Op uw gezondheid

boek

Geert Messiaen

Geert Messiaen, de secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, publiceert met Op uw gezondheid een vierde boek over de noodzaak van een solidaire samenleving waarin ziekenfondsen een cruciale rol in de gezondheidszorg spelen. In zijn eerste boek Onvoltooide Symfonie brak hij een lans voor een groter engagement van de burger ten bate van de medemens en de samenleving, zeg maar een oproep tot meer solidariteit. In zijn tweede boek Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw verdedigde hij de rol van de ziekenfondsen vanuit een sociaalliberale visie. In zijn derde boek Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde argumenteerde Messiaen met verve het solidariteitsprincipe van ons huidig systeem van gezondheidszorg voor al onze burgers. In Op uw gezondheid geeft hij een gedetailleerd beeld waar we vandaag op het vlak van gezondheidszorg staan, wat we moeten bewaken en wat de toekomst brengt.

‘Als sociaal-liberaal ben ik ervan overtuigd dat we ons moeten blijven verzetten tegen de privatisering van onze gezondheidszorg, omdat die onvermijdelijk zal leiden tot het vergroten van de kloof tussen arm en rijk,’ zo schrijft Messiaen in zijn inleiding. En hij bepleit het voortbestaan van ziekenfondsen als een soort ‘gezondheidsfondsen’ die zich in belangrijke mate moeten toeleggen op het aanzetten van hun leden tot een meer gezonde levenswijze. Een liberaal ziekenfonds richt zich op bevrijding en zelfontwikkeling van het individu, waarmee hij het onderscheid maakt met andere ziekenfondsen die er vaak een paternalistische visie op nahouden. Maar de diversiteit aan ziekenfondsen in ons land is volgens hem dan weer nuttig als een stimulans voor het leveren van de beste kwaliteit van de dienstverlening.

Dat neemt niet weg dat de auteur beseft dat er zorgvuldig moet omgesprongen worden met de beperkte financiële middelen. Vandaar zijn steun aan het beleid van minister Maggie De Block om fors in te grijpen bij ‘onverantwoorde uitgaven, overbodige prestaties en fraude.’ Maar in eenzelfde zin verzet hij zich tegen de stelling van de ‘onbetaalbaarheid van de gezondheidszorg’. Alles hangt af van hoeveel geld de samenleving over heeft voor een goede en efficiënte gezondheidszorg, en op dat vlak scoort ons land voorlopig goed. Messiaen geeft in zijn boek een persoonlijke, heldere en gedetailleerde visie op de diverse deelaspecten van de gezondheidszorg zoals de toegankelijkheid, het nut van ziekenfondsen, Europa en de ziekenfondsen, economie en ethiek in de ziekteverzekering, de staatshervorming, de nieuwe regering in 2014 en de uitdagingen waarvoor onze gezondheidszorg staat.

In zijn besluit zet hij de volgende zaken letterlijk op een rijtje. (1) De onbetaalbaarheid van de gezondheidszorg is een dooddoener: het is niet omdat een uitspraak maar lang genoeg wordt herhaald dat haar waarheidsgehalte toeneemt. Alles hangt af hoeveel geld men ervoor over heeft. (2) De gezondheidszorg mag niet louter worden bekeken vanuit financieel oogpunt, maar ook en vooral als zorg voor de mens. (3) De gezondheidszorg vergt een langetermijnvisie die overigens niet los kan worden gezien van andere beleidsdomeinen, zoals voedselveiligheid, leefmilieu, werk, huisvesting en welzijn. (4) Gratis zorg is niet meer van deze tijd, tenzij voor mensen met een voorkeursstatuut omdat de zorg anders ontoegankelijk zou worden. (5) Van de overheid, de gezondheidsverstrekkers, de ziekenfondsen en ook van de patiënten zelf wordt meer verantwoordelijkheid verwacht.

(6) We vragen een stop van de verdere splitsing van de gezondheidszorg en dus ook geen zevende staatshervorming: regionalisering biedt weinig of geen meerwaarde voor de patiënt (in zijn boek wijst Messiaen op het feit dat niet minder dan acht verschillende ministers en twee staatssecretarissen bevoegd zijn voor een stukje van ons gezondheidsbeleid). (7) We moeten rekening houden met de toenemende invloed van Europa en blijven dan ook aandringen op een Europees statuut voor de ziekenfondsen als bescherming tegen de commercialisering. (8) Het teveel aan ziekenhuisbedden moet worden afgebouwd en vervangen door minder dure, al dan niet ambulante, opvangstructuren. (9) Psychiatrische patiënten krijgen nog altijd teveel psychotrope medicatie. (10) Het beleid moet meer inzetten op preventie en gezondheidspromotie – ook voor wat de ziekmakende factoren in ons leefmilieu betreft.

(11) De overheid moet ook dringend werk maken van de uitvoering van de geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken. (12) De onvervulde noden in de gezondheidszorg moeten eindelijk worden opgenomen in het pakket van de verplichte ziekteverzekering: dit is een absolute voorwaarde voor een doelmatige en toegankelijke zorg. (13) De solidariteitsgedachte blijft het fundament waarop ons systeem functioneert. (14) Uiteraard dient bij dit alles bijzondere aandacht te gaan naar de aanpak van de vergrijzing van de bevolking. Dit betekent onder andere dat er moet worden ingezet op langdurige zorg, zoveel mogelijk in de thuisomgeving.

Op uw gezondheid is een toegankelijk overzichtswerk over de ingewikkelde situatie in onze gezondheidszorg en verdient dan ook alle aandacht van onze politici en andere actoren in deze materie. Tegelijk schetst Messiaen een toekomstbeeld van onze gezondheidszorg voor de komende decennia en dit vanuit een sociaal-liberale visie. Gelet op de toenemende vergrijzing komt dit boek dan ook net op tijd.


Recensie door Dirk Verhofstadt

Geert Messiaen, Op uw gezondheid, Garant, 2015

Links
mailto:verhofstadt.dirk@telenet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be