Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

boek vrijdag 16 mei 2008

Hans Jansen

Een liberale nachtmerrie

‘Doodt de ongelovigen waar ge ze maar vindt.’ Soera 9:5.

In de discussie over of Islam al dan niet een tolerante, vredelievende, vrouwvriendelijke, open en wetenschappelijk progressieve godsdienst is, wordt er door tegenstanders van kritiek op de Islam met regelmaat beweerd dat er onvoldoende kennis is over die prachtige religie die Islam (letterlijk ‘onderwerping’) heet. Arabist en Islamspecialist Hans Jansen, thans hoogleraar ‘hedendaags islamitisch denken’ aan de Universiteit Utrecht, beantwoordt 267 vragen die bedacht zijn door de redactie van uitgeverij Van Praag over de islam. Het lezen van de heldere en bondige antwoorden van Hans Jansen bevestigt echter veel van de kritiek op de islam door liberalen en andere critici. Veel zogenaamde vooroordelen over de islam worden door Arabist Jansen onderbouwd en bevestigd. ‘De titel van dit boekje is afgeleid van benamingen die de Koran gebruikt voor ongelovigen en joden.’

Moslims en hun niet-moslimse apologeten, door Jansen aangeduid als ‘multi-cultis’, zullen wellicht opmerken dat Hans Jansen ‘een vooringenomen conservatieve zeloot’ is die derhalve een gekleurd beeld van de Islam geeft. Het is een immumisatie-strategie om te beweren dat buitenstaanders nooit een goed begrip kunnen hebben, zelfs niet als zij, zoals Hans Jansen, de bronnen bestudeerd hebben. Als het zo is dat buitenstaanders nooit een goed begrip kunnen hebben van de islam, dan is dit boekje geen bijdrage aan een dialoog, want die kan er dan niet zijn. Het beeld dat Hans Jansen schetst van de islam dat de Koran ziet als het letterlijke woord van god en Mohammed als zijn profeet, wier leven als voorbeeld dient, is totaal niet in overeenstemming te brengen met de rechten van de mens zoals in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948.

Een groot probleem met de islam is dat er geen erkenning is van de scheiding tussen kerk en staat. Volgens de Islam hoeft de overheid ook geen wetgevende macht te zijn: er zijn immers al de Islamitische wetten van de sharia. ‘De theorie van geen enkele godsdienst is democratisch. Ook het rooms-katholicisme is niet democratisch. Desalniettemin kunnen katholieken, mormonen of moslims heel goed besluiten dat hun leven en hun maatschappij het meest gebaat is bij een democratische staatsordening. Het probleem bij de islam blijft dan dat in de wetgeving al voorzien is door de sharia. […] Gelukkig zijn er wel moslims die daar anders over denken, en die wel willen deelnemen aan de democratische processen waarmee een maatschappij zichzelf bestuurt en haar eigen wetten stelt. Maar zulke moslims dienen rekening te houden met heftige afkeuring (of erger) van hun handelwijze door de radicalen.’ En wat verder schrijft Jansen. ‘In landen waar de sharia geheel of gedeeltelijk geldt, is er in westerse ogen een probleem met de vrijheid van meningsuiting (geen vrije pers), de vrijheid van godsdienst, en de positie van de vrouw. Hoe meer sharia er van kracht is, hoe groter die problemen zijn.’

De opsomming van Jansen kan nog wel langer: onder de sharia is er een probleem voor homoseksuelen, travestieten, transseksuelen; er is een taboe op seksuele ontplooiing, en seksuele voorlichting, er is een probleem met wetenschap, zoals het islamitisch creationisme, en het onderwijs is niet gericht op individuele ontplooiing, wetenschappelijke kennisoverdracht en het stimuleren van democratisch burgerschap. Lijfstraffen en doodstraf die de sharia aanbeveelt, zijn in flagrante tegenspraak met mensenrechten. ‘Het is in de islamitische wereld zelf niet gebruikelijk om in het openbaar vrij en kritisch over de islam te discussiëren. Moslimse religieuze leiders zijn daar dan ook volstrekt niet aan gewend. Anders dan rabbijnen, dominees en pastoors, die dagelijks voor rotte vis worden uitgemaakt, bekleden imams en ayatollahs een positie waarin zij zelden of nooit in het openbaar worden tegengesproken. In de islamitische wereld neemt de overheid het voor hen op. In het Westen is het (nog) niet zover.’

Het fundament van een open, vrije samenleving is het recht op de vrijheid van meningsuiting: het uiten van kritiek is van fundamenteel belang. Karl Popper schreef gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn beroemde boek The Open Society and Its Enemies. Popper beschrijft utopische totalitaire ideeën zoals die voorkomen bij Plato, Hegel en Marx. Maar alle religies zijn, wanneer zij politieke macht zouden hebben, vijanden van een open samenleving, omdat tolerantie voor andersdenkenden dan meestal niet wordt getolereerd. Christendom en jodendom hebben in westerse samenlevingen geaccepteerd dat zij tweede viool moeten spelen en hebben daar vrede mee. Volgens Jansen is de islam veel moeilijker in te passen in een democratische seculiere samenleving waarin er een scheiding is tussen politiek en religie. Volgens de islam is de koran het letterlijke woord van god. En alle wetten liggen al vast in de sharia. Alle problemen die er zijn, zijn volgens radicale moslims, dan ook te wijten aan het niet of niet genoeg navolgen van de sharia. ‘Islamitische activisten zijn antiwesters en antidemocratisch, en zien in grote delen van de tekst van de Koran hun opvattingen bevestigd. Zo goed als alle Koranpassages waarin niet-moslims bedreigd worden (en dat zijn er veel), kunnen door wie dat wil ook als antiwesters worden opgevat. Zo is elke oproep tot toepassing van de sharia een openlijke aanmoediging tot het plegen van acties die in strijd zijn met de Nederlandse wet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. […] De sharia roept op tot lijfstraffen en de doodstraf, ook voor religieuze vergrijpen – de meeste Nederlanders weten niet eens meer wat dat zijn. De sharia beperkt de godsdienstvrijheid, ondermijnt de positie van vrouwen, en vernedert wie geen moslim is.’

Is het geruststellend om te lezen: ‘De eerwraak is géén onderdeel van de sharia, maar wordt door veel moslims wel beleefd al was het de kern van wat de islam over het familieleven te zeggen heeft.’ En: ‘Uithuwelijken is het principe.’ Of: ‘Iedereen in Nederland die iets over de islam heeft mee te delen, weet sindsdien [sinds de moord op Theo van Gogh] dat hij risico’s loopt.’ De sharia en de bevelen, aanmoedigingen en commando’s in de Koran zijn onverenigbaar met individuele vrijheid en mensenrechten. Als moslims zich laten leiden door de islam, dan is er wel degelijk een clash of civilizations tussen ‘the open society and its enemy’: de islam.


Recensie door Floris van den Berg

Hans Jansen, Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, Uitgeverij Van Praag, Amsterdam, 2008.

Links
mailto:florisvandenberg@dds.nl
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be