde het Europees Parlement over de manier waarop de Hongaarse president Viktor Orban zijn land steeds meer in een autoritaire richting stuwt. Al vier keer wijzigde zijn regering de grondwet. Daarbij wordt de democratie in Hongarije stukje bij beetje afgebouwd. De persvrijheid wordt steeds meer aan banden gelegd. Vertegenwoordigers van zowat alle politieke fracties in het Europees parlement hadden zich de voorbije weken krachtig uitgesproken tegen deze situatie. Maar tijdens de zitting van deze week maakte de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP) een bocht van 180 graden.

Lees meer...

De Vlaams nationalistische taalkolderbrigade - Dirk Verhofstadt - vrijdag 21 december 2012

De Vlaamse regering gaat de bussen van de Lijn beter in de gaten houden, niet omwille van hun mogelijke onveiligheid, stiptheid of CO2 uitstoot, maar opdat ze geen niet-Vlaamse reclame op hun carrosserie zouden dragen. Want de ‘vergiftiging’ door een vreemde taal is voor de taalkolderbrigade natuurlijk veel belangrijker dan de aantasting van ons leefmilieu. Een ‘controleur’ van Taalrespect verklaarde in Terzake van vorige week vrijdag stelde dat teksten in een ‘vreemde taal’ op een bus onze Vlaamse eigenheid en identiteit zouden aantasten! Met welke idiotie zaken houden de Vlaamse ministers zich eigenlijk bezig.

Lees meer...

Een militant feminisme blijft nodig - Dirk Verhofstadt - vrijdag 02 oktober 2009

Dat vrouwen vaak de eerste slachtoffers zijn bij een economische recessie blijkt uit een rapport van de Britse Guardian van augustus 2009. ‘Door de crisis worden zwangere of pas bevallen vrouwen nog meer gediscrimineerd dan anders op de arbeidsmarkt’, zo luidde de conclusie. Vrouwen blijven het bijzonder moeilijk hebben om hun recht op zelfbeschikking volwaardig te kunnen invullen. Dat komt voor een groot deel omdat vrouwen, ondanks allerhande campagnes, vaak als enige de zorg blijven dragen voor de kinderen, geconfronteerd worden met een gebrek aan (betaalbare) kinderopvang, en minder tijd hebben dan mannen om te netwerken.

Lees meer...

John Stuart Mill. 150 jaar Over Vrijheid - Dirk Verhofstadt - vrijdag 20 februari 2009

We kunnen ons vandaag nauwelijks nog indenken wat onvrijheid is. Dat was 150 jaar geleden helemaal anders. Toen John Stuart Mill zijn boek On Liberty schreef, beschikte slechts een kleine elite over de nodige middelen en kennis om bewust eigen keuzes te kunnen maken. Mill groeide op in een wereld en tijd waarin de meerderheid van de bevolking onvrij was ingevolge armoede, onwetendheid en feitelijke slavernij zoals dat het geval was voor vrouwen. Hij besefte dit en ging daar tegen in het verzet. Hij klaagde deze onrechtvaardigheden aan en legde met zijn geschriften de filosofische onderbouw waarop de Verlichtingsidealen verder konden bloeien.

Lees meer...

De nefaste impact van het salafisme - Dirk Verhofstadt -

‘On a fermé les yeux sur la progression des idées extrémistes du salafisme,’ aldus de Franse premier Manuel Vals na de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land. Het wordt hoog tijd dat de overheid salafistische organisaties tegen het licht houdt en onderzoekt of ze niet een van de belangrijke oorzaken vormen van het toenemende radicalisme en de blinde haat onder steeds meer jonge moslims tegenover onze samenleving. Een weerbare democratie moet nagaan of salafistische organisaties wel thuis horen in onze westerse samenleving.

Lees meer...

Les extrèmes se touchent - Dirk Verhofstadt - vrijdag 13 januari 2006

Niet alleen radicale moslims ontkennen de holocaust, dat doen ook tal van extreemrechtse partijen, politici en ‘historici’ in het christelijke Westen. Vier jaar geleden, op 26 en 27 januari 2002, hielden holocaustontkenners een internationaal congres in Moskou onder de titel International Conference on Global Problems of World History. Zestien ‘specialisten’ uit alle hoeken van de wereld kwamen samen om er hun versie op de geschiedenis te vertolken en de holocaust af te doen als een joods verzinsel. Ze hielden toespraken om aan te tonen dat de media ons al zestig jaar hadden voorgelogen en dat de joden een gevaar vormden voor de beschaafde wereld.

Lees meer...

Pius XII is geen heilige - Dirk Verhofstadt -

De ondubbelzinnige keuze van het Vaticaan voor het fascisme en het nazisme, en tegen het communisme, het socialisme, het liberalisme en de democratie in de eerste helft van de twintigste eeuw, is samen met het eeuwenoude antisemitisme binnen de Kerk, dé reden waarom de pausen, en in het bijzonder Pius XII, zo merkwaardig stil bleven toen de Joden werden gediscrimineerd, vervolgd, gedeporteerd en ten slotte vernietigd. De belangen van de katholieke Kerk waren blijkbaar belangrijker dan het leven van miljoenen Joden in Europa. Hun uitroeiing was de prijs die de katholieke Kerk bereid was te betalen om haar positie te beschermen en te versterken.

Lees meer...

The Liberal Testament of Karl Popper - Dirk Verhofstadt -

The work of the Austrian-British philosopher Karl Popper constitutes an important source of inspiration for liberalism. While being a Jewish student in philosophy, mathematics and psychology, he grew up in a social restless Vienna. As a student, he was a convinced Marxist but this belief changed very rapidly. At the end of the 1930’s, he fled the Nazi threat, turned against every form of totalitarism and rejected the communist ideology. With his book “The Open Society and Its Enemies” he became an ardent advocate for a liberal and democratic ‘open society’. A society of free civilians who are able to assess the policy, change it and dismiss their governors without shedding blood. He turned against prophets like Plato, Hegel and Marx who defend a static society which inevitably results in oppression of possible changes. According to Popper, progress in society and the growth of knowledge are based on free discussion and a step by step reformation of society. It is a clear liberal point of view which the controversial philosopher emphasised. ‘I am a liberal’, he stated in one of his most recent interviews .

Lees meer...

