Vergrijzing en verkleuring

boek vrijdag 28 april 2006

Yves Leterme

Begin 2005, enkele maanden na het aantreden van de Vlaamse Regering, pakte de Vlaamse Minister-President Yves Leterme uit met een essay over de samenleving. Hij liet zich hiervoor bijstaan door Cathy Berx, Mark van de Voorde, Jeroen vanden Berghe en Steven Vanackere. Vooraleer Yves Leterme in de laatste bladzijden van zijn essay tot zijn oproep tot debat en politiek handelen komt, worden tijdens de eerste 100 pagina’s van het boekje de basisbegrippen ‘vergrijzing’ en ‘verkleuring’ uitvoerig beschreven en aan elkaar gelinkt. Beide begrippen worden bewust objectief gestoffeerd en met aandacht voor de vele aspecten ervan aangebracht.

De vergrijzing wordt als een veelkleuring fenomeen omschreven met zijn vele facetten (met name niet alleen een demografisch gegeven maar een evolutie met zijn socio-economische gevolgen en zijn mogelijke oplossingen). Ik onthoud het uitvoerige pleidooi voor een pro-kind-beleid, de vraag om aandacht voor de combinatie arbeid en gezin maar ook de vaststelling dat de loopbaan opnieuw langer moet, ook al betekent dit dat die loopbaan naarmate men ouder wordt, anders wordt ingevuld. Tevens wordt gepleit voor een alternatieve financiering van de sociale zekerheid (weliswaar binnen een Europees kader). Ook het aspect welzijn/het zorgen voor ouderen komt hier kort aan bod.

In een tweede luik wordt de ‘verkleuring’, de multiculturele uitdagingen beschreven. Door allerlei factoren is de allochtoon immers zichtbaarder dan zijn aandeel in de maatschappij en die maatschappij weet daar niet altijd goed raad mee, stellen de auteurs vast. Ook is er aandacht voor wonen, werken en studeren; basisrechten in onze samenleving. Gettovorming, de problematiek van de sociale woningen en werkloosheid zijn ook aspecten van de ‘verkleuring’. Bij dit laatste wordt de overheid opgeroepen het goede voorbeeld te geven en dient de school- en taalachterstand aangepakt. Taal, verdraagzaamheid en recht moeten voor een evenwicht zorgen tussen respect voor de eigen identiteit en de erkenning van de maatschappij waarin men leeft. Dat de plaats die de religie binnen de moslimgemeenschap inneemt één en ander niet eenvoudig maakt, is een logische vaststelling.

Tot nu toe een beetje op mijn honger blijven zittend, belandde ik bij de oproep tot debat en politiek handelen. Na een pleidooi voor een beredeneerd, doordacht en sereen debat, worden per thema zes voorzetten gegeven over hoe de uitdagingen van vergrijzing en verkleuring dan moeten worden aangepakt. De loopbaanbenadering, de solidariteit tussen actieven en niet-actieven (ook in het kader van wonen en zorg) en een gezinspolitiek gericht op het hebben van kinderen zijn enkele van de voorstellen tot aanpak van de vergrijzing. Inzake de vergrijzing is er het opvallende voorstel dat om een volwaardig gesprek te kunnen voeren met de allochtonen, we niet alleen hun cultuur en godsdienst ernstig moeten nemen maar ook onze levensbeschouwing (quod non?) op het publieke forum de ruimte te geven. Een platform waar levensbeschouwingen met elkaar in gesprek treden over de grote maatschappelijke vragen moet worden opgericht. En passant wordt ook de rol van het middenveld onderstreept.

Dit essay heeft de verdienste dat ze een aantal zaken beschrijft en dit, zoals gezegd redelijk goed gestoffeerd brengt. Anderzijds blijft de (op de achterflap van het boekje) beloofde doorgedreven visie op de politieke wegen naar een zorgzame en verdraagzame samenleving een beetje uit. De enkele oplossingen die als antwoord op de beschreven uitdagingen worden gegeven, zijn bovendien weinig liberaal. Ze gaan al te weinig uit van het kracht van het individu; meer nog ze grijpen terug naar beproefde recepten die de collectiviteit boven het individu verheffen.


Recensie door Sofie Bracke

Yves Leterme, Vergrijzing en verkleuring. Uitdagingen bij het samenleven, Davidsfonds, 2005

Links
mailto.sofie@liberales.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be