Les Grands Thèmes du Coran

boek vrijdag 25 april 2008

Jean-Luc Monneret

Behoudens de inleiding, de bijlagen en de verduidelijkende nota's bevat het boek noch meer nog minder dan de tekst van een heilig boek, de Koran, dat het doen en laten dicteert van meer dan een miljard mensen. Inhoudelijke kritiek zou de boodschap zelf treffen en de mensen die erin geloven, wat hier niet aan de orde is.

In de Koran wordt een groot aantal gevarieerde materies behandeld die dan nog her en der verspreid zijn over verschillende souras (hoofdstukken). De soura's zijn noch chronologisch noch thematisch maar in aflopende orde van lengte geordend wat een gemakkelijk lectuur alles behalve bevordert. De auteur, Jean Luc Monneret heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in kringen die nauw bij de islam aanleunen. Daarbij heeft hij ook een grote bewondering voor de Semitische godsdiensten. Zijn boek is een poging om – met het voorkomen van herhalingen – de verzen te groeperen die een zelfde onderwerp behandelen. De auteur beoogt het compileren van een toegankelijke tekst, niet enkel voor niet-moslims maar ook voor gelovigen die opzien tegen het omslachtig opzoeken van informatie over een zelfde thema, aan de hand van de indexen die men meestal aan het einde van een boek terugvindt.

De inleiding is een pareltje van beknoptheid en geeft een zeer goed beeld van de geschiedenis van de profeet, de Koran, de vijf pijlers van de islam, en mogelijke vergelijkingen met de Thora en de evangelies. Het omvangrijk corpus van het boek begint bij God, het niet geschapen opperwezen dat moet gevreesd worden door onderwerping. Vervolgens gaat het over de profeet en over de openbaring, de vijf pijlers van islam en hun praktijk als wezenlijk gegeven van de religie die geschraagd wordt door talrijke morele voorschriften.

In het navolgende thema gaat het over schepping en verloning – dit laatste dan wel meer in een bestraffend dan een belonend perspectief. Hier krijgt men te doen met demonen en djinns (kwelgeesten), oordeel en verrijzenis, paradijs en hellevuur, om te eindigen bij het oordeel op het einde der tijden. Zoals bij de andere religies van het Boek, staan ook hier het gebruikelijk arsenaal van dwingende, culpabiliserende en vreesaanjagende allegorieën. In een volgende afdeling gaat het over de verhoudingen tussen de ‘volkeren van het boek’. Daarna komt een in zijn interpretatie bijzonder complex thema dat handelt over de intermenselijke relaties: familiale reglementering, regelgeving over de betrekkingen tussen echtelieden en de bepalingen over de verstoting. Tot slot wordt een samenvattend overzicht gegeven van de grote personages en van de volkeren die geleefd hebben van Adam tot en met Jezus.

Het boek is voorzien van methodische en zeer secure bijlagen zoals ondermeer de opsomming in het Arabisch en het Frans van de 99 namen van God, een opgave van de vindplaatsen van de verzen en een index van al de verklarende voetnoten. Dit zeer precieze en uitvoerig werk bewijst de ernst van de auteur en verdient grote waardering. De thematische benadering geeft een bijzonder klaar en volledig inzicht in de inhoud van de heilige teksten over meest diverse onderwerpen en de wijze waarop de gelovigen zich daartegenover moeten gedragen, contradicties incluis. Deze worden door de koran zelf bevestigd. Het is nu aan de schriftgeleerden om ze volgens de gebruikelijke interpretatieregels uit te leggen en op te lossen.


Recensie door Erik Willaert

Jean-Luc Monneret, Les Grands Thèmes du Coran, met een voorwoord van Dr. Dalil Boubakeur, Dervy, 2003

Links
mailto:egbert@liberales.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be