Verbied salafistische organisaties - Dirk Verhofstadt -

Salafistische organisaties zijn dus niet onschuldig. Ze vormen de voedingsbodem voor de radicalisering van steeds meer moslims. Ze vormen een rechtstreeks gevaar voor onze democratische grondwaarden. Om die reden moeten ze verboden worden. Een weerbare democratie kan immers niet dulden dat ze ondermijnd wordt door de radicale islam. “We mogen niet langer tolerant zijn voor de intoleranten die tot doel hebben de tolerantie ten gronde te richten,” aldus Karl Popper, en hij had gelijk.

Lees meer...

Het schuldig verzuim van de westerse feministen - Dirk Verhofstadt - vrijdag 20 april 2012

Een imam van de grote Al Amal-moskee in Anderlecht keerde zich radicaal tegen de Internationale Vrouwendag die al sinds 1921 gevierd wordt als herinnering aan de strijd die vrouwen hebben moeten voeren om dezelfde rechten als mannen te bekomen, een strijd die ook in onze contreien nog niet beslecht is en dus moet worden doorgezet. Maar de imam is het daar niet mee eens. Hij noemt de Vrouwendag ‘een joodse uitvinding, die niet past bij de moslimcultuur en die enkel gevierd wordt door onwetenden en partijpolitici’. De zogenaamd progressieve westerse vrouwen van VOK en BOEH blijven intussen muisstil en laten hun moslimzusters daarmee in de steek.

Lees meer...

De schurkenstaten - Dirk Verhofstadt -

Na het verwerpen van het Kyoto-akkoord, de weigering om het Internationaal Strafhof in Den Haag te erkennen, en het negeren van de Verenigde Naties bij de oorlog in Irak, demonstreert de Verenigde Staten opnieuw haar onverschilligheid voor het belang van de internationale gemeenschap, in dit geval het belang van vele onschuldige burgers die het slachtoffer zijn van landmijnen. Samen met Cuba is de Verenigde Staten het enige land in het Westelijk halfrond dat het Internationaal Verdrag voor het Verbod op Landmijnen nog niet heeft ondertekend. Ze verdienen, samen met de elf andere landen die dit verbod weigeren te tekenen, de titel ‘schurkenstaten’.

Lees meer...

Maak van privacy een topprioriteit - Dirk Verhofstadt -

Geen enkele handeling kan ethisch zijn als men hiermee de menselijke integriteit van anderen aantast. Iedere mens heeft dus het recht om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Het begrip bevat dus twee belangrijke elementen: het recht om onbewaakt of onbespied door het leven te gaan, en het recht om zelf te bepalen wie informatie over ons krijgt. Bescherming van de privacy is nodig om de waardigheid en integriteit van anderen niet in het gedrang te brengen. Juist daarom moeten de media – in het bijzonder de journalisten – maar ook politici, heel alert zijn voor dit thema.

Lees meer...

Maak van privacy een topprioriteit - Dirk Verhofstadt -

Geen enkele handeling kan ethisch zijn als men hiermee de menselijke integriteit van anderen aantast. Iedere mens heeft dus het recht om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Het begrip bevat dus twee belangrijke elementen: het recht om onbewaakt of onbespied door het leven te gaan, en het recht om zelf te bepalen wie informatie over ons krijgt. Bescherming van de privacy is nodig om de waardigheid en integriteit van anderen niet in het gedrang te brengen. Juist daarom moeten de media – in het bijzonder de journalisten – maar ook politici, heel alert zijn voor dit thema.

Lees meer...

Het liberalisme als antwoord op het Trumpisme - Dirk Verhofstadt -

Een liberale, progressieve visie is het beste antwoord op het Trumpisme dat teert op de angst en onzekerheid, dat het principe van ‘eigen volk eerst’ hanteert, dat kiest voor een gesloten samenleving. Het liberalisme kiest resoluut voor een open samenleving. Dat moeten we blijven verdedigen. Tegen de stroom in. Met de kracht van onze overtuiging. Mensen opnieuw doen inzien dat een betere toekomst mogelijk is. En intussen hopen dat binnen vier jaar in de VS een nieuwe politicus opstaat die de toorts in de hand van Miss Liberty weer doet opvlammen.

Lees meer...

De vrije markt mag niet absoluut zijn - Dirk Verhofstadt - vrijdag 21 mei 2010

Een overheid is en blijft nodig om een vrije markt juist mogelijk te maken door onder meer het wettelijk bestrijden van monopolies, trustvorming en prijsafspraken. De overheid moet ook voorwaarden kunnen stellen waaraan producten inzake veiligheid en gezondheid moeten voldoen. Zo vind ik het een goede zaak dat de overheid een reeks verplichtingen oplegt aan de auto-industrie om wagens veiliger, zuiniger en milieuvriendelijker te maken. Hier prevaleert het algemeen belang, zoals de bescherming van ons leefmilieu en de gezondheid van de burgers, immers op het privé-belang (zeg maar de winst) van enkelen.

Lees meer...

You'll never walk alone - Dirk Verhofstadt - vrijdag 04 mei 2007

‘You'll never walk alone’ is het motto van hedendaagse liberalen. Het betekent dat niemand in de kou mag blijven staan maar via ‘empowerment’ de kans moet krijgen om mee te kunnen in de samenleving. Het betekent dat liberalen opteren voor een sterke overheid die zorgt voor degelijk onderwijs en gelijke startkansen voor iedereen. Zodat elk kind de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Het betekent dat liberalen opteren voor een sterke sociale zekerheid waardoor zieken, gehandicapten en gepensioneerden voldoende middelen krijgen om zo invulling te geven aan hun eigen levensplan. Het betekent dat liberalen opkomen voor het wereldburgerschap.

Lees meer...

Atheïsme als basis voor de moraal - Dirk Verhofstadt -

Moslimhaat, christenhaat en jodenhaat zijn uitvloeisels van religies, niet van de rede. We mogen religies niet langer aanvaarden als basis van de moraal. Ze zijn immers onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en teveel gericht op macht en onderdrukking. Religies kanten zich tegen het kosmopolitisme en het individualisme. Ze staan haaks op het recht op zelfbeschikking. De geschiedenis leert ons dat waar men regeert in naam van God, de mens ten ondergaat. Net daarom moeten we religies als basis voor de moraal vervangen door het atheïsme. Door afstand te nemen van die almachtige, alwetende en dictatoriale God zullen we juist dichter tot onze medemens komen.

Lees meer...

Atheïsme als basis voor de moraal - Dirk Verhofstadt -

Moslimhaat, christenhaat en jodenhaat zijn uitvloeisels van religies, niet van de rede. We mogen religies niet langer aanvaarden als basis van de moraal. Ze zijn immers onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en teveel gericht op macht en onderdrukking. Religies kanten zich tegen het kosmopolitisme en het individualisme. Ze staan haaks op het recht op zelfbeschikking. De geschiedenis leert ons dat waar men regeert in naam van God, de mens ten ondergaat. Net daarom moeten we religies als basis voor de moraal vervangen door het atheïsme. Door afstand te nemen van die almachtige, alwetende en dictatoriale God zullen we juist dichter tot onze medemens komen.

Lees meer...

Zestig jaar na Auschwitz - Dirk Verhofstadt - vrijdag 21 januari 2005

Volgende week, op 27 januari 2005, is het zestig jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Daar werden tussen 1,1 en 1,5 miljoen mensen vermoord, onder hen zowat 960.000 joden en 21.000 zigeuners. De meesten werden direct na aankomst vergast, de anderen kwamen om door ziekten of honger of ze werden na korte tijd alsnog naar de gaskamers gestuurd. Slechts een klein aantal overleefde. Het zal een van de laatste herdenkingen zijn waarop nog levende laatste getuigen aanwezig zullen zijn. Het is het moment om de fakkel over te nemen en elke vorm van nazi-sympathie, antisemitisme en negationisme verder keihard te bestrijden.

Lees meer...

De twee gezichten van het Vlaams Belang - Dirk Verhofstadt - vrijdag 18 november 2005

Binnen een klein jaar zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op Antwerpen waar het extreem-rechtse Vlaams Belang al meer dan één derde van de stemmen haalt. In zijn campagne om burgemeester te worden van de Scheldestad volgt kopman Filip Dewinter een dubbele strategie. Enerzijds een harde demonisering van de vreemdelingen als de bron van alle kwaad, anderzijds een ophemeling van de Joodse gemeenschap. Maar wat kan je nog geloven van dit charmeoffensief als Dewinter en andere Vlaams Belangers tegelijk aanpappen met antisemitische figuren als Jean-Marie Le Pen, Leon Degrelle en Volen Siderov?

Lees meer...

We mogen niet langer tolerant zijn voor de intoleranten! - Dirk Verhofstadt - vrijdag 02 april 2010

Ons land kent een lange traditie van verdraagzaamheid en respect voor het vrije woord. Tal van schrijvers, intellectuelen, kunstenaars, componisten vonden hier in het verleden bescherming toen ze op de vlucht waren voor intolerante regimes en hun leiders Hitler, Stalin, Franco,... Denk aan Albert Einstein, Egon Kisch, Stefan Zweig, Joseph Roth en vele anderen. Dat moet zo blijven. Eén week geleden was Ayaan Hirsi Ali voor Liberales te gast in Brussel. De veiligheidsmaatregelen die we toen moesten nemen om haar vrij te kunnen laten spreken waren draconisch. En nu wordt Benno Barnard verhinderd om vrij het woord te voeren. Laat ons in verzet komen voor het te laat is.

Lees meer...

Op de bres voor Naima El Bezaz - Dirk Verhofstadt - vrijdag 11 maart 2011

Met uitspraken van Wilders en co zoals ‘Nederland weer terug aan de Nederlanders!’ – een variant op de slogan ‘Eigen volk eerst’ van het Vlaams Belang – wordt een sfeer gecreëerd waarin dolgedraaide nationalisten menen het recht in eigen handen te mogen nemen en de schrijfster Naima El Bezaz en haar kinderen te bedreigen met deportatie. Toen ik dit op mijn Facebook-pagina aanklaagde, kreeg ik boze reacties van fans van Wilders. Maar wat is het verschil tussen een bedreiging door een orthodoxe moslim of door een Nederlandse nationalist? Dit voorval toont aan dat orthodoxe moslims en extreemrechtse politici zoals Wilders en Dewinter elkaar voeden.

Lees meer...

Ayaan Hirsi Ali op de brandstapel - Dirk Verhofstadt - vrijdag 19 mei 2006

Het afnemen van haar Nederlanderschap is een pure schande en toont Nederland op zijn smalst. Een klein landje zowel geografisch als mentaal. Niet in staat om de grenzen van haar eigen mediocriteit te overstijgen. Vroeger stond het land in de frontlinie voor individuele vrijheid en emancipatie. Ooit ging het voorop in de tweede feministische golf, de seksuele bevrijding van de vrouw, de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en voor de rechten voor homoseksuelen. Nu verstoten ze de vrouw die zo nadrukkelijk strijd voert tegen allerhande misstanden in de radicale moslimwereld en liquideren ze een van de belangrijkste voorvechters van vrouwenrechten in de wereld.

Lees meer...

De schande van Cancun - Dirk Verhofstadt - vrijdag 03 oktober 2003

De bijeenkomst van de Wereld Handels Organisatie in het Mexicaanse Cancun is uitgedraaid op een totale mislukking. De reden hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de rijke westerse landen die de stap naar een echte vrije markt niet wilden of durfden te zetten. Terwijl ze met woorden de vrijhandel prediken en van minder ontwikkelde landen eisen dat ze hun grenzen openstellen voor de westerse producten, blijven ze in de praktijk zelf vasthouden aan protectionisme, importheffingen, productiesteun en exportsubsidies.

Lees meer...

Boycot producten gemaakt door slavenarbeid - Dirk Verhofstadt - vrijdag 08 december 2006

China heeft een probleem. Het wil een vrije markt maar weigert tegelijk een democratisch regime. Het wil op de wereldmarkt kunnen concurreren met haar lage loonlast maar weigert het recht op vereniging van arbeiders om hun belangen te verdedigen. Het verbiedt wettelijk kinderarbeid, maar laat het in de praktijk toe. De International Labour Organisation en Human Rights Watch klagen deze misstanden regelmatig aan maar alsnog zonder veel succes. Ik wil de vrije markt natuurlijk niet afbouwen want dat zou leiden tot nog meer menselijke ellende en milieuvervuiling. Maar een vrije markt moet wel werken binnen een ethisch kader.

Lees meer...

Paul Cliteur als provocateur voor de vrijheid - Dirk Verhofstadt - dinsdag 09 maart 2004

Paul Cliteur confronteert ons met de gangbare onverschilligheid en onvruchtbare ideeën over het samenleven van mensen met een verschillende culturele of religieuze achtergrond. Sommigen zien hem als een provocateur. Zelfs als iemand die de tegenstellingen tussen culturen en zelfs van mensen aanwakkert. Wie zijn ideeën en standpunten echt leest en onderzoekt begrijpt dat hij juist de middelen aanreikt waarmee mensen van verschillende culturen en religies met elkaar kunnen samenleven. Hij draait zijn rug niet naar de democratie maar reikt bouwstenen aan om haar te versterken.

Lees meer...

Conservatisme staat haaks op het liberalisme - Dirk Verhofstadt -

Bestaan er nog ideologische meningsverschillen? Sinds de val van de Berlijnse Muur lijken het liberalisme en de vrije markt definitief het pleit gewonnen te hebben. Intellectuelen zoals Francis Fukuyama spraken al onmiddellijk over het Einde van de geschiedenis en meteen het einde van de grote ideeënstrijd. Dat is niet gebeurd. Sinds de opkomst van de antiglobalisten en de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001 staan de principes van de vrije markt en de democratie opnieuw onder druk. De antiglobalisten bieden alsnog geen eenduidig antwoord. Dat mag de voorstanders van de vrije markt er niet van weerhouden om zelf de wereldsituatie te onderzoeken.

Lees meer...

Europa is een liberaal project bij uitstek - Dirk Verhofstadt -

Europa is een liberaal project bij uitstek. Het is niet gebaseerd op een gemeenschappelijke taal, religie of geschiedenis. Het is er gekomen uit de vrije wil van mensen die begrepen dat we de vrede alleen konden handhaven door ons lot aan elkaar te verbinden. Democratie, mensenrechten en een vrije markteconomie zijn er de gemeenschappelijke waarden van. In die zin is het zelfs een universeel project. Het gemis aan een duidelijke identiteit die deze principes overstijgt is geen gebrek maar juist een kracht. Dat is een belangrijk verschil met Europese nationalisten en conservatieven die het ‘historische’ Avondland willen bewaren.

Lees meer...

De derde feministische golf - Dirk Verhofstadt - vrijdag 23 januari 2004

Mensen, welke religie ze ook aanhangen, mogen aan geen enkele vorm van discriminatie of onderdrukking onderworpen worden. Dat vloeit voort uit de strijd die we sinds de Verlichting voeren. Een derde feministische golf, zoals voorgesteld door Ayaan Hirsi Ali, is dan ook broodnodig. De derde feministische golf zou een inhaalbeweging zijn voor islamitische en andere vrouwen die dit niet hebben meegekregen. Ze verdienen de steun van alle ware progressieven. Omdat het niet langer kan dat vrouwen die geen hoofddoek dragen of zich niet schikken naar de wensen van de man, wereldwijd vernederd, geslagen, verkracht, verstoten en vermoord worden.

Lees meer...

Feministen met een blinddoek - Dirk Verhofstadt -

Steeds meer moslimvrouwen in het westen dragen – al dan niet vrijwillig – een hoofddoek. Maar ik heb de indruk dat nogal wat westerse feministen een blinddoek dragen. In haar bijdrage naar aanleiding van de Vrouwendag in Antwerpen uitte Els Flour namens het Vrouwen Overleg Komitee stevige kritiek op mijn boek De derde feministische golf. Ze verwijt me een gebrek aan meerstemmigheid in het debat, dat ik te weinig rekening houd met de maatschappelijke context waarin allochtonen zich bevinden en dat we de eigen (westerse) positie niet tot norm mogen verheffen. Verder zou ik te weinig aandacht hebben voor vormen van ongelijkheid en onderdrukking die ook in onze ‘cultuur’ nog aanwezig zijn.

Lees meer...

De gezichten van het conservatisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 14 oktober 2005

De voorbije weken werd opnieuw duidelijk wie de echte conservatieven zijn. Het zijn de leiders van de drukkingsgroepen die hun verworven rechten en groepsbelangen verkiezen boven het belang van miljoenen medeburgers. Ze spelen in op de gevoelens van angst en onzekerheid die voortkomen uit de globalisering en de daarmee verbonden economische veranderingen. Nochtans weten ze perfect dat die veranderingen noodzakelijk zijn om onze welvaart en sociale zekerheid veilig te stellen en het lot van miljoenen medeburgers zowel bij ons als in de rest van de wereld te verbeteren. Hun behoudsgezindheid is asociaal, corporatistisch en getuigt van een manifest gebrek aan solidariteit.

Lees meer...

De toetreding van Turkije tot de EU is noodzakelijk - Dirk Verhofstadt -

Het definitief toegooien van de Europese deur voor Turkije zou nochtans een historische vergissing zijn. Natuurlijk moet het land nog tal van maatregelen nemen om te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor elke kandidaat-lidstaat. Maar het feit dat het doodvonnis over de Koerdische leider Abdullah Öcalan werd omgezet in levenslang, is een teken dat Turkije bereid is veel hervormingen door te voeren. Maar er zijn meer redenen waarom een Turks lidmaatschap niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk is. Ze worden vertolkt door Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk in zijn essay Het valies van mijn vader, dat verscheen in Nederlandse vertaling.

Lees meer...

Op de bres voor Ayaan Hirsi Ali - Dirk Verhofstadt - vrijdag 21 februari 2003

De praktijken die Ayaan Hirsi Ali aanklaagt zijn essentieel en raken de kern van onze beschaving. Ze appeleren naar principes als de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat en vooral de gelijkheid van man en vrouw. Haar strijd is dus niet een strijd voor bepaalde vrouwen in een specifieke cultuur, maar een gevecht voor de waarde van de vrouw als mens in de wereld. Haar strijd is een gevecht voor gelijkwaardigheid, emancipatie en individuele vrijheid. En niemand, van welke politieke strekking ook, kan hier onverschillig tegenover blijven.

Lees meer...

Be prepared for the real Holocaust - Dirk Verhofstadt - vrijdag 10 februari 2006

Een democratie is alleen mogelijk als men tegengestelde meningen toelaat en die via een vrije, onafhankelijke pers aan bod laat komen. Het is opvallend dat het protest komt uit landen die geen democratieën zijn, geen persvrijheid kennen en omwille van politieke of religieuze redenen geen afwijkende meningen toelaten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dictatoriale landen als Syrië, Iran, Pakistan en Afghanistan georganiseerd protest komt tegen onze vrije meningsuiting. Hun leiders vinden het prima dat men tegen de door ons geprezen vrijheid van meningsuiting protesteert, net omdat ze zelf die vrijheid niet willen en kunnen tolereren.

Lees meer...

Du kannst, denn Du sollst - Dirk Verhofstadt - vrijdag 28 april 2006

Individualisering is de groei naar een unieke persoonlijkheid. Het is ‘mens’ worden met alle rechten en vrijheden die dit met zich meebrengt, maar ook met alle plichten tegenover anderen en ten aanzien van de gemeenschap. In dezelfde zin stelt Rudolf Steiner dat de sociale gemeenschap slechts gevonden kan worden vanuit de kracht van de zich altijd verder ontwikkelde individualiteit. Essentieel zijn immers de ethiek van de individuele zelfontplooiing en de ethiek van de zelfregulering. Sommigen twijfelen aan de ethische grondslag van het individualisme. Maar juist de vrijheid tot zelfverantwoordelijkheid vormt de kern van de ethiek.

Lees meer...

Ook onze nakomelingen hebben rechten - Dirk Verhofstadt - vrijdag 04 maart 2005

Het liberalisme vertrekt van de menselijke vrijheid en het recht van de mens om van de natuur gebruik te maken. Toch erkennen ook liberalen dat men dit niet onbeperkt mag doen. De reden om ons leefmilieu te beschermen ligt in het feit dat door het uitsterven van soorten, het aantasten van vitale milieubronnen en het vernietigen van milieugoederen de toekomstige menselijke belangen geschaad worden. Minister van leefmilieu Kris Peeters moet beseffen dat hij niet langer aan het hoofd staat van een belangenvereniging maar dat hij als minister de plicht heeft om op te komen voor de belangen van alle burgers, ook van diegenen die na ons komen.

Lees meer...

Het liberale antwoord op het multiculturalisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 15 oktober 2004

Geen enkele goed geïnformeerde mens kan zich dan nog onttrekken aan zijn plicht om zijn medemensen te helpen. Dat is de essentie van het begrip solidariteit dat zich verzet tegen groepsrechten, gewoontes en tradities die door cultuurrelativisten en monoculturalisten verdedigd worden. De rechten van individuen gaan steeds voor op de rechten van groepen, zelfs al druisen die in tegen gewoontes en tradities. In die zin moet de Verlichting onverkort doorgezet worden en leiden tot individuele zelfontplooiing. We moeten ons verzetten tegen elke vrijheidsberovende praktijk, want als niet iedereen vrij is, is eigenlijk niemand vrij.

Lees meer...

Naar een offensief liberalisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 07 januari 2005

We hebben geen ruk naar links of naar rechts nodig, geen ruk naar conservatisme of populisme, maar wel een meer offensief liberalisme. We moeten het liberalisme weer tot inzet maken van elke politieke keuze die gemaakt wordt. Waarbij we steeds de vraag moeten stellen: leidt die keuze tot meer vrijheid, tot meer creativiteit, tot meer emancipatie, tot meer kansen voor het individu om zelf invulling te geven aan zijn of haar levenslot, tot meer welvaart zowel voor mensen hier als voor mensen in andere delen van de wereld? Als het antwoord neen is dan moeten we dwars liggen. Als het antwoord ja is dan moeten we tot het uiterste gaan om het goed te keuren.

Lees meer...

Het liberale testament van Karl Popper - Dirk Verhofstadt - vrijdag 26 januari 2007

Het werk van Karl Popper vormt een belangrijke bron van inspiratie voor het liberalisme. Als joodse student filosofie, wiskunde en psychologie groeide hij op in het sociaal onrustige Wenen. Als scholier was hij nog een overtuigde marxist maar dat veranderde snel. Op het einde van de jaren dertig ontvluchtte hij de extreemrechtse dreiging van de nazi’s, keerde zich tegen elke vorm van totalitarisme, verwierp de communistische ideologie en werd een vurig pleitbezorger van een liberale en democratische ‘open samenleving’. Een samenleving van vrije burgers die het beleid van de staat kunnen toetsen, wijzigen en hun regeerders zonder bloedvergieten kunnen afzetten.

Lees meer...

Rechtvaardigheid als liberaal kernbegrip - Dirk Verhofstadt - vrijdag 19 oktober 2012

Rechtvaardigheid is gebaseerd op het beginsel van de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van elke mens. Het is in essentie een streven naar een waardige en leefbare wereld voor elke mens ongeacht zijn geslacht, geloof, afkomst of ras. Het betekent ook de plicht om mee te zorgen voor het welzijn van alle medemensen, dus ook voor diegenen die niet binnen de eigen stads- of landsgrenzen leven, en voor het welzijn van de toekomstige generaties. Daar is in de loop van de geschiedenis lang geen aandacht aan besteed. Het waren pas verlichte, in eerste instantie liberale denkers die het punt van de rechtvaardigheid op de agenda plaatsten.

Lees meer...

Het gevaar van een gebrek aan staat - Dirk Verhofstadt -

Neoliberalen en libertariërs zien de staat als de vijand. Ze blijven blind voor de ideeën van liberale denkers als een Amartya Sen, Fernando Savater, Hernando de Soto en Martha Nussbaum die elk op hun manier hebben aangetoond dat een goed georganiseerde staat, met degelijk onderwijs, een efficiënte sociale zekerheid, een moderne infrastructuur en een performant rechtssysteem noodzakelijk zijn om mensen juist in staat te stellen een volwaardig leven te kunnen leiden. De notie absolute vrijheid is vals. Het is alsof men je midden in woestijn zou zetten en zeggen ‘je bent vrij’. Daar sta je dan zonder enige bescherming, zonder water, zonder kompas.

Lees meer...

De schande van de suikersubsidies - Dirk Verhofstadt -

Vorige week betoogden enkele honderden boeren in Ieper tegen het voornemen van de Europese Commissaris Franz Fishler om de steun aan de Europese suikerbietentelers te verminderen. Minister-president Yves Leterme, die zelf ook bevoegd is voor landbouw, sloot zich onmiddellijk aan bij hun eisen en verklaarde dat ons land zich zou verzetten tegen het voornemen van de Commissie. Daarmee toont hij aan dat hij de belangen van de suikerlobby belangrijker vindt dan het lot van miljoenen landbouwers in de Derde Wereld.

Lees meer...

De Blinde Uil of de opmars van het vergeetproza - Dirk Verhofstadt - vrijdag 08 mei 2009

Maandagavond werd in het statige Antwerpse stadhuis de vijftiende Gouden Uil voor het beste Nederlandstalige boek van 2008 uitgereikt. De toekenning ervan zorgde in het verleden al dikwijls voor heftige discussies. Vooral de impact van Standaard Boekhandel en Humo, belangrijke sponsors van het evenement, die vooral baat hebben bij een winnaar die ‘vlot wegleest’ (lees verkoopt), zijn onderwerp van kritiek. Neem daarbij de samenstelling van de jury met leden die direct of indirect gelieerd zijn met de organisatoren en je vraagt om moeilijkheden. Maar deze editie was compleet rampzalig en wel om drie redenen.

Lees meer...

We moeten de vrijheid verder veroveren - Dirk Verhofstadt - vrijdag 11 januari 2013

Positieve vrijheid is nodig om een menswaardig en zinvol leven te kunnen leiden. Wat hebben analfabeten aan de vrijheid om te lezen wat ze willen, als ze niet kunnen lezen? Wat heb je aan de vrijheid van gedachte als je geen kennis kunt nemen van de feiten? Wat ben je met de vrijheid van meningsuiting als je omwille van religieuze of culturele tradities geen kritiek mag uiten? De negatieve vrijheid leidt niet tot ware vrijheid omdat de mogelijkheden ontbreken om je als mens te ontplooien, om kennis op te doen, of bewuste keuzes te kunnen maken. Mensen moeten in staat worden gesteld om hun vermogens, zeg maar hun talenten, te ontwikkelen en te gebruiken.

Lees meer...

Is een zwarte dan geen mens? - Dirk Verhofstadt - vrijdag 02 februari 2007

Twee koppels die in Sint Niklaas wonen weigeren zich te laten trouwen door de schepen van Burgerlijke Stand Wouter van Bellingen omdat hij een zwarte huidskleur heeft. De houding van die twee koppels is een pure schande. Hierna volgt een bewerking van het beroemde fragment van William Shakespeare uit De Koopman van Venetië. Ik hoop dat de bewuste koppels dit lezen zodat ze zich bewust worden van hun idioot racistische gedrag.

Lees meer...

De vier vrijheden van Franklin Delano Roosevelt - Dirk Verhofstadt -

In volle oorlogstijd, maar met zijn land op dat ogenblik nog steeds neutraal, richtte Roosevelt zich op 6 januari 1941 scherp en direct tegen elke vorm van tirannie en dictatuur. ‘We kijken uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële menselijke vrijheden’, zo sprak de president, en hij vermeldde de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloofsovertuiging, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. En hij benadrukte dat elk van die vrijheden moest gelden voor alle inwoners van de wereld.

Lees meer...

Negationisme en antisemitisme in het Vaticaan - Dirk Verhofstadt - vrijdag 30 januari 2009

Bisschop Williamson staat gekend als notoire negationist en antisemiet. Hij werd vorige zaterdag gerehabiliteerd door paus Benedictus XVI. In een interview voor televisie verklaarde de bisschop dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen Joden in gaskamers zijn vergast, dat er ‘overweldigende’ bewijzen bestaan dat er nooit gaskamers zijn gebruikt en dat er ‘slechts’ tweehonderd tot driehonderdduizend Joden zijn omgekomen in de nazi-concentratiekampen. Tijdens het interview maakte hij ook duidelijk dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. De werkelijkheid is evenwel dat onder het nazisme ongeveer zes miljoen Joden werden vermoord.

Lees meer...

Religieus fanatisme als rem op de vrijheid - Dirk Verhofstadt - vrijdag 07 maart 2008

In de Verenigde Staten vermoorden evangelische christenen dokters die abortus toepassen, in Nigeria worden vrouwen gestenigd omdat ze verkracht werden door een man en bijgevolg ‘onrein’ zijn, in Irak worden families uitgemoord omdat ze een ‘verkeerd’ geloof aanhangen, en in Kashmir dreigt een kernoorlog omwille van religieuze geschillen. Religie is geen middel tot integratie, maar net een splijtzwam tussen mensen met diverse overtuigingen. Godsdienst is geen opium voor het volk dat het volk verdooft, zoals Marx beweerde, het is eerder een agressief makende drug die de grendels van het persoonlijk geweten opzij schuift waardoor mensen tot alles in staat zijn.

Lees meer...

Het geloof als een uiting van angst - Dirk Verhofstadt - vrijdag 23 februari 2007

Onze westerse grondwetten garanderen wel de vrijheid van godsdienst maar tegelijk belemmeren tal van mensen ongestraft de godsdienstvrijheid van anderen. Dat is vooral het geval met moslims en moslima’s die niet openlijk mogen breken met de islam. Mensen mogen omwille van die opgedrongen godsdienst niet zomaar overstappen naar een andere godsdienst of zonder geloof verder leven. Ze worden gedwongen om zich te conformeren en te leven volgens de religieuze gebruiken en tradities die hen door anderen - imams, ouders, de geloofsgemeenschap - worden opgelegd. Hun geloof is meestal geen toonbeeld van devotie maar een uiting van diepe angst.

Lees meer...

De katholieke doofpot over pedofilie - Dirk Verhofstadt - vrijdag 12 maart 2010

De paus is er steeds als de kippen bij om zijn vermanende vinger op te steken tegen ‘losbandig gedrag’. Seks voor het huwelijk is volgens hem absoluut onaanvaardbaar. Hij keert zich tegen echtscheidingen en abortus als ‘ernstige overtredingen die geweld doen aan de menselijke waardigheid’. Hij verkettert homoseksueel gedrag wegens ‘een aanval op de schepping’. En bij zijn bezoek aan Afrika stelde hij dat condooms de verspreiding van aids zou bevorderen. Wat zijn die oproepen van de hoogste leider van de katholieke kerk nog waard op een ogenblik dat seksuele misbruiken op kinderen in haar eigen midden, in de doofpot worden gestopt?

Lees meer...

Het grote gelijk van 11.11.11 - Dirk Verhofstadt - vrijdag 27 oktober 2006

De campagne van 11.11.11 staat dit jaar in het teken van de strijd tegen de dumping van voedseloverschotten van rijke landen op de markten van het arme Zuiden. De slogan van de campagne is Stop de verstikkende voedselexport naar het zuiden en daarmee steekt de NGO de vinger in dé wonde van de onaanvaardbare kloof tussen arm en rijk. Eén van de meest essentiële oorzaken van die kloof zijn de protectionistische maatregelen van de rijke landen die hun markten afsluiten voor producten uit het arme Zuiden. Vooral de exportsubsidies of dumpingpraktijken, die maken dat lokale producenten, doorgaans boeren, geen toekomst hebben, zijn een economische en morele schande. De campagne van 11.11.11 is moedig en noodzakelijk.

Lees meer...

Immanuel Kant en het liberalisme - Dirk Verhofstadt - vrijdag 20 februari 2004

Volgens linkse intellectuelen en conservatieve politici is het individu niet in staat een redelijk evenwicht tussen hemzelf en de gemeenschap te bepalen. Ze wantrouwen de mens in zijn bedoelingen. Dat is verkeerd. Juist de innerlijke drang naar menselijkheid stuurt mensen tot een redelijk handelen waarbij ze anderen als hun gelijke zullen beschouwen. Elke solidariteit die wordt voorgesteld als de bestemming van de mensheid moet gewantrouwd worden. We kunnen alleen vertrouwen op de mens zelf. Waarbij de mens, zoals Kant ons voorhield, niet langer als een middel maar finaal als een doel wordt gezien.

Lees meer...

De mens als zingever van zijn eigen bestaan - Dirk Verhofstadt - vrijdag 25 juni 2004

Het loskoppelen van het persoonlijk geweten van aannames op de absolute waarheid en collectieve planning biedt een uitweg naar een hogere moraal. De individualisering van de zingeving binnen een universele seculiere ethiek is de enige mogelijkheid om te komen tot de acceptatie van de onaantastbaarheid van de menselijke integriteit, van het recht op leven en van de vrijheid van elk individu ongeacht zijn afkomst, geslacht, leeftijd, cultuur of religie. Pas als overheden, kerken en geloofsgemeenschappen het individu als zingever van zijn eigen bestaan aanvaarden is ware beschaving mogelijk.

Lees meer...

Vroeger was het niet beter! - Dirk Verhofstadt -

“In het publieke leven lijkt het moderne bestaan te draaien om geld, seks, macht en andere lagere motieven; het hogere wordt niet erkend omdat er een mensbeeld domineert dat sterk in het teken staat van egoïsme en cynisme,” aldus de Nederlandse socioloog Gabriël van den Brink. Ik ben het niet eens met deze uitspraak. Die geeft de indruk dat het vroeger allemaal beter was, dat mensen elkaar meer hielpen, dat ze gelukkiger waren en dankzij hun geloof meer houvast hadden of meer aandacht voor het ‘hogere’. Het omgekeerde is het geval. Mijn stelling is dat veel mensen de voorbije decennia juist minder egoïstisch zijn geworden en meer empathie betuigen.

Lees meer...

Vroeger was het niet beter! - Dirk Verhofstadt -

“In het publieke leven lijkt het moderne bestaan te draaien om geld, seks, macht en andere lagere motieven; het hogere wordt niet erkend omdat er een mensbeeld domineert dat sterk in het teken staat van egoïsme en cynisme,” aldus de Nederlandse socioloog Gabriël van den Brink. Ik ben het niet eens met deze uitspraak. Die geeft de indruk dat het vroeger allemaal beter was, dat mensen elkaar meer hielpen, dat ze gelukkiger waren en dankzij hun geloof meer houvast hadden of meer aandacht voor het ‘hogere’. Het omgekeerde is het geval. Mijn stelling is dat veel mensen de voorbije decennia juist minder egoïstisch zijn geworden en meer empathie betuigen.

Lees meer...

Vroeger was het niet beter! - Dirk Verhofstadt - vrijdag 29 juni 2012

“In het publieke leven lijkt het moderne bestaan te draaien om geld, seks, macht en andere lagere motieven; het hogere wordt niet erkend omdat er een mensbeeld domineert dat sterk in het teken staat van egoïsme en cynisme,” aldus de Nederlandse socioloog Gabriël van den Brink. Ik ben het niet eens met deze uitspraak. Die geeft de indruk dat het vroeger allemaal beter was, dat mensen elkaar meer hielpen, dat ze gelukkiger waren en dankzij hun geloof meer houvast hadden of meer aandacht voor het ‘hogere’. Het omgekeerde is het geval. Mijn stelling is dat veel mensen de voorbije decennia juist minder egoïstisch zijn geworden en meer empathie betuigen.

Lees meer...

Als ambtenaar steek je het best je nek niet uit - Elke Wambacq -

Onlangs is het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman gepubliceerd. Daarin staat een opmerkelijke passage. De ombudsman klaagt aan dat ambtenaren niet altijd met de media mogen praten, zelfs als ze over de gepaste expertise beschikken om een onderwerp toe te lichten. De ene ambtenaar wordt plots bij het huisvuil gezet en in de structuur overbodig gemaakt. De andere krijgt een gesprek onder vier ogen met de mededeling dat het gedaan moet zijn met de rebel uit te hangen.

Lees meer...

Een topfunctie bij de overheid? Neen, bedankt - Elke Wambacq -

Als we naar de cijfers in het voortgangsrapport van de Vlaamse overheid kijken, dan moeten we de titel van het opiniestuk wat nuanceren. In 2013 waren er 21,3% vrouwen in topfuncties en in 2014 scoren we 24,4%. Een lichte stijging dus, maar toch nog ver van de doelstelling van 33% waarnaar gestreefd wordt. Dit fenomeen zien we niet enkel bij de overheid, maar ook in het reguliere bedrijfsleven. En toch zijn er heel wat voorbeelden van vrouwen in topfuncties die met glans en wimpel organisaties succesvol leiden.

Lees meer...

Waarom de overheid het slachtoffer niet hoort - Elke Wambacq -

De parlementaire onderzoekscommissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt is volop aan de gang. Op het VRT journaal zien we een emotionele Elisabeth Lasnier die haar dochter bijna verloor tijdens de terreuractie. Ze vraagt met enige kwaadheid aan de politici om van hun iPhone en computer te blijven en te luisteren. Er is een groot beklag dat de overheid de slachtoffers niet hoort. Ze zitten gevangen in een bureaucratisch labyrint. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om eens te luisteren naar iemand?

Lees meer...

Rust in vrede, rentenier - Elke Wambacq -

De geschiedenis van de rente leert ons dat het eigenlijk een morele kwestie is en dat economie vooral een reflectie is van menselijk gedrag. Als de ECB de economie wil aanzwengelen door het sparen af te straffen en tegelijk leningen interessant te maken dan zitten we in een raar tijdperk. Het tijdperk tussen Thomas Van Aquino en de koopmanskapitalisten. Een tijdperk waarbij we voelen dat het geldsysteem haar toppunt van roekeloosheid heeft bereikt en de drang om het terug goed te maken. Oh help! Wat hebben we gedaan?

Lees meer...

Egypte in de greep van het islamisme - Erik Willaert - vrijdag 21 december 2012

In Egypte woedt een machtsstrijd tussen liberalen en leken en de democratisch aan de macht gekomen islamisten en salafisten van de Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid (politieke vleugel van het Moslimbroederschap). De Arabische lente die onze media en politiek zo bejubelden, evolueerde vrij spoedig in een druilerige herfst en een voorspelbare barre theocratische winter. Men hoeft geen kristalen bol te bezitten om in te zien wat dat betekent voor de vrijheid van meningsuiting, van filosofische of godsdienstige overtuigingen, voor de positie van de vrouw, het respect en tolerantie voor holebi’s en de rechten van vrijdenkers en atheïsten.

Lees meer...

Laat burgers bewust twee keer stemmen bij verkiezingen - Tom Willems -

De directe democratie is een noodzakelijke aanvulling op de representatieve democratie, maar geen volwaardig alternatief. Ook via een opwaardering van het parlement en betere verkiezingen kunnen nog belangrijke stappen vooruit gezet kunnen worden naar meer democratie. Recent nog zocht De Standaard journalist Guy Tegenbos inspiratie bij ‘K3 zoekt K3’ voor electorale vernieuwing. Ik ben minder moedig en hou het bij het kiesstelsel van Nieuw-Zeeland als interessant voorbeeld.

Lees meer...

De onwrikbare band tussen politiek en moraal - Mathias de Clercq - vrijdag 10 november 2006

Centraal in het liberalisme staan vrijheid en rechtvaardigheid, het recht van elke mens om zelf invulling te geven aan zijn of haar levensplan, maar ook de mogelijkheid om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Het lijkt vandaag de dag evident dat we als mens zelf bepalen wat we met ons leven doen, wat we gaan studeren, welk beroep we uitoefenen, waar we wonen, of we gaan trouwen en met wie, of we kinderen krijgen of niet. Al die zaken beslissen we zelf. Dat is een verworvenheid van de Verlichting maar evident is dat niet. Wie kijkt naar de geschiedenis, zelfs de recente geschiedenis, beseft dat die keuzevrijheid in feite heel modern, kwetsbaar en beperkt is.

Lees meer...

Open brief aan Philippe Muyters - Sara de Mulder -

Als er één klasse is die bijgedragen heeft tot de economie, dan zijn het wel die oude kapotgewerkte werknemers, ouders, mensen. Ondertussen worden ook de gezonde exemplaren massaal aan de deur gezet en vervangen door mensen met interimcontract. Mensen die wel voor een bedrijf werken maar niet contractueel verbonden zijn met het bedrijf, want contracten worden opgemaakt met het interimkantoor. Daarbij krijgt het bedrijf via activakaarten, etc. nog substantiële kortingen in de bijdragen aan onze sociale zekerheid.

Lees meer...

Kostbare tijdverspilling - Sara de Mulder -

Vandaag bereikte ons het bericht dat een school in Aarschot de namiddagspeeltijd aflast wegens teveel ‘gedoe en tijdverlies’. Zij vervangt deze 10 minuten buitenspel door tien minuten pauze in het klaslokaal, vrij in te vullen door de leerkracht. Het buitenspel duurt maar tien minuten aldus de directie, de voorbereiding (jassen aandoen) en de organisatie (naar de speelplaats stappen en na de speeltijd terug naar de klas gaan) neemt teveel tijd in beslag, met als resultaat dat men al snel ‘25 minuten tijd kwijt is’.

Lees meer...

De derde feministische golf - Lezing door Ayaan Hirsi Ali -

Liberales organiseert samen met uitgeverij Augustus en het weekblad Knack op vrijdag 29 oktober om 15 uur stipt een lezing door Ayaan Hirsi Ali over 'De derde feministische golf'. De lezing vindt plaats in de zaal Architectura op de Antwerpse boekenbeurs. De inkom voor de lezing is gratis (men moet wel inkom betalen voor de boekenbeurs).

Lees meer...

Is Europa klaar voor de uitbreiding? - Matthys en Lachaert - vrijdag 06 december 2002

Niemand die bij de Europese verkiezingen gaat stemmen heeft het gevoel dat zijn of haar stem de politieke besluitvorming in de Unie kan beïnvloeden. De Unie zoals we die vandaag kennen, functioneert nog altijd volgens hetzelfde model als dat van in 1958, toen er slechts een handvol lidstaten waren en de bevoegdheden veel beperkter waren. Het spreekt vanzelf dat het uitgesloten is dat deze instellingen een Unie van bijna dertig lidstaten met zeer uitgebreide en levensbelangrijke bevoegdheden op een democratische wijze zouden kunnen leiden.

Lees meer...

Een andere kijk op Zwarte Piet - Hendrik van Massenhove -

De discussie over ‘Zwarte Piet’ gaat in feite over de tegenstelling tussen het behoud van een traditie vol van jeugdige heimwee en soms jarenlange opgekropte vernederingen. Ik schrijf hier eigenlijk niet graag over omdat ik zelf mijn eerste stap in de volwassenwording zette bij het ontdekken van het bedrog van het gehele sinterklaasgebeuren. Enerzijds is Sinterklaas en zijn onlosmakelijke zwarte knecht voor mij een emotioneel gegeven dat ik graag met mijn kleinkinderen wil delen. Anderzijds heb ik zelf een donkerkleurige dochter die ooit in het grootwarenhuis geconfronteerd werd met een kleuter die aan zijn moeder vroeg of dat meisje ook een zwarte piet was.

Lees meer...

Bolkestein-richtlijn is een kans voor Europa - Jules van Rie - vrijdag 20 mei 2005

De Bolkestein-richtlijn betekent een grote kans voor Europa. Ze kan voor een versterking van onze economie en meer banen zorgen. Niettegenstaande er een aantal zaken op aan te merken vallen, is het grootste deel van de kritiek ongefundeerd. De linkse beweging wil blijkbaar vermijden dat Europa zich verder economisch opwerkt. Door haar onterechte, maar zware kritiek maakt ze van de Europese Unie eens te meer de boeman. Dat ze het Europese project en alle verwezenlijkingen ervan daardoor op de helling zet, weegt blijkbaar niet op tegen het plat opportunisme om het eigen grote gelijk nog eens in de verf te zetten.

Lees meer...

Milieubeleid - Wijzigingen dringen zich op - Jules van Rie -

Sinds de jaren '70 groeit het besef dat onze aarde niet alles kan dragen wat wij ermee doen. Talloze bewegingen wijzen ons terecht op het groeiend aantal milieuproblemen, iedereen moet immers de vrijheid krijgen om te leven in een gezonde omgeving. Helaas zien sommige milieubewegingen soms problemen waar er geen zijn en dragen ze verkeerde oplossingen aan.

Lees meer...

Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